Üyelik Girişi
BEZİRGAN KÖYÜ VE DERNEĞİMİZ
Site Haritası
TUANA EMLAK

DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ1

   BEZİRGAN KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı: “BEZİRGAN KÖYÜ KÜLTÜR  VE DAYANIŞMA  Derneğidir.

      Derneğin merkezi Kütahya İli'dir. Şubesi açılmayacaktır.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2-Dernek;

 1. Öncelikle Bezirgan Köyü olmak üzere çevremizdeki tabiat, tarih ve kültür varlıklarını korumak, kültüre dayalı olarak gelenek ve göreneklerin değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.
 2. Dernek Bezirgan köyünün Camii, okul, değirmen, çeşme, tuvalet, yol, su, elektrik, mezarlık ve köprü, düğün salonu, çocuk ve dinlenme parkı ve yeşil alan  gibi umumun menfaatine şamil tesislerin yapımı ve onarımı ayrıca Bezirgan köylüleri arasında birlik beraberlik ve yardımlaşmayı sağlamak için her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.
 3. Tabii afetlerde zarara uğrayanlara, fakirlere, muhtaçlara, hastalara, çalışma gücü olmayanlara, muhtaç öğrencilere derneğin maddi imkanları dahilinde aynî ve nakdî yardımda bulunmak.
 4. Üyelerin, bilgi seviyesini yükseltmesi, kendi öz kültürlerini tanıması ve yaşaması ile ilgili folklor veya bir meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla halıcılık, dikiş-nakış,  bilgisayar veya faydalı olacak başka alanda mesleki kurslar açmak veya açılmasına öncülük etmek, kütüphane  kurmak, lokal açmak veya yaptırmak.

  5.Köy halkına tarım, hayvancılık, sağlık faaliyetlerinde rehberlik etmek

  6.Köy ve köylüler arasında vaki olabilecek dargınlık ve kırgınlıkları giderici çalışmalarda bulunmak

  7.Bezirgân köyünün hukuki alanda herhangi bir nedenle vaki olabilecek ihtilaflarında köy adına ve menfaatine uygun gerekli hizmetlerde bulunmaktır.

  8.Senenin belli günlerinde Bezirgân Köyünde buluşmak, meseleleri konuşmak, kalkınmasını sağlayacak yol ve yöntemleri tespit ve ilgilere rapor halinde intikal ettirmek.

   9.Bezirgân köyünün tarih ve coğrafyasını belirlemek toplanan bilgileri yazılı kaynak haline getirmek.

10.Köyün içerisinde ve dışında oturanların nüfus haritasını çıkarma

11.Gerekli görüldüğü hallerde danışma kurulları oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

12.Kardeş köyler oluşturmak, karşılıklı yardımlaşma, kültür ve fikir alışverişlerinde bulunmak, köy derneğinin haklarından yararlandırmak.

13.Dernek siyasi faaliyetlerde bulunmaz.

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, takvim, promosyon, cd,film gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sitesi, blog (web’de teknolojik olarak adı ne olursa olsun site,blog wb.) açmak, film yapmak,yaptırmak, yayınlamak,satmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek.

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla yurt, pansiyon, misafirhane, dershane, nikâh ve toplantı ve spor salonları, oyun parkları, internet kafe,  gibi iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri  kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ve işletmek, kiraya vermek.

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, gerekirse kiraya vermek.

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin ve çevre köylerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, bina yaptırmak,  satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek, özel veya kamu kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak, hibe, bağış, ayni ve nakdi yardımları kabul etmek.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Kültürel ve Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile verdiği kararla üçüncü şahıslara onursal üyelik hakkı verilebilir. Onursal üyeler, Türk ve Türkiye kültürleri bağlamında köyümüz ve çevre köylerin geçmiş kültürleri hakkında sözlü ve yazılı bilgi, eşya ve kalıntıları gelecek kuşaklara aktarılması, yaşatılması açısından katkı yapan kişiler arasından, kendilerinden onay alındıktan sonra seçilirler, üyelik aidatı ödemezler, isterlerse bağış yapabilirler.

 

Bu üyelerden davet edildikleri faaliyetlere katılmaları ve gerektiğinde düzenlenecek toplantılarda konuşma yapmak veya gerçekleştirilecek yayınlarda yazı yazmak gibi kimi katkılarda bulunmaları beklenir.

Ayrıca uygulanabilir bir projesi olan, çeşitli projelerde ücretli veya gönüllü görev alan kişi, meslek mensupları, kamu çalışanları, işçiler istedikleri takdirde proje çalışma sürelerince derneğe onursal üye olabilirler,üyelik aidatı ödemezler, isterlerse bağış yapabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Dernekler yasası ile Dernek tüzüğüne aykırı durumları saptananların yönetim kurulu üyelikleri sona erer. Ayrıca yaralama/ölüme sebebiyet verilmemiş trafik suçu dışında, TCK’na göre mahkum olanların ve kamuoyunda yüz kızartıcı suç işlediği yolunda bir inanç beliren kişinin yönetim kurulu ve  üyeliğine son verilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek  Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

      Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

        Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      10-Derneğin vakıf kurması,

      11-Derneğin fesih edilmesi,

      12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yıllık aidatını tam ödemeyenler üyelikten çıkartılır ve genel kurula katılamazlar.

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

       Madde 10-Yönetim kurulu, 15 asıl ve 15 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkanı, 2.başkanı, 8 adet başkan yardımcılarını, sekreter, sayman,sayman yardımcısı, veznedar ve veznedar yardımcısını belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf kazanır.

        Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kuruluna okur yazar olmayanlar giremez. Seçilmiş olsalar dahi üyelikleri düşürülür.

Hapse düşmüş (cezası kesinleşmemiş dahi olsa), genel kurulda bulunamayan üye aday olamaz.

Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Dernek tüzüğü ve mevzuatın öngördüğü görevler dışında, Genel Kurul kararları doğrultusunda Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işlerin yapılmasında, Derneği temsil hak ve yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı'na aittir. Bu hususta Yönetim Kurulu içlerinden bir üyeye de yetki verebilir.

 

BAŞKAN

Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işlerin yapılmasında, Derneği temsil hak ve yetkisi Başkanı'na aittir.

Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur.

Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıya 2.başkan, her ikisinin olmadığı durumlarda Başkan yardımcılarından birisi  başkanlık eder.

 

2.BAŞKAN (ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İDARİ İŞLER’DEN SORUMLUDUR)

 

2.Başkan, Başkanın verdiği görevleri yerine getirmekle birlikte Başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet eder,Uluslararası kurum ve kuruluşlar, dernekler ile ortak projeler yürütülmesinden  sorumludur.

 

BAŞKAN YARDIMCISI (YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

 

Yardımlaşma ve Dayanışma İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı,  Başkanın verdiği görevleri yerine getirmekle birlikte köy ve şehirde yaşayan fakir ve muhtaçların tespiti fakirlere, muhtaçlara, hastalara, çalışma gücü olmayanlara, muhtaç öğrencilere derneğin maddi imkânları dâhilinde aynî ve nakdî yardımların dağıtılması, Köy ve köylüler arasında vaki olabilecek dargınlık ve kırgınlıkları giderici çalışmalara öncülük eder.

BAŞKAN YARDIMCISI (İMAR İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

 

İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Camii, okul, değirmen, çeşme, tuvalet, yol, su, elektrik, mezarlık ve köprü, düğün salonu, çocuk ve dinlenme parkı ve yeşil alan gibi umumun menfaatine şamil tesislerin yapımı ve onarımından sorumludur.

 

BAŞKAN YARDIMCISI(EĞİTİM İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

 

Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Çocukların, gençlerin, üye ve köy halkının bilgi veya bir meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla meslek edindirme kursları, liseler ile üniversiteler için hazırlık kursları veya faydalı olacak başka alanda mesleki kurslar açılması ile kütüphane  kurulması, lokal açılması gibi faaliyetlerin yürütülmesine öncülük eder.

  

BAŞKAN YARDIMCISI (KÜLTÜREL İŞLER’DEN SORUMLUDUR)

 

Kültürel İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı, başta Bezirgan Köyü olmak üzere çevremizdeki tabiat, tarih ve kültür varlıklarını korunması, kültüre dayalı olarak gelenek ve göreneklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalara öncülük yapar.

 Bezirgân köyünün tarih ve coğrafyasını belirlemek amacıyla toplanan bilgileri yazılı kaynak haline getirilmesi çalışmaları ile köyün içerisinde ve dışında oturanların nüfus haritasını çıkarılması çalışmalarına öncülük eder.

 

BAŞKAN YARDIMCISI(TARIM VE HAYVANCILIK  İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

Tarım ve Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı, Köy halkına tarım, hayvancılık faaliyetlerinde önderlik eder.

 

BAŞKAN YARDIMCISI (SOSYAL ETKİNLİK İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

Sosyal Etkinlik İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı Bezirgan köylüleri arasında birlik beraberlik ve yardımlaşmayı sağlamak için  her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri, yemekli toplantıları, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikleri vb. düzenlenmesi veya üyelerin ve çevre köylerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak için çalışmalara öncülük eder.

 

BAŞKAN YARDIMCISI (GÜZELLEŞTİRME İŞLERİ’DEN SORUMLUDUR)

Güzelleştirme İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı Çocuk ve dinlenme parkı ve yeşil alan yapımı, çevre düzenlemeleri, ağaç dikim alanları oluşturulması işlerine öncülük eder. 

 

BAŞKAN YARDIMCISI (BASIN, SAĞLIK İŞLERİ’NDEN SORUMLUDUR)

Basın ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı Bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, dernek çalışmalarını duyurmak için dernek amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, takvim, promosyon, cd,film gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılması,  çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarılması, web sitesi, blog (web’de teknolojik olarak adı ne olursa olsun site,blog wb.) açılması, film yapılması, yayınlaması ve satılması işlerinden sorumludur ve bu işlere öncülük eder.

 

SEKRETER

Derneğin idari işlerini yürütür. Yönetim Kurulu başkanının da onayını alarak, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.  

 

SAYMAN derneğin muhasebesinden, gelir-gider hesaplarının usulünce tutulmasından, vergi beyannamelerinin, vergilerin zamanında verilip/ödenmesinden, bütçenin hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve harcamaların bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmasından sorumludur.

 

SAYMAN YARDIMCISI

Saymana yardımcı olmak, sayman ile birlikte derneğin muhasebesinden, gelir-gider hesaplarının usulünce tutulmasından, vergi beyannamelerinin, vergilerin zamanında verilip/ödenmesinden, bütçenin hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve harcamaların bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmasından sorumlu olmakla beraber sayman tarafından verilecek görevleri yerine getirir, sayman olmadığı zamanlarda saymanın işlerini yapmakla görevlidir.

 

VEZNEDAR

Aidat ve bağış toplama, ayni ve nakdi yardım toplama ve demirbaş ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

 

VEZNEDAR YARDIMCISI

Veznedar üyeye yardım eder. Veznedar üye ile birlikte üyelerden aidat ve bağış toplama, aynı ve nakdi yardım toplama, demirbaş işlerinden sorumludur. Veznedarın olmadığı zamanlarda veznedarın görevini yürütmekle birlikte veznedarın vereceği diğer görevleri yerine getirir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

      6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

      10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde 11-Denetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, yıllık olarak 12 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 1. Yayın, kitap, konferans, video, sinema ve tiyatro gösterisi, temsil, gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 2. Düzenlenen piyango gelirleri,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Derneğe gelir getirmek amacıyla bağış, hibe, satın alma yoluyla elde edilen çeşitli eşya ve arazilerin satışından elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

     Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

 

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.  Ancak, yıllık brüt

gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü   *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

      Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

       Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BEZİRGAN KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 22-Dernek Kurucular Kurulu

 

 1

NACİ ÇETİN

 

 21

YÜKSEL ARTIK

 

 2

HÜSEYİN TÜRK

 

 22

MUHİTTİN ATA

 

 3

MAKSUT ATA

 

 23

MEHMET KIZIL

 

 4

NECATİ KAYGISIZ

 

 24

MUHARREM BAYRAM

 

 5

HALİL KAÇMAZ

 

 25

MUSA GÜÇLÜ

 

 6

MUHİTTİN KAYMAK

 

 26

HASAN KOLAY

 

 7

ALİ KAMİL ÇELİK

 

27

MUSA GÜLER

 

 8

HÜSEYİN KOCA

 

 28

RESUL BAYDAR

 

 9

MEHMET EMİN BAYER

 

 29

İSA ESER

 

 10

SÜLEYMAN  DÖNMEZ

 

 30

SÜLEYMAN BAYER

 

 11

YÜKSEL MEMİŞ

 

 31

NEVZAT EĞİREN

 

 12

BAYRAM UMUTLU

 

 32

ALİ BALCI

 

 13

YAŞAR BAYHAN

 

 32

KAMİL ÇELİK

 

 14

MEHMET MEMİŞ

 

 34

TECELLİ SARI

 

 15

ADNAN AKPINAR

 

 35

İSMAİL ÖZ

 

 16

MUSTAFA MEMİŞ

 

 36

MEHMET ALİ ÖZ

 

 17

MUSA ATA

 

 37

HAKKI BAYER

 

 18

ALİ BAYDAR

 

 38

HASAN KAYGISIZ

 

 19

HASAN ÖZ

 

 39

YILMAZ UMUTLU

 

 21

RAMAZAN ERGÜL

 

 40

FİKRET EMER

 

     

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

   Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

1

NACİ ÇETİN

BAŞKAN

2

HÜSEYİN TÜRK

2.BAŞKAN (ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER, İDARİ İŞLER’DEN SORUMLU)

3

MAKSUT ATA

BAŞKAN YARD.(YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

4

NECATİ KAYGISIZ

BAŞKAN YARD(İMAR İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

5

HALİL KAÇMAZ

BAŞKAN YARD(EĞİTİM İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

6

MUHİTTİN KAYMAK

BAŞKAN YARD(KÜLTÜREL İŞLER’DEN SORUMLU)

7

ALİ KAMİL ÇELİK

BAŞKAN YARD (TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

8

HÜSEYİN KOCA

BAŞKAN YARD (SOSYAL .ETKİNLİK İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

9

MEHMET EMİN BAYER

BAŞKAN YARD(GÜZELLEŞTİRME İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

10

SÜLEYMAN  DÖNMEZ

BAŞKAN YARD.(BASIN, SAĞLIK İŞLERİ’NDEN SORUMLU)

11

YÜKSEL MEMİŞ

SEKRETER

12

BAYRAM UMUTLU

SAYMAN

13

YAŞAR BAYHAN

SAYM.YARDIMCISI

14

MEHMET MEMİŞ

VEZNEDAR

15

ADNAN AKPINAR

VEZNEDAR YARDIMCISI

 

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret282164
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar15.553015.6153
Euro16.205316.2702
Saat
Takvim
Hava Durumu
İL İL TÜRKİYE
GAZETELER
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

SİTEMİZDE AYLIK REKLAM ÜCRETİ 10TL.YILLIK 100TL'DİR. REKLAM VERMEK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.