Üyelik Girişi
BEZİRGAN KÖYÜ VE DERNEĞİMİZ
Site Haritası
TUANA EMLAK

2010-2011 AV DÖNEMİ KOMİSYON KARARI

Saygıdeğer avcı dostlarım. Bazı dostlarımızdan gelen avcılarla ilgili tepkiler üzerine  2010-2011 yılı av komisyon kararını aşağıya çıkarttım. ilgilenen arkadaşların bilgi alması önemle rica olunur.

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA 

Resmî Gazete

Sayı : 27592

KARAR

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2010-2011 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi            :18.05.2010

Karar No     : 9

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.

Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile rapor ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3 üncü maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2010-2011 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1- Bu kararda geçen (1); 

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını, 

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,  

ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

(2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla      (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler Avlanma Süreleri ve Günleri 

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

I. grup kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

 

 

 

II. grup kuşlar

Kum kekliği,

kınalı keklik ve kaya kekliği

(Sadece Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı illerinde çil kekliği avı)

 

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

14.08.2010

23.01.2011

02.10.2010

23.01.2011

D. Akdeniz

28.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

09.01.2011

B. Akdeniz

28.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

09.01.2011

Marmara

14.08.2010

23.01.2011

YASAK

 

YASAK

 

İç Anadolu

28.08.2010

23.01.2011

30.10.2010

23.01.2011

Doğu Anadolu

14.08.2010

23.01.2011

16.10.2010

23.01.2011

D.Karadeniz

14.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

23.01.2011

B. Karadeniz

14.08.2010

23.01.2011

 

09.10.2010

 

23.01.2011

G. D. Anadolu

21.08.2010

23.01.2011

30.10.2010

23.01.2011

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

1. grup memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.10.2010

23.01.2011

D. Akdeniz

09.10.2010

09.01.2011

B. Akdeniz

09.10.2010

09.01.2011

Marmara

09.10.2010

23.01.2011

İç Anadolu

30.10.2010

23.01.2011

D.Anadolu

16.10.2010

23.01.2011

D.Karadeniz

09.10.2010

23.01.2011

B. Karadeniz

09.10.2010

23.01.2011

G. D. Anadolu

30.10.2010

23.01.2011

 

 

 

 

 

 

Tablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

 

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup kuşlar

      Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik- çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı

IV. grup kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D. Akdeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

B. Akdeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

Marmara

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

İç Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D. Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D.Karadeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

B.Karadeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

G.D. Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Ege

14.08. 2010

27.02.2011

D. Akdeniz

14.08. 2010

27.02.2011

B. Akdeniz

14.08. 2010

27.02.2011

Marmara

14.08. 2010

27.02.2011

İç Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

D.Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

D.Karadeniz

14.08.2010

27.02.2011

B. Karadeniz

14.08. 2010

27.02.2011

G.D. Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

 

 

 

 

 

 

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar için Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 06.08.2010-16.10.2010 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi: Avlanma günlerinde olmak koşuluyla 01 Eylül 2010- 31 Ekim 2010 tarihleri arasında.

(2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.

   Bıldırcın ve üveyik, 28.08.2010 tarihinden 02.10.2010 tarihine kadar yukarıda belirtilen avlanma günlerine ek olarak Salı günü de avlanabilecektir.

(3) 1 inci maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır.

Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz

Avlanma Bölgesi

Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz

D. Akdeniz Bölgesi

Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

B. Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

G. D. Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B.Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D.Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

 

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.

 

Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları

1

Adıyaman

İl genelinde; sakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar

2

Afyonkarahisar

İl genelinde; alakarga, tilki, çakal-

İscehisar, Emirdağ, Çobanlar, İhsaniye,

Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat İlçelerinde

kınalı keklik.

3

Amasya

İl genelinde; tilki

4

Ankara

İl genelinde; tilki, çakal

5

Antalya

İl genelinde; tilki, sansar, çakal

6

Ardahan

İl genelinde; tilki, çakal

7

Artvin

İl genelinde; kum kekliği, tilki, sansar

8

Bartın

İl genelinde; kaya güvercini, keklik,

T.patka, kılkuyruk, karabaş patka,

karaördek; Kurucaşile İlçesinde tavşan.

9

Bilecik

İl genelinde; tüm keklik türleri

10

Bingöl

İl genelinde; yabani tavşanı, tilki, çakal

11

Bitlis

İl genelinde; kılkuyruk, su çulluğu

(Bekasin),

12

Burdur

İl genelinde; tilki, çakal

13

Bursa

İl genelinde; karatavuk

14

Çankırı

İl genelinde; kınalı keklik

15

Düzce

İl genelinde; tüm keklik türleri

16

Edirne

İl genelinde; tüm keklik türleri.

17

Erzincan

İl genelinde; alakarga; Kemah, Kemaliye,

Otlukbeli, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde;

tüm keklik türleri ve tavşan

18

Eskişehir

İl genelinde; alakarga, tilki, sansar-

Günyüzü, Çifteler,Mahmudiye, Han, Seyitgazi, Sarıcakaya İlçelerinde tüm keklik türleri

19

Giresun

İl genelinde; Çakal

20

Hakkari

İl genelinde; I., II., III. ve IV. Grup kuşlar

21

Iğdır

İl genelinde; tilki

22

Isparta

İl genelinde; tilki, çakal

23

İstanbul

İl genelinde; tüm keklik türleri

24

İzmir

İl genelinde; karatavuk, çakal.

25

Kahramanmaraş

İl genelinde; kum kekliği

26

Karabük

İl genelinde; tüm keklik türleri

27

Kastamonu

İl genelinde; tüm keklik türleri

28

Kırıkkale

İl genelinde; tilki, çakal

29

Kırklareli

İl genelinde; tüm keklik türleri

30

Kırşehir

İl genelinde; tilki- Çiçekdağı, Mucur İlçelerinde; tüm keklik türleri

31

Kilis

İl genelinde; tüm keklik türleri,

32

Kocaeli

İl genelinde; tüm keklik türleri,

33

Kütahya

 İl genelinde; tüm keklik türleri,

34

Muğla

İl genelinde; tilki, çakal

35

Nevşehir

İl genelinde; çakal

36

Ordu

İl genelinde; karatavuk, tilki, çakal,

38

Osmaniye

İl genelinde; çakal, Kadirli ve Sumbas İlçelerinde tüm keklik türleri.

39

Samsun

İl genelinde; tüm keklik türleri,

40

Sinop

İl genelinde; tüm keklik türleri, kirik (çamurcun), tavşan

41

Ş. Urfa

İl genelinde; tüm keklik türleri,

42

Tekirdağ

İl genelinde; tüm keklik türleri,

43

Tokat

İl genelinde; tilki, sansar, çakal

44

Trabzon

İl genelinde; güvercin (kaya, tahtalı), üveyik,

kınalı keklik, fiyu, kirik (çamurcun), macar, kılkuyruk, çıkrıkçın, altıngöz, Maçka ilçesi hariç il genelinde; yaban tavşanı ve tilki.

45

Tunceli

İl genelinde; çulluk

46

Van

İl genelinde; altıngöz, sansar.

47

Yalova

İl genelinde; tüm keklik türleri,

48

Yozgat

İl genelinde; tilki

49

Zonguldak

İl genelinde; tüm keklik türleri, kılkuyruk,

karabaş patka, karaördek, tavşan, sansar.

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.

 Tablo-4: Avlanma limitleri

 

KUŞLAR

Avlanma

Limiti

Bıldırcın

10

Üveyik

8

Karatavuk

3

Güvercin (kaya güvercini)

6

Çulluk (orman çulluğu)

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı)

3’er

Alakarga, Suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği,

 

Toplam  2

Çil keklik  ( Bu av dönemi sadece Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır illerinde avlanacaktır)

    2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı, 1 adetten fazla olamaz)

Toplam  6

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam  15

Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam  4

MEMELİLER

Yabani tavşan,

1’er

Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

2’ şer

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamaz)

2

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük limitlerini aşamaz.  Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

(4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her  günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında  belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu  il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.

Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır.  Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.cevreorman.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı avlaklarda izin almadan avlanma fiili ( KAK’nun 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi) uygulanır.

(5) Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında, avlaklara ait kotalar ise www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Bu av dönemi içerisinde yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK nın 20 nci. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyurulacaktır.

Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, 2010-2011 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki Merkez Av Komisyonu tarafından sınırları belirtilen avlaklarda,

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında.

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri,  

ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlamak/avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV’te belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,

d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek / ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

(2) a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda,

b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında;  8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir.

Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-Vde belirtilen “Tabiatı Koruma Alanları”nda; EK LİSTE-VIIde belirtilen “Tabiat Parkları”nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE-VIda belirtilen “Milli Parklar” ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda;

 (2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. Maddesine istinaden muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar.

(3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIIIde belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde,

avlanmak yasaktır.

b) Özel çevre koruma sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

Madde 10- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır:

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 06 Ağustos-16 Ekim 2010 tarihleri arasında ğaço kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) yüksek veya düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken, bu teknelerde avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur.

Bu vasıtaların içerisinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.

Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında da yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez. 

Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yönde sürülemez.

d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

f). Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 11- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10 uncu maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak, jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av ve yaban hayvanlarını mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek,

h) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük veya yüksek güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek; gerekli izni almak zorundadırlar.

Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan avcılar, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir.

ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. Av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek amacıyla ev, işyerleri ile özel arazilerde bulundurulamaz.

i) Avlaklarda, avcılar ya da kişilerce av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda gerekli tedavilerinin veteriner hekimce yapılması amacıyla en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; bunlara ulaşılamaması durumunda jandarmaya haber vermek veya teslim edilmesi zorundadır.

j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

k) Avlaklarda avcıların bir arada avlanması nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle avlağın büyüklüğüne göre avlağın herhangi bir alanında; bir arada 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.

Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması nedeniyle,  yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

Avlanmasına belli sürelerde izin verilen yaban domuzunun sürek avı avlanma esasları aşağıda belirtilmiştir:

   a)Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez.

   b) Sürek avı talep eden, avlanma izin kartı bulunan avcılar, avcılık belgesi fotokopileri ile birlikte av gününden önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avlanma sahasının ve tarihinin uygun bulması durumunda iki gün içinde gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır.

   c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve onbeş avcı ve yirmi sürekçiden fazla avcı ile yaban domuzu sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

   d) Avcılar; yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliği ile ilgili, köylere duyuru yaparlar ve gerekli tedbirleri alırlar.

Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 13- (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan; sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar

MADDE 14- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma

Tüfeklerin ve Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması

MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç, et ve trofelerinin satışı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden;

a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar; avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlayacaklardır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları.

MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişilerden;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.

(3) Yukarıda sayılan kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.

b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.

e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 serçe ve 2 gaço (kızılsırtlı örümcek kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak, uygun gördüğü alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yazılı olarak izin verebilir.

 Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

Merkez Av Komisyonu Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar Ve Düzenlemeler

MADDE 18- 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez:

Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek yasaktır: Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

g) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının, et ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.

ğ) Av turizmi usul ve esasları, uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım Ve Dağıtımı

MADDE 20-(1) Merkez Av Komisyonu kararının özeti TRT kanalı ile radyodan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Kültür, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belegesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz.

 Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarının, bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 21- Bu Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-1

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA

KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya ve tür adı (Latince adı)

Türkçe adı

 KİRPİLER

ERINACEIDAE

 

Erinaceus

concolor

Kirpi

Oryctalagus

auritus

Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR

PTEROPODIDAE

 

Rousettus

aegyptiacus

Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR

EMBALLONURIDAE

 

Taphozous

nudiventris

 

NALBURUNLUYARASALAR)

RHINOLOPHIDAE

 

Rhinolophus

ferrumequinum

Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus

hipposideros

Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus

euryale

Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus

mehelyi

Nalburunluyarasa

Rhinolophus

blasii

Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR

VESPERTILIONIDAE

 

Myotis

mystacinus

Küçük Sakallı Yarasa

Myotis

nipalensis

 

Myotis

aurescens

 

Myotis

brandtii

 

Myotis

emerginatus

Kirpikli Yarasa

Myotis

nattereri

Saçaklı Yarasa

Myotis

bechsteini

Büyükkulaklı Yarasa

Myotis

myotis

Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis

blythii

Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis

daubentonii

Su Yarasası

Myotis

capaccinii

Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus

nathusii

Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus

kuhlii

Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo

savii

 

Nyctalus

leisleri

Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus

noctula

Akşamcı Yarasa

Nyctalus

lasiopterus

Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus

bottae

Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus

serotinus

Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris

hemprichi

Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella

barbastellus

Sakallı Yarasa

Plecotus

auritus

Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus

austriacus

Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio

murinus

İkirenkli Yarasa

Miniopterus

schreibersii

Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR

MOLOSSIDAE

 

Tadarida

teniotis

Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR

SCIURIDAE

 

Sciurus

vulgaris

Avrupa Sincabı

Sciurus

anomalus

Anadolu Sincabı

Spermophilus

citellus

Tarla Sincabı

Spermophilus

xanthophrymnus

Tarla Sincabı

KUNDUZLAR

CASTORIDAE

 

Castor

fiber

Kunduz

ARAPTAVŞANLARI

DIPODIDAE

 

Allactaga

euphratica

Araptavşanı

Allactaga

elater

Araptavşanı

Allactaga

williamsi

Araptavşanı

Sicista

caucasica

 

YEDİUYURLAR

GLIRIDAE

 

Dryomys

nitedula

Hasancık

Dryomys

laniger

Kayauyuru

Dryomys

pictus

Yediuyur

Eliomys

melanurus

Asya Bahçe Yediuyuru

 Myomimus

roachi

Fare benzeri yediuyur

Myomimus

setzeri

Fare benzeri yediuyur

Muscardinus

avellanarius

 

Glis(= Myoxus)

glis

Yediuyur

OKLU KİRPİLER

HYSTRICIDAE

 

Hystrix i

indica

Oklukirpi

SUMAYMUNLARI

MYOCASTORIDAE

 

Myocastor

coypus

Sumaymunu

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

lupus

Kurt

Vulpes

zerda

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR

URSIDAE

 

Ursus

 arctos

Boz Ayı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Vormela

peregusna

Alaca Sansar

Lutra

lutra

Su Samuru

SIRTLANLAR

HYAENIDAE

 

Hyaena

hyaena

Çizgili Sırtlan

KEDİLER

FELIDAE

 

Felis

silvestris

Yaban Kedisi

Felis

chaus

Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)

lynx

Vaşak

Caracal (= Felis)

caracal

Karakulak, Step Vaşağı

Panthera

pardus

Leopar, Pars

FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ

PHOCIDAE

 

Monachucs

monachus

Akdeniz Foku

GEYİKLER

CERVIDAE

 

Cervus

dama

Ala Geyik-Yağmurca

Cervus

elaphus

Kızılgeyik (Av turizmi hariç)

Capreolus

capreolus

Karaca (Av turizmi hariç)

BOYNUZLUGİLLER

BOVIDAE

 

Gazella

dorcas

Dorkas Ceylanı

Gazella

subgutturosa

Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç)

Rupicapra

rupicapra

Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av turizmi hariç)

Capra

aegagrus

Yaban Keçisi (Av turizmi hariç)

Ovis

ammon gmelini

Yaban Koyunu(Av turizmi hariç)

Ovis

orientalis anatolica

Anadolu Yaban Koyunu

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

Batağangiller

Podicipediade

 

Tachybaptus

ruficollis

Küçük Batağan

Podiceps

cristatus

Bahri

Podiceps

grisegena

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps

auritus

Kulaklı Batağan

Podiceps

nigricollis

Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller

Procellaridae

 

Calonectris

diomedea

Boz Yelkovan

Puffinus

yelkouan

Yelkovan

Fırtınakuşugiller

Hydrobatidae

 

Hydrobates

pelagicus

Fırtınakuşu

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

aristotelis

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax

pygmeus

Küçük Karabatak

Yılanboyungiller

Anhingidae

 

Anhinga

rufa

Yılanboyun

Pelikangiller

Pelecanidae

 

Pelecanus

onocrotalus

Ak Pelikan

Pelecanus

crispus

Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

Botaurus

stellaris

Balaban

Ixobrychus

minutus

Küçük Balaban

Nycticorax

nycticorax

Gece Balıkçılı

Ardeola

ralloides

Alaca Balıkçıl

Bubulcus

Ibis

Sığır Balıkçılı

Egretta

garzetta

Küçük Akbalıkçıl

Egretta

alba

Büyük Akbalıkçıl

Ardea

purpurea

Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller

Ciconiidae

 

Mycteria

İbis

Sarıgagalı Leylek

Ciconia

nigra

Kara Leylek

Ciconia

ciconia

Leylek

İbisgiller

Thereskionithidae

 

Phegadis

falcinellus

Çeltikçi

Geronticus

eremita

Kelaynak

Platalea

leucorodia

Kaşıkçı

Flamanlar

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus

ruber

Flamingo

Ördekgiller

Anatidae

 

Cygnus

Olor

Kuğu

Cygnus

columbianus

Küçük Kuğu

Cygnus

cygnus

Ötücü Kuğu

Anser

erythropus

Küçük Sakarca

Branta

leucopsis

Akyanaklı Kaz

Branta

ruficollis

Sibirya Kazı

Tadorna

ferruginea

Angıt

Tadorna

tadorna

Suna

Marmaronetta

angustirostris

Yaz Ördeği

Aythya

nyroca

Pasbaş Patka

Mergus

albellus

Sütlabi

Oxyura

jamaicensis

Kara başlı dikkuyruk

Oxyura

leucocephala

Dikkuyruk

Atmacagiller

Accipitridae

 

Pernis

apivorus

Arı Şahini

Pernis

ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Elanus

caeruleus

Ak Çaylak

Milvus

migrans

Kara Çaylak

Milvus

milvus

Kızıl Çaylak

Haliaeetus

albicilla

Akkuyruklu Kartal

Gypaetus

barbatus

Sakallı Akbaba

Neophron

percnopterus

Küçük Akbaba

Gyps

fulvus

Kızıl Akbaba

Aegypius

monachus

Kara Akbaba

Circaetus

gallicus

Yılan Kartalı

Circus

aeruginosus

Saz Delicesi

Circus

cyaneus

Gökçe Delice

Circus

macrourus

Bozkır Delicesi

Circus

pygargus

Çayır Delicesi

Accipiter

gentilis

Çakırkuşu

Accipiter

nisus

Atmaca

Accipiter

brevipes

Yoz Atmaca

Buteo

buteo

Şahin

Buteo

rufinus

Kızıl Şahin

Buteo

lagopus

Paçalı Şahin

Aquila

pomarina

Küçük Orman Kartalı

Aquila

clanga

Büyük Orman Kartalı

Aquila

nipalensis

Bozkır Kartalı

Aquila

heliaca

Şah Kartal

Aquila

chrysaetos

Kaya Kartalı

Hieraaetus

pennatus

Küçük Kartal

Hieraaetus

fasciatus

Tavşancıl

Pandion

haliaetus

Balık Kartalı

Doğangiller

Falcoidae

 

Falco

naumanni

Küçük Kerkenez

Falco

tinnunculus

Kerkenez

Falco

vespertinus

Ala Doğan

Falco

columbarius

Boz Doğan

Falco

subbuteo

Delice Doğan

Falco

eleonorae

Ada Doğanı

Falco

concolor

Gri Doğan

Falco

biarmicus

Bıyıklı Doğan

Falco

cherrug

Ulu Doğan

Falco

peregrinus

Gök Doğan

Falco

pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller

Tetraonidae

 

Tetrao

tetrix

Orman Horozu

Tetrao

mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Sülüngiller

Phasianidae

 

Tetraogallus

caspius

Urkeklik

Francolinus

francolinus

Turaç

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Porzana

porzana

Benekli Sutavuğu

Porzana

parva

Bataklık Sutavuğu

Porzana

pusilla

Küçük Sutavuğu

Crex

crex

Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio

porphyrio

Sazhorozu

Turnagiller

Gruidae

 

Grus

grus

Turna

Grus

leucogeranus

Ak Turna

Anthropoides

virgo

Telli Turna

Toygiller

Otitidae

 

Tetrax

tetrax

Mezgeldek

Chlamydotis

undulata

Yakalı Toy

Otis

tarda

Toy

Kılıçgagagiller

Recurvirostridae

 

Himantopus

himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra

avosetta

Kılıçgaga

Kocagözgiller

Burhinidae

 

Burhinus

oedicnemus

Kocagöz

Cursorius

cursor

Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları

Glareolidae

 

Glareola

pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Glareola

nordmanni

Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Charadrius

dubius

Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius

hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Charadrius

alexandrinus

Akça Cılıbıt

Charadrius

leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Charadrius

asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Charadrius

morinellus

Dağ Cılıbıtı

Vanellus

spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

alba

Ak Kumkuşu

Calidris

minuta

Küçük Kumkuşu

Calidris

temminckii

Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris

ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Calidris

alpina

Karakarınlı Kumkuşu

Limicola

falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Gallinago

media

Büyük Su Çulluğu

Numenius

tenuirostris

İncegagalı Kervançulluğu

Tringa

stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Tringa

ochropus

Yeşil Düdükçün

Tringa

glareola

Orman Düdükçünü

Actitis

hypoleucos

Dere Düdükçünü

Arenaria

interpres

Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri

Phalaroppididae

 

Phalaropus

tricolor

Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus

lobatus

Deniz Düdükçünü

Phalaropus

fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller

Laridae

 

Larus

melanocephalus

Akdeniz Martısı

Larus

minutus

Küçük Martı

Larus

genei

İncegagalı Martı

Larus

audouinii

Ada Martısı

Sumrugiller

Sternidae

 

Sterna

nilotica

Gülen Sumru

Sterna

caspia

Hazar Sumrusu

Sterna

bengalensis

Tepeli Sumru

Sterna

sandvicensis

Karagagalı Sumru

Sterna

hirundo

Sumru

Sterna

paradisaea

Kuzey Sumrusu

Sterna

albifrons

Küçük Sumru

Chlidonias

hybridus

Bıyıklı Sumru

Chlidonias

niger

Kara Sumru

Chlidonias

leucopterus

Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

senegallus

Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes

paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Papağangiller

Psittacidae

 

Psittacula

krameri

Yeşilpapağan

Gugukgiller

Cuculidae

 

Clamator

glandarius

Tepeli Guguk

Cuculus

canorus

Guguk

Peçeli Baykuşgiller

Tytonidae

 

Tyto

alba

Peçeli Baykuş

Baykuşgiller

Strigidae

 

Otus

brucei

Çizgili İshakkuşu

Otus

scops

İshakkuşu

Bubo

bubo

Puhu

Ketupa

zeylonensis

Balıkbaykuşu

Athena

noctua

Kukumav

Strix

aluco

Alaca Baykuş

Asio

otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Asio

flammeus

Kır Baykuşu

Aegolius

funereus

Paçalı Baykuş

Çobahaldatangiller

Caprimulgidae

 

Caprimulgus

europaeus

Çobanaldatan

Sağangiller

Apodidae

 

Apus

apus

Ebabil

Apus

pallidus

Boz Sağan

Apus

melba

Akkarınlı Sağan

Apus

affinis

Küçük Sağan

Yalıçapkınıgiller

 Alcedinidae

 

Halcyon

smyrnensis

İzmir Yalıçapkını

Alcedo

atthis

Yalıçapkını

Ceryle

rudis

Alaca Yalıçapkını

Arıkuşugiller

Meropidae

 

Merops

superciliosus

Yeşil Arıkuşu

Merops

apiaster

Arıkuşu

Gökkuzgungiller

Coraciidae

 

Coracias

garrulus

Gökkuzgun

Coracias

benghalensis

Hint Gökkuzgun

Çavuşkuşugiller

Upupidae

 

Upupa

epops

İbibik

Ağaçkakangiller

Picidae

 

Jynx

torquilla

Boyunçeviren

Picus

canus

Küçük Yeşil Ağaçkakan

Picus

viridis

Yeşil Ağaçkakan

Dryocopus

martius

Kara Ağaçkakan

Dendrocopos

major

Orman Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos

syriacus

Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos

medius

Ortanca Ağaçkakan

Dendrocopos

leucotos

Aksırtlı Ağaçkakan

Dendrocopos

minor

Küçük Ağaçkakan

Tarlakuşugiller

Alaudidae

 

Melanocorypha

calandra

Boğmaklı Toygar

Melanocorypha

bimaculata

Küçük Boğmaklı Toygar

Melanocorypha

leucoptera

Akkanatlı Toygar

Melanocorypha

yeltoninensis

Kara Toygar

Calandrella

brachydactyla

Bozkır Toygarı

Calandrella

rufescens

Çorak Toygarı

Eremophila

alpestris

Kulaklı Toygar

Kırlangıçgiller

Hirundinidae

 

Riparia

riparia

Kum Kırlangıcı

Ptyonoprogne

rupestris

Kaya Kırlangıcı

Hirundo

rustica

Kır Kırlangıcı

Hirundo

daurica

Kızıl Kırlangıç

Delichon

urbica

Ev Kırlangıcı

Kuyruksallayangiller

Motacillidae

 

Anthus

novaeseelandiae

Mahmuzlu İncirkuşu

Anthus

campestris

Kır İncirkuşu

Anthus

hodgsoni

Yeşilsırtlı İncirkuşu

Anthus

trivialis

Ağaç İncirkuşu

Anthus

pratensis

Çayır İncirkuşu

Anthus

cervinus

Kızılgerdanlı İncirkuşu

Anthus

spinoletta

Dağ İncirkuşu

Motacilla

flava

Sarı Kuyruksallayan

Motacilla

citreola

Sarıbaşlı Kuyruksallayan

Motacilla

cinerea

Dağ Kuyruksallayanı

Motacilla

alba

Akkuyruksallayan

Arapbülbülleri

Pycnonotidae

 

Pycnonotus

xanthopygos

Arap Bülbülü

İpekkuyrukkuşugiller

Bombycillidae

 

Bombycilla

garrulus

İpekkuyruk

Hypocolius

ampelinus

Tırtılyiyen

Derekuşugiller

Cinclidae

 

Cinclus

cinclus

Derekuşu

Çitkuşugiller

Troglodytidae

 

Troglodytes

troglodytes

Çitkuşu

Dağbülbülügiller

Prunellidae

 

Prunella

modularis

Dağbülbülü

Prunella

ocularis

Sürmeli Dağbülbülü

Prunella

collaris

Büyük Dağbülbülü

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Cercotichas

galactotes

Çalı Bülbülü

Erithacus

rubecula

Kızılgerdan

Luscinia

luscinia

Benekli Bübül

Luscinia

megarhynchos

Bülbül

Luscinia

svecica

Buğdaycıl

Irania

gutturalis

Taş Bülbülü

Phoenicurus

ochruros

Kara Kızılkuyruk

Phoenicurus

phoenicurus

Kızılkuyruk

Phoenicurus

erythronotus

Kızılsırtlı Kızılkuyruk

Saxicola

rubetra

Çayır Taşkuşu

Saxicola

torquata

Taşkuşu

Oenanthe

isabellina

Boz Kuyrukkakan

Oenanthe

oenanthe

Kuyrukkakan

Oenanthe

pleschanka

Alaca Kuyrukkakan

Oenanthe

hispanica

Karakulaklı Kuyrukkakan

Oenanthe

finschii

Aksırtlı Kuyrukkakan

Monticola

saxatilis

Taşkızılı

Monticola

solitarius

Gökardıç

Turdus

torquatus

Boğmaklı Ardıç

Öyleğengiller

Sylvidae

 

Cettia

cetti

Kamış Bülbülü

Cisticola

juncidis

Yelpazekuyruk

Prinia

gracilis

Dikkuyruklu Ötleğen

Locustella

naevia

Çekirge Kamışçını

Locustella

fluviatilis

Ağaç Kamışçını

Locustella

lusciniodies

Bataklık Kamışçını

Acrocephalus

melanopogon

Bıyıklı Kamışçın

Acrocephalus

paludicola

Sarı Kamışçın

Acrocephalus

schoenobaenus

Kındıra Kamışçını

Acrocephalus

agricola

Doğu Kamışçını

Acrocephalus

dumetorum

Kuzey Kamışçını

Acrocephalus

palustris

Çalı Kamışçını

Acrocephalus

scirpaceus

Saz Bülbülü

Acrocephalus

arundinaceus

Büyük Kamışçın

Hippolais

pallida

Ak Mukallit

Hippolais

caligata

Küçük Mukallit

Hippolais

languida

Dağ Mukallidi

Hippolais

olivetorum

Zeytin Mukallidi

Hippolais

icterina

Sarı Mukallit

Hippolais

polyglotta

Kısakanatlı Sarı Mukallit

Sylvia

conspicillata

Bozkır Ötleğeni

Sylvia

cantillans

Bıyıklı Ötleğen

Sylvia

mystacea

Pembe Göğüslü Ötleğen

Sylvia

melanocephala

Maskeli Ötleğen

Sylvia

melanothorax

Kıbrıs Ötleğeni

Sylvia

rüppelli

Karaboğazlı Ötleğen

Sylvia

nana

Çöl Ötleğeni

Sylvia

hortensis

Akgözlü Ötleğen

Sylvia

nisoria

Çizgili Ötleğen

Sylvia

curruca

Küçük Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia

communis

Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia

borin

Boz Ötleğen

Sylvia

atricapilla

Karabaşlı Ötleğen

Phylloscopus

throchiloides

Yeşilimsi Söğütbülbülü

Phylloscopus

(throchiloides) nitidus

Yeşil Söğütbülbülü

Phylloscopus

humei

Yaprak Söğütbülbülü

Phylloscopus

inornatus

Küçük Söğütbülbülü

Phylloscopus

bonelli

Boz Söğütbülbülü

Phylloscopus

sibilatrix

Orman Söğütbülbülü

Phylloscopus

sindianus

Kafkas Çıvgını

Phylloscopus

collybita

Çıvgın

Phylloscopus

trochilus

Söğütbülbülü

Regulus

regulus

Çalıkuşu

Regulus

ignicapillus

Sürmeli Çalıkuşu

Sinekkapangiller

Muscicapidae

 

Muscicapa

striata

Benekli Sinekkapan

Ficedula

parva

Küçük Sinekkapan

Ficedula

semitorquata

Alaca Sinekkapan

Ficedula

albicollis

Halkalı Sinekkapan

Ficedula

hypoleuca

Kara Sinekkapan

Bıyıklıbaştankaralar

Timalidae

 

Panurus

biarmicus

Bıyıklı Baştankara

Baştankaragiller

Paridae

 

Parus

palustris

Kayın Baştankarası

Parus

lugubris

Akyanaklı Baştankara

Parus

ater

Çam baştankarası

Parus

caeruleus

Mavi Baştankara

Parus

major

Büyük Baştankara

Parus

cristatus

Tepeli Baştankara

Sıvacıkuşugiller

Sittaidae

 

Sitta

krueperi

Küçük Sıvacıkuşu

Sitta

europaea

Sıvacı Kuşu

Sitta

tephronota

Büyük Kaya Sıvacıkuşu

Sitta

neumayer

Kaya Sıvacıkuşu

Tırmanışkuşugiller

Certhiidae

 

Certhia

familiaris

Orman Tırmaşıkkuşu

Certhia

brachydactyla

Bahçe Tırmaşıkkuşu

Sarıasmagiller

Oriolidae

 

Oriolus

oriolus

Sarıasma

Örümcekkuşugiller

Lanidae

 

Lanius

isabellinus

Kızılkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius

collurio

Kızılsırtlı Örümcekkuşu

Lanius

schach

Uzunkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius

minor

Karaalınlı Örümekkuşu

Lanius

excubitor

Büyük Örümcekkuşu

Lanius

senator

Kızılbaşlı Örümcekkuşu

Lanius

nubicus

Maskeli Örümcekkuşu

Kargagiller

Corvidae

 

Nucifraga

caryocatactes

Köknar Kargası

Pyrrhocorax

graculus

Sarıgagalı Dağkargası

Pyrrhocorax

pyrrhocorax

Kırmızıgagalı Dağkargası

Sığırcıkgiller

Sturnidae

 

Sturnus

roseus

Ala Sığırcık

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Petronia

petronia

Kaya Serçesi

Montifringilla

nivalis

Kar Serçesi

İspinozgiller

Fringillidae

 

Serinus

pusillus

Kara İskete

Serinus

serinus

Küçük İskete

Carduelis

chloris

Florya

Carduelis

carduelis

Saka

Carduelis

spinus

Karabaşlı İskete

Carduelis

cannabina

Ketenkuşu

Carduelis

flavirostris

Sarıgagalı Ketenkuşu

Carduelis

flammea

Kuzey Ketenkuşu

Loxia

curvirostra

Çaprazgaga

Bucanetes

githagineus

Küçük Alamecek

Carpodacus

erythrinus

Çütre

Coccothraustes

coccothraustes

Kocabaş

Kirazkuşugiller

Emberizidae

 

Plectrophenax

nivalis

Alaca Kirazkuşu

Emberiza

leucocephalos

Akbaşlı Kirazkuşu

Emberiza

citrinella

Sarı Kirazkuşu

Emberiza

cirlus

Bahçe Kirazkuşu

Emberiza

cia

Kaya Kirazkuşu

Emberiza

cineracea

Boz Kirazkuşu

Emberiza

caesia

Kızıl Kirazkuşu

Emberiza

rustica

Akkaşlı Kirazkuşu

Emberiza

pusilla

Küçük Kirazkuşu

Emberiza

schoeniclus

Bataklık Kirazkuşu

Emberiza

melanocephala

Karabaşlı Kirazkuşu

SÜRÜNGENLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

TESTUDINES (Takım)

 

 

Emydidae (Familya)

 

 

Emys

orbicularis

Benekli Kaplumbağa

Mauremys

caspica

Çizgili Kaplumbağa

Testudinidae (Familya)

 

 

Testudo

graeca

Tosbağa

Testudo

hermanni

Trakya tosbağası

Cheloniidae (Familya)

 

 

Caretta

caretta

Deniz kaplumbağası

Chelonia

mydas

Çorba kaplumbağası

Trionychidae (Familya)

 

 

Rafetus

euphraticus

Fırat kaplumbağası

Trionyx

triunguis

Nil kaplumbağası

SQUAMATA (TAKIM)

 

 

Gekkonidae (Familya)

 

 

Asaccus

elisae

Yaprak parmaklı keler

Cyrtopodion

heterocercus

Mardin keleri

Cyrtopodion

kotschyi

İnce parmaklı keler

Cyropodion

scaber

Karinalı keler

Hemidactylus

turcicus

Geniş parmaklı keler

Stenodactylus

grandiceps

Tombul keler

Agamidae (Familya)

 

 

Agama

caucasica

Kafkas keleri

Agama

stellio

Dikenli keler

Phrynocephalus

helioscopus

Topbaş keler

Agama

ruderata

Bozkır keleri

Chamaeleonidae (Familya)

 

 

Chamaeleo

chamaeleon

Bukalemun

Anguidae (Familya)

 

 

Anguis

fragilis

Yılan kertenkele

Ophisaurus

apodus

Oluklu kertenkele

Varanidae (Familya)

 

 

Varanus

griseus

Dev kertenkele

Lacertidae (Familya)

 

 

Acanthodactylus

boskianus

Taraklı kertenkele

Eremias

pleskei

Aras kertenkelesi

Eremias

strauchi

Step kertenkelesi

Eremias

suphani

Suphan kertenkelesi

Lacerta

agilis

Kars kertenkelesi

Lacerta

anatolica

Anadolu kertenkelesi

Lacerta

cappadocica

Kayseri kertenkelesi

Lacerta

clarkorum

Klark kertenkelesi

Lacerta

danfordi

Toros kertenkelesi

Lacerta

derjugini

Artvin kertenkelesi

Lacerta

laevis

Hatay kertenkelesi

Lacerta

mixta

 

Lacerta

oertzeni

 

Lacerta

parva

Cüce kertenkele

Lacerta

parvula

 

Lacerta

praticola

Çayır kertenkelesi

Lacerta

princeps

Siirt kertenkelesi

Lacerta

raddei

 

Lacerta

rudis

 

Lacerta

strigata

Çizgili kertenkele

Lacerta

trilineata

İri yeşil kertenkele

Lacerta

unisexualis

 

Lacerta

uzzelli

 

Lacerta

valentini

 

Lacerta

viridis

Yeşil kertenkele

Podarcis

muralis

Duvar kertenkelesi

Podarcis

sicula

İstanbul kertenkelesi

Podarcis

taurica

Trakya kertenkelesi

Ophisos

elegans

Tarla kertenkelesi

Scincidae (Familya)

 

 

Aplepharus

bivittatus

 

Ablepharus

chernovi

 

Ablepharus

kitaibeli

İnce kertenkele

Chalcides

 ocellatus

Benekli kertenkele

Eumeces

schneiderii

Sarı kertenkele

Mabuya

aurata

Tıknaz kertenkele

Mabuya

vittata

Serifli kertenkele

Ophiomorus

punctatissimus

Toprak kertenkele

Amphisbaenidae (Familya)

 

 

Blanus

strauchi

Kör kertenkele

Typhlopidae (Familya)

 

 

Typlops

vermicularis

Kör yılan

Leptotyphlopidae (Familya)

 

 

Leptotyphlops

macrorhynchus

İpliksi yılan

Boidae (Familya)

 

 

Eryx

jaculus

Mahmuzlu yılan

Colubridae (Familya)

 

 

Coluber

caspius

Hazar yılanı

Coluber

jugularis

Kara yılan

Coluber

najadum

İnce yılan

Coluber

nummifer

 

Coluber

ravergieri

Kocabaş yılan

Coluber

rubriceps

Toros yılanı

Coluber

schmidti

Kırmızı yılan

Coluber

ventromaculatus

Urfa yılanı

Coronella

austriaca

Avusturya yılanı

Eirenis

aurolineatus-

 

Eirenis

barani

 

Eirenis

collaris

Yakalı yılan

Eirenis

coronella

Halkalı yılan

Eirenis

decemlineata

Çizgili yılan

Eirenis

eiselti

 

Eirenis

hakkariensis

Hakkari yılanı

Eirenis

levantinus

 

Eirenis

 lineomaculatus

Bodur yılan

Eirenis

modestus

Uysal yılan

Eirenis

punctatolineata

Van yılanı

Eirenis

rothi

Kudüs yılanı

Eirenis

thospitis

 

Elaphe

hohenackeri

Kafkas yılanı

Elaphe

longissima

Eskülap yılanı

Elaphe

quatuorlineata

Sarı yılan

Elaphe

situla

Ev yılanı

Natrix

natrix

Yarısucul yılan

Natrix

tesellata

Su yılanı

Malpolon

monspessulana

Çukurbaşlı yılan

Pseudocyclophis

persicus

İran yılanı

Rhynchocalamus

melanocephalus

Toprak yılanı

Spalerosophis

diadema

Ş.Urfa yılanı

Telescopus

fallax

Kedigözlü yılan

Viperidae (Familya)

 

 

Vipera

ammodytes

Boynuzlu engerek

Vipera

barani

Baran engereği

Vipera

kaznakovi

Siyah engerek

Vipera

lebetina

Koca engerek

Vipera

raddei

Ağrı engereği

Vipera

ursinii

Küçük engerek

Vipera

xanthina

Şeritli engerek

Vipera

wagneri

Vagner engereği

Elapidae (Familya)

 

 

Walterinnesia

aegyptia

Çöl Kobrası

 

 

 

 

 

EK LİSTE-II

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Mustela

navilis

Gelincik

Mustela

putorius

Kokarca

Mustela

erminia

Kakım

Meles

meles

Porsuk

KUYRUKSÜRENLER

VİVERRİDAE

 

Herpestes

ichneumon

Kuyruksüren

 

 

 

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe

Gavidae

 

 Dalgıçkuşugiller

Gavia

stellata

Kızılgerdanlı Dalgıç

Gavia

arctica

Karagerdanlı Dalgıç

Gavia

Immer

Buz Dalgıcı

Sulida

 

 Sümsükkuşları

Morus

bassanus

Sümsükkuşu

Phalacrocoracidae

 

 Karabatakgiller

Phalacrocorax

carbo

Karabatak

Ardeidae

 

 Balıkçılgiller

Ardea

cinerea

Gri Balıkçıl

Ördekgiller

Anatidae

 

Anser

fabalis

Tarla Kazı

Anser

brachyrhynchus

Küçük Tarla Kazı

Anser

anser

Boz Kaz

Branta

bernicla

Yosun Kazı

Alopochen

aegypticus

Nil kazı

Anas

falcata

Büyük Çamurcun

Somateria

mollissima

Pufla

Clangula

hyemalis

Telkuyruk

Mergus

serrator

Tarakdiş

Mergus

merganser

Büyük Tarakdiş

Anas

clypeata

Kaşıkgaga

Melanitta

fusca

Kadife Ördek

Sülüngiller

Phasianidae

 

Perdix

perdix

Çilkeklik(Kars,Ağrı,Erzurum,Iğdır Hariç

Phasianus

colchicus

Sülün (Av turizmi hariç)

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Rallus

aquaticus

Su Kılavuzu

Gallinula

chloropus

Saztavuğu

Poyrazkuşugiller

Haematopodidae

 

Haematopus

ostralegus

Poyrazkuşu

Yengeç Yağmurcunları

Dromadidae

 

Dromas

ardeola

Yengeç Yağmurcunu

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Pluvialis

fulva

Küçük Altın Yağmurcun

Pluvialis

dominica

Amerikan Altın Yağmurcun

Pluvialis

apricaria

Altın Yağmurcun

Pluvialis

squatarola

Gümüş Yağmurcun

Vanellus

indicus

Büyük Kızkuşu

Vanellus

gregaria

Sürmeli Kızkuşu

Vanellus

leucura

Akkuyruklu Kızkuşu

Vanellus

vanellus

Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

canutus

Büyük Kumkuşu

Calidris

fuscicollis

Aksokumlu kumkuşu

Philomachus

pugnax

Döğüşkenkuş

Limosa

limosa

Çamurçulluğu

Limosa

lapponica

Kıyı Çamurçulluğu

Lymnocryptes

minimus

Küçük Su Çulluğu

Numenius

phaeopus

Sürmeli Kervançulluğu

Numenius

arquata

Kervançulluğu

Tringa

erythropus

Kara Kızılbacak

Tringa

totanus

Kızılbacak

Tringa

nebularia

Yeşilbacak

Xenus

cinereus

Sarıbacak

Actitis

macularia

Benekli Düdükçün

Korsan Martıgiller

Stercorariidae

 

Stercorarius

pomarinus

Kütkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius

parasiticus

Korsanmartı

Stercorarius

longicaudus

Uzunkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius

skua

Büyük Korsanmartı

Martıgiller

Laridae

 

Larus

leucophthalmus

Kızıldeniz Martısı

Larus

ichthyaetus

Büyük Karabaş Martı

Larus

ridibundus

Karabaş Martı

Larus

canus

Küçük Gümüş Martı

Larus

fuscus

Karasırtlı Martı

Larus

cachinnans

Gümüş Martı

Larus

hyperboreus

Kutup Martısı

Larus

marinus

Büyük Karasırtlı Martı

Rissa

tridactyla

Karaayaklı Martı

Larus

argentatus

Kuzet Gümüş Martı

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

orientalis

Bağırtlak

Pterocles

alchata

Kılkuyruk Bağırtlak

Güvercingiller

Columbidae

 

Columba

oenas

Gökçe Güvercin

Streptopelia

decaocto

Kumru

Streptopelia

senegalensis

Küçük Kumru

Tarlakuşugiller

Alaudidae

 

Ammomanes

deserti

Çöl Toygarı

Alaemon

alaudipes

İbibik toygarı

Galerida

cristata

Tepeli Toygar

Lullula

arborea

Orman Toygarı

Alauda

arvensis

Tarlakuşu

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Oenanthe

cypriaca

Kıbrıs Kuyrukkakanı

Oenanthe

deserti

Çöl Kuyrukkakanı

Oenanthe

xanthoprymma

Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe

moestra

Büyük Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe

lugens

Karasırtlı Kuyrukkakan

Oenanthe

leucopyga

Aktepeli Kuyrukkakan

Turdus

pilaris

Tarla Ardıcı

Turdus

philomelos

Öter Ardıç

Turdus

iliacus

Kızıl Ardıç

Turdus

viscivorus

Ökse Ardıcı

Bıyıklıbaştankaralar

Timalidae

 

Aegithalos

caudatus

Uzunkuyruklu Baştankara

DuvarTırmanışkuşugiller

Tichodromadidae

 

Tichodroma

muraria

Duvar Tırmaşıkkuşu

Çulhakuşları

Remizidae

 

Remiz

pendulinus

Çulhakuşu

Kargagiller

Corvidae

 

Corvus

ruficollis

Çöl Kuzgunu

Corvus

corax

Kuzgun

Sığırcıkgiller

Sturnidae

 

Sturnus

vulgaris

Sığırcık

Acridotheres

tristis

Çiğdeci

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Passer

hispaniolensis

Söğüt Serçesi

Passer

moabiticus

Küçük serçe

Passer

montanus

Ağaç Serçesi

Carpospiza

brachydactyla

Çöl Serçesi

Petronia

xanthocollis

Sarıboğazlı Serçe

İspinozgiller

Fringillidae

 

Fringilla

coelebs

İspinoz

Fringilla

montifringilla

Dağ İspinozu

Rhodopechys

sanguinea

Alamecek

Rhodospiza

obsoleta

Boz Alamecek

Bucanetes

mongolicus

Doğu Alameceği

Carpodacus

rubicilla

Büyük Çütre

Pyrrhula

pyrrhula

Şakrakkuşu

Kirazkuşugiller

Emberizidae

 

Emberiza

hortulana

Kirazkuşu

Emberiza

buchanani

Doğu Kirazkuşu

Emberiza

bruniceps

Kızılbaşlı Kirazkuşu

Miliaria

calandra

Tarla Kirazkuşu

 

EK LİSTE-III

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN

AV HAYVANLARI

MEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe

TAVŞANLAR

LAPORIDAE

 

Lepus

europaeus

Yabani Tavşan

Oryctalagus

cunicullus

Ada Tavşanı

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

aureus

Çakal

Vulpes

vulpes

Tilki

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Martes

martes

Ağaç Sansarı

Martes

foina

Kaya Sansarı

DOMUZGİLLER

SUİDAE

 

Sus

scrofa scrofa

Yaban Domuzu

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)

Türkçe

Ördekgiller

Anatidae

 

Anser

albifrons

Sakarca

Anas

penelope

Fiyu

Anas

strepera

Boz Ördek

Anas

crecca

Çamurcun

Anas

platyrhynchos

Yeşilbaş

Anas

acuta

Kılkuyruk

Anas

querquedula

Çıkrıkçın

Netta

rufina

Macar Ördeği

Aythya

ferina

Elmabaş Patka

Aythya

fuligula

Tepeli Patka

Aythya

marila

Karabaş Patka

Melanitta

nigra

Kara Ördek

Bucephala

clangula

Altıngöz

Sülüngiller

Phasianidae

 

Alectoris

chukar

Kınalı Keklik

Alectoris

geraeca

Kaya Kekliği

Ammoperdix

griseogularis

Kum Kekliği

Coturnix

coturnix

Bıldırcın

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Fulica

atra

Sakarmeke

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Gallinago

gallinago

Su Çulluğu (Bekasin)

Scolopax

rusticola

Çulluk

Güvercingiller

Columbidae

 

Columba

livia

Kaya Güvercini

Columba

palumbrus

Tahtalı

Streptopelia

turtur

Üveyik

Ardıçkuşugiller

Turdidae

 

Turdus

merula

Karatavuk

Kargagiller

Corvidae

 

Garrulus

glandarius

Alakarga

Pica

pica

Saksağan

Corvus

monedula

Küçük Karga

Corvus

frugilegus

Ekin Kargası

Corvus

corone corone

Kara Leş Kargası

Corvus

corone pallescens

Leş Kargası

Ötücükuşgiller

Passeridae

 

Passer

domesticus

Şehir Serçesi

 

 

 

 

 

EK LİSTE –IV

İLLERİMİZE GÖRE

1-MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2010-2011 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2-ÖRNEK AVLAK OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR,

3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR VE

4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR

01-ADANA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Karaisalı İlçesi; Doğusu: Kızıldağ yaylasından-Kızıldağ-Karaisalı yolunu takiben Umuttaşı tepeye, sırtı takiben Kaplankaya tepeye, Kızılkaya Sırtını takiben Ayakseki sırtı'na, sırtı takiben Kızıldağ-Karaisalı yoluna, buradan Mutluca deposuna, stabilize yolu takiben Nergizlik barajı bendine, Güneyi: Nergizlik barajı bendinden Nergizlik Barajı içinde kalmak üzere Uzun Sırt'a, Sırtı takiben Botaş Pompa İstasyonunun arkasındaki sırttan Kızgın Dere'ye, Kızgın dere'den geçen yolu takiben Çakıt suyu'na, buradan stabilize yolu takiben Hacıkırı tren istasyonu'na kadar olan kısım, Batısı: Hacıkırı İstasyonu'ndan stabilize yolu takiben Çakıt suyu'na, suyu takiben Köşk tepe sırtının suya kavuştuğu yer, oradan sırtı takiben Köşk tepe'ye, oradan sırtı takiben Ortaoluk mevkii'ne, oradan sırtı takiben Eneç tepe'ye kadar, Kuzeyi: Eneç tepe'den sırtı takiben Sulukuşak tepe'ye, buradan Sulukuşak sırtı'na, sırtı takiben Boz Sivri tepe'ye, sırtı takiben Kızıldağ yayla'sına kadar olan kısım arasında kalan yer.

(B):Doğusu: Karaisalı İlçesinden başlayıp karayolunu takiben Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi, karayolunu takiben Fadıllı ile Gökkuyu yolunun kesiştiği yer Güneyi: Fadıllı ile Gökkuyu yolunun kestiği yerden başlayıp Gökkuyu köyü, oradan yolu takiben Mersin İl sınırı, Batısı: Mersin İl sınırı Kuzeyi: Mersin İl sınırından başlayıp yolu takiben Kapıkaya köyü yolu, takiben Karaisalı ilçesi arasında kalan yer

2- Aladağ İlçesi; Doğusu: Zamantı çayı, Güneyi: Zamantı çayından Küp köyüne oradan Darlık köyüne ve oradan da Aladağ ilçesine giden yolun Doğan çayına kavuştuğu yer, Batısı: Doğan çayı ve Hızar deresini takiben Aladağ Milli Parkına kavuştuğu yer, Kuzeyi: Aladağ Milli Parkı oradan Şamadan beli sırtını takiben Zamantı Çayı’nın birleştiği yer arasında.

(B):Doğusu: Kızıldam köyü içinden geçen Doğan çayının İmamoğlu İlçe sınırının birleştiği yerden başlayıp çayı takiben İmamoğlu İlçe sınırı, Güneyi: İmamoğlu İlçesi karayolu ile Aladağ ilçesini birbirine bağlayan köprüden başlar Eğner Orman İşletme toplu koruma merkezi, Batısı: Eğner Orman İşletme toplu koruma merkezinden başlayıp karayolunu takiben Akören beldesi, yolu takiben Kelerbaşı (Çarkıpare), oradan yolu takiben Başpınar yaylası, oradan yolu takiben Aladağ İlçesi, oradan yolu takiben Doğan Çayının kesiştiği yer, Kuzeyi: Doğan Çayı, çayı takiben Kızıldam köyünün İmamoğlu İlçesi sınırına birleştiği yer arasında kalan kısım

3- İmamoğlu İlçesi; Doğusu: Üçtepe köyünden başlayıp, yolu takiben Otluk köyü, oradan yolu takiben doğuya doğru Alibeyli köyü yolu ile Yağızlar köy yolunun kesiştiği yerden güneye doğru Yağızlar köyü takiben  Cerenli köyü., Güneyi: Cerenli köyü yolundan başlayıp yolu takiben Karlık köyü, yolu takiben Boztepe köyü, köyü takiben Maltepe köyü, köyü takiben Eğeciuşağı köyü, yolu takiben Kepeztepe köyü, yolu takiben Çatalan Barajı içinde Karaisalı köyü  Batısı: Karaisalı ilçe sınırı, takiben Aladağ ilçe sınırı, takiben eğner köprüsü. Kuzeyi: Eğner köprüsünden karayolunu takiben üçtepe köyü.

4- Pozantı İlçesi (A):Doğusu: Pabuçlu yurdu mevkiindeki ana sırttan başlayarak güneye doğru ana sırtı takiben ger dağına, ana sırtı takiben ötürük çukuru tepeye, güneye doğru ana sırtı takiben büyük hondu tepeye, ana sırtı takiben güvenç gediğinden akdağa, güneye doğru ana sırtı takiben orta oluk mevkiine, oradan yerkesiği mevkiine, ana sırtı takiben direk taş tepeye, takiben Pozantı İlçesi ile Karaisalı Orman İşletme müdürlüklerini ayıran ana suyu takiben çakıt suyuna, Güneyi: Çakıt suyundan Pozantı Tarsus Orman İşletme Müdürlüklerini ayıran ana sırtı takiben deve tepesine, deve tepesinden batıya doğru ana sırtı takiben Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı tepeye, Batısı: Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı tepeden kuzeye doğru ana sırtı takiben kuş kayası tepeye, oradan ana sırtı takiben Kocaköy tepeye, ana sırtı takiben küçük bağ tepeye, oradan takiben çakıt suyuna, çakıt suyunu takiben çınarlı pınar dereye, oradan çoban pınarı deresini kesen ilk orman yolunu kuzeye doğru takiben gökkepir sırtına, Gökkepir sırtını kesen orman yolunu kuzeye doğru takiben kocayer mevkiine, oradan orman yolunu kuzeye doğru takiben harap mevkiine, Kuzeyi: Harap mevkiinden doğuya doğru orman yolunu takiben kevenliseki dereye, oradan orman yolunu takiben ferikoğlu mevkiine, oradan orman yolunu takiben pabuçlu yurt arasında.

(B) Pozantı İlçesi:Kuzeyi:Niğde İl sınırı  Doğusu: Niğde  il sınırından başlayıp DSİ sulama kanalına, kanalı takiben Aşçıbekirli ile Yukarı Belemediğe (Göçekli) giden yolu kestiği noktaya, yolu takiben Ayşe Deresini kestiği yere, dereyi takiben 85 nolu bölmenin doğu sırtına, sırtı takiben Gömel Gediğine, oradan 300 m. Sırtı takiben batıya, batıda kuru dereyi kestiği yere, oradan dereyi takiben Yazıcak yoluna, yolu takiben Bağderesini kestiği yere, dereyi takiben Gülsün Pınarına, oradan direkt 1521 rakımlı tepeye, oradan sırtı takiben Sürükge Tepeye, sırtı takiben 209 nolu bölmenin doğusundan geçen ve Yukarıyirikler yolunun kestiği yere, oradan yolu takiben 250 ile 251 nolu bölmeleri birbirinden ayıran sırtın kestiği yere, oradan Örendereye, doğuya doğru dereyi takiben 286 nolu bölme ile 287 nolu bölme arasındaki Kurudereye, dereyi takiben Tellal Tepeye, oradan güneye doğru sırtı takiben 1593 rakımlı Büyükkarahöyük Tepeye, oradan sırtı takiben Asar Yaylası yolunun kestiği yere Güneyi:Asar Yaylası yolunun kestiği yerden Ömerli köy yolunu takiben Ömerli Köyüne, oradan 376 nolu bölmenin doğusundaki sırta, oradan kuzeye doğru sırtı takiben 375 nolu bölmenin sırtı kestiği yere, oradan sırtı takiben Gözler Dereye, dereyi takiben Ömerli yoluyla kestiği yere, oradan yolu takiben Niğde İl sınırı Batısı: Niğde İl sınırı ile arasında kalan alan,

5- Kozan İlçesi; Doğusu: Gedikli köyünden başlayarak yolu takiben Acarmantaş köyü, oradan yolu takiben Bulduklu köyüne kadar, Güneyi: Bulduklu köyünden yolu takiben Kozan – Kadirli İlçe yolunun kesiştiği nokta, Batısı: Kozan – Kadirli İlçe yolunun kesiştiği noktadan Kozan ilçesine, oradan Feke İlçesi yolunu takiben Gedikli yolunun kesiştiği nokta, Kuzeyi: Gedikli köyü yolu ile çevrili alan içerisinde kalan kısım.

6- Tufanbeyli İlçesi; Doğusu: Kayseri İl sınırı, oradan ham yolu takiben ayvat köyü, Ayvat köyü yolunu takiben Kayapınar köyü, Güneyi: Kayapınar köyü, oradan çal arası bağlantı yolunu takiben damlalı köyü, Damlalı köyünden yolu takiben Doğanlı köyü yol kesişim noktası, Batısı: Doğanlı-Damlalı köyü yol kesişim noktasından başlayıp koçcağız yolu, Koçcağız köyü yolu takiben Tozlu köyü, oradan ham yolu takiben Kayseri İl sınırı, Kuzeyi: Kayseri İl sınırı.

7- Ceyhan İlçesi; Doğusu: Sirkeli köyü yolundan başlayıp, yolu takiben Yeniköy yolu, yolu takiben İsalı köyü, Güneyi: İsalı köyü yolu, yolu takiben Gündoğan Köyü, yolu takiben Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi yolu sınırı, Batısı: Yüreğir İlçe sınırı, Kuzeyi: Yüreğir İlçesi sınırından Misis (Yakapınar ) Köy yolundan başlayıp Kızıldere köyü yolu, yolu takiben Sirkeli köyü yolu.

8- Yüreğir İlçesi; Doğusu: Ceyhan İlçe sınırı ve Çelemli köyü yolu, Güneyi: Çelemli köyü, yolu takiben Gökvelioğlu köyü, Batısı: Gökvelioğlu köyü yolunu takiben Nacarlı köyü, yolu takiben Vayvaylı köyü, yolu takiben Geçitli Beldesi, Kuzeyi: Geçitli beldesi, yolu takiben Ceyhan İlçesi Kızıldere köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Adana-Kahramanmaraş-Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

02-ADIYAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe (A);Doğusu: Boğazözü-Kömür-Pınaryayla köy yollarını takiben Malinakovike Mahallesi yolu takiben Malikevir Mahallesine kadar Kuzeyi: Malikevir Mahallesinden Bulam Çayını takiben Mestan-Sarkaya köy yolu üzerinden Malatya İl sınırına kadar Batısı: Malatya İl sınırından Huniyar Pınarından başlayarak il sınırını takiben Behtut Tepe ve tepeden Yünlüce Mah. üzerinden Konak Mahallesine, Garçe Deresini takiben Dandırmaz Köyü Güneyi: Dandırmaz Köyünden Yaylakonak Köyüne, Köy yolunu takiben Kuşakkaya köyünden sırt üzeri Ahmethoca Köyünden, Koru Köyü, Palanlı, Olgunlar, Kömür, Pınar yayla yoluna kadar.

(B); Doğusu: Baraj Gölü, Kuzeyi: Baraj Gölü, Batısı: Baraj Gölü, Güneyi: Baraj Gölü.

2-Çelikhan İlçesi; Doğusu: Mutlu Köyü’nün güneyindeki Fatihan Deresi’nden devam ederek İncirli Mezrasısı köy yolundan başlayarak Yağızatlı köy yolunun Bulam Çayı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Şıhment Deresi ile Besiki Deresi’nin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Köprüden başlayarak Yeni Çelikhan-Adıyaman karayolundan devam ederk Şıhment Deresi Besiki deresinin birleştiği noktaya kadar, Güneyi: Yağızatlı Köyünden başlayarak Bulam Çayı devamında Çem-Değirmenden Aydoğdu batısındaki Adıyaman-Çelikhan Karayolu köprüsüne kadar olan kısım

3-Kahta-Sincik İlçesi; Doğusu: Doluca, Burmapınar, Çatbahçe, Kuzeyi: Çatbahçe, Hasanlı, Yağızatlı Batısı: Yağızatlı, Yeşiltepe, Pınaryayla Güneyi: Pınaryayla, Bölükyayla, Boğazkaya, Kozağaç, doluca

4-Sincik İlçesi:.Doğusu: Taşkale Çayı Kuzeyi: Sincik Çat Köy yolu Batısı: Kahta-Sincik Devlet karayolu Güneyi: Sincik Devlet Karayolundan başlayarak, Şahkulu Köy yolu takiben Taş Kale Çayına kadar

5-Gerger İlçesi; Doğusu: Fırat Nehri, Batısı: Demirtaş köy yolu çay ile birleştiği kısım, Güneyi: Ceviz Pınarı-Gölyurt-Demirtaş köy yolları, Kuzeyi: Yenibardak Çayı.

6-Tut-Gölbaşı İlçesi; Doğusu: Yayakonak-Dandırmaz, köy yolundan Adıyaman Merkez ilçe sınırı Batısı: Adıyaman Gölbaşı yolundan Tut İlçesine giden karayolundan Yaylacık Cankara köy yollarından devamla kuzeye doğru il sınırı Güneyi: Dandırmaz-Tepecik köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Yalankoz-Kaşlıca Tut İlçesinden güneye düz hatla Gölbaşı- Adıyaman yolu, Kuzeyi: Malatya il sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Adıyaman(Çelikhan) Akdağ Devlet Avlağı: Doğusu: İnlice köy yolunu takiben Askeran köyüne kadar, Kuzeyi: Şıhmen dersini takiben fatihan, Güneyi: Adıyaman Malatya devlet karayolu Adıyaman Recep İnlice köy yolu, Batısı: Şıhmen dersinden başlayarak Adıyaman Malatya Devlet karayolu.

 

03-AFYONKARAHİSAR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe;Doğusu:Afyonkarahisar-İzmir tren yolunun Afyonkarahisar, Sinanpaşa İlçe sınırından itibaren Afyonkarahisar-Kütahya karayoluna kadar olan bölüm ve devamında Bayramgazi Saadet karayolunun Afyonkarahisar-İhsaniye yolunu kestiği yere kadar olan kısım, Kuzeyi: Afyonkarahisar Merkez İlçe-İhsaniye İlçesi sınırı, Batısı: Afyonkarahisar_Kütahya İl sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar Merkez İlçe-Sinanpaşa İlçesi sınırı

2- Başmakçı İlçesi; Doğusu: Başmakçı- Akpınar Gemiş Yolu, Güneyi: Acıgöl içinden geçen ve Akpınar yolunun sınırı kestiği noktaya kadar olan Denizli İl sınırı, Batısı: Acıgöl içinden geçen ve Başmakçı-Dazkırı karayoluna kadar devam eden Başmakçı-Dazkırı İlçe sınırı, Kuzeyi: Başmakçı-Dazkırı yolu ve yolun sol tarafında kalan Acıgöl çevresi.

3- Bolvadin İlçesi(A); Doğusu: Eber gölü içinden geçen ve Ortakarabağ karayoluna kadar devam eden Bolvadin-Sultandağı İlçe sınırı, Kuzeyi: Bolvadin-Derekarabağ-Ortakarabağ yolu, bu yolun Sultandağı ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısım, Batısı: Bolvadin-Çay karayolu, Güneyi: Eber Gölü içinden geçen Bolvadin-Çay karayoluna kadar devam eden Bolvadin Çay İlçe sınırı

(B):Doğusu:Bolvadin Sultandağı ilçe sınırı, Kuzeyi: Bolvadin Emirdağ İlçe sınır, Batısı: Derekarabağ-Büyükkarabağ-Çaykışla yolu Güney Batısı: Yenikarabağ-Büyükkarabağ yolunun Sultandağı İlçe sınırından itibaren Bolvadin-Büyükkarabağ yolunu kestiği noktaya kadar olan kısım

4- Çay İlçesi(A); Doğusu: Sultandağı-Çay İlçesi sınırı Kuzeyi: Eber Gölü içinden geçen Bolvadin_Çay İlçe sınır, Batısı: Çay-Bolvadin karayolunun Afyonkarahisar-Konya demiryolundan itibaren Bolvadin İlçesi sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Bolvadin-Çay karayolunun Afyonkarahisar-Konya demiryolunu kestiği noktadan itibaren Çay Sultandağı İlçe sınırına kadar demiryolu güzergâhı,

(B) Doğusu: Çay, Isparta-Yalvaç karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Çay karayolu, Batısı: Afyonkarahisar-Çay karayolundaki Dinar yol ayırımından itibaren Akkonak yol ayrımını takiben Orhaniye-Karamık  karayolu, Güneyi: Karamık-Isparta-Yalvaç karayolu,

5- Dazkırı İlçesi; Doğusu: Acıgöl içinden geçen ve Başmakçı- Dazkırı karayoluna kadar devam eden Başmakçı- Dazkırı İlçe sınırı, Güneyi: Acıgöl içinden geçen ve Dazkırı-Denizli yolunun sınırı kestiği noktaya kadar olan Denizli İl sınırı, Batısı: Dazkırı-Denizli yolu, Kuzeyi: Dazkırı-Başmakçı yolu,

6- Dinar İlçesi(A); Doğusu: Haydarlı, Ocaklı, Akpınar, Bağcılar yolu, Kuzeydoğusu: Haydarlı-Soğucak yolu, Kuzeyi: Dinar-Sandıklı İlçe sınırı, Batısı: Dinar-Kızılören İlçe sınırı, Yenibelkavak-Çayüstü yolunun Dinar-Kızılören İlçe sınırını kestiği noktadan itibaren Çayüstü, Cumhuriyet, Uluköy, Akça yolu, Güneyi: Akça, Bağcılar yolu,

(B):Doğusu: Sandıklı-Dinar karayolu, Kuzeyi: Sandıklı-Dinar karayolundan Çağlayan, Keklicek Cerit yolu, bu yolun Dinar-Denizli yolunu kestiği noktaya kadar olan kısım, Kuzeybatısı: Dinar-Denizli yolundan Yeşilhüyük, Sütlaç yolu bu yolun Evciler ile sınırı kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Dinar-Evciler İlçe sınır, Güneyi: Dinar-Dazkırı karayolu

7- Emirdağ İlçesi(A); Doğusu: Afyonkarahisar–Ankara karayolundan Camili yol ayrımını takiben Camili, Aydınkaya yolu ve bu yolun il sınırını takip ettiği noktaya kadar olan kısmı, Kuzeyi: Eskişehir İl sınırı, Batısı: Afyonkarahisar-Ankara karayolundan Beyören yol ayrımını takiben bu yolun il sınırını terk ettiği noktaya kadar olan kısmı, Güneydoğusu: Afyonkarahisar-Ankara karayolu

(B); Doğusu: Bademli-Avdan yolundan Büyükkarabağ’a ulaşan yol, Kuzeyi: Bademli, Davulga, Hisar, Suvermez, Emirdağ İlçe merkezi yolu, buradan kuzeye doğru devam ederek Afyonkarahisar-Ankara yoluna ulaşan yol, Kuzeybatısı: Afyonkarahisar-Ankara karayolu, Güneyi: Emirdağ-Bayat ve Emirdağ-Bolvadin İlçe sınırları,

8- İhsaniye İlçesi; Doğusu: Afyonkarahisar-Kütahya demiryolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Kütahya İl sınırı, Batısı: Afyonkarahisar- Kütahyaİl sınırı Güneyi: İhsaniye-Merkez İlçe sınırı

9- İscehisar İlçesi; Doğusu: Olukpınar-Karakaya Mah. Yolu bu yolun Afyonkarahisar-Ankara karayolunu kestiği noktaya kadar olan kısım, Kuzeyi: Olukpınar-Karaağaç-Doğanlar yolu, bu yolun Merkez İlçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: İscehisar Merkez İlçe sınırı, Güney: Afyonkarahisar-Ankara karayolu,

10- Sandıklı İlçesi(A); Doğusu: Sandıklı-Şuhut, Sandıklı-Dinar İlçe sınırları, Kuzeyi: Sandıklı-Şuhut karayolu, Batısı: Sandıklı-Dinar karayolu, Güneyi: Sandıklı-Kızılören, Sandıklı-Dinar ilçe sınırları.

(B): Doğusu: Sandıklı-Şuhut ve Sandıklı-Sinanpaşa İlçe sınırları, Kuzeybatısı: Afyonkarahisar-Dinar karayolu, Batısı: Afyonkarahisar-Dinar demiryolu, demiryolunu güneyde Afyonkarahisar-Dinar karayolunu kestiği noktadan itibaren Sandıklı İlçe Merkezine ulaşan karayolu, Güneyi: Sandıklı-Şuhut karayolu

11- Sultandağı İlçesi; Kuzeydoğusu: Ortakarabağ, Yenikarabağ yolunun Sultandağı İlçe sınırını kestiği noktadan itibaren Yenikarabağ yolu, Kuzeybatısı: Eber Gölü içinden geçen Sultandağı-Bolvadin, Sultandağı-Çay İlçe sınırı, Güneybatısı: Afyonkarahisar-Konya demiryolunun Çay İlçe sınırını kestiği noktadan Yenikarabağ yol kavşağına kadar olan kısmı, Güneydoğusu: Afyonkarahisar-Konya demiryolundan itibaren Yenikarabağ yolu

12- Şuhut İlçesi(A); Doğusu: Şuhut-Çay İlçe sınırı, Kuzeyi: Çay İlçesi-İnli kasabasından gelip, Paşacık, Hallaç, Anayurt, Güneytepe, İlyaslı yolu, Batısı: İlyaslı-Balçıkhisar yolu, buradan Yıprak köyüne giden yolun Dinar İlçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneybatısı: Şuhut-Dinar İlçe sınırı, Güneyi: Çay-Dinar karayolu

(B):Doğusu: Çay-Dinar yolundan itibaren Isparta-Afyonkarahisar İl sınırına kadar olan Çay-Isparta karayolu, Kuzeyi: Çay-Dinar karayolu, Batısı: Şuhut-Dinar İlçe sınır, Güneyi: Afyonkarahisar-Isparta İl sınırı,

13- Çobanlar İlçesi; Doğusu: Çobanlar-Bolvadin İlçe sınırı, Kuzeyi: Çobanlar-Bayat İlçe sınırı, Batısı: Çobanlar-Kocaöz-Göynük-Akkoyunlu-Kale yolu, bu yolun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneyi: Çobanlar-Bolvadin karayolu,

14- Bayat İlçesi: Doğusu: Bayat İlçe Merkezinden Çukurkuyu Köyüne giden karayolu, Kuzeyi: Çukurkuyu-Mallıca yolu, Mallıca’dan Alanyurt’a ulaşan yolun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Bayat-İscehisar İlçe sınırı, Güneyi: Bayat-Doğlat karayolu,

15- Sinanpaşa İlçesi: Doğusu: Sinanpaşa-Merkez, Sinanpaşa-Şuhut İlçe sınırları, Kuzeyi: Başkomutan Tarihi Milli Park sınırının güneyi, Batısı: Afyonkarahisar-Sandıklı karayolu, Güneybatısı: Sinanpaşa-Sandıklı İlçe sınırı,

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçe, Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı; Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmalı Tepe, Küçük Resul Tepe, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz Deresi Başlangıcına oradan Çingen Sıtını takiben Uluören Kuyusu, Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu Deresi ve Kızıleymir Deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu mevkiinin güneyinden, Koçyatağı mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz mevkiinin güneyinden, Bahceciköz Dere, Yarıkkaya Dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar Dere, Ağıllar Dere’yi geçerek, Eserinçat mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu Yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü mevkiinin güneyinden Millikler Yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz Dere ve Küçük Karanlık Dere’yi geçerek Çallıyayla mevkiine, Uzun Sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü Dere ve Şekali Dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı Dere ile yolun kesiştiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İhsaniye İlçesi:Doğusu: İhsaniye-İscehisar İlçe sınırı, Güneyi: Kayıhan-Ayazini-Kuzören-Eskieğmir-Kıyır yolu ve bu yolun İscehisar İlçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu, Kuzeyi:Afyonkarahisar-Eskişehir İl sınırı,

2- Sinanpaşa İlçesi: Doğusu: Sinanpaşa-Merkez İlçe sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-İzmir(Uşak) demiryolu, Batısı: Afyonkarahisar-Uşak İl sınırı, Kuzeyi: Sinanpaşa-Merkez İlçe sınırı

3- Şuhut İlçesi: Doğusu: Balçıkhisar-Yıprak yolu, Güneyi: Şuhut-Dinar İlçe sınırı, Batısı: Şuhut-Sandıklı İlçe sınırı, Kuzeyi: Sandıklı-Başören-İlyaslı-Balçıkhisar yolu,

4- Dinar İlçesi: Doğusu ve Güneydoğusu: Balçıkhisar-Yıprak-Haydarlı yolu, Güneyi ve Güneybatısı: Haydarlı’dan kuzey batıya doğru devam eden Soğucak yolu, Batısı: Dinar-Sandıklı İlçe sınırı, Kuzeyi: Dinar-Şuhut İlçe sınırı

 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

04-AĞRI:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yasak Saha ( Genel avlak) Doğusu: Kamışlı köyünden murat nehrine uzanan ham yol Batısı: Hamur ilçe sınırından Otluca köyüne uzanan yol. Kuzeyi: kamışlı köyünden Tutak ilçe sınırına uzanan stabilize yol. Güneyi: Otluca köyünden Dere köyüne uzanan yol ve murat nehri.

2- Merkez İlçesi; Doğusu: Taşlıçay İlçe sınırı Batısı: Ozanlar Köyünden başlayıp Ağrı merkez, Yolluyazı Hamur ilçe sınırına uzanan Karayolu Kuzeyi: Ozanlar Köyünden başlayıp Bölükbaşı, Murathan, Yazıcı, Sarıdoğan, Kavak, Ortayokuş ve Yanlızkonak Köyüne uzanan sabitleştirilmiş ve ham yol. Güneyi: Hamur ilçe sınırı

3- Doğubayazıt İlçesi; Doğusu: Doğubayazıt-Iğdır Karayolu Batısı: Taşlıçay ilçe sınırı Kuzeyi: Iğdır il sınırı Güneyi: Doğubayazıt-Ağrı Karayolu ve Diyadin ilçe sınırı

4- Diyadin İlçesi; Doğusu: Diyadin Merkezden başlayıp, Taşbasamak, Dibekli, Ulukent, Mollakara, Mutlu, Gedik, Yanıkçukur Köylerinden Van il sınırına uzanan stabilize ve ham yollar. Batısı: Taşlıçay ilçe sınırı Kuzeyi: Diyadin Merkezden başlayıp, Tavla, Budak, Batıbeyli, Köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yol. Güneyi: Van il sınırı.

5- Eleşkirt İlçesi; Doğusu: Eleşkirt merkezden başlayıp, Yücekapı, Öztoprak köylerinden Tutak ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yol Batısı: Erzurum il sınırı. Kuzeyi: Ağrı-Erzurum Karayolu Güneyi: Tutak ilçe sınırı

6- Hamur İlçesi; Doğusu: Taşlıçay ilçe sınırı Batısı: Ağrı il sınırı, Yoğunhisar, Hamur merkez, Aş. Gözlüce, Yk.Gözlüce Ayvacık köylerinden Patnos ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yollar Kuzeyi: Ağrı İl sınırı Güneyi: Patnos ilçe sınırı ve Van il sınırı

7- Patnos İlçesi; Doğusu: Patnos ilçe merkezden başlayıp, Yk. Göçmez, İncesu, Yk. Kulecik köylerinden, Tutak sınırına uzanan stabilize yol Batısı: Muş il sınırı Kuzeyi: Tutak ilçe sınırı Güneyi: Ağrı-Muş Karayolu

8- Taşlıçay İlçesi; Doğusu: Diyadin ve Doğubayazıt ilçe sınırı Batısı: Ağrı Merkez İlçe Kuzeyi: Kars il sınırı Güneyi: Ağrı-D.Beyazıt Karayolu

9- Tutak İlçesi; Doğusu: Hamur ilçe sınırı Batısı: Erzurum il sınırı Kuzeyi: Ağrı il ve Eleşkirt ilçe sınırları.Güneyi: Hamur ilçe sınırından başlayıp,Dere Köy, Batmış,Tutak merkez, Gültepe, Esmer, Çelebaşı, Erdal,Sarıgöze köylerinden Erzurum il sınırına uzanan stabilize ve ham yol

 

05-AMASYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Kuzeyi: Sarılar köy yolunu takiben Amasya Taşova devlet karayolunu kestiği yer ile Filingirler yerleşim yeri, Doğusu: Filingerler-Yassıçal köy yolunu takiben Yassıçal köyü Yassıçal-Saraycık köy yolu, Güneyi: Saraycık-Sazköy köy yolu, Batısı: Sazköy-Vermiş köy yolu ile çevrili saha

2- Göynücek İlçesi; Kuzeyi: Çiviköy-Akyazı köy yolu, Doğusu: Akyazı köy yolunu takiben Tokat İl sınırını kestiği yer ile Tokat İl sınırı, Güneyi: Tokat İl sınırını takiben Tencirli köy yolunu kestiği yere kadar, Batısı: Tencirli-Gafarlı-Başpınar köy yolunu takiben Çivi köyü ile çevrili saha

(B):Kuzeyi: Göynücek-Ortaköy karayolunun Çorum İl sınırı ile Ilısu Köy yolunu kestiği yere kadar olan kısım Doğusu: Ilısu Köy Yolu Güneyi: Ilısı Köy yolunu takiben Alan Köyüne kadar olan kısım Batısı: Çorum İl sınırı ile çevrili saha

3- Suluova İlçesi; Doğusu: Gürlü, Kulu, Deveci köy yolu, Güneyi: Deveci, Aktarla köy yolu, Batısı: Aktarla, Kapancı, Yalnız Köy yolu, Kuzeyi: Yalnız, Gürlü köy yolu ile çevrili saha.

4- Merzifon İlçesi; Kuzeyi: Elmayolu, Hacet, Çamlıca, Kıreymir, Oymak köyleri, Doğusu: Oymak köy yolunu takiben Merzifon-Ankara devlet karayolunu kestiği yerden Merzifon-Ankara devlet karayolunu takiben Çorum İl sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Çorum İl sınırı, Batısı: Küçükçay, Büyükçay köy yolunu takiben Elmayolu köyü ile çevrili saha

(B);Kuzeyi: Göçebe tepesi, Kuzuluk yaylası, İkizler mevkii, Doğusu: Eskiköy mevkii, Bakırharman tepe, Kurt tepe, Yataklık mevkii, Nohutluk tepe, Leğen kayası, Çavundur köyüne kadar, Güneyi: Çavundur köyü, Çobanören köyü, Aksungur köyü, Batısı: Çap deresi, Mezarlık tepe, Çarşıbaşı sırtı, Sivri tepe, Göçebe tepesine kadar.

5- Taşova İlçesi(A): Kuzeyi: Destek Kasabası, Sepetli köy yolu, Doğusu: Sepetli, Sepetlioba köy yolunu takiben Taşova-Destek devlet karayolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Taşova-Destek devlet karayolu, Batısı: Taşova-Destek devlet karayolunu takiben Destek kasabasına kadar olan çevrili saha

(B): Kuzeyi: Belevi köy yolunun Dörtyol-Akınoğlu köy yolu ile kesiştiği yerden itibaren Belevi-Ballıdere köy yolu Doğusu: Ballıdere-Tatlıpınar köy yolu, Güneyi: Tatlıpınar-Altınlı köy yolu, Batısı: Altınlı-Akınoğlu köy yolunu takiben Belevi köy yolunun Dörtyol-Akınoğlu köy yolunu kestiği yere kadar olan çevrili saha,

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Kızılca Örnek Avlağı; Doğusu: Kızılca köyünden Yeşilırmağı takiben Musaköyü yol ayrımına kadar, Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, Kamışlıdere sırtı, Damlakaya deresini takiben Zovallı Pınarına kadar, Kuzeyi: Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuruırmak mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha, Güneyi: Musaköyü yolunu takiben Musaköyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terziköyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.

 

06-ANKARA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akyurt İlçesi: Doğusu:Akyurt-Kalecik İlçe sınırı Kuzeyi: Akyurt-Çubuk İlçe sınırı Batısı: Akyurt-Çubuk yolu Güneyi:Ankara-Çankırı Karayolu

2- Ayaş İlçesi; Doğusu: Ayaş-Sincan-Kazan İlçe sınırı, Kuzeyi: Ankara-İstanbul Otoban yolu, Batısı: Ayaş, Başbereket, Evci Köy yolu, Güneyi: Ayaş, Gökler Köy yolundan Sincan İlçe sınırı.

3- Bala İlçesi; Doğusu: Bala-Elmadağ ilçe sınırı, Ankara İl sınırı Kuzeyi: Bala-Elmadağ, Bala-Gölbaşı İlçe sınırı, Batısı: Bala-Abazlı-Karaali Köy yolundan Karali, Bala-Ankara Karayoluna kadar olan kısımdan Bala-Ankara Karayolunun İlçe sınırına kadar olan kısım Güneyi: Bala-Kırşehir Karayolu

4- Beypazarı İlçesi; Doğusu: Köseler, Saray, Dereli Uruş. Kuzeyi: Haydarlar, Nallıkaşı, Karaşar yolunu takiben Karaşar merkez Batısı: Beypazarı-Ankara karayolundan İnözü vadisi yol kavşağından başlayıp, Karaşar yolunu takiben İnözü vadisini takiben Uşakgöl yolu Kervanlar ve Haydarlar Güneyi: Uruş mezarlığının yanındaki stabilize yolu takiben Üreğil, Kabaca, Macun yolunu takiben Beypazarı İnözü vadisi yol kavşağı.

5- Çamlıdere İlçesi; Doğusu: Kızılcahamam ilçe sınırı, Kuzeyi: Bolu ili Gerede ilçe sınırı ile Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Bolu ili Gerede ilçe sınırından Örenköy köyüne giden orman yolunu takiben Örenköyden Çamlıdere yolu, buradan da Çamlıdere yolunu takiben Ankara-İstanbul Otoban yolu, Buradan da otoban yolunu Ankara istikametini takiben Kızılcahamam ilçe sınırı Güneyi: Ankara-İstanbul otoban yolunun Çamlıdere ilçe sınırının bittiği yerden Kızılcahamam ilçe sınırı

6- Çubuk İlçesi;Doğusu: Çubuk-Kalecik ilçe sınır, Kuzeyi: Çubuk-Şabanözü karayolu Batısı: Ankara-Çubuk karayolu, Güneyi: Çubuk-Akyurt ilçe sınırı.

7- Güdül İlçesi (A); Kuzeyi: Güdül-Beypazarı karayolu, Kiymir Çayı, Güneyi: Güdül-Ayaş karayolundan Salihler köy yoluna takiben Akaya köyüne giden köy yolu, Doğusu: Güdül-Ayaş karayolu, Batısı: Kiymir Çayı.

(B):Doğusu:Çeltikci-Güdül anayolundan Kızılcahamam sınırına istinaden Köylüce Deresi Kuzeyi:Sorgun köy yolundan Kızılcahamam İlçe sınırına kadar olan hat Batısı: Yeşilöz-Sorgun köy yolu Güneyi: Güdül-Kızılcahamam karayolu(otobandan)

8- Haymana İlçesi; Doğusu: Konya İlçe sınırından, Yeşilköy, Yeregömü, Y.Sebil Köylerini takiben Haymana-Gölbaşı yolunun birleştiği yer, Haymana-Gölbaşı yolunu takiben Pınarbaşı ve Yenice Köyleri arasında kalan köy yolu, Kuzeyi: Haymana-Polatlı ilçe sınırından başlayarak Altınkuyu, Yeşilyurt, Kesikkavak, Esen köylerini ve Haymana merkezi içine alan kısımdan itibaren, Yanak, E.Kışla, Gedikli köy sınırlarını içine alan kısım ve Gedikli köy sınırından başlayarak Ataköy, Katrancı köylerini takiben Şerefligöközü köy sınırından Yenice köyüne kadar olan kısım. Batısı: Haymana-Polatlı İlçe Sınırından başlayarak, Esen, Gedik, Evci, Söğüttepe, Tabaklı, Karapınar Köy Sınırlarını takiben Demirözü, K.Konakgörmez Köy Sınırları ve Polatlı İlçe Sınırı, Güneyi: Polatlı ilçe sınırından başlayıp, Konya il sınırını takiben Yeşilköy köy sınırına kadar olan kısım.

9-Kalecik İlçesi (A); Doğusu: Ankara-Çankırı Karayolundan Çiftlik, Karahöyük, Yeşilöz, Koyunbaba Köy Yolu Kuzeyi: Koyunbaba-Esmedere Köy Yolu Batısı: Kalecik-Çubuk ve Akyurt İlçe Sınırı. Güneyi: Ankara Çankırı Karayolu.

(B): Doğusu: Ankara Krıkkale İl Sınırı.Kuzeyi: Ankara Kırıkkale İl Sınırından Uyurca Avşar Köy Yolu. Batısı: Avşar Köyünden Başlayan Ankara Çankırı Tren Yolu, Gölköy Yeşildere Köy Yolu. Güneyi: Kalecik Elmadağ İlçe Sınırı.

10-Kazan İlçesi(A); Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi: TEM Otoyolu Batısı: Sincan ilçe sınırı, Güneyi: Yenimahalle ve Sincan ilçe sınırı.

(B): Kuzeyi: Güvenç, Sarıbeyler, Çalseki köyü Batısı: Güvenç, Orhaniye, Dağyaka, Sarayköy Güneyi: Saray, Susuz, Bağlum Doğusu:Bağlum, Çalseki

11-Kızılcahamam İlçesi: Doğusu: Ankara-İstanbul Otoban Yolu Kuzeyi: Çamlıdere ilçe sınırı. Batısı: Güdül ve Çamlıdere ilçe sınırı.Güneyi: Ayaş ve Güdül ilçe sınırı.

12-Nallıhan İlçesi ; Doğusu: Gökçeöz, Uluköy yolunu takiben Nallıhan-Ankara asfaltı. Kuzeyi: Eymir köy sapağını takiben Zaimoğlu. Batısı: Zaimoğlunu takiben Atça yolunu takiben Bal Çayı, Emincik, Gökçeöz köyünden Aladağ Çayı köprüsüne kadar. Güneyi: Nallıhan-Ankara asfaltı.

13-Polatlı İlçesi(A); Doğusu: Yaralı Köyünden başlayarak Polatlı-Konya yolunu takiben, Polatlı-Konya ilçe sınırına kadar olan kısım Kuzeyi: Eskişehir-Polatlı ilçe sınırı ile Konya –Polatlı ilçe sınırının kesiştiği yerden, Konya-Polatlı ilçe sınırını takiben, Polatlı-Konya yolunun kesiştiği yere kadar.Batısı: Kabak köy sınırlarından başlayarak, Eskişehir-Polatlı ilçe sınırını takiben Eskişehir-Polatlı ilçe sınırı ile Polatlı-Konya ilçe sınırının kesiştiği yere kadar olan kısım Güneyi: Eskişehir-Polatlı ilçe sınırından başlayarak Beşköprü, Kocahacılı köylerini takiben Polatlı-Konya yolunun kesiştiği yere kadar olan kısım.

(B): Doğusu: Polatlı-Ankara ilçe sınırı Kuzeyi: Müslüm, Oğuzlar, Karaahmet, Hıdırşeyh köylerini takiben Polatlı-Ankara ilçe sınırına kadar olan kısım Batısı: Polatlı merkezden başlayarak, Basri köyünü takiben, Müslüm arasında kalan Polatlı-Ayaş yolu. Güneyi: Polatlı merkezden başlayarak Polatlı-Ankara yolunu takiben ilçe sınırına kadar olan kısım.

14-Sincan İlçesi: Doğusu: Yenikent, İlyakut, İncirlik Köy Yolu. Kuzeyi: Sincan-Kazan İlçe Sınırı.Batısı: Sincan-Ayaş İlçe Sınırı. Güneyi: Sincan-Ayaş İlçe Sınırından Yenikent-Sincan Karayolu.

15-Şereflikoçhisar İlçesi (A); Doğusu: Ş.Koçhisar-Sadıklı-Gülhüyük-Kaçarlı-Acıkuyu-Şanlıkışla köy yolu Kuzeyi: Şanlıkışla-Acıöz köy yolunun Ankara-Ş.Koçhisar karayoluna kadar olan kısmı, Batısı: Ankara-Ş.koçhisar Karayolu Güneyi: Şereflikoçhisar-Sadıklı Köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kızılcahamam-Mercimekli; Doğusu: Doğantepe, Hamam çayı, eğrek kaya barajı, Hacı köy tepe, Batısı: Kavakbaşı tepesi Aylannevgi tepe, Karadağ tepesi, Karacadere, Kavacık sırtı, sizrioldoruğu, Doruktepe Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı, Kuzeyi: Kavakbaşıtepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe, Hamam Çayı, Güneyi: Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe, Kuzgunbaşı Tepe.

2- Nallıhan-Hocadağı; Kuzeyi: Seben Orman İşletme sınırı, Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı, Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu (Bolu) karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

07-ANTALYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akseki İlçesi: Doğusu:Kocabelen tepeden Çokoba mevkii, ürküden dağı, sayyatak tepe, Alatürbe tepenin eteklerini takiben üç ardıçlar mevkii, Asar kaya tepe, Karasivri tepe, Hamus tepe, Kuzeyi:Eski Akseki–Konya karayolu, Düdenağzı mevkiinden başlayarak yayla boğazı, boğaz kuyusu, Paşa tarlası, Kuyu boğazı burçakalanı, sırtı takiben yedi çamlar tepe, Kalındıras sivri tepe, ağtaşı tepe, sille gediği, Ölüm yarıtepe, sırtı takiben kızıl tepe, kocabelen tepe,Batısı: Kızıloba mevkiinden başlayarak , patikayı takiben Çanakpınar köyü, Güzyaka tepe, Çanakpınar köyü yolu, yolu takiben adılmaz mevkii, araca tepe, Kızıl kuyu sarnıcı, suluçukur, Urumuşoğlu Çeşmesi, Akseki–Çimi köy, Köy yolu takiben Köyün güneyindeki 1240 rakımlı tepe, yığıntaşı tepe, buradan kavis yaparak köy mezarlığı üzerinden 1566 rakımlı tepe, Mamandağı, Ladinli Koru, Sakarya Tepe, Düdenağzı mevkii,Güneyi:Hamus tepeden başlayarak bölme sınırını takiben boynuz alındığı tepe, teke kaya tepe, bölme sınırını takiben oğruk koyağı mevkii, Çalıdibi mevkii, çok sarnıç mevkii, Kızıloba mevkii

2-Alanya İlçesi(A);Doğusu: 1714 mt rakımlı Sakız tepeden başlayarak sırtı takiben 1454 mt rakımlı Karaputur tepeye, sırtı takiben Berem Çayının Göksu Irmağı birleştiği noktaya, Batısı: Berem çayının Kardeliği tepesinin sırtından inen sırtın Berem çayınıkestiği noktadan başlayarak sırtı takiben Kardeliği tepesine, buradan sırtı takiben Ballık tepesine, buradan sırtı takiben Lordlar yaylasına inen Badılarmut deresine, buradan sırtı takiben Katranlı tepeye, Güneyi: Kardeliği tepeden inen sırtın Berem çayının kestiği noktadan başlayarak Berem çayının Göksu ırmağı ile birleştiği noktaya, Kuzeyi: Katranlı tepeden başlayarak, sırtı takiben Kolonkaya tepesine, buradan sırtı takiben Sakız tepeden inen sırta, buradan sırtı takiben 1714 mt rakımlı Sakız tepesine.

(B):Doğusu: Demirtaş Köyünden başlayarak Sedre çayına, çayı takiben Aktaş deresine, dereyi takiben İspatlı köyüne, Kuzeyi: İspatlı köyünden, köy yolunu takiben Göktaşı tepesine, Batısı: Göktaşı tepesinden sırtı takiben Karagedik burnuna(Akdeniz) Güneyi: Karagedik burnundan başlayarak Demirtaş köprüsünekadar olan Akdeniz.

(C):Doğusu: Kargıçayı Gelinkaya sırtını takiben Bayır Kozağaçı köy yoluna, batı yönden köy yolunu takiben Pazaralanı mevkisine, Kuzeyi: Pazaralanı mevkisinden başlayarak batı yönde köy yolunu takiben Güzelbağ- Gündoğmuş yoluna, batı yönde yolu takiben Güzelbağ beldesi merkez zafer mahallesine, Batısı: Güzelbağ Beldesi merkez Zafer mahallesinden başlayarak Güzelbağ Beldesi Alanya İlçesi karayolunu takibenYenice burcaklar köyüne, yolu takiben kargıçayı üzerinde bulunan Zeytinbükü köprüsüne, Güneyi: Kargıçayı üzerinde bulunan Zeytinbükü köprüsünden başlayarak kuzey yönde kargı çayını takiben Gümüşgöze köyüne, çayı takiben Gelinkaya sırtına, sırtı takiben bayır kozağaçı köy yoluna,

3-Demre İlçesi:Doğusu: Çayağzı Kavşağından – Sülüklü Plajına inen sırt hattı Batısı: Kekova Yolundan 173 rakımlı tepe ve öküzyalağıdaşı tepesinden Akdenize inen sırt hattı, Kuzeyi: Demre–Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Güneyi: Akdeniz

4-Döşemealtı İlçesi: Doğusu: Burdur yolu, Batısı: Düzlerçamı YHGS, Kuzeyi: Kızılkaya, Güneyi: Döşemealtı ilçesi

5-Elmalı İlçesi (A) :Doğusu: Avlan Gölü Kuzeyi: Avlan Gölü Batısı: Avlan Gölü Güneyi: Avlan Gölü

(B):Doğusu: Kocaardıç T.- Akaba Yaylası- Gökyamaç Tepesi Hattı, Kuzeyi: Kocaardıç T.- Kızılçukur–Sivri T.-Elmaalan T.-Kevenli T.-Yerkaklı T.-Çakıllı nurun tepeye inen sırt hattı, Batısı: Göltarla Köyünden Çakıllı Burun tepeye kadarki avlan gölalanı doğu kıyısı hattı, Güneyi: Gökyamaç T.-Çiğirci T.-Damyayla Çukuru–Hacıbeykırı T.- Selyurdu T.-ÖmerovasıT.-Alişar T.-Avlankuzu dağından Elmalı–Finike yoluna batıdan inen sırt hattı.

6-Gazipaşa İlçesi(A);Doğusu: Üzümlük ( 2040 mt) tepeden sırtı takiben Sarıkaya ( 1844 mt) tepeye, sırtı takiben Tarhana deresine, Sırtı takiben Ardıç tepeye, sırtı takiben Bayramca( 1997 mt) tepeye, sırtı takiben Kemikdeliği tepesine, sırtı takiben Gökdağ (2232 mt) tepesine, sırtı takibenBahadır 8 2113 mt). Tepeye, sırtı takibenEser tepeye, sırtı takiben Karain ( 2184 mt) tepeye, Sırtı takiben Sarıtaş ( 2339 mt) tepeye, sırtı takiben Karain ( 2248 mt) tepeye, sırtı takiben Göksenir sırtına, sırtı takiben eğrik sırtına, sırtı takiben Akaya 8 1974 mt.) tepeye, sırtı takiben Mamardı (1933 mt.) tepeye Güneyi: Mamardı ( 1933 Mt.) tepeden sırtı takiben Sirkenli deresine, dereyi takiben hacet tepeye, Çalçakır sırtını takiben Hışı ( 1216 Mt.) tepesine, sırtı takiben Çakıllı tepeye, Yalçıbaşı sırtı takiben kuru dereye, dereyi takiben susuz tepeye, sırtı takiben Çıkrıcak ( 1259 mt.) tepeye, sırtı takiben çığlık köyüne, sırtı takiben Asarbaşı  ( 1368 Mt. ) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesi) sırtı takiben Boğazsekisi sırtınai sırtı takiben Geçmez deresinin kesiştiği orman yoluna , yolu takibensazak sırtına, sırtı takiben Değirmen deresine, buradan kuru dereyi takiben Domuz çökeği tepesine, sırtı takiben Sarıyer deresine, sırtı takiben Akçataş ( 1017 mt.) tepesine, Orman yolunu takiben sütcükoyak deresine, sırtı takiben burmakoyak ( 1105 mt.) tepesine, sırtı takiben Karaputur tepeye, sırtı takiben Evliya 8 1242 mt.) tepesine, sırtı takiben Çamlıca köyündeki ( 632 mt.) tepeye Batısı: Çamlıca köyündeki (362 mt.) tepeden sırtı takiben Kara ( 1576 mt.) tepeye ( Orman Yangın Gözetleme Kulesine ) , sırtı takiben Kara ( 1536 mt.) tepeye, sırtı takiben Yarın tepeye, Kaş yaylası yolunu takiben Pazar alanı deresini takiben Karı köprüsü deresine, dereyi takiben Darı deresine. Kuzeyi: Darı deresini takiben tangır köprüsüne, berem çayını takiben Göksu ırmağına, ırmağı takiben Oğlancı boğulduğu mevkiine, sırtı takiben Armutburun ( 1788 mt.) tepesine, sırtı takiben büreli pınarına, sırtı takiben İlikaya tepesine, sırtı takiben Sumaklı ( 2036 mt.) tepesine, sırtı takiben debebelen tepesine, sırtı takiben Ardıç ( 2079 Mt.) tepeye, sırtı takiben Üzümlük tepeye.

(B): Doğusu: Antalya – Mesin karayolunun Kaladıran çayı ile kesiştiği nokta Kuzeyi: Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Beldesi Domuz burnundan başlayarak sırtı takiben domuz burnu tepesi, gökkaplık ( 380 mt.) tepesine, Kale tepesine, Mahmutcuk tepesine, yapağıılıtaş ( 154 mt.) tepesine, Ömerli ( 273 mt.) tepesine, Yöreme ( 587 mt.) tepesine, Çerci ( 414 mt.) tepesine, Hasdere köyü Aydoğdu ( 434 mt.) tepesine, Günyaka tepesine, Asar  ( 619 mt.) tepesine, Beyrebucak köyü ballık tepesine, bucakbelen ( 350mt.) tepesine, sırtı takiben Azı 8 382 mt.) tepesine, sırtı takiben Antalya – Mersin karayoluna, Batısı: Antalya – mersin Karayolunun Kahyalar beldesinde denizle kesiştiği noktada bulunan domuz burnu. Güneyi: Akdeniz ile çevrili saha

7-Gündoğmuş İlçesi: Doğusu: Kaltartaşı tepesi (2296 mt.), Deliktaş tepe, Gökçebelen tepe, Göl tepe, kelebekligöl mevkii, tozatılı tepe, sulugöl tepe, kızılöz dağı, sütsüz dağı (2337 mt.), Güneydoğusu, Sütsüz dağı, sığırcık tepe, Mezarbeleni, sülüklübeleni, Gölcük tepe, Küçüksu tepe ( 2387) Batısı: Güzelbağ Orman İşletme Müdürlüğü sınırı, Teketaşı tepesi, Büyükelmakaya tepesi ( 1402 ), susuzdağı sırtı takiben Gündoğmuş yaban hayatı geliştirme sahasının güney ve doğu sınırını takiben Geyikdağı tepesi ( 2877 ) Kuzeyi: Geyikdağı (2877) , Ardıçlıtaş (2094 ) Yılanlıca tepe ( 2149 ) Güneyi: Küçüksu tepe ( 2387 ) Akdağ, Babakayası tepe, Pınarcık tepe, Arıtaşbaşı tepe, Güney batıya, Yaprakburnu tepesi, Yağlıca tepe ( 1406 ) Üççam tepe ( 1503).

8-Finike İlçesi: Doğusu: Çatallar–Arif Köyü-Elmalı yolu Kuzeyi: Elmalı-Hördübek yaylası- Günçalı yolu, Batısı: Hördübek yaylası- Çamlıbel yolu Güneyi: Çamlıbel–Çatallar yolu 

9-Kaş İlçesi(A):Doğusu: Kaş- Derme yolu Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğiz T,Çakal T, Sarnıçtepesi, Köşebeleni T, Payamlı T, Karakaya T, Kısırölen T, 1031 rakımlı T, Çıntırlı T, 1522 Rakımlı Tepeden gökçeören-Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören–Kalkan yolu, Batısı: Lengüme–kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat, Yumru T, Çakal T, Karatepe sırtından Akdenize inen hat, Güneyi: Akdeniz.

(B):Doğusu:Düzmeşelik T, Hasanhoca T, Karasilik T, Fersekderesi sırt hattı ve Dereköy–Uğrar yolu, Kuzeyi:Dereköy–Uğrar yolu ve yoldan Tazıboğan deresinden, Danıl T., Bağlıca mevkii, Kepez T., Daryemez T., 1138 rakımlı T. Ve Geyikbelen Tepesi hattı, Batısı:Geyikbelen T., 788 Rakımlı T., Asar T., Dolaşımkaya , 1089 Rakımlı Tepeden Gökdereye inen hat, Güneyi:Gökdereden Karabak mevkiiye, Büyükkatran T., Gökmurat T., Adakayası Sırtı, Karakaya T., Düzmeşelik tepesi hattı. 

10-Kepez İlçesi: Doğusu: Büyükşehir Belediye çöplüğü Batısı: Burdur Yolu Kuzeyi: Ekşili köyü Güneyi:Kent ormanı

11-Kumluca İlçesi: Doğusu: Alakır çayına 200 metre Doğu bandı, Batısı: Alakır Çayına paralel 200 metre batı bandı, Kuzeyi: Hasyurt–Salur yolu, Güneyi: Finike–Kumluca yolu

12-Manavgat İlçesi(A):Doğusu: Büyük şelaleden Manavgat çayının denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır) Batısı: Hatipler köyünden Manavgat Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer mahallesini Side’ye bağlayan kara yolu. Kuzeyi: Hatipler köyü–Sarılar Beldesi–Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu. Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat çayının denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

(B):Doğusu: Höndeve tepesi, Oymapınar baraj gölü ortasını takiben Oymapınar barajı, Göz yolu, Narlıoda mevkiinden Manavgat baraj gölüne giden su kenarından Manavgat baraj gölü, Oymapınar baraj yerinin doğusundaki göl kıyısını takiben Değirmenli yerleşim yerinin göl kıyısı, Güneyi: Değirmenli yerleşim yerinin göl kenarından Tahta başı ile terlikbelen tepesi arasından ve takiben gölün ortasından geçerek güneye doğru takiben göl içinden geçerek Manavgat Barajından önce güney sonra doğu istikametinde Manavgat çayının doğusunu takip ederek Bardaklar Beleni mahallesinin kuzeyinden batı istikametine dönerek sarıboynuz tepesini takiben Iğrışlar mahallesinin güneyinden asfalt yolla birleşme, Batısı: Iğrışlar mahallesi güneyindeki asfaltla birleşim noktasından Bucak Mahallesi kuzeyi, Doğanbeleni tepesi, Zeytinligeriş tepesi, Küküm tepesi, Kayabaşı Tepesine, Kuzeyi: Kayabaşı kayalığı, Hasanoğlu tepesi, Düden, Fatma dağı, Kartallık Tepesinin doğusu, Kocakaya tepesi, Sevinç köyü yerleşim yerinin batısı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Alanya-Alara; Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeyDoğusundan geçen sırt, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben Sınırlı Tepeye, Sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Güneyi: Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2- Elmalı-Kutuboğazı; Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Batısı: Kiraz Tepeden Finike-Elmalı Karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3- Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli; Doğusu: Cevizli beldesinden Başlayarak Cevizli-Beyşehir Karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Cevizli-Beyşehir Karayolu güzergah çalışması devam ettiğinden yeni yola göre sınır düzenlemesi ileride yapılır ise sahanın doğu sınırı yeniden gözden geçirilmelidir. Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler köyüne, buradan Domuz tepesine gelen hat, Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak Köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli Köy yolu) ile çevrili saha.

4- Korkuteli-Dereköy; Doğusu: Korkuteli merkez, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar tepesini izleyen sırt, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan tepesini keser, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gündoğmuş İlçesi(A) :Doğusu: Sümenni Deresi Batısı: Karapınar Deresi Kuzeyi: Köy Tepesi Güneyi: Gembos Deresi ile Sümenni Deresinin birleşme noktası 

(B): Doğusu: Avlağa Tepesi Batısı: Hasantaş Deresi Kuzeyi: Kuz Deresi Güneyi: Dere ve Orman

2-Manavgat İlçesi(A): Doğusu: Akçakale tepesi, Taşkesiği köyü ve Dikyurt tepesi Batısı: Çingen deresi Kuzeyi: Saygeçit sırtı ve Çingen deresi Güneyi: Kirişbeleni tepesi

(B): Doğusu: Sivrice tepesi, Devlet ormanı, Batısı: Araplı Mahallesi, Kuzeyi: Devlet ormanı, Yangın gözetleme kulesi Güneyi: Çenger çayı.

(C):Doğusu: Yol ve Devlet ormanı Batısı: Domuz kapan tepesi ve sırt Kuzeyi: Kızılsırt Güneyi: Toztaşı tepesi ve Yaylaalan köyü.

3-Akseki İlçesi; Doğusu: Tavşantopa Tepe, Batısı: Heseoğolu Deresi, Kuzeyi: Çaltılıçukur, Gediş Tepe, Güneyi: Emiraşıklar Köyü’nden Menteşbey Köyü’ne giden karayolu.

4-Korkuteli İlçesi (Küçükköy); Kuzeyi: Kasapbaşı Tepesi, Doğusu: Karapınar Deresi, Güneyi: Uzuner sırtı, Batısı: Erenler Tepesi, Kır Tepesi.

5-Kemer İlçesi (Ulupınar Köyü Sınırlarında); Doğusu: Kuruseki Mevkii, Kuzeyi: Kulaçlı Tepe, Batısı: Domuzçukuru Mevkii, Güneyi: Bayramalanı Mevkii ile çevrili saha.

6-Kumluca İlçesi (Asartepe)(A); Kuzeyi: Mayısıra Mahallesi-Kızılgedik yolu, Batısı: Kızılgedik yolundan Gökgöz T., Asar T., Beltarla’dan Ortaköy’e inen sırt hattı, Güneyi: Akınca Deresi, Doğusu: Akınca Mayısıra Mahalle yolu.

(B): Doğusu: Beşikçi–Antalya Yolu Kuzeyi: Antalya–k umluca Yolu, Batısı: Kumluca–Beykonak Yolu, Güneyi: Beykonak–Beşikçi Yolu

7-Demre İlçesi; Doğusu: Gök Tepe’den başlayarak Ekinova Y. Eriklikulak Deresi’ne inen sırt ve Eriklikulak devamında Kovuklukatran Deresi’nin mahalle yoluna kadarki kısmı, Batısı: Gök T., Dişli T., 1109 rakımlı T., Yılanbaşı Mevkii’nden 409 rakımlı Tepe’ye inen sırt hattı, Kuzeyi: Gök Tepe, Güneyi: Yukarı İskele Mahallesi’nden Hazma Yeri’ne kadarki yol hattı.

8-Serik İlçesi (A) ((Karapınar Köyü); Doğusu: Yol Orman, Batısı: Biyamin Tepe, Soğanlı Tepe, Kuzeyi: Maneboynu Tepe, Mane Tepe, Güneyi: Boztepe ve AGM sahası.

(B) (Akçapınar-Hacıosmanlar Köyü); Doğusu: Kayrak Tepesi ve orman yolu, Batısı: Kayrak Tepe ve Ardıç gözleği, Kuzeyi: Kayrak Tepe, Pazarcık Tepe, Nizam Deresi, Güneyi: Diylan Deresi ve Karınlı ile Kirsevik Tepe.

(C) (Alacami Köyü); Doğusu: Küllüpınar Sırtı, Demiroluk Tepesi, Batısı: Kabasacak Deresi, Kuzeyi: Büyük Karakaya, Güneyi: Geren Tepesi, Dikmen Tepesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Antalya–Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Antalya–Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Antalya-Akseki Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Antalya–Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6- Antalya–Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7- Antalya–Akseki Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8- Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

08-ARTVİN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Borçka İlçesi(A);Güneydoğusu: Artvin Merkez ilçe sınırı, Doğusu: Camili Biyosfer Rezerv Alanı sınırı, Kuzeyi: Balcı köyü Küçükyayla mevkiinde doğan Küldit deresinden başlayarak, Balcı ve Kaynarca Dereleri ile birleşerek oluşturduğu Deviskel deresinin Çoruh nehrine birleştiği yere kadar olan dere hattı, Batısı: Borçka ilçe merkezi, Güneyi: Borçka-Artvin devlet karayolu,

(B): G.Doğusu: Karadağ tepeten başlayıp devam eden Büyüken deresini takip eden ve Balıklı deresi ile birleşerek Borçka-Hopa Karayoluna kadar ulaşan dere hattı. K.Doğusu: Borçka-Hopa Karayolu Batısı: Hopa İlçe Sınırı

2- Şavşat İlçesi (A); Doğusu: Şavşat Yaşarköy-Kayadibi Köy Yolu Kuzeyi: Kayadibi Köyü- Tepeköy Köyü Batısı: Tepeköy Köyü Yolu Güneyi: Artvin Şavşat Karayolu

(B): Doğusu: Vaşlana Deresi Kuzeyi: Gürcistan Devlet Sınırı Batısı: Borçka İlçe Sınırı Güneyi: Meydancık Beldesi, Maden, Yağlı Köyleri

(C): Doğusu: Beleşet Mahallesi Kuzeyi: Şavşat Çayı Batısı: Söğütlü Mahallesi Güneyi: Şavşat Belediye Sınırı

(D): Doğusu: Düzenli Köyü-Armutlu Mahallesi Kuzeyi: Tigrat Deresi Batısı: Elmalı Köyü, Susuz köyü Güneyi: Kireçli köyü, Susuz Köyü

3-Yusufeli İlçesi; Doğusu: Maden Köyü Sınırı Kuzeyi: Dokuzoğul Köyü Sınırı Batısı: Esenyaka Köyü Sınırı Güneyi: Demirkent Köyü Sınırı

4-Hopa İlçesi; Doğusu: Cankurtaran mevkii Kuzeyi: Artvin-Hopa Karayolu Batısı: Eşmekaya, Çimenli Köyleri sınırları Güneyi: Subaşı Köyü

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Ava Yasaklanan Sahalar:

Arhavi İlçesi; Kuzeyi: Pagol Dere, Doğusu: Arhavi Çayı, Güneyi: Armani Yolu, Batısı: Rize il sınırı.

Biyosfer Rezerv Alanı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

09-AYDIN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çine İlçesi; Doğusu: Doğanyurt köyü–Çine köy yolundan Kabataş Köyüne ayrılan sapaktan, Dereli köyüne ulaşan köy yolu, Kuzeyi: Doğanyurt köyü–Çine köy yolu Kabataş köy yolu sapağından Doğanyurt köyüne ulaşan buradan Esentepe Köyüne ulaşan köy yolu Batısı: Esentepe köyünden bölüntü köyüne ulaşan köy yolu, Güneyi: Bölüntü köyünden Dereli köyüne ulaşan köy yolu.

2- Karacu İlçesi; Doğusu : Denizli İl Sınırı Kuzeyi : Denizli İl Sınırı Batısı : Işıklar köyünden, Cibiler, Çınarköy yolu üzerinden Demirli–Babadağ (Denizli)‘a ulaşan köy yolu. Güneyi:Işıklar Köyünden, Palamutçuk köyüne, buradan, Gölcük, Yeniköy ve Dikmen köy yolları üzerinden, Sivridik mevkiinde Denizli il Sınırına ulaşan köy yolu,

3- Kuyucak İlçesi: Doğusu: Denizli İl Sınırı Kuzeyi: Yamalak Köyünden Bucakköye ulaşan köy yolu, buradan B. Menderes ırmağı üzerindeki DSİ santraline ulaşan bahçe–orman yolu, Batısı: Yamalak köyünden Aksaz Köyüne ulaşan köy yolu, Güneyi: Aksaz Köyünden, doğu yönüne dağa tırmanarak Denizli il sınırına ulaşan orman yolu,

4- Aydın Merkez: Doğusu: Terziler köyü kirazlık mevkii Kabaklık deresi vadisinden, dereyatağını takiben Sinekkonmaz tepe sırtına, bu sırttan Eğrikavak köyü İzmir–ödemiş Çayırköye ulaşan köy yolu üzerinde bulunan Uşakpınarı Mahallesine, Uşakpınarı mahallesinden Beyyurdu Mahallesini takiben Çayıryurdu köy yolunun İzmir Hudutu. Kuzeyi: İzmir İl Sınırı Batısı: Karaköyün 1km üzerinden sağa sapan orman yolu başlangıç noktasından, Atalanı kayalıklarına, buradan dağlacık gediğini takiben Baldıran Sırtı üzerinden, Kumoluğu kayalıkları ve Söküm Kaya üzerinden Orman Yangın Gözetleme kulesine ulaşan orman yolundan ayrılarak, orman yolunun devamında Tavşan kundak mevkiinden Cevizli Dağı 1619m. rakımlı tepeye, bu tepeden Almalı Gedik (1480m) Tepeye, buradan Karakuş Gediğini takiben, Çöylü Derenin başlangıç noktasından, derenin Şehir Deresi ile buluştuğu noktaya, buradan Şehir deresinin doğduğu İzmir il sınırına ulaşan Şehir Deresi Yatağı,   Güneyi: Karaköyün 1 km üzerinden sağa sapan orman yolundan Yukarı Kayacık köyüne ulaşan orman yolu, Yukarı kayacık köyünden Terzilere ulaşan orman yolu, Terziler köyü üzerindeki su deposundan başlayan, berber pınarından devam eden, karıncalar kirazlık mevkiinde Kabaklık deresi vadisinde son bulan orman –yayla yolu.

 

10-BALIKESİR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Balıkesir-Kepsut karayolunun Kepsut-Merkez ilçe sınırını kesiştiği noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Susurluk-Kepsut-Merkez ilçe sınırlarını birleştiği nokta, Kuzeyi: Merkez-Kepsut ve Susurluk ilçe sınırını birleştiği noktadan ilçe sınırını batıya takiple Bursa-Balıkesir karayolu ile kesiştiği nokta Batısı: Bursa-Balıkesir karayolunu Kürse köyü yol ayrımından Kepsut yol ayrımına kadar olan karayolu, Güneyi: Merkez-Kepsut karayolu,

2- Burhaniye İlçesi; Doğusu:Burhaniye ilçesinin İvrindi ile Havran ilçe sınırının kesiştiği noktadan kuzeye takiple Havran-Burhaniye ilçe sınırının Burhaniye-Çatlı köyü yönüne düz olarak kesiştiği nokta, Kuzeyi: Havran-Burhaniye ilçe sınırından Çatlı köyüne, Batısı: Burhaniye-Çatlı köyünden Kuyucak-Bahadınlı-Yaylacık köyü köy yolu, Güneyi: Yaylacık-Kurucaoluk köyünü doğuya İvrindi-Havran ilçe sınırının kesiştiği nokta

3- Havran İlçesi;Doğusu:Havran-Balıkesir kara yolunun Havran-Küçükşapçı köy yolu ayrımından kuzeye ilçe sınırını takiple Balya ilçe sınırını Çanakkale İl sınırı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi : Balya İlçe sınırını Çanakkale İl sınırı iloe kesiştiği noktadan Balıkesir-Çanakkale İl sınırını batıya takiple orman yolunun Hanlar mesire yeri ile kesiştiği nokta, Batısı: Hanlar-Kalabak köy yolunu takiple Havran İlçesine giden yol, Güneyi: Havran-Balıkesir kara yolunu Balıkesir istikametine takiple Küçük Şapçı köy yolunun kesiştiği nokta

4- Sındırgı İlçesi; Doğusu: Sındırgı Yüreğil Manisa İl sınırından Yüreğil-Sındırgı, Sındırgı-Bigadiç karayolunun Çelebiler köy yolu ayrımından Karağaç, Küçükbükü-Armutlu, Süleler, Sındırgı-Bigadiç karayoluna, karayolunun Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Sındırgı-Bigadiç karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan sınırı batı yönüne takiple Bigadiç-Sındırgı ve Merkez ilçe sınırlarının kesiştiği nokta Balıkesir-İzmir karayolu, Batısı: Balıkesir-İzmir karayolunun Merkez-Bigadiç-Sındırgı ilçelerinin kesiştiği noktadan Güneye karayolunu takiple Akçakırak yol ayrımından Gölcük, Karakaya, Kozlu, Bayırlı köy yolunu takiple eski İzmir yoluna, takiple Kertil, Sındırgı ilçe sınırının Manisa İl sınırı ile kesiştiği nokta karayolu, Güneyi: Kertil-Yüreğil arası Balıkesir-Manisa il sınırı,

5- Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut-Dursunbey karayolunun Küçükler köy yolu ayrımından kara yolunu Kepsut istikametine takiple Sarfaklat köy yolu ayrımına, yol ayrımından Ovacık-Nusrat köyüne, Doğusu: DDY Mezitler istasyondan Küçükler Köyü, Küçükler-Dursunbey yolu, Batısı: Nusrat Köyünden Dedekaşı, Dombaydere-Çaldere Köy yolu, Güneyi: Çaldere, Akçakertil-Mezitler köy yolunun istasyon ile kesiştiği noktaya kadar

6- Savaştepe İlçesi ; Doğusu: Yazören, Hıdırbalı, Topallar mahallesinden Savaştepe-Merkez ilçe sınırının kesiştiği noktadan kuzeye sınırı takiple Tavşancığa giden köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bahadır Mah.-Tavşancık, Savaştepe köy yolu, Batısı: Savaştepe-Soma kara yolu ilçe sınırına kadar, Güneyi: Savaştepe-Soma yolunun ilçe sınırını doğuya takiple Yazören köyü yoluna kadar

7- İvrindi İlçesi; Doğusu: İvrindi İlçe sınırından Koçaçayın başlangıç noktasından çayı takiple Haydar Köyüne, köyden kuzeye Koçaçayı takiple İvrindi-Güngörmez İvrindi-Balya ilçe sınırının kesiştiği nokta(kocaçay) Kuzeyi: Kocabük köyünden İvrindi-Balya sınırını batıya takiple Balya-İvrindi-Havran İlçe sınırı ile kesiştiği nokta Batısı: İvrindi-Havran-Burhaniye ilçe sınırı, İzmir İl sınırına kadar, Güneyi: İvrindi-Burhaniye İlçe sınırının İzmir İl sınırı ile kesiştiği noktadan doğuya takiple koca çayın başlangıç noktasına kadar olan saha

8- Balya İlçesi: Doğusu: Balıkesir-Edremit karayolunun Balya yol ayrımından karayolunu takiple Akbaş köyü, Çalkalar köyü-Balya ilçesine giden karayolu, Kuzeyi: Balya ilçesinden Çanakkale karayolunu takiple karayolun Balya İlçe sınırı ile Çanakkale İl sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Balya İlçe-Çanakkale İl sınırının kara yolu ile kesiştiği noktadan sınırı güneye takiple Balya-İvrindi-Havran ilçe sınırlarının birleştiği nokta, Güneyi: Balya-İvrindi-Havran sınırının kesiştiği noktadan doğuya Balya-İvrindi sınırını takiple Balıkesir-Edremit karayolunun Balya yol ayrımına kadar olan ilçe sınırının birleştiği saha,

9- Edremit İlçesi ; (A)  Doğusu: Ören Yolu-Edremit Çayı-Orta Harmanlar hattı, Kuzeyi: Akçay Tatil Köyü ile Çobanöldüğü Mevkii arasındaki hat, Batısı: Edremit Körfezi, Güneyi: Deniz yolu.

(B) Doğusu: Eybek dağtepe Edremit yangın ekip binası, Cigaladası tepe, Kuzeyi: Kapı tepe, atkayası tepe, buğdaylı tepe, domuz tepe, Batısı: Sivri tepe, Sarıkaya tepe, Karadağ tepe, Güneyi: Yeldağ tepe, Kozalan tepe, dede tepe, İncirlidede tepe, Akyar tepe, Işık tepe, Yayla tepe.

 10-Susurluk İlçesi; Kuzey-Doğusu: Susurluk-Kepsut ilçe sınırının Bursa İl sınırı ile kesiştiği noktadan kuzeye il sınırını takiple Susurluk-M.K. Paşa ilçe sınırının Tütünlük-Alayayla yolu ile kesiştiği nokta, Güneybatısı: Susurluk-M.K.Paşa İlçe sınırının Alayayla yolundan Tütünlük,Kalfa,

11- Bigadiç İlçesi; Kuzey-Doğusu: Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırlarının Kütahya İl sınırı ile kesiştiği noktadan Alaçam dağları ilçe sınırını kuzey-batı yönüne takiple Bigadiç-Kürse-Taşkesiği köy yolu ile Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Taşkesiği-Kürse-Altunlar-Yağcılar köy yolu, Güneyi: Yağcılar-AşağıGöcek-Alan-Gürendere köy yolu, Kürendere köyünden Bigadiç-Sındırgı İlçe sınırını doğuya takiple Sındırgı-Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırlarının birleştiği nokta olan saha,

12- Dursunbey İlçesi(A); Doğusu: Dursunbey İlçe merkezinden, Hacılar, Durabeyler, Çakırca, Mıcırlar, Odaköy Balıkesir-Bursa İl sınırı, Kuzeyi-Batısı: Balıkesirİl sınırını batıya takiple Dursunbey-Kepsut ilçe sınırını güneye takiple Kepsut-Dursunbey kara yolu ile kesiştiği nokta, Güneyi: İlçe sınırının Kepsut-Karagöz yol ayrımından Kepsut-Dursunbey karayolunu takiple Dursunbey ilçesine kadar

(B):Doğusu: Balıkesir-Kütahya İl sınırından Osmaniye-Güğü köyüne gelen stabilize yol, Kuzeyi: Güğü köyünden-Sağırlar köyüne, Bigadiç-Kürsü köyüne giden stabilize yolun ilçe sınır ile kesiştiği nokta, Batısı: Dursunbey-Bigadiç ilçe sınırı, Güneyi: Dursunbey-Bigadiç ilçe sınırlarının Kütahya İl sınırı ile kesiştiği noktadan, doğuya takiple il sınırından Osmaniye yol ayrımına kadar olan saha

(C): Doğusu: Dursunbey İlçesi Balıkesir-Kütahya İl sınırının Dursunbey-Sinekler köyünden kuzeye il sınırını takiple, Yunuslar Köyüne kadar, Kuzey-Batı: Yunuslar-Demirciler orman yolu, Demirciler Resuller köy yolu, Güneyi: Resuller köyünden Sineklere giden orman yolu,

13-Erdek İlçesi: Doğusu: İlhan köyden Herek Manastırı, takiben Barbula Çayırı mevkii, Maymundere ve Örme mevkiine giden orman yolu, Güneyi: Örme mevkiinden takiben Kale mevkii, Kale mevkiini takiben, Tavşantepe, Tespih yatağı, Yoklama mevkii, takiben Çifteçınarlar, takiben Böcüğüntarla mevkii, takiben orman sınırı, takiben Müminkurt tarlası mevkii, takiben işaret tepesi, suyollarını takiben Taşocağına giden yol, Doğusu: Taşocağı Tepesi’nden Seferin tarla mevkiine giden orman yolu, takiben Çayağazı köyü ile Ballıpınarı bağlayan köy yolu, Kuzeyi: Çayağazı, Ballıpınar, Ormanlı, Turan Köyü, Doğanlar, İlhan köylerine giden köy yolları arasında kalan tüm ormanlık araziler

Erdek-Kapıdağı Yarımadası tüm Orman arazilerinin ava kapatılması

14-Bandırma İlçesi(A):Doğusu: Bandırma-Balıkesir karayolunun Ömerli köyü yol ayrımından, Ömerli-Erikli köy yolunu kuzeye Dutlimanı-Yenice köy yolu ile kesiştiği kavşak, Kuzeyi: Yenice-Bandırma köy yolunun Erikli yol ayrımından Bandırma’ya giden köy yolu, Güney-Batı: Bandırma-Balıkesir kara yolunun Ömerli Köyü yol ayrımına kadar olan saha

(B): Doğusu:Bandırma-Çanakkale karayolunun Misakça Köyüne giden köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak köy yolunun Marmara Denizine indiği nokta (Misakça Köyü) Kuzeyi: Marmara Denizi Batısı: Gönen çayının Marmara Denizi ile kesiştiği noktadan başlayarak Gönen Çayını takiben çayın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktaya kadar Güneyi: Gönen çayının Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu boyunca Misakça Köyü yol ayrımına kadar olan bölge

15-Bandırma ve Manyas İlçesi:Doğusu:Yüksek gerilim hattının Balıkesir-Bandırma demiryolunu kestiği noktadan demiryolu hattı boyunca Ergili-Aksakal Karayolunun demiryolu ile kesiştiği noktaya, Kuzeyi: Bereketli Köyünden, devlet karayolunu takiben Yeni Sığırcı Köyüne, sonra Sığırcı köyünün doğuya doğru uzanan yüksek gerilim hattı boyunca yüksek gerilim hattının Balıkesir Bandırma demiryolunu kestiği noktaya, Batısı: Kocagöl, Gölyaka takiben Çepni, Külefli, Bereketli Köy yoluna kadar olan nokta arasında kalan saha Güneyi:Buradan Ergili Köyüne giden karayolu boyunca Ergili, Kızıksa Köyü yolları takiben Salur Beldesi, takiben Hamamlı köyü yolu ve takiben Kocagöl köyüne ulaşan yol

16-Manyas İlçesi: Doğusu: Yarışalan Köyü (Balya İlçesi) Hacıosman köy yolunun Balya ilçe sınırının kesiştiği noktadan, Hacıosman, Değirmen boğazı, Işıklar, Darıca köy yolu, Kuzeyi: Darıca, Süleymanlı köyleri arasındaki bozuk köy yolu, Batısı: Süleymanlı, Dura, Necipköy, Çallıca (Gönen İlçesi) köy yolunun Gönen ilçe sınırını kestiği yere kadar, takiben Gönen İlçe sınırının Balya İlçe sınırını kestiği nokta, Güneyi: Balya İlçe sınırı

17-Gönen İlçesi(A):Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Bandırma-Gönen İlçe sınırı ile buluştuğu noktadan İlçe sınırını kuzeye takiple Marmara Denizine kadar kara yolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Çanakkale İl sınırı Güneyi: Bandırma-Çanakkale karayolunun Çanakkale il sınırı ile kesiştiği noktadan başlayarak aynı karayolunun Bandırma-Gönen İlçe sınırı ile kesiştiği noktaya kadar

(B):Doğusu:Ilıcak köyü-Üzümcü-Buğdaylı-Paşaçiftlik köy yolu Kuzeyi:Paşaçiftlik-Körpeağaç köy yolu, Batısı: Körpeağaç-Bostanlı-Alattik köy yolu Güneyi: Alaattin-Taştepe-Ilıcak köy yolu

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Edremit-Narlı Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Karaçam tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (KAZDAĞI MİLLİ PARKI), Batısı: Mıhlı Dere, Kuzeyi: Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

2- Bigadiç-Karal Örnek Avlağı; Doğusu: Bigadiç-Dündarcık köyünden kuzeye Derin dereyi takiple Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey ilçe sınırını Derindere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse köyünü takiple Topalak köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat köyüne Kalafat köyünde Kalafat dereyi takiple Dündarcık Köyü.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut Merkez’den Keçidere köy yolunu takiple Keçdere-Dereli köy yolu, Kuzeyi: Dereki Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe merkezine giden kara yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

11-BİLECİK:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

İnhisar Devlet Avlağı: Doğusu: Eskişehir ili, Sarıcakaya, Mihalgazi ilçe sınırı, Kuzeyi: Yenipazar İlçe sınırı, Güneyi: Eskişehir ili, Keskin köyü sınırı,  Batısı: Söğüt ilçe sınırı

 

12-BİNGÖL:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kiğı İlçesi; Doğusu: Elazığ İli Karakoçan İlçesinden gelip Kiğı İlçe Merkezine giden devlet karayolu ve Adaklı İlçe sınırı, Kuzeyi: Erzincan İl sınırı ve Yedisu İlçe sınırı, Batısı: Yayladere İlçe sınırı ve Erzincan İl sınırı, Güneyi: Elazığ İl sınırı ve Elazığ İli Karakoçan İlçe Merkezinden Kiğı İlçesine giden devlet karayolu

2- Adaklı İlçesi; Doğusu: Çatma köy yolunun Karlıova İlçe sınırı ile birleştiği hat ve Karlıova İlçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu, Kiğı İlçe sınırı, Batısı: Kiğı İlçe sınırı, Güneyi: Kiğı İlçe sınırından Bağlarpınarı, Akbinek köy yollarının Adaklı İlçe Merkezine giden ve Çatma Köy Yolu ile birleştiği hat,

3- Yayladere İlçesi; Doğusu: Kiğı İlçe sınırı, Kuzeyi: Tunceli ve Erzincan İl sınırları, Batısı: Tunceli il sınırı, Güneyi: Elazığ İl sınırından Kalkanlı köy yolunun Yayladere İlçe Merkezine giden ve oradan da Yavuztaş köy yolunun Tunceli İl sınırı ile birleştiği hat.

4- Solhan İlçesi; Doğusu: Muş il sınırı, Kuzeyi: Bingöl-Muş devlet karayolu, Batısı: Merkez İlçe ve Genç İlçe Sınırı, Güneyi: Diyarbakır İl sınırı.

5- Genç İlçesi; Doğusu: Genç-Diyarbakır Devlet Karayolu sınırı, Batısı: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Murat Nehri, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

6- Yedisu İlçesi; Doğusu: Karlıova İlçe ve Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Erzincan, Erzurum il sınırı, Batısı: Tunceli, Erzincan il sınırı, Güneyi: Adaklı, Kiğı İlçe sınırı.

7- Karlıova ilçesi; Doğusu: Kalencik ve Göynük köy yollarının Solhan İlçe sınırı ile birleşen sınır hattı, Kuzeyi: A.Yağmurlu, Yiğitler, Devecik Köy yolların Adaklı İlçe sınırı ile kesiştiği hudut, Batısı: Adaklı İlçe sınırı, Güneyi: Bingöl Merkez İlçe sınırı.

8- Merkez İlçesi: Doğusu: Bingöl Merkezden Karlıova İlçesine giden devlet karayolu ve Elmalı Köyünden Solhan İlçe sınırı ile birleşen sınır hattı ve Bingöl Merkezden Genç İlçesine giden devlet karayolu, Kuzeyi: Yazgülü köyünden Kartal ve Kurtuluş, Ortaçanak, Dallıtepe köy yollarının Adaklı İlçesi ve Karlıova İlçe sınırı ile birleşen hat, Batısı: Elazığ İl sınır, Yolçatı, Dikme Yelesen, Balpınar köy yollarının Elazığ İl sınırı ile birleşen hat, Yolçatıda Sancak Beldesine giden devlet karayolu Güneyi: Genç İlçe sınırı

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Yayladere-Kığı İlçesi Devlet Avlağı:Kuzeyi:Kığı ilçe merkezinden Ölmez ve Açıkgüney,  Aydınlar Gökçedal ve Alınyazı köyü,, Doğusu:Elazığ İli Karakoçan İlçesinden gelip Kiğı İlçesine giden devlet karayolu, Güneyi: Elazığ İl sınırı ve Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Kiğı İlçesine giden devlet karayolu Batısı:  Aydınlar ve Doğucak köy yollarının Elazığ il sınırına dayandığı hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

13-BİTLİS:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A); Doğusu: Bitlis Merkez,  Hizan İlçesi ve Siirt İli sınırlarının kesiştiği noktadan Basmaklı Köyü’ne kadar olan doğrusal hat, devamı Basmaklı- Ilıcak- Oğulcuk- A.Ölek Köyü karayolu, Ağaçdere karayolunun Bitlis-Hizan karayolunu kestiği noktaya kadar, Kuzeyi: Bitlis-Hizan karayolunun Ağaçdere Köyü karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak Bitlis-Siirt karayoluna kadar Ağaçdere Köyü karayolu, Batısı: Bitlis-Siirt karayolu, Güneyi: Siirt İl sınırı.

(B): Doğusu: Ortakapı-Direktaşı Köyü karayolunun Bitlis devlet karayolunda kesiştiği nokta, Kuzeyi: İlçe sınırına kadar olan Direktaşı Köyü karayolu, devamlı ilçe sınırı, Batısı: Kapıkaya-Alaniçi Köyü karayolu Güneyi: Bitlis karayolu,

2- Adilcevaz İlçesi; Doğusu: Doğusu: Akçıra Köyü’nden itibaren Van Gölü kıyı şeridi boyunca Kavuştuk Yarımadası, Kuzeyi: Akçıra-Kavuştuk- Göldüzü Köyü karayolu, Adilcevaz-Erciş karayoluna kadar. Devamı Adilcevaz-Erciş karayolu, Batısı: Adilcevaz ilçe sınırı, Güneyi: Van Gölü kıyı şeridi

3- Ahlat İlçesi (A); Doğusu: Ovakışla Beldesinden Otluyazı Köyü’ne kadar olan karayolu, devamı Köyün Muş İl sınırını kestiği nokta, Kuzeyi: Muş İl sınırı, Batısı: Dilburnu-Nazik Köyü karayolu, Muş İl sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Ovakışla beldesinden Dilburnu Köyüne kadar olan karayolu.

(B); Doğusu: Ahlat-Adilcevaz karayolundan Uludere-Cemalettin-Kuşhane Köyü karayolunun kesiştiği noktaya kadar olan karayolu, Kuzeyi: Uludere-Kuşhane-Cemalettin Köyü karayolunun kesiştiği noktadan, Camalettin Köyü Karayolu boyunca Ahlat İlçesine kadar, Ahlat İlçesi’nden, Yeniköprü-Saka Köyü’ne kadar olan karayolu, Batısı: Saka Köyü’nden Tatvan-Ahlat karayoluna kadar olan karayolu, Güneyi: Saka Köyü yol ayrımından itibaren Ahlat-Adilcevaz İlçe sınırına kadar olan Van Gölü kıyı şeridi.

4- Mutki İlçesi; Doğusu: Mutki-Güroymak İlçe sınırı, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Güneyi: Özenli-İkizler-Yalıntaş karayolu, Hindanik D.-Serince Mah.-Kirpinik D.-Recime T.-Varan Mah.-Hendek D.-Geli D.-Yumurta Mah.’ne kadar, devamı Yumurta-Kapaklı-Y. Koyunlu arasında kalan doğrusal hat. Y. Koyunlu-A. Koyunlu-Ocaklı-Çayarası karayolunun ilçe sınırında kesiştiği noktaya kadar.

5- Güroymak İlçesi (A); Doğusu: Üçyol-Güroymak-Gölbaşı-Güzelli-Çıtak karayolu, demiryolunu kestiği noktaya kadar, Kuzeyi: Muş İl sınırı, Batısı: Güroymak-Mutki İlçe sınırı, Güneyi: Güroymak-Bitlis Merkez İlçe sınırı.

6- Tatvan İlçesi (A); Doğusu: Tatvan-Van karayolundan Tokaçlı Köyü’ne kadar olan karayolu, Kuzeyi: Tokaçlı-Hanelmalı-Dalda-Örenlik Köyü karayolu, Batısı: Örenlik-Çalıdüzü arasındaki doğrusal hat, Tatvan-Hizan karayoluna kadar olan Çalıdüzü Köyü karayolu, Güneyi: Hizan-Tatvan-Van karayolu.

(B); Doğusu: Tatvan-Ahlat karayolundan, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’na kadar olan Yumurtatepe Köyü karayolu, Kuzeyi: Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı, Batısı: Çekmece-Oduncular karayoluna kadar olan ilçe sınırı, devamı ilçe sınırından Bitlis-Tatvan karayoluna kadar olan Çekmece Köyü karayolu, Güneyi: Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolu.

(C); Doğusu: Tatvan- Hizan-Van sınırlarının kesiştiği noktadan Alan köyüne kadar olan ilçe sınırı, Kuzeyi: Alan-Yediveren karayolu, Teknecik-Anadere-Yediveren Köyü karayolunun kesiştiği noktaya kadar, Batısı: Teknecik-Anadere-Yediveren Köyü karayolunun kesiştiği noktadan karayolu boyunca Tatvan-Hizan karayolunun ilçe sınırında kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Hizan İlçe sınırı.

7- Hizan İlçesi (A); Doğusu: Hizan-Tatvan-Van sınırlarının kesiştiği noktadan, Göngören Köyü karayolunun Van İl sınırını kestiği noktaya kadar, Kuzeyi: Hizan İlçe sınırı, Batısı: İlçe sınırından Örgülü Köyüne kadar olan karayolu, Güneyi: Örgülü Köyü’nden itibaren, Göngören Köyü karayolunun Van İl sınırını kestiği noktaya kadar olan doğrusal hat.

(B); Doğusu: Ağılözü Köyü’nden Hizan-Tatvan İlçe sınırına kadar olan karayolu, Kuzeyi: Hizan İlçe sınırı, Batısı: Siirt İl sınırı, Güneyi: Siirt İl sınırından, Akşar-Ağılözü Köyü’ne kadar olan karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bitlis-Adilcevaz Süphandağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

14-BOLU:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gerede İlçesi Doğusu: Çırganyaylası Tepeden Doğankaya sırtına, buradan Doğanyuvası tepeye, Kazanyaylası Mevkiinden Erenler Tepeye, Karadağ Tepeden Mangallar Yaylasına buradan yolu takiben Düzyaka Sırtı boyunca Uluçayır Mevkiine Kuzeyi: Yeniçağ-Mengen karayolu, Çapakdere boyunca Sağırağıl dereye, Çakılağıl Tepeye, Ramazanoğlutaşı Tepe ve Çukur Yayla boyunca Çırganyaylası Tepeye Batısı: Yeniçağa-Mengen karayolu Güneyi: Gerede ilçesinden Bolu’ya devam eden D100 karayolu boyunca Yeniçağa –Mengen yol ayrımına kadar.

2- Yeniçağa İlçesi: Kuzeyi: Eskiçağa, Yolu Takiben Beyköy Mahallesine, Mandıra, Sökü Tepe, Kındıra Köyüne Batısı: Kındıra Köyü, Hasanağalar Mahallesi, Hamzaköy Mahallesi, Çakırlar Mahallesi, Ahmetler Mahallesi, Çubuklu Sırtı, Bayır Tepe, Kemaller Köyü, Nallar Mahallesi Sarıpeyk Sırtı Boyunca Yeniçağa-Bolu yoluna Güneyi: Bolu-Yeniçağa yolu boyunca Mengen yol ayrımına kadar Doğusu: Yeniçağa- Mengen Yolu boyunca Eskiçağa Köyüne kadar

3- Mudurnu İlçesi: Kuzeyi: Sinekli Yayla, Söbüce Alan Tepe, İkizoluk Tepe, Güvendisi Tepesi, Karaorman Tepe, Dorukyayla Tepe, Güneyyayla Tepe, Erenler Tepe, Çavuşyayla, Direkyanı Mevkii, Doğan çukuru mevkii, Mantarlık Sırtı, Kırkımal Sırtı, İbanoğlu Tepe Doğusu: Sinekli Yayla, Kındırık Deresi, Abant Tabiat Parkı Sınırı, Türkmençalı Tepe Batısı: İbanoğlu Tepe, Elmacık Dere, Gökören Köyü, İgneciler Köyüne bağlanan yolun sağını takiben, Elmacık Deresi ve Gölcük Köyü, Dikmen Tepe, Köyyeri Mevkiini takiben Sütlük Doruğu Güneyi: Sütlük Doruğundan doğuya doğru Çingene Doruğu Tepeye, Yedirenler Tepe, Akpınar Sırtını Takiben, Domuz Tepe, Alpagut Tepe, Çepni Tepe, Çal Tepe ve Türkmençalı Tepeye kadar olan saha

4- Seben İlçesi: Kuzeyi : Bolu-Seben 14-26 karayolu Doğusu : Seben-Kıbrıscık yol ayrımından Bolu-Kıbrıscık 14-25 karayolu boyunca Solaklar Yayla yoluna kadar Güneyi : Bolu-Kıbrıscık Karayolunun Solaklar Yaylası yolu ile kesistiği yerden Solaklardağı Tepe, Teknelik Tepe, Pınarbaşı tepe, Karamantarlık Tepe, Taşlık sırtı, Batısı : Taşlık sırtından güneye inerek Hacıoğlan yaylasına , Dimbilik Tepeye, Avdanbaşı Mevkiinden Bolu-Seben 14-26 Karayoluna bağlanır .

5- Göynük İlçesi: Kuzeyi : Kuz Tepeden,Germeninbaşı Tepeye Doğusu: Kuz tepeden, Dorukgöbet Tepeye Güneyi: Dorukgöbet Tepeden, Ahlatlıkez Tepeye oradan Kulplusekisi Tepeye Batısı: Kulplusekisi Tepeden, Germeninbaşı Tepeye

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kavaklıdağ Devlet Avlağı: Kuzeyi: Taşlık sırtından, Karamantarlık Tepe, Pınarbaşı Tepe, Teknelik Tepe buradan sırtı takip ederek Solaklardağı Tepeye, buradan sırt boyunca devam ederek Taşlıyayla Alabarda eski yolunu takip ederek Bolu-Kıbrıscık yoluna gider. Doğusu: Taşlıyayla Alabarda eski yolunun Bolu-Kıbrıscık yoluna birleştiği yerde başlayarak, diş tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder. Buradan bu sırta dönerek Diş tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Bakırlı-Gönülgen yoluna, buradan da tekrar Bolu-Kıbrıscık yoluna ulaşır. Buradan yolu takip ederek yayla çayına ulaşır. Buradan yolu takip ederek Dikmendoruğu Tepeden gelen sırta kadar yolu takip eder, buradan sırt boyu ilerleyip Dikmendoruğu Tepeye, buradan güneybatı istikametine giden sırta döner buradan da 1207 metre rakımlı tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Erenli Tepeye, buradan Doruk Tepe, buradan da sırtı takip ederek Hasanlar Mah. Üstündeki tepeye gelir. Buran sırtı takiple 1013 rakımlı tepeye, buradan da sırtı takip ederek Uludere ye ulaşır. Uludereyi takip ederek Ziraat Tepeden gelen sırta, buradan zıraat tepeye ulaşır. Buradan sırtı takiple Çırpalı Tepe, buradan yine sırtı takiple Ardıçlar Tepe, buradan Çıllık Dereye, bu dereyi takiple Kuzuönü sırtına ulaşır. Bu sırtı takiple isimsiz tepede biter. Güneyi: Doğu sınırının bittiği yerden başlayarak sırtı takiple Tilkini Tepeye, buradan sırtı takiple Mancarlıkbaşı Tepeye, buradan sırtı takiple Uludere’nin sırtla birleştiği yerde biter. Batısı: Yolçatımı Tepenin batısında kalan ve güneye doğru inen sırttan başlar, Kuz deresine iner, biraz bu dereden ilerleyip tekrar sırta döner ve buradan da Dikmen Tepeden güney-batıya devam eden ana sırta kavuşur. Buradan da ilerleyerek 1345,3 m rakımlı nirengi noktasına gelir, buradan sırt boyunca ilerleyip 1226 m rakımlı nirengi noktasına ulaşır. Buradan da ilerleyerek önce isimsiz tepeye, oradan Sökmenburnu tepeye ulaşır. Buradan sırtı takip edip, daha sonra doğuya dönüp Tokar Mevkinden, Togar Gölü üstündeki isimsiz tepeden Togargölü sırtına geçer. Buradan sırtı takip ederek Endelekburun Tepeye, buradan sırt boyu devam edip Kızılak Tepeye, buradan da Osmankaya sırtı boyunca devam edip Ulu Çayına iner.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Bolu Merkez-Mengen-Yeniçağa Sazakiçi Örnek Avlağı: Doğusu: Hasannallar Mahallesi, Hazmaköy Mahallesi, Mutatlar Mahallesi, Harmancık Tepe. Kuzeyi: Çaysuyu Deresi, Civcivler Mahallesi, İslamlar Mahallesi, Erenler tepesi, Çamlık Tepe, Köygözüken Tepe, Küçükkuzu Yaylası Mahallesi Batısı: Kocasu Çayı, Muradin Dağı, Bakacak Tepesi. Güneyi: Karamanlar, Ulumescit Köyleri, Sığındı Mahallesi, Yanık Dağı

2-Gerede İlçesi Celal ACAR Örnek Avlağı: Kuzeyi: Dağkara, Yakabey, Bünüş ve Aktaş köyleri ile Bolu–Ankara Karayolu. Doğusu: Orman İşletme Şefliği ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi yolu. Güneyi: Bolu –Ankara Otoyolu ile Orman Yangın Gözetleme Kulesi arasındaki yol. Batısı: Yenşehe Yaylası, Koçlar Yaylası, Çoğullu Yaylası, Aşağıçoğullu Yaylası ve Havullu Yaylası

3-Mengen Geyik Gölü Örnek Avlağı: Kuzeyi: Yarbaşı Tepe, Keçikıran Tepe, Keçikıran Yayla, Karaburun Tepe, Meyre Tepe, Kadıoğlu Tepe, Aygırbeleni Tepe, Çalgan Tepe, Dumanlı Tepe, Çadırağaç Tepe ve Çiçekalan Tepe sırt hatları. Doğusu: Üççam Tepe, Kocaçivri Tepe ve Gökçeyiğit Tepe sırt hatları. Güneyi: Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü ve İlyaslar Köyü arasındaki köy yolu. Batısı: Mağara Tepe, Fundacık Tepe sırt hatları ile Orman Toplu Koruma Merkezi arasındaki hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bolu Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Bolu-Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

15-BURDUR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Burdur Merkez İlçesi: Doğusu: Çamoluk-Bozlar yol ayrımını takiben Ürkütlüye giden yol. Kuzeyi: Çamoluk-Bozlar yol ayrımından Akçaören köyüne giden yol. Batısı: Akören köyünden Ürkütlü istikametine giden orman yolu Güneyi: Akören köyünden Ürkütlü istikametine giden orman yolu

2-Çeltikçi İlçesi; Doğusu: Kibrit köyünden Burdur-Antalya karayoluna kadar K.Batısı: Kibrit Köyünden Kartalpınar yolunu takiben Burdur-Antalya karayoluna kadar Güney Batısı: Burdur-Antalya karayolunun Çeltikçi-Kartalpınar yol ayrımından Antalya istikametinden takiben Kibrit köyü yol ayrımına kadar.

3-Bucak İlçesi; Doğusu: Üzümlübel köyünden Yazıpınar, Karaaliler, Kızılağaç, Kızılkaya köyüne kadar Kuzeyi: Üzümlübel, Kuşbaba, Kırkkorum Tepe Batısı: Kırıkkorum Tepe, Kestel dağı, kulübe Tepe, İncebel Tepe, Aziziye Orman Yangın Gözetleme Kulesini sırttan takiben Çamoluk-Ürkütlü yoluna kadar Güneyi: Ürkütlü-Kızılkaya yolu

4-Kemer İlçesi; Doğusu: Bozlar yol ayrımını takiben Ürkütlüye giden yol. Kuzeyi: Akören-Akçaören-Bozlar yolu Batısı: Akören köyünden Ürkütlü istikametine giden orman yolu Güneyi: Akören köyünden Ürkütlü istikametine giden orman yolu

5- Karamanlı İlçesi; Doğusu: Kılavuzlar-Belenli yolu Kuzeyi: Kayalı-Kılavuzlar yolu Batısı: Kayalı-Hasanpaşa yolu Güneyi: Hasanpaşa, Yaylaköy, Belenli

6-Tefenni İlçesi; Doğusu: Tefenni merkez Kuzeyi: Belkaya Yolu Batısı: Tefenni Yaylası ortasından giden yolu takiben milli pınar maden fabrikası, yedi kardeşler çeşmesini takiben makıfça tarlası, yayla deresi, gültürge deresini takiben Beyköy Asma bağları ve Beyköy yolu ile karakuzu bağlantısı Güneyi: Gölhisar yolu, Hıdır pınarı, akkavaklar pınarı ve yuva dağının dikenli tel ile çevrilmiş olan orman sahasını takiben karakuzuya bağlantısı

7-Yeşilova İlçesi(A);Doğusu: Dereköy-Orhanlı yolu Kuzeyi: Dereköy’den Çorak Göl yolunu takiben Aşağı Kırlı köyüne kadar Batısı: Denizli il sınırı Güneyi: Doğanbaba Orman yangın gözetleme kulesi, Kocakuz Tepesi, Belgölcük Tepesi, Yaşanlı Tepesi, Kızıl Tepe

(B): Doğusu: Yeşilova-Orhanlı yolu Kuzeyi: Doğanbaba Orman yangın gözetleme kulesi, Kocakuz Tepesi, Belgölcük Tepesi, Yaşanlı Tepesi, Kızıl Tepe Batısı: Doğanbaba-Kuyulu Sırtı-Oyuklu Tepe-Höyüklü Tepe Güneyi: Doğanbaba-Kayadibi-Yeşilova yolu

8-Çavdır, Gölhisar İlçesi; Doğusu: Çavdır merkezden Söğüt yolunu takiben, Kozağaç yol ayrımını takip ederek Kozağaç’a kadar Kuzeyi: Çavdır merkezden Gölhisar yolunu takiben Uylupınar yol ayrımından Uylupınara kadar. Batısı: Gölhisar yolunu takiben Uylupınar yol ayrımından Uylupınar, Hisarardı, takiben Kozağacı yol ayrımına kadar Güneyi: Hisarardı Kozağacı sapağından, Kozağacına kadar.

9-Gölhisar İlçesi; Doğusu: Çamköy-Yusufça-Gölhisar yolu Kuzeyi Batısı: Denizli il sınırı Güneyi: Gölhisar merkezden orman fidanlığı yolunu takiben Denizli sınırına kadar.

10-Altınyayla İlçesi; Kuzeydoğusu: Ballık köyünden orman yolunu takiben Fethiye ilçe sınırına kadar. Batısı: Ballık köyünden Fethiye Ören yolunu takiben Fethiye sınırına kadar. Güneyi: Fethiye ilçe sınırı

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Çavdır Örnek Avlağı: Doğusu: Vezirdam tepesinden, Çukurçam tepesi, Keşlikyer tepesinden Sırtı takiben güneye doğru Oluklu deresine, çolak sırtından Sarımeşe tepesine ve Pirencik Tepesi ve Burdur Çavdır Karayolu, Batısı: Acıpayam-Çavdır karayolunun Çatalarmut mekiinden asfaltı takiben Çavdır Merkeze kadar olan yol, Kuzeyi: Çatalarmut mekiinden Katmerlikaya tepesi ve Vezirdam tepesi, Güneyi: Burdur-Çavdır Karayolu ve Çavdır-Acıpayam Karayolu,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Burdur-Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

16-BURSA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İnegöl İlçesi; Doğusu: Bilecik il sınırı, Kuzeyi: Ankara asfaltını takiben Karacakaya, Tahtaköprü, Güdüzlü, Konurlar, Muratbey, Hayriye, Hilmiye, İclaliye, Çayyaka köy yolları, Batısı: Çayyaka, Boğazova, Sorgun köy yolu, Güneyi: İnegöl-Keles İlçe, Kütahya İl sınırı.

2- Keles İlçesi; Doğusu: Keles-Bursa karayolu, Güneyi: Keles-Alpagut-Akçapınar-Belenören, Haydar köy yolu, Batısı: Keles İlçe sınırı, Kuzeyi: Keles-Bursa Asfaltı-Seferiışıklar köyü sınırı

3- Mustafakemalpaşa ilçesi (A); Doğusu: Tepecik, Ovazatlı, Mustafakemalpaşa yol boyu, Kuzeyi: Karacabey-Mustafakemalpaşa asfaltı Tepecik Köyü, Batısı: Karacabey-Mustafakemalpaşa asfaltı, Güneyi: Karacabey-Mustafakemalpaşa asfaltı,

4- Orhaneli İlçesi; Doğusu: Göktepe Köyü yol ayrımından Yürücekler’e kadar Bursa-Orhaneli asfalt yolu, Kuzeyi: Göktepe Köyü yol ayrımından, Göktepe, Osmaniye, Batısı: Osmaniye-Orhaneli yolu Orhaneli Örnek avlak sınırına kadar, Güneyi: Yürücekler, Orhaneli Örnek avlak sınırı takiple Osmaniye-Orhaneli yolu.

(B); Doğusu: Orhaneli, Kuzeyi: Girencik, Kusumlar, Orhaneli, Batısı: Girencik, Gümüşpınar, Dündar, İkizoluk köy yolu hattı, Güneyi: İkizoluk, Yeşiller, Sadağı, Serçeler, Orhaneli.

(C):Doğusu: Orhaneli, Harmancık yolu, Kuzeyi: Orhaneli, Sadağı ve Yeşiller köy yolu, Batısı: Orhaneli ilçe sınırı, Güneyi: Orhaneli, Demirciköy, B.Orhan yolu

5-  Osmangazi İlçesi; Doğusu: Osmangazi-Gürsu İlçe sınırı, Kuzeyi: Dürdane, Selçukgazi, Seçköy, Ericek köy yolları, Batısı: Bursa-Yalova kara yolu, Güneyi: Bursa-Ankara çevre yolu, Demirtaş

6- Karacabey İlçesi(A); Doğusu: İzmir karayolu Gölyazı ayırımı, Gölyazı beldesi Kuzeyi: Bursa-İzmir karayolu, Güneyi: Halilbey Adası, Batısı: Çeşme Dere, Halilbey Adasına Kadar

(B):Doğusu: Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolu, Kuzeyi: Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolu Yolağzı köyü yolayrımı, Yolağzı köyü Güneyi: Karacabey ilçe sınırı Batısı: Yolağzı, Gönü, Yumurcak köy yolu

7- Büyükorhan İlçesi: Doğusu: Kınık, Alutça köy yolu ilçe sınırına kadar Kuzeyi: Geynik, Ericek, Karalar, Karaağız, Kınık köy yolları Güneyi: Balıkesir İl sınırı Batısı: Geynik, Mazlımlar yolu ilçe sınırına kadar

8- Soğukpınar-Baraklı: Doğusu: İnegöl ilçe-sınırı Kuzeyi: Alıçdüzü Tepe, Paşaçayırı Tepe, Uludağ Tepe, Karagölyayla Tepe, Kavgalı Tepe Batısı: Alıçdüzü tepeden Bağlı köyüne inen sırt Güneyi: Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller, Epçeler köylerinin güneyini takip eden hattan Baraklı İşletme Şefliği sahasından geçerek Keles Orman İşletme Şefliği sınırına kadar

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Orhaneli İlçesi; Doğusu: Çatalca Tepe-Başpınar Sırtı-Karbastı Sırtı-Kızılkaş Sırtı-Belenkabaca Sırtı-Karacakaya Sırtı, Kuzeyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi, Batısı: Orhaneli-Bursa yolu asfaltı, Güneyi: Kocasu Çayı-Orhaneli-Bursa asfaltı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bursa Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

17-ÇANAKKALE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; (A) Doğusu: Çamyayla’dan başlayıp, Çanakkale-Çan karayolunda sona eren Kocalar köy yolu, Kuzeyi: Bodurlar-Çamyayla stabilize yolu, Batısı: Çanakkale-Çan karayolundan başlayıp, Bodurlar’da sona eren Akçalı Köy yolu, Güneyi: Çanakkale-Çan kara yolu,

(B) Deniz göründü, Salihler köyü, Gürecik ve Kayışlar mahallerinin mülki sınırları içerisinde avlanmak yasaktır.

2- Ayvacık İlçesi; Doğusu: Bayramiç-Ayvacık İlçe sınırından başlayıp, Tuztaşın’da sona eren köy yolu Kuzeyi: Ayvacık-Ezine ve Ayvacık-Bayramiç İlçe sınırları, Batısı: Ayvacık-Ezine kara yolu, Güneyi: Tuztaşından başlayıp, ayvacık-Küçükkuyu kara yolunda sona eren Güzelköy-Çaltı-Küçükhusun-Dibekli köy yolu,

3- Bayramiç İlçesi (A) ; Doğusu: Bayramiç-Evciler yolundan başlayıp Serhat’ta sona eren Çavuş köy yolu, Kuzeyi: Bayramiç-Evciler yolu, Batısı: Daloba’dan başlayıp, Bayramiç-Evciler yolunda sona eren köy yolu, Güneyi: Serhat-Beşik-Yassıbağ-Daloba köy yolu,

(B) Doğusu: Kurşun batmaz sırtından başlayıp güney istikameti boyunca uzanan ve Kaklım Orman İşletme sınırında sona eren orman yolu, Kuzeyi: Bıçkı deresinden başlayıp kuzey-doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu üzerinde Fındıcak tepenin bulunduğu ve doğu istikameti boyunca uzanan sırt, Bıçkıbaşı tepe, Asar tepe, Balıklaya tepe, Ortaca tepe, Külüce sırtı, Geymene tepe, Tahtaburun deresi, Güzledin tepe, Handeresi hattı, Karaköy- Aşağıçavuş orman yolu, Batısı: Oğullu kıztepeden başlayıp kuzey istikameti boyunca uzanan ve oğullu kızderesi ile bıçkıderesinin kesim yerine inen sırt, bıçkı deresi, Güneyi: Çanakkale Balıkesir il sınırı.

4- Biga İlçesi; Doğusu: Biga–Çan karayolu, Kuzeyi: Biga-Çanakkale karayolu, Batısı: Kaldırımbaşı-Akyaprak-İskender-Gemicikırı-Kahvetepe-Bakacak-Eskibakacak Köy yolu, Güneyi: Biga-Çan İlçe sınırı.

5- Çan İlçesi; Doğusu: Çan-Biga karayolundan başlayıp, Asmalı-Yaykın köy yolunda sona eren Çomaklı köy yolu, Kuzeyi: Çan-Biga karayolu, Batısı: Çan–Yenice karayolu, Güneyi: Çan-Yenice karayolunda sona eren Yaykın-Kalburcu köy yolu.

6- Ezine İlçesi; Doğusu: Ezine-Bayramiç İlçe sınırı, Kuzeyi: Ezine’den başlayıp, Ezine-Bayramiç İlçe sınırında sona eren Güllüce-Pazarköy köy yolu, Batısı: Ezine-Ayvacık karayolu, Güneyi: Ezine-Ayvacık ilçe sınırı.

7- Gelibolu İlçesi (A); Doğusu: Değirmendüzü’nden Saroz Körfezine inen yol, Kuzeyi: Saroz Körfezi, Batısı: Karainebeyli’den Saroz körfezine inen yol, Güneyi: Değirmendüzü-Tayfur-Karainebeyli köy yolu,

(B); Doğusu: Ocaklı-Gelibolu köy yolu, Kuzeyi: Fındıklı-Yeniköy-Ocaklı köy yolu, Batısı: Fındıklı-Gelibolu köy yolu, Güneyi: Ocaklı-Gelibolu köy yolundan başlayıp Fındıklı-Gelibolu köy yolunda sona eren Kavaklıtepe köy yolu,

8- Gökçeada İlçesi (A); Doğusu: Kahve (Kafene) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Karadoğan (Kastro/Kale) Tepe-Kamar Deresi, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: Dereköy’den adanın kuzeyine giden ve Marmara Koyu’nda sona eren asfalt/stabilize yol, Güneyi: İlçe Merkezi-Dereköy kara yolu.

(B); Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: İlçe merkezi-Kaleköy kara yolu, Güneyi: Kuzu Limanı-ilçe merkezi kara yolu.

(C):Doğusu: Kaleköy-ilçe merkezi karayolu, Kuzeyi: Kaşlıca (Almanavra) Tepe-Ege Denizi-Kaleköy, Batısı: Kamar Deresi-Karadoğan (Kastro/Kale) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Kahve (Kafene) Tepeleri, Güneyi: İlçe merkezi-Dereköy karayolu.

9- Lâpseki İlçesi: Doğusu: Balcılar’dan başlayıp Lâpseki-Çan İlçe sınırında sona eren köy yolu Kuzeyi: Çanakkale-Lâpseki karayolundan başlayıp Umurbey-Balcıları takip eden köy yolu, Batısı: Çanakkale-Lâpseki karayolu, Güneyi: Lâpseki-Merkez ve Lâpseki-Çan İlçe sınırı

10- Yenice İlçesi; Doğusu: Çanakkale-Balıkesir İl sınırı, Kuzeyi: Kızıldam’dan başlayıp Çanakkale-Balıkesir İl sınırında sona eren Kabalı-Yalıoba köy yolu, Batısı: Pazarköy-Çınarköy-Haydaroba-Kızıldam köy yolu, Güneyi: Çanakkale-Balıkesir İl sınırından başlayıp, Pazarköy’de sona eren Araovacık köy yolu

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kalkım Yaban Domuzu Örnek Avlağı; Doğusu: Tembelandız Tepe’nin yanından başlayıp, güney istikameti boyunca uzanan orman yolu, Meşeliyatak Dere, güney istikameti boyunca orman yolu, Mürsel Sırtı, Kızılçıkgediği Tepe, Küçükkabaktaş Sırtı, Kovanlık Dere, Çatmalı Kestane Tepe, Elma Tepe, Yemşen Tepe, Çaylıtaş Tepe, Kuzeyi: Karagöl alanı yanından başlayan ve doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu, Fındık Yayla alanı, Kestane Gediği ve Elma Gediği Mevkileri, Tembelandız Tepe, Batısı: Şahmelek Tepe, Sakarbaşı Tepe, Dombayırı Tepe, Tavşanoynağı Tepe, kuzeybatı istikameti boyunca uzanan ve Kara Göl alanına çıkan orman yolu, Güneyi: Çaylıtaş Tepe, Kapı Tepe, Atkayası Tepe, Kıryayladede Tepe, Buğdaylı Tepe, Derin Gedik Tepe, Genger Tepe, Kabaca Tepe, Davut Dede Tepe, Şahmelek Tepe.

2- Gökçeada Keklik Örnek Avlağı; Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Kuzu Limanı’ndan başlayıp takiben ilçe merkezine, oradan Zeytinli Göleti’nin kenarından Şahinkaya Mahallesi ve Dereköy’e giden asfalt yol, Dereköy’den devamla adanın kuzeyine giden ve Marmaros Koyu’nda sona eren asfalt/berkitme yol, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gelibolu/Ocaklı-Yeniköy; Doğusu: Ocaklı Köyü’nden başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan ve Saroz Körfezi’ne inen sırt, Kuzeyi: Saroz Körfezi, Batısı: Yeniköy’den başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan sırt/yol, devamla Saroz Körfezi’ne inen Kurudere, Güneyi: Ocaklı-Yeniköy köy yolu.

2- Çan/Üvezdere-Kadılar; Doğusu: Üzerinde Sivri Tepe ve Ahır Tepe’nin bulunduğu Adalar Sırtı, Kuzeyi: Üvezdere’nin başından başlayıp, Sivritepe’de sona eren sırt, Batısı: Üzerinde Çarlı Tepe’nin bulunduğu sırt, Güneyi: Daraçatı Dere’den başlayıp, Kozluk Tepe’ye, oradan Arapkuyu Tepe’ye ve Sarıkaya Sırtı’na devam eden hat.

3- Çan/Etili-Dereoba; Doğusu: Göle Köyden başlayarak köy yolunu takiben Etili köyü, Kuzeyi: Etili Köyünden Çan-Bayramiç karayolunu takiben, yolun Çan-Bayramiç ilçe sınırı ile keşiştiği nokta, Batısı: Çan-Bayramiç ilçe sınırını takiben Korucaoluk tepe, Güneyi: Korucaoluk tepeden başlayarak Ağır Kaya tepe, Yüzparalık sırtı, Boğatepe, Dedetepe, sırtı takiben Dereoba Köyü, köy yolunu takiben Göle Köy arasında kalan saha.

 

18-ÇANKIRI:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez(A);Doğusu: Çankırı il sınırı (Sulakyurt sınırı)-Çatalelma-Karadayı, Çankırı Kızılırmak Karayolu kavşağı Kuzeyi: Çankırı Kızılırmak Karayolu kavşağı-Çankırı, Ankara, Kızılırmak yol kavşağı Kuzey Batısı: Çankırı, Ankara, Kızılırmak yol kavşağı-Çankırı, Ankara karayolu-Tüney-Ankara il sınırı Güneyi: Çankırı, Ankara il sınırı

(B):Doğusu: Çankırı, Ankara karayolu Eldivan kavşağı-Çankırı-Ayan-Akçavakıf Kuzey Batısı: Akçavakıf-Korgun ilçe sınırı Batısı: Eldivan ilçe sınırı-Çankırı, Eldivan karayolu Güneyi: Çankırı, Eldivan karayolu- Çankırı, Ankara karayolu Eldivan kavşağı

2-Eldivan İlçesi; Doğusu: Gölezkayı, Orman kulesi yolu kavşağı–Eldivan–Çankırı Eldivan yolu, Çiftlik kavşağı-Y.Yanlar-Çankırı il sınırı Kuzeyi: Korgun İlçe sınırı, Akçalı, Maruf yolu Batısı: Akçalı, Maruf yolu–Akçalı-Çukuröz–Çukuröz, Sarayköy yayla yolu–Sarayköy–Eski Çankırı Şabanözü yolu–Şabanözü ilçe sınırı, Orman işletme kulesi yolu Güneyi: Şabanözü ilçe sınırı, Orman işletme kulesi yolu-Gölezkayı, Orman kulesi yolu kavşağı

3-Kızılırmak İlçesi; Doğusu: Kızılırmak, Bayat ilçe sınırı Kuzey Batısı: Kızılırmak, Bayat ilçe sınırı–Kızılırmak Bayat karayolu, Karaömer kavşağı–Karamürsel kavşağı Batısı: Çankırı, Çorum karayolu, Karamürsel kavşağı–Karamürsel–Sakarca–Kavlaklı-Kızılırmak Güneyi: Kızılırmak–Kızılırmak, Çorum yolu-Kızılırmak, Bayat ilçe sınırı

4-Şabanözü İlçesi; Doğusu: Mart Hisarcık yolu, Eldivan sınırı–Eldivan Şabanözü yolu, Eldivan sınırı Kuzey Batısı: Eldivan Şabanözü yolu, Bakırlı kavşağı Batısı: Eldivan Şabanözü yolundan, Bakırlı kavşağı–Bakırlı–Karakoçaş–Şabanözü Mart yolu, Mart kavşağı Güneyi: Şabanözü Mart yolu, Mart kavşağı–Mart-Mart Hisarcık yolu, Eldivan sınırı ( Hisarcık ağaçlandırma sahası yol kavşağı )

5-Yapraklı İlçesi; Doğusu: Belibedir yolu, Bayat ilçe sınırı Kuzey Doğusu: Tosya ilçe sınırı–Sarıkaya Tosya tali yolu, Tosya ilçe sınırı Batısı: Sarıkaya Tosya tali yolu, Tosya ilçe sınırı–Sarıkaya kavşağı–Yukarıöz, Çakırlar kavşağı Güneyi: Yukarıöz, Çakırlar kavşağı–Çakırlar–Çiçek–Belibedir-Belibedir yolu, Bayat ilçe sınırı

6-Orta İlçesi; Kuzey Doğusu: Orta ilçesini Bulduk köyüne bağlayan yol Batısı: Orta ilçesini, Yaylakent, Kayılar, özlü köylerine bağlayan yol-Ankara il sınırına kadar Güneyi: Ankara, Şabanözü ilçe sınırı Güney Doğusu: Orta Şabanözü ilçe sınırı-Şabanözü, Orta yoluna kadar

7-Atkaracalar İlçesi; Doğusu: Eyüpözü, Akpınar Kavşağı-Eyüpözü, Yurtpınarı kavşağı Kuzeyi: Eyüpözü, Yurtpınarı kavşağı-Kükürt-Kızılibrik, Avşar kavşağı Batısı: Kızılibrik, Avşar kavşağı-Höyük köyünü Kızılibrik’e bağlayan yol-Höyük, Eyüpözü kavşağı Güney Doğusu: Höyük, Eyüpözü kavşağı-Eyüpözü’ne bağlayan yol- Eyüpözü, Akpınar Kavşağı

8-Çerkeş İlçesi(A);Doğusu: Dodurga, Üçgazi yolundan Bayramören sınırı-Karabük il sınırı Kuzeyi: Karabük il sınırı-Taşhanlar-Köçekler-Çakmak köyleri Batısı: Karabük il sınırından melan çayı Güneyi: Melan çayı boyunca, Dodurga- Dodurga, Üçgazi yolundan Bayramören sınırı

(B):Doğusu: Çerkeş, Ankara yolu(E80) Saçak kavşağı-Saçak-Yalakçaören-Hacılar kavşağı Kuzeyi: Çerkeş, Ankara yolu(E80) Saçak kavşağı Orta ilçesi yol ayrımı-Çerkeş ilçesi Batısı: Çerkeş-Ankara yolu boyunca, Türbaşı-Karga-Ağaca köyleri ve doğusunda kalan alan-Ankara il sınırı Güneyi: Ankara il sınırı-Orta İlçe sınırı-Hacılar- Hacılar kavşağı

9-Ilgaz İlçesi (A);Doğusu:Ilgaz Kastamonu yolu eksik kavşağı, Kastamonu’ya bağlayan karayolu-Ilgaz milli parkı sınırı Kuzeyi: Çankırı, Kastamonu il sınırı-Balcı Batısı: Balcı-Çatak yol ayrımı-Alıç-Akçaören okçular kavşağı-Gökçeler-ödemiş-Çaltıpınar-Ilgaz Güney Doğusu: Ilgaz-Belsöğüt-A.Bozan-Bozan-Serçeler-Eksik-Ilgaz Kastamonu yolu eksik kavşağı

(B); Doğusu: Beşdibek E80 Karayolu, Kuzeybatısı: E80 Karayolu, Beşdibek Kavşağı, E80 Karayolu, Belören Kavşağı, Batısı: Belören Kavşağı, Belören, Güneydoğusu: Belören-Sağırlar-Beşdibek.

10-Bayramören İlçesi(A);Doğusu: Akseki, Karataş kavşağı-Koçlu, Boğazkaya, Karataş, Akseki köy yolları-Kastamonu ilçe sınırı Kuzeyi: Kastamonu ilçe sınırı, Çerkeş, Bayramören ilçe sınırı Batısı: Çerkeş, Bayramören ilçe sınırı-Dodurga, Üçgazi yolu Güneyi: Dodurga, Üçgazi yolu-Yazıören kavşağı-Kavak kavşağı-Akseki, Karataş kavşağı

(B):Doğusu: Bayramören, Kurşunlu ilçe sınırı-Belenli yolu Kuzeyi: Bayramören, Kurşunlu ilçe sınırı-Belenli-Dalkoz-köy yolları, Çaylıca kavşağı Batısı: Dalkoz, Çaylıca Köy yolları (İlçe sınırına kadar) Güneyi: Bayramören, Kurşunlu ilçe sınırı

11-Kurşunlu İlçesi(A);Doğusu: Yeşil Dumlupınar yolundan, Kurşunlu, Ilgaz ilçe sınırından Kastamonu il sınırına kadar Kuzeyi: Kurşunlu, Kastamonu il sınırı Belenli yolu Batısı: Kurşunlu, Bayramören ilçe sınırı-Dalkoz, Çaylıca yolu-Çaylıca-Çatkese-Kurşunlu ilçesi Güneyi: Kurşunlu-Hacımuslu-Çırdak-Yeşil Dumlupınar yolu

(B):Doğusu: E80 yolu Eskiahır kavşağı-Eskiahır-Göllüce-Göllüce demiryolu, Korgun sınırı Kuzeyi: E80 yolu Eskiahır kavşağı-Samsun yolu-Kurşunlu Kuzey Batısı: Kurşunlu-İğdir-Dağören-Sünürlü kavşağı-Orta ilçe sınırı Güneyi: Orta ilçe sınırı-Dumanlı-Dumanlı, Çukurören yolu-Korgun sınırı

12-Korgun İlçesi; Kuzey Doğusu: Çankırı, Korgun sınırı-Akçavakıf-Korgun-Korgun, Kurşunlu yolu demiryolu kavşağı-Güllüce demiryolu-Kurşunlu ilçe sınırı Kuzey Batısı: Kurşunlu ilçe sınırı, Dumanlı, Çukurören yoluna kadar Güneyi: Kurşunlu ilçe sınırı, Dumanlı, Çukurören yoluna kadar-Çukurören-Maruf-Maruf, Akçalı yolu, Eldivan ilçe sınırı- Çankırı, Korgun sınırı

13-Korgun İlçesi; Kuzey Doğusu: Çankırı, Korgun sınırı-Akçavakıf-Korgun-Korgun, Kurşunlu yolu demiryolu kavşağı-Güllüce demiryolu-Kurşunlu ilçe sınırı Kuzey Batısı: Kurşunlu ilçe sınırı, Dumanlı, Çukurören yoluna kadar Güneyi: Kurşunlu ilçe sınırı, Dumanlı, Çukurören yoluna kadar-Çukurören-Maruf-Maruf, Akçalı yolu, Eldivan ilçe sınırı- Çankırı, Korgun sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Koçhisarı Bala Devlet Avlağı: Doğusu: Yeşilöz köyü ile Çeltikbaşı köyü arasındaki hat Kuzeyi: Ilgaz ilçesi ve Çeltikbaşı köyü arasındaki devlet karayolu(İstanbul-Samsun karayolu)Güneyi: Kıyısın-Ilısılık-Yukarıöz köylerini bağlayan yol Batısı: Ilgaz ilçesi ve Kuyupınar köyü girişi arasındaki devlet karayolu(Kastamonu-Çankırı karayolu)

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı; Doğusu: Yapraklı İlçesi, Çömezin Pınar, UIucaktepe, Mustafanındağı Tepe, orman yangın gözetleme kulesi, Kuzeyi: Çandak Dere, Sallabaşkayası Dere, Batısı: Karanlık Dere, Handırı Deresi, Alacuk Sırtı, Cenin Tepe, Güneyi: Cenin Tepe, Sarıçamlar Mevkii, Sulugöz Tepe, Taşkestik Sırtı, Bağların Kaş, Asmanın Sırtı, Yamaçbağın Dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Yapraklı İlçesi; Doğusu: Çankırı Yapraklı yolu, Karacaözü kavşağı–Sazcağız–Buluca–Yapraklı Kuzey Batısı: Yapraklı–Yapraklı Teknekaya Örnek Avlağı sınırı–Karacaözü Güney Batısı: Karacaözü-Çankırı Yapraklı yolu, Karacaözü kavşağı

2-Şabanözü İlçesi; Doğusu: Şabanözü, Çubuk ilçe sınırı–Şabanözü Çubuk Karayolu–Bulgurcu–Şabanözü; Kuzey Doğusu: Şabanözü–Karaören–Bulduk–Orta ilçe karayolu Orta ilçe sınırı; Kuzey Batısı: Orta ilçe karayolu Orta ilçe sınırı-Orta, Çubuk ilçe sınırı Güney Doğusu; Güney Batısı: Şabanözü Çubuk ilçe sınırı Kuzey Doğusu;

3-Kurşunlu İlçesi; Doğusu: İğdir-Çukurca-Hocahasan yolu Kuzeyi: İğdir köyü Batısı: İğdir, Köpürlü yolu Güneyi: Hocahasan’ı Köpürlü-Kapaklı yoluna bağlayan ara yol

4-Ilgaz İlçesi(A);Doğusu: Ilgaz, Kurşunlu karayolu, Yenidemirciler kavşağı-Yenidemirciler-Süleymanhacılar-Kırışlar Kuzeyi: Kırışlar-Kırışlar, İkikavak yolu Aşıklar kavşağı Güney Batısı: Kırışlar, İkikavak yolu Âşıklar kavşağı-Aşıklar-Güney-Eskice-Yaylaören-Ilgaz, Kurşunlu yolu Yaylaören kavşağı Güneyi: Ilgaz, Kurşunlu yolu Yaylaören kavşağı- Ilgaz, Kurşunlu karayolu, Yenidemirciler kavşağı

(B):Doğusu: Çeltikbaşı–Ilgaz, Kastamonu İl sınırı–Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kuzeyi: Ilgaz Dağı Milli Parkı–Çomar–Yenice, Ilgaz Kastamonu karayolu kavşağı, Batısı: Yenice, Ilgaz Kastamonu karayolu kavşağı–Mülayim–Kazancı–Onaç–Musa–Ilgaz dörtyol, Güneyi: Ilgaz Dörtyol–Yerkuyu kavşağı-Çeltikbaşı.

 

19-ÇORUM:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez ilçesi(A):Doğusu: Osmancık karayolu-Hamamlıçay, Ayaz-Çatak Köy yolu, Kuzey: Çatak, Çalyayla, Kızılpınar köy yolu, Batısı: Kızılpınar, Acıpınar, Öksüzler, Çaltıcak, Hacıbey köy yolundan Çorum-İskilip Karayolu Güneyi: Çorum- İskilip Karayolu

(B): Doğusu: Çorum Merkez ilçe-Mecitözü ilçe sınırı Kuzeyi: Çorum Merkez ilçe-Mecitözü ilçe sınırı Sarıkaya-Çobandivan köyyolu, Batısı: Çobandivan, Sazak köy yolundan Çorum-Ortaköy ilçe karayolu Güneyi: Çorum Merkez ilçe–Ortaköy ilçe sınırı

(C) Doğusu; Çorum–Samsun karayolu -Güney-Kultak köyü grup yolu Kuzeyi; Kultak-Hızırdede-Gemet köy yolu Batısı; Çorum-Kuruçay-Gemet- köy yolu Güneyi; Çorum –Samsun karayolu

2-Alaca ilçesi : Doğusu : Çorum-Merkez ilçe -Alaca ilçe karayolu, Kuzeyi : Çorum-Merkez ilçe –Alaca ilçe sınırı, Batısı : Alaca ilçe- Sungurlu ilçe sınırı Güneyi : Alaca ilçe –Sungurlu ilçe karayolu

3-Bayat ilçesi: Doğusu: Bayat, Evci, A.Yoncalı Ahacık Köy yolu Kuzeyi: Ahacık, Çukuröz köy yolu Batısı: Çorum-Çankırı il sınırı, Güneyi: Bayat- Belören, Kayabaş köy yolu

4-Boğazkale ilçesi: Doğusu: Çorum- Yozgat il sınırı Kuzeyi: Karakeçili, Boğazkale, Yozgat karayolu, Batısı: Karakeçili, Yukarı Fındıklı köy yolundan Yozgat il sınırı, Güneyi: Çorum–Yozgat il sınırı,

5-Dodurga ilçesi: Doğusu: Dodurga ilçe –Lâçin ilçe sınırı, Kuzeyi: Dodurga ilçe –Lâçin ilçe karayolu, Batısı: Dodurga ilçe-İskilip ilçe karayolu Güneyi: M.D. Obruğu, Ayva, Yeniköy köy yolu

6-İskilip ilçesi: Doğusu: İskilip -Dodurga ve İskilip-Oğuzlar ilçe sınırları Kuzeyi: İskilip-Osmancık ve İskilip-Kargı ilçe sınırları Batısı: Çorum-İskilip Tosya Karayolu –Çorum ili-Kastamonu il sınırı, Güneyi: Çorum Merkez ilçe İskilip ilçe sınırı,

7-Kargı ilçesi: Doğusu: Kargı ile Maksutlu köyü köy yolundan-Örencik, Gölköy köy yolu Kuzeyi: Gölköy, Karakise,  Günyazı köy hattı Batısı: Kargı ilçe, Arık, Günyazı köy yolu Güneyi: İstanbul yolu-Beygircioğlu-Çeltiközü-Avşar Kargı ilçesi Maksutlu karayolu,

8-Lâçin ilçesi: Doğusu: Çorum –Amasya il sınırı, Kuzeyi: Lâçin ilçe –Osmancık ilçe sınırı, Batısı: Yeniçamlıca–Narlı, Gözübüyük köy yolundan Osmancık ilçe karayoluna inen köy yolu, Güneyi: Lâçin - Yeniçamlıca karayolu,

9-Mecitözü ilçesi: Doğusu: Çorum –Amasya il sınırı Kuzeyi: Mecitözü  –Amasya karayolu Batısı: Mecitözü- Emirbağ köy yolundan- Çorum-Göynücek karayolu Güneyi: Mecitözü -Çorum Merkez ilçe ve Mecitözü -Ortaköy ilçe sınırları

10-Ortaköy ilçesi: Doğusu: Cevizli, Kavakalan, Ortaköy ilçesi- Dirgenli-Y.Kuyucak köy yolu, Kuzeyi: Ortaköy, Çorum-Merkez ilçe ve Ortaköy-Mecitözü ilçe sınırları Batısı: Ortaköy, Alaca ilçe sınırı Güneyi: Çorum-Yozgat il sınırı,

11-Osmancık ilçesi(A):Doğusu: Çorum -Amasya il sınırı Kuzeyi: Osmancık - Samsun karayolu, Batısı: Osmancık -Lâçin ilçe karayolu, Güneyi: Osmancık -Lâçin ilçe sınırı,

(B):Doğusu: Çorum ili-Samsun ili sınırı, Kuzeyi: Çorum-Sinop ve Çorum-Samsun il sınırları, Batısı: Osmancık - Kargı ilçe sınırı, Güneyi: Kamil, Kuzhayat, Karalargüney köy yolundan takiben Samsun ili sınırı

(C):Doğusu: Osmancık, İnal köyü, Boyabat ilçe karayolu Kuzeyi: Osmancık-Kargı ilçe sınırı, Batısı: Osmancık -İstanbul karayolu Güneyi: Osmancık İstanbul karayolu

12-Sungurlu ilçesi(A): Doğusu: Çorum, Sungurlu karayolu ve Sungurlu-Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Sungurlu, Uğurludağ ilçe sınırını takiben Ortaköy, Sarıcalar, Hacıosman köy yolu, Batısı: Hacıosman, İkizli, Çulhalı, Dertli köy yolundan – Karaçay köy yolu Güneyi: Sungurlu, Çankırı karayolu

(B):Doğusu: Kavşut, Bozyayla, İnegazili köy yolu Kuzeyi: Sungurlu–Çankırı karayolu, Batısı: Çorum-Çankırı ve Çorum-Kırıkkale il sınırları, Güneyi: Sungurlu, İnegazili köy yolundan, Kırıkkale il sınırı,

13-Uğurludağ ilçesi: Doğusu: Uğurludağ - Çorum Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Çorum-Uğurludağ karayolundan- Eskiçeltek-Ambarcı köy yolu, Batısı: Ambarcı-Yeniyapan, Belkavak köy yolu, Güneyi: Belkavak- Dutpınar-Uğurludağ Karayolundan Kızağılı-İğdeli köy yolu,

Kırıkkale il sınırı,

14-Oğuzlar ilçesi: Doğusu: Oğuzlar Lâçin ilçe sınırı, Kuzeyi: Oğuzlar Dodurga ilçe sınırı, Batısı: Oğuzlar İskilip karayolu, Güneyi: Oğuzlar – Lâçin ilçe sınırından, Asar çay, Oğuzlar karayolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

CemilbeyDevletAvlağı: Doğusu: Cemilbey-Ortaköy karayolu, Kuzeyi: Teslim, Mühürler, Türkayşe köy yolunu takiben Keklik deresi devamında Kadın Mezar tepeden, İsmailtarla tepeye inen sırt ve Cemilbey, kozluca köy yolu, Batısı: Mazıbaşı, Çıkhasan köy yolu devamında Fındıklıtepe, Hopliktepe, Kambaktepe, Ortaburuntepe arasındaki sırt, Güneyi: Mollahasan, Büyükkeşlik, Klavuz, Akpınar köyyolu devamında Karaleylek Tepeden inen sırt ve Miyenesultan, Mazıbaşı köy yolu

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Oğuzlar İlçesi; Doğusu: Asarçay ve Çalyayla Köyü’nden Kızılırmak’a inen sırt, Kuzeyi: Karaburun-Soğucak-İbik-Kızılcapelit arasındaki sırtı takiben Kızılcapelit-Oğuzlar-Asarçay köy yolu, Batısı: Karaburun-Salur Köyleri’nden Kızılırmak’a inen sırt, Güneyi: Çalyayla-Kızılpınar-Acıpınar-Öksüzler-Çaltıcak-Hacıbey-Salur Köy yolu.

2- Osmancık İlçesi (A); Doğusu: Çorum-Osmancık yolu, Kuzeyi: Kumbaba köy yolu, Batısı: Kızılırmak, Güneyi: Güvercinlik köy yolunu takiben dönek tepe

3- Çorum-Merkez Mecidiyekavak köyü: Kuzeyi: Mecidiyekavak köyü, Bektaşoğlu köyü, Sırıklı köy yolu, Güneyi: Kınık, Kınıkdeliler, Kireçocağı köy yolu, Doğusu: Kınık, Bektaşoğlu köy yolu, Batısı: Kireçocağı, Mecidiyekavak köy yolu,

4-Çorum-Merkez, Lâçin, Dodurga ilçeleri: Kuzeyi: Kızılırmak, Doğusu: Kırkdilim, Lâçin, Dodurga karayolu, Güneyi: Çalyayla-Çatak-Şeyhhamza-Taşpınar-Ferüz-Kırkdilim, Batısı: Çalyayla-köyünden Kızılırmak’a inen sırt.

5-Çorum–Osmancık ilçesi: Kuzeyi: Fındıcak –Seki köy yolu Doğusu: Dodurga- Osmancık yolu Güneyi: Dodurga Alpagut Akkaya yolu Batısı: Seki Akkaya köy yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çorum Kargı Koşdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

20-DENİZLİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Acıpayam İlçesi; Doğusu: Dodurgalar Bademli Yolu Kuzeyi: Bademli Yeşildere Yolu Batısı: Yeşildere Kumavşarı Yolu Güneyi: Acıpayam Dodurgalar Yolu

2-Baklan İlçesi; Doğusu: Çivril İlçe sınırı Kuzeyi: Denizli-Çivril yolu, Çivril ilçe sınırı Batısı: Denizli-Çivril yolu Güneyi: Denizli-Çivril yolundan Özdemirci yolu

3-Bekilli İlçesi(A);Doğusu: Çivril ilçe sınırı Kuzeyi: Uşak il sınırı Batısı: Bekilli-Bükrüce-Gömce-Ekizbaba yolunu takiben Uşak il sınırına Güneyi: Bekilli-Çal ilçe sınırı ve Bekilli-Çivril ilçe sınırı

(B):Doğusu: Bekilli-Süller yolunu takiben Çal ilçe sınırına Kuzeyi: Akkent- Bekilli -Süller yolu Batısı: Akkent-Bekilli yolu Güneyi: Çal ilçe sınırı

4-Bozkurt İlçesi; Doğusu: Emirçayından başlamak üzere Çambaşı-Yenibağlar yolunu takiben Kızılçukur mevkiine Kuzeyi: Kızılçukur mevkiinden başlamak suretiyle Topkaya, Domuz Tepesi, Kışla Mevkii ve Aykırı Tepeyi çevreleyen orman yolunu takiben Bozkurt-Honaz ilçe sınırına Batısı: Bozkurt-Honaz ilçe sınırı Güneyi: Bozkurt-Honaz ilçe sınırından başlamak üzere Emirçayını takiple Çambaşı-Yenibağlar yoluna

5-Buldan İlçesi(A); Doğusu: Buldan-Sarıgöl Yolunun Sarımahmutlu sapağından başlamak üzere bu yolu takiben Sarımahmutlu Köyü, Kırandamı Köyü ve Aydınsuyu deresini takiple Denizli-Manisa İl sınırına, Kuzeyi: Denizli-Manisa İl sınırı Batısı: Denizli-Manisa İl sınırından başlamak üzere Ovacık yangın gözetleme kulesi ve Kadıköy yolunu takiple Buldan Sarıgöl yoluna, Güneyi: Buldan-Sarıgöl Yolu

(B): Doğusu: Buldan-Dımbazlar yolu Kuzeyi: Dımbazlar-Yeniçam yolu Batısı: Yeniçam-Yayla köyü yolu Güneyi: Yayla köyü-Buldan yolu

6-Çal İlçesi; Doğusu: Çal-Baklan ilçe sınırı Kuzeyi: Çal-Süller-Çivril Yolu Batısı: Büyükmenderes nehri Güneyi: Büyükmenderes nehri

7-Çivril İlçesi; Doğusu: Çivril-İğdir-Cabar yolu Kuzeyi: Çivril-Uşak Karayolundan Gökbaşlı-Karabedirler yolu Güneybatısı: Karabedirler-Çivril yolu

8-Güney İlçesi; Doğusu: Çal İlçe sınırı Kuzeyi: Uşak İl Sınırı Batısı: Güney-Eşme Yolu Güneyi: Güney-Çal Yolu

9-Kale İlçesi; Doğusu: Özlüce makasından başlamak üzere Beyağaç-Yeniköy Yolu Kuzeyi: Yeniköy’den başlamak üzere Yeniköy-Kale yolunu takiben Kale-Muğla Yoluna, Batısı: Yeniköy sapağından başlamak üzere Kale-Muğla Yolu Güneyi: Kale-Muğla Yolundan başlamak üzere Özlüce yolunu takiben Beyağaç-Yeniköy Yolunun özlüce sapağına,

10-Serinhisar İlçesi; Doğusu: Yatağan-Y.Karaçay-A. Karaçay yolu Kuzeyi: Denizli Merkez-Serinhisar ilçe sınırı ve Honaz- Serinhisar ilçe sınırı Batısı: Denizli-Acıpayam yolu ve Serinhisar-Tavas ilçe sınırı Güneyi: Serinhisar-Yatağan Yolu

11-Tavas İlçesi(A); Doğusu: Büyükkonak (Nikfer)-Ovacık-Kızılca-Aydoğdu-Serinhisar yolunu takiben Tavas – Serinhisar ilçe sınırına ve bu ilçe sınırını takiben Serinhisar –Denizli yoluna Kuzeyi: Serinhisar-Denizli yolunun Tavas Serinhisar ilçe sınırını kestiği noktadan başlamak üzere karayolunu takiben Tavas’a kadar Batısı: Tavas-Medet yolu Güneyi: Medet-Büyükkonak (Nikfer) yolu

(B):Doğusu: Damlacık-Çağırgan -Yukarıboğaz –Ulukent yolunun Karayayla sapağına kadar Kuzeyi: Yukarıboğaz –Ulukent yolunun Karayayla sapağından başlamak üzere Karayayla yolunu takiben Tavas- Kale ilçe sınırına Batısı: Tavas- Kale ilçe sınırı Güneyi: Karayayla-Damlacık yolunun Tavas-Kale ilçe sınırını kesiği noktadan başlamak üzere bu yolunu takiben damlacık köyüne

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Tavas – Alman Boğazı Devlet Avlağı; Doğusu: Horasanlı, Ovacık, Kızılca, Pınarlar yolunu takiben boyralı mevkiine, Kuzeyi: Boyralı mevkiinden Büyüktınas tepesi, Küçüktınas tepesi, Pirenci tepesi-1394 rakımlı tepe, Hasırlık tepesi ve Pınarlar Medet yolunu takiple Medet, Batısı: Medet Garip köy Ulukent, Başalan Mah. yolu Güneyi: Başalan Mah. Horasanlı yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Denizli Çardak Beylerli Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

21-DİYARBAKIR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Dicle-Hani-Lice İlçeleri; Doğusu: Diyarbakır-Muş devlet karayolunun Diyarbakır-Muş İl sınırları ile kesiştiği noktadan başlayıp, güneye doğru Diyarbakır-Batman İl sınırını devamla Kulp İlçesine bağlı Hamzalı Köy sınırının Diyarbakır-Batman İl sınırının kesiştiği noktada son bulur, Kuzeyi: Ergani-Dicle İlçe sınırlarının Diyarbakır-Elazığ İl sınırının kesiştiği noktadan başlayarak doğuya doğru Diyarbakır-Elazığ-Bingöl İl sınırlarını devam ederek Diyarbakır-Muş devlet karayolunun Diyarbakır-Muş İl sınırları ile kesiştiği noktada son bulur. Batısı: Diyarbakır- Elazığ il sınırlarının Ergani-Dicle ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayarak güneye doğru Ergani-Dicle ilçe sınırlarını devamla Ergani-Dicle devlet karayoluyla kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Ergani-Dicle ilçe sınırlarının Ergani-Dicle devlet karayolunun kesiştiği noktada başlayıp doğuya doğru develet karayolunu takiben Dicle-Hani-Lice-Kulp ilçe merkezlerinden geçerek Kulp Çayının üzerindeki köprünün yanından güneye doğru il yolunu takiben Konuklu, Uzunova ve Hamzalı köylerini takiple Diyarbakır-Batman İl sınırıyla kesiştiği noktada son bulur.

2-                        Çüngüş İlçesi; Doğusu: Diyarbakır iline bağlı Çüngüş İlçesi Karakaya Barajındaki DSİ lojmanlarından geçen il yolundan kuzeye doğru giden stabilize yolu takiben Handere, Üçpınar, Kaynakköy ve Avut köy merkezlerinden geçerek Diyarbakır-Elazığ İl sınırının Çüngüş-Sivrice İlçe sınırında son bulur Kuzeyi: Diyarbakır ili Çüngüş İlçesine bağlı Handere, Üçpınar, Kaynakköy ve Avut köy merkezlerinden geçen stabilize yolun Çüngüş-Sivrice İlçe sınırlarıyla birleştiği noktadan başlayarak batıya doğru Diyarbakır-Elazığ İl sınırlarını takiben Karakaya Barajı Göleti ile birleştiği noktada son bulur. Batısı: Karakaya Barajı, Güneyi: Fırat nehri

 

22-EDİRNE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Keşan İlçesi; Doğusu: Kadıköyden güneye doğru Edirne il sınırı, Kuzeyi: Çamlıca asfaltı ile Kadıköy-Mahmutköy kanal yolunda başlayan Keşan İlçe sınırları dahilinde kalan Korudağ mıntıkası, Batısı: Çamlıca-Gökçetepe asfalt yolu takiben Saroz Körfezine kadar, Güneyi: Saroz Körfezi ile Edirne il sınırı.

2- Lalapaşa İlçesi; Doğusu: Kırklareli il sınırı, Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan Hududu, Batısı: Kalkansöğüt köyü Güneyi: Kalkansöğüt-Vaysal-Ömeroba köy yolunu takiben Süloğlu deresi, takiben Süloğlu İlçe sınırı, Kırklareli İl sınırı.

3- Süloğlu İlçesi(A);Doğusu: Süloğlu İlçe merkezi, Kuzeyi: Yağcılı Süloğlu karayolu, Batısı: Yağcılı-Geçkinli karayolu, Güneyi: Geçkinli-Süloğlu karayolu.

(B)Süloğlu İlçesi; Doğusu: Büyükgerdelli-Süloğlu İlçe yolu, Kuzeyi: Süloğlu İlçesi, Batısı: Süloğlu-Küküler köy yolunu takiben Büyükgerdelli köy yolu sapağı, Güneyi: Sapaktan itibaren Büyükgerdelli’ye giden yol.

4- Uzunköprü İlçesi (A); Doğusu: Dereköy-Maksutlu-Kadıgebren-Gazihalil köy yolu Kuzeyi: Kavacık-Dereköy köy yolu, Batısı: Kavacık yol sapağından itibaren Uzunköprü-Keşan karayolunu takiben Alıçköy yolu sapağına kadar, Güneyi: Gazihalil-Alıç köy yolunu takiben Uzunköprü-Keşan karayolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Meriç Köprüsü, Kuzeyi: Meriç Nehri, Batısı: Yunanistan sınırı, Güneyi: Meriç-Pazarkule Karayolu.

2- Enez İlçesi; Doğusu: Beyköy-Suluca-Barağı köy yolu, Kuzeyi: Keşan-Enez karayolu, Batısı: Keşan Enez karayolundan Şabanmera-Koruklu-Danışment köy yolu, Güneyi: Danişment-Erikli-Beyköy köy yolu.

3- Havsa İlçesi; Doğusu: Kırklareli il sınırı, Kuzeyi: Kırklareli il sınırı, Batısı: Kırklareli Edirne il sınırını takiben otoban (D 100 Karayolu), Güneyi: Otoban (D 100 Karayolu).

4- Meriç İlçesi; Doğusu: Paşayenice yolunu takiben Uzunköprü-Meriç yol kavşağı, Kuzeyi: Uzunköprü-Meriç Paşayenice yol kavşağından Meriç ilçesine kadar, Batısı: Meriç İlçesinden Küçükaltıağaç yolunu takiben Küçükaltıağaç köyü, Güneyi: Küçükaltıağaç köy yolunu takiben Yenicegörece, Saatağacı, Akıncılar, Paşayenice köy yolu.

5- Lalapaşa İlçesi; Doğusu: Ömeroba-Süleymandanişment yolu, Kuzeyi: Ömeroba-Vaysal yolu, Batısı: Vaysal-Hacıdanişment yolu, Güneyi: Hacıdanişment-Süleymandanişment yolu.

6- Uzunköprü İlçesi: Doğusu: Uzunköprü-Eskiköy köy yolu, Kuzeyi: Eskiköy-Kiremitçisalih-Gemici köy olu Batısı: Gemici-Çalıköy köy yolu sapağı Güneyi: Gemici-Çalıköy sapağından Çalıköy-Uzunköprü yolu

 

23-ELAZIĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe(A):Doğusu: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Elazığ Merkezden başlayıp Pertek Karayolunu takiben Meşeli Köyüne kadar uzanan yol.

Güneyi: Elazığ Merkezden başlayan demiryolunu takiben Yurtbaşı Beldesine ve oradan Keban Baraj Gölüne uzanan hat.

(B):Doğusu: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Kuzeyi: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil. Batısı: Elazığ Bingöl karayolundan Değirmenönü köyünü takiben Maden ilçe sınırına uzanan hat. Güneyi: Keban baraj gölünden başlayarak, Gümüşkaynak, Sarıkamış, Kumla köylerini takiben Maden ilçe sınırı.

(C):Doğusu: Elazığ-Malatya karayolu. Kuzeyi: Elazığ-Baskil karayolu. Batısı: Baskil ilçe sınırı. Güneyi: Elazığ-Malatya karayolu.

2-Ağın İlçesi; Doğusu: İl sınırından başlayıp Pul, Öğrendik, Bahadırlar köyünden kıyı şeridi dahil Keban baraj Gölü. Kuzeyi: Malatya il sınırı. Batısı: Keban baraj gölü kıyı şeridi dahil. Güneyi: Keban baraj gölü kıyı şeridi dahil.

3-Alacakaya İlçesi; Doğusu: Arıcak ilçe sınırı. Kuzeyi: Palu ilçe sınırı. Batısı: Alacakaya İlçe sınırından başlayarak Elazığ-Alacakaya karayolunu takiben, Altınoluk köyüne ve oradan Diyarbakır İl sınırına uzanan hat. Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

4-Arıcak İlçesi; Doğusu: Bingöl il sınırı Kuzeyi: Alacakaya ilçe sınırından başlayarak Erimli ve Arıcak ilçe merkezine, oradan Erbağı Bozçavuş ve Göründü köy yollarını takiben Diyarbakır İl sınırına kadar uzanan hat. Batısı: Alacakaya ilçe sınırı. Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

5-Baskil İlçesi; Doğusu: Elazığ-Baskil demiryolundan, Elazığ Merkez ilçe sınırından Elazığ Malatya karayoluna uzanan hat. Kuzeyi: Elazığ-Baskil demiryolu, Baskil ilçe merkezinden Resulkaya köyüne uzanan karayolu. Batısı: Resulkaya Köyünden Çiğdemli köyüne uzanan karayolunu takiben il sınırına uzanan hat. Güneyi: Elazığ Malatya karayolundan Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.

6-Karakoçan İlçesi; Doğusu: Karakoçan merkezden, Karakoçan–Kığı karayolu. Kuzeyi: Bingöl il sınırı. Batısı: Tunceli il sınırı, Peri suyu. Güneyi: Karakoçan merkezden, Ağamezrası, Bardaklı köyüne uzanan hat

7-Keban İlçesi; Doğusu: Merkez ilçe sınırı. Kuzeyi: Elazığ-Keban karayolu. Batısı: Elazığ- Keban karayolundan başlayarak, Süleymanlı mezrasından Bahçeli, Kuşcu Örenyaka ve Üçpınar köyünden Baskil ilçe sınırına uzanan hat Güneyi: Baskil ilçe sınırı.

8-Kovancılar İlçesi; Doğusu: Elazığ-Tunceli Karayolu ile Kovancılar-Palu karayolu. Kuzeyi: Tunceli İl sınırı, Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahi. Batısı: Elazığ Merkez İlçe sınırı Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil. Güneyi: Palu ilçe sınırı ile Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.

9-Maden İlçesi; Doğusu: Maden-Alacakaya İlçe sınırı. Kuzeyi: Sivrice-Maden demiryolunu takiben, Maden İlçesine, oradan Maden Alacakaya karayolunu takiben Alacakaya İlçe sınırına kadar uzanan hat. Batısı:Elazığ-Maden karayolundan başlayarak, Durmuştpe, Altıntarla, Kavak, Yıldızhan karayolunu takiben, Çakıroğlu köy yolu.Güneyi:Diyarbakır il sınırı.

10-Palu İlçesi(A);Doğusu: Kovancılar-Palu karayolunu takiben Palu-Arıcak karayolu. Kuzeyi: Kovancılar ilçe sınırı ile Keban Baraj gölü kıyı şeridi dahil.Batısı:Merkez ve Maden ilçe sınırı. Güneyi: Alacakaya ve Arıcak ilçe sınırı.

(B);Doğusu: Bingöl il sınırı. Kuzeyi: Kovancılar İlçe sınırı. Batısı: Kovancılar ilçe sınırından başlayarak, Köklüce, Gökdere karayolunu takiben Burgudere köyünden Bingöl İl sınırına uzanan hat. Güneyi: Bingöl il sınırı.

11-Sivrice İlçesi; Doğusu: Elazığ Sivrice karayolunu takiben, Sivrice ilçe Merkezinden başlayıp, Alaattin Yukarı Çanakçı, Aşağı Çanakçı köyleri ile Hacılar ve Kayapınar köyüne uzanan ksrayolu. Kuzeyi:Elazığ-Sivrice İlçe sınırı.Batısı:Elazığ–Sivrice İlçe Sınırından başlayıp, Yaruşağı, Tarlatepe, Gözeli, Kamışlık, Kavak, Kösebayır, Uslu, Çatalkaya, Dikmen köyüne uzanan karayolunu takiben Diyarbakır il sınırına uzanan hat.Güneyi:Diyarbakır il sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Keban Genel Avlağı: Doğusu: Çakmak köyünden başlayıp, Bölükçalı ve Aydınlar köylerini takiben, Aslankaşı köyüne uzanan hat. Kuzeyi: Keban Baraj Gölü. Batısı: Elazığ-Keban karayolundan Çallık köy yolunu takiben Keban Baraj gölüne uzanan hat. Güneyi : Elazığ-Keban karayolu.

Örnek Avlaklar:

Nazaruşağı Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Düğüntepe, Karahilik Tepe, Meydancık köyü yerleşim yerini takiben, Çıttık Tepe, Kuruziyaret Tepe, Kanıkıl Tepe, Gölgeli Taş Tepe, Yeşil Tepe, Betkan Tepe, Bejikan Ziyareti T'epe, Kuzeyi: Krokizi deresinden karayolunu takiben Şahaplı, Nazaruşağı, Ermiş Mahallesi, Molikan Mahallesi, Tavuklu Mahallesinden Düğüntepe’ye uzanan hat Batısı: Gelgeç tepesinin doğusundaki demiryolu hattından başlayarak hattı takip eden Krokozi deresine kadar uzanan hat. Güneyi: Bejikan Ziyaret Tepe, Kırmızı Tepe, Gaz Tepe, Gedihot Tepesinden demir yoluna uzanan hat

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Beydoğmuş  Yaban Hayvanı Yerleştirme SahasıDoğusu: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.Kuzeyi:Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil.Batısı: Hoş Köyünden itibaren Beydoğmuş, Sarıbük, Beşoluk, Beydalllı Köyüne uzanan köy yolu.Güneyi: Kıraç Köyünden Hoş Köyüne uzanan köy yolu.

2-Şahsuvar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Elazığ-Kovancılar karayolundan Maden ilçe sınırına uzanan hat. Kuzeyi:  Yukarı İçme Beldesinden, Yukarıbağ köyünü takiben Şahsuvar köyüne uzanan hat. Batısı: Elazığ-Kovancılar karayolundan İçme Beldesine, İçme Beldesinden Maden ilçe sınırına uzanan hat Güneyi: Maden ilçe sınırı

3-Palu İlçesi Doğusu: Palu-Arıcak karayolu. Kuzeyi: Elazığ-Palu karayolunu takiben, Palu-Arıcak karayolu. Batısı: Akyürek köyünden Keklikdere köyüne uzanan hat. Güneyi: Kasıl köyünden Akyürek köyüne uzanan hat.

4-Sivrice İlçesi: Doğusu: Kürk köyünden Düzbahçe köyüne uzanan köyyolu. Kuzeyi: Yedipınar köyünden Kürk köyüne uzanan karayolu. Batısı: Yedipınar köyünden Kösebayır köyüne uzanan köyyolu. Güneyi: Kösebayır köyünden Dörtbölük köyünü takiben Düzbahçe köyüne uzanan hat.

 

24-ERZİNCAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A);Doğusu: Tunceli il sınırı. Kuzeyi: Kemah ilçe sınırından itibaren Çubuklu, Caferli, Binkoç, Türkmenoğlu, Yaylabaşı, Oğulcuk, Ortayurt, Urek, Kılıçkaya, Günbağı, Tatlısu ve Kalecik köyleri arasında ulaşım sağlayan yol Tunceli il sınırına kadar. Batısı: Kemah ilçe sınırı Güneyi: Tunceli il sınırı

(B):Doğusu: Üzümlü ilçe sınırı. Kuzeyi: Ekşisu Piknik alanına ulaşım sağlayan eski Erzincan Erzurum karayolu (Akyazı beldesinden itibaren Üzümlü sınırına kadar).Batısı: Akyazı beldesi. Güneyi: Erzincan-Erzurum (D 100) Kara yolu (Akyazı kavşağından Üzümlü ilçe sınırına kadar).

2-Üzümlü İlçesi (A); Doğusu: Tercan ilçe sınırı. Kuzeyi: Pelitli, Çamlıca, Çayıryazı, Büyükköy, Esenyurt ve Elmalı köylerine ulaşım sağlayan köy yolu(Tercan ilçe sınırına kadar).Batısı: Erzincan-Erzurum (D 100) Kara yolundan Pelitli köyü yol ayrımını mütakiben Pelitli, Çamlıca, Çayıryazı, Büyükköy, Esenyurt ve Elmalı köylerine ulaşım sağlayan köy yolu. Güneyi: Tunceli İl Sınırı.

(B):Doğusu: Erzincan Erzurum (D 100) Kara yolundan Demirpınar ve Çardaklı Köy yolunun doğusundaki Değirmenpınar Çayı Hasan ağa mezrasına kadar, devamında Hasanağa, Küçüksarıkaya ve Ahmetağa köylerine ulaşım sağlayan köy yolu (Çayırlı ilçe sınırına kadar) Kuzeyi: Çayırlı ilçe sınırı Batısı: Erzincan Merkez ilçe sınırı Güneyi: Erzincan-Erzurum(D 100) karayolu,

3-Çayırlı İlçesi; Doğusu: Erzurum il sınırı ve Tercan ilçe sınırı. Kuzeyi: Otlukbeli ilçe sınırı ve Bayburt il sınırı. Batısı: Gümüşhane İl sınırı ve Erzincan merkez ilçe sınırı. Güneyi: Tercan ilçe sınırından itibaren, Harmantepe köyü, Çayırlı ilçe merkezi ve Balıklı, Yeşılyayla, Yayalakent, Başköy, Karataş köylerine ulaşım sağlayan karayolu (Gümüşhane il sınırına kadar).

4-Tercan İlçesi: Doğusu: Erzurum İl sınırı. Kuzeyi: Çaykent’ten doğuya düz hatla Çadırkaya, Karaçay, Gafurefendi, Yeşilyayla, Yazıören köyünden il sınırı. Batısı: Karasu Nehri ve Çayırlı ilçe sınırı. Güneyi: Erzincan Erzurum (D 100) Kara yolu.

5-Otlukbeli İlçesi: Doğusu: Çayırlı ilçesi ile Otlukbeli ilçesi arasında ulaşım sağlayan (Bölükova, Karadivan, Söğütlü, Yeniköy) karayolu ve devamında Ördekhacı köy yolu Bayburt il sınırına kdadar. Kuzeyi: Bayburt ve Gümüşhane il sınırları. Batısı: Çayırlı ilçe sınırı. Güneyi: Çayırlı ilçe sınırı.

6-Refahiye İlçesi; Doğusu: Kemah ilçe sınırından itibaren Refahiye-Kemah Karayolu ve Refahiye Merkezden itibaren Refahiye-Sivas Karayolunun Kuzuluk, Kanlıtaş Köyleri yol Ayrımına kadar olan kısmı ve bunu müteakiben Kuzuluk-Kanlıtaş Köylerine ulaşım sağlayan yol Sivas il sınırına kadar. Batısı: Sivas İl Sınırı. Kuzeyi: Sivas İl Sınırı. Güneyi: İliç ve Kemah İlçe sınırları.

7-Kemah İlçesi; Doğusu : Erzincan Merkez İlçe sınırı. Kuzeyi: Fırat nehri., Kemah, İliç karayolu Batısı: İliç İlçe sınırı. Güneyi: Tunceli il sınırı.

8-Kemaliye İlçesi; Doğusu: Tunceli İli İl sınırı Kuzeyi: İliç İlçe sınırı Batısı: Fırat nehri ve Sivas il sınırı Güneyi: Fırat nehri ve devamında Keban barajı gölü.

9- İliç İlçesi: Doğusu: Kemah ilçe sınırı. Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı. Batısı: Sivas il sınırı. Güneyi: Karasu nehri.

10-Kemah- İliç İlçesi: Doğusu: Kemah ilçe merkezi ( Sultanmelik köprüsünden itibaren). Kuzeyi: Kemah- İliç Karayolu ( Kemah ilçe merkezi Sultanmelik köprüsünden itibaren Refahiye yol ayrımına kadar.). Batısı: İliç Refahiye karayolu ( İliç ilçe merkezi Fırat nehrinden itibaren Kemah yol ayrımına kadar) .Güneyi: Fırat nehri.

 

25-ERZURUM

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Palandöken İlçesi; Doğusu: Erzurum- Tekman asfalt karayolu, Batısı: Erzurum-Çat asfalt karayolu, Kuzeyi: Erzurum Merkez, Güneyi: Tekman ve Çat ilçesi sınırları.

2-Merkez-Aziziye (Ilıca)  İlçesi; Batısı: Erzurum-İspir asfalt karayolu, Doğusu: Yakutiye İlçe sınırı, Kuzeyi: Kuzgun-Uzunyayla arasındaki asfalt yolu takiben Altıntepe-Mülk-Erzurum(Çevre yolu) arasındaki asfalt yol Güneyi: Erzurum-İspir asfalt karayolu.

3-Aşkale İlçesi(A); Doğusu: Aziziye (Ilıca) İlçe Sınırı, Batısı: Erzincan İl sınırı Kuzeyi: Bayburt İl Sınırı ile Aziziye-Ilıca İlçe Sınırı, Güneyi: Kandilli-Çiftlik-Akören-Ovacık-Gülbudak köyleri arasındaki stabilize yol ile Erzincan

(B):Doğusu: Cigaloğlu Köprüsü, Batısı: Karasu köyü köprüsü, Güneyi: Cigaloğlu Köprüsü ile Dallı Köyü, Özler Köyü ve Karasu Köprüsüne giden stabilize köy yolu Kuzeyi: Cigaloğlu Köprüsü, Sazlı Köyü ve Karasu Köyü Köprüsüne giden stabilize köy yolu

4-Hınıs İlçesi; Doğusu: Karaçoban İlçe Sınırı, Batısı: Hınıs-Erzurum arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Tekman ve Karayazı İlçe Sınırı, Güneyi: Hınıs-Karaçoban arasındaki asfalt karayolu,

5- Horasan İlçesi; Doğusu: Kars İl Sınırı, Batısı: Köprüköy İlçe sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Horasan-Kars arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Karayazı İlçe Sınırı ve Ağrı İl Sınırı,

6-İspir İlçesi; Doğusu: Aksu-Yedigöl arasındaki stabilize yol, Batısı: Pazaryolu İlçe Sınırı, Kuzeyi: Rize İl sınırı Güneyi: Köprü-Köprüköy Yaylası-Petekli Köyleri arasındaki stabilize yol ile İspir-Yusufeli arasındaki asfalt karayolu,

7-Karaçoban İlçesi; Doğusu: Karaçoban- Kırmızı Tuzla arasındaki stabilize yol, Batısı: Hınıs İlçe Sınırı, Kuzeyi: Karaçoban-Hınıs arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Muş İl sınırı

8-Karayazı İlçesi; Doğusu: Ağrı ve Muş İl Sınırı Batısı: Karayazı, Göksu, Karaçoban arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Karayazı-Ağrı(Tutak) arasındaki asfalt karayolunu takiben Nimet-Yukarı Sini-Sarıçiçek-Kırmızı Kom arasındaki stabilize yol, Güneyi: Karaçoban İlçe Sınırı ve Muş İl Sınırı,

9-Köprüköy İlçesi; Doğusu: Köprüköy-Karayazı arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Köprüköy – Tekman arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Köprüköy-Yağan-Pekecik-Kayabaşı-Yılanlı arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Karayazı İlçe sınırı

10-Narman İlçesi(A);Doğusu: Erzurum-Narman-Oltu arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Tortum ve Oltu İlçe Sınırları, Kuzeyi: Oltu İlçe Sınırı, Güneyi: Erzurum-Narman-Oltu arasındaki asfalt karayolu,

(B):Doğusu: Kars İl Sınırı, Batısı: Narman-Şekerli-Sütpınar Yaylası ve Horasan Çamlıkale Köyü arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Narman-Mahmutçavuş-Kilimli-Kışlaköy-Taşburun-Güllüdağ ve Oltu-Çatak arasındaki stabilize yol Güneyi: Horasan İlçe Sınırı

11-Oltu İlçesi; Doğusu: Şenkaya İlçe Sınırı, Batısı: Tortum İlçe Sınırı, Kuzeyi: Erzurum-Tortum-Oltu-Olur Karayolu, Güneyi: Narman İlçe Sınırı

12-Olur İlçesi; Doğusu: Şenkaya İlçe Sınırı, Batısı: Çataksu-Beşkaya-Eğlek-Orgun-Oğuzkent arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Artvin-Ardahan İl Sınırları, Güneyi: Oltu İlçe sınırı

13-Pasinlerİlçesi: Doğusu: Pasinler-Aşıtlar-Büyükdere-Kotandüzü-Çalıyazı-Başören-Başören Yaylası arasındaki stabilize yol, Batısı: Erzurum Yakutiye İlçe Sınırı, Kuzeyi: Tortum İlçe Sınırı, Güneyi: Erzurum-Pasinler arasındaki asfalt karayolu.

14-Pazaryolu İlçesi; Doğusu: İspir İlçe Sınırı, Batısı: Bayburt İl Sınırı, Kuzeyi: Rize İl Sınırı Güneyi: Bayburt-Pazaryolu-İspir asfalt karayolu

15-Şenkaya İlçesi; Doğusu: Akşar-Şenkaya-Göle-Ardahan arasındaki asfalt karayolunu takiben Ardahan İl Sınırı, Batısı: Zümrüt-Turnalı-Paşalı arasındaki stabilize yolu takiben Akşar-Oltu arasındaki ile Oltu ve Olur İlçe Sınırları, Kuzeyi: Olur İlçe Sınırı ve Ardahan İl Sınırı, karayolu, Güneyi: Zümrüt-Timurkışla-Şenkaya arasındaki stabilize yol ile Erzurum-Oltu-Akşar-Ardahan arasındaki asfalt karayolu

16-Tekman İlçesi; Doğusu: Erzurum-Hınıs arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Tekman-Bingöl karayolunu takiben Kalaycı-Koçyayla-Bilezik-Uslu arasındaki köy yolu Kuzeyi: Hacıömer köyünden Erzurum-Tekman arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Hınıs İlçe sınırı

17-Tortum İlçesi; Doğusu: Erzurum-Tortum-Artvin asfalt karayolu ve Uzundere İlçe Sınırı, Batısı: İspir İlçe Sınırı, Kuzeyi: Artvin İl Sınırı, Güneyi: İspir, Aziziye (Ilıca) ilçe sınırlarının birleştiği noktadan gökdere, Kaleboynu, Orhanlı, Şenyurt, Uzundere karayolu Erzurum-Uzundere-Artvin asfalt karayolu.

18-Uzundere İlçesi; Doğusu: Erzurum-Uzundere-Artvin asfalt karayolu Güneyi-Batısı: Tortum İlçe Sınırı, Kuzeyi: Artvin İl Sınırı,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- İspir Vercenik Dağı Yaban Hayatı Gelitirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

26-ESKİŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alpu İlçesi; Doğusu; Çatacık YHGS sınırını takiple Beylikova sınırı, Kuzeyi: Ankara il sınırı, Batısı: Ankara İl sınırından Gökçekaya-Başören-Söğütçük yolu, Güneyi: Söğütcük-Özdenk-Büğdüz-Eskişehir-Mihalıçcık yolunu takiple Beylikova sınırı.

2- Beylikova İlçesi; Doğusu: Mihalıççık İlçe sınırı, Kuzeyi: Çatacık YHGS sınırı, Batısı: Alpu ilçe sınırı, Güneyi: Eskişehir- Mihalıçcık yolu.

3- Çifteler İlçesi; Doğusu: Sivrihisar ilçe sınırı, Kuzeyi: Mahmudiye sınırından Hayriye-Çifteler-Belpınar-Başkurt-Sadıroğlu-Doğanay-Ağaçköy yolunu takiple Sivrihisar ilçe sınırı Batısı: Çifteler-Seyitgazi sınırından, Orhaniye-Osmaniye-Ilıcabaşı-Sarıkavak yolunu takiple Afyon il sınırı Güneyi: Afyonkarahisar il sınırı.

4- Günyüzü İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı Kuzeyi: Hamamkarahisar-Yazır-Doğray yolunu takiple Ankara il sınırı, Batısı: Sivrihisar İlçe sınırı, Güneyi: Sivrihisar İlçe Sınırından Kayakent-Elagöz yolunu takiple Ankara il sınırı

5- İnönü İlçesi; Doğusu: Eskişehir il sınırı, Kuzeyi: Bilecik İl sınırı, Batısı: İnönü-Kütahya yolu, Güneyi: Kütahya İl sınırı.

6- Mahmudiye İlçesi; Doğusu: Türkmenmecidiye-Hayriye yolunu takiple Çifteler sınırı, Kuzeyi: Türkmenmecidiye-Beykışla yolunu takiple Seyitgazi sınırı, Batısı: Seyitgazi sınırı, Güneyi: Çifteler sınırı.

7- Mihalgazi İlçesi; Doğusu: Sarıcakaya İlçe sınırı, Kuzeyi: Bilecik İl sınırı, Batısı: Bilecik İl sınırı, Güneyi: Bilecik sınırından Karaoğlan-Mihalgazi-Sarıcakaya yolu.

8- Mihalıççık İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı, Kuzeyi: Sarıyar Barajı Batısı: Çatacık YHGS sınırını takiple Beylikova sınırı, Güneyi: Beylikova sınırından Güce-Mihalıçcık-Bahtiyar yolunu takiple Ankara İl sınırı

9- Sarıcakaya İlçesi; Doğusu: Ankara İl sınırı, Kuzeyi: Bolu il sınırı, Batısı: Bolu İl sınırından Beyyayla-Sarıcakaya yolu, Güneyi: Sarıcakaya-İğdir-Beyköy yolunu takiple Ankara sınırı.

10-Seyitgazi İlçesi: Doğusu: Mahmudiye ilçe sınırı Kuzeyi: Beykışla-Türkmenmecidiye yolunu takiple Mahmudiye sınırı Batısı: Beykışla-Bardakçı yolu Güneyi: Bardakçı-Orhaniye yolunu takiple Çifteler sınırı

11-Sivrihisar İlçesi; Doğusu: Sivrihisar-Babadat-Dümrek yolu Kuzeyi: Dümrek-Zeyköy-Dumluca yolu, Batısı: Eskişehir-Sivrihisar karayolundan Sarıkavak-İbikseydi-Kargın-Dumluca Güneyi: Eskişehir-Sivrihisar Karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Eskişehir Mihallıçık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

27-GAZİANTEP:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Nizip-Karkamış İlçeleri; Doğusu: Karkamış İlçesi, Erenyolu, Teketaşı, Hancağız Barajı, Güzelköy, Günaltı Köyünü takiben Nizip yolunu kestiği nokta Kuzeyi: Birecik karayolundan Nizip karayolunun güneyi, Batısı: Nizip Karayolu ile Mercanlı, Gevence, Yolağzı, Subağı köyleri ile Karkamış karayolunun doğusu, Güneyi: Karkamış, Soylu, Subağı köyü

2- Nurdağı-İslâhiye İlçeleri: Doğusu: Gaziantep merkez ve Gaziantep il sınırı, Kuzeyi: Sarıkaya, Terken ve Sakçagözü Köyleri, Batıs: Çubuk, Bayraktepe, Karşıyaka, Katrancı, Durmuşlar, Hamidiye Köy, Ataköy, Sakçagözü Köyleri, Güneyi: Çubuk,  Alaca, Karacaören köyleri.

3- Şehitkamil Merkez İlçesi: Doğusu: Yavuzeli Şehitkamil yolu, , Kuzeyi: Yavuzeli İlçesi Merkez, Karayusuflu, Koçlu, Tekirsin, Akçaburç, İncesu Köylerinin doğusu, Batısı: Aktoprak, İncesu, Sam, Şehitkamil İlçesinin doğusu, Güneyi: Sam köyünden doğru Şehitkamil, Yavuzeli yolu

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Araban İlçesi Karadağ Devlet Avlağı: Doğusu: Doğan, Gözey ve Sarılar Köylerinin batısı, Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köylerinin doğusu Kuzeyi: Dağdancık, Hacıobası, Eskialtıntaş, Esentepe, Fakılı köylerinin güneyi Güneyi: Göçmez, Şenlikçe, Bağtepe, Karahüseyinli köylerinin kuzeyi

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı; Doğusu: Kozluk deresinden Aftungediği’ne, buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır, Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe, buradan Keldüz Tepesi’ne, Yellibel Tepe 1899 rakımlı, Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı, Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner, Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk deresine, Güneyi: Deliçay Deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kalecik Yaban Hayvanı (Kınalı Keklik) Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kartalyücesi Tepesi’nden, Topaktaş Tepesi, buradan Kavkırdın Deresi’ne, Batısı: Hamidiye – Kuzoluk, Kırkpınar Köyü yolu, Kuzeyi: Kavkırdın Deresi, Güneyi: Araptepe, sırtı takiben Kartalyücesi Tepesi’ne.

2- Karagöl Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Bakırcan Deresi, Tuzdökülen Tepe, buradan sırtı takiben Kilis İşletme Şefliği sınırı, Nacardüzü Tepesi buradan Tekesivri Tepesi, Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi, Batısı: Kırkpınar Sırtı-Kurtluyurt Deresi-Umlupınar Deresi, Güneyi: İstihkâm Tepelerini takiben 1032 rakımlı Tepe, buradan sırtı takiben Domuz Tepesi, buradan Tekesivrisi Tepesi.

3- Zeugma Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: A. Çardak, Kavunlu, Toydemir köyleri,  Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi, Y. Çardak ve Kızılin köylerinin kuzeyi, Batısı: Kızılin köyünün batısından, Delbir, Zergil, Samandöken (Kerhiz köyü yolçatı) , Güneyi: Samandöken (Kerhiz köyünden Belkız köyüne kadar.)

4- Toroslar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Ortabel tepesini takiben Kızıkçalı, Değirmencik, Pancarlı kayatepe, Telli, Yönübel tepe, Kötükale tepe, yeleken tepe sırtları, Kuzeyi: Yeleken tepeyi takiben Fevzipaşa batısırtı, Teltepe, Harlıkaya tepeyi takiben Göktepe sırtları. Batısı: Kocakız tepe, Kengelli tepe, Kocaalış tepe, Ardıçlıkaya tepe, Yelbelen tepe, Körmengeçit tepe, Kaypaktepe, Tekesintepe, Akçadağtepe sırtları Güneyi: Akçadağ tepeyi takiben, Bağlarbaşı tepe, Koyunadılı tepe, Kızıkçalı köyyolu,

5- Sülüklü Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kangallı tepesi, Tuzkayası tepesi, Ekmekçitabya tepesi, Kuzeyi: Kel tepe, Emirlik tepe, Kayabaşı tepesi, Ekmekçitabya tepesi. Batısı: Düzyayla mevkii, Sığıryolu sırtları, Karataş, Karlık sırtı Güneyi: Karlık sırtları, Heyik Kalesi tepesi, Ekmekçitabya tepesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

28-GİRESUN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çamoluk İlçesi; Doğusu: Okçaören köyü içerisinden geçen Kelkit Deresinden başlayıp, Gümüşhane İl sınırını takiben Alucra İlçe sınırına kadar, Kuzeyi: Alucra İlçe sınırı Batısı: Sarpkaya köyünden başlayıp, Alucra İlçe sınırına kadar, Güneyi: Sarpkaya köyünden başlayıp, İlçenin ortasından geçen Kelkit Çayını takiben Gümüşhane sınırına kadar ile çevrili sahalarda ve yukarıdaki sahaların 300 metre mesafe içinde avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanması için Merkez Av Komisyonuna teklifte bulunmak üzere,

2- Alucra İlçesi (Subaşı Köyü); Doğusu: Subaşı köyü Kuzeyi: Moran Deresi Koman köyüne kadar

Batısı: Moran Deresi Güneyi: Moran Deresi

3- Alucra İlçesi (Fevzi Çakmak Köyü); Doğusu: Domaltı Tepe Kuzeyi: Kuşpınarı Batısı: Davaha kıranın sırtı Güneyi: Çukur mahalle

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Lapa-Çaldağı Örnek Avlağı: Doğusu: Karaali Köyü, Erimez Deresi, Keçiovası Tepesi, Ayı Tepesi Ovası, Kiraz Tepesi, Batısı: Kapıkayası Tepesi, Hüseyintarla Mevki, Kertil Mah, Çimşir Malı, Çığdibi Mah, Keçilik Mah, Tasalan Deresi, Kuzeyi: Deregözü Mah, Şalgamdı Tepesi, Elmatepe Mah, Güneyi: Tasalan Tepesi, Gürgenli Boğazı, Göktaş Tepesi.

2-Giresun─Şebinkarahisar Şahinler Keklik Örnek Avlağı: Doğusu: 1549 m. Rakımlı tepeden başlayıp, Pelitlice mevkiini takiple ağılönü mevkiinden Kelkit Çayına, Çayı takiple Yusufşeyh’in altındaki kayalıklara Kuzeyi: Mağara Tepe Köpekli Köyü Hattı Batısı: Mağra Tepesinden başlayıp, Kartal Tepesini takip eden sırt Kelkit Çayını takiple Kıraç mahallesinin altı Güneyi: Kıraç mahallesinden Yusufşeyh köyü hattı, Yusufşeyh köyünden doğuya doğru, Kelkit Çayını takip eden sırt

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Evcili Köyü Mevkii: Güneyi: Kızılkaya Tepesi, Beltepe, Doğusu: Küçükyokuş Tepe, Kuzeyi: Tekkaya sırtı, Batısı: Evcili köyünden kızıltepeye uzanan sırt.

2-Haçkayası Mevkii: Kuzeyi: Akbayır Deresi, Doğusu: Haçkayası, Güneyi: Kabaktepesi, Batısı: Şebinkarahisar–Alucra Karayolu.

3- Tirebolu İlçesi; Doğusu: Kuşçulu Köyü Kuzeyi: Çivil–Özlü–İsmailbeyli Köyü Batısı: Ede – Akıncılar Köyü Güneyi: Boğalı Köyü

4- Bulancak İlçesi; Doğusu: Kolluk Mahallesi Kuzeyi: Çotak Mahallesi Batısı: Kurban T.─Dikmendağı T.─Sakallı Mahallesi Güneyi: Döşemebaşı T. – Bıyıkkıran T. – Melikli Mah. – Saraycık T.

5- Giresun(Camili) Merkez: Kuzeyi: Camili köyü Doğusu: Çandır-Çalış Güneyi: İndibi Mah. Batısı: Şebinkarahisar asfaltı

6- Tirebolu İlçesi: Kuzeyi: Halaçlı köyü Doğusu: Harşıt Çayı Güneyi: Şirinköy Batısı: Köseler Köyü

7- Keşap İlçesi; Doğusu: Hisarüstü Köyü, Kuzeyi: Giresun-Trabzon karayolu, Batısı: Yolağzı Köyü, Güneyi: Yolbaşı Köyü.

8- Şebinkarahisar İlçesi Merkez köyü; Kayabaşı Mevlii; Kuzeyi: Öksürükkaya Tepesi, Doğusu: Bülbül mahallesi, Güneyi: Şebinkarahisar Kızıkyolu, Batısı: Kızık mahallesi ile çevrili sahalar

 

29-GÜMÜŞHANE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kelkit İlçesi(A); Doğusu: Bayburt İl Sınırı, Köse İlçe Sınırı Kuzeyi: Kelkit-Köse Karayolu Batısı: Erzincan-Gümüşhane Karayolu Güneyi: Erzincan İl Sınırı

(B): Doğusu: Köse-Kelkit İlçe Sınırı Kuzeyi: Gümüşhane Merkez ilçe sınırı Batısı: Şiran İlçe Sınırı Güneyi: Şiran-Köse karayolu

2-Torul İlçesi; K.Doğusu: Trabzon İl Sınırı K. Batısı: Kürtün-Torul İlçe Sınırı G. Doğusu: Merkez İlçe-Torul İlçe Sınırı G. Batısı: Gümüşhane-Giresun Karayolu

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kangel Devlet Avlağı: Doğusu:Kırıklı köyü mevkii, Olukdere mevkii, Koğyolu sırtı (Harşit) Kuzeyi: Koğyolu sırtı(Harşit), Koyunoğlu M., Ziyaret tepe mevki Güneyi:Üçkol köyü, Gümüşhane-Kelkit karayolu, Kırıklı köyü mevki, Batısı: Ziyaret tepe mevkii, Üçkol köyü(Kelkit-Gümüşhane karayolu mevki)

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçe; Doğusu: Arsabaşı T. (Şişmanların T.) (2027) Kuştuktaşı Mevkii 1998 R. Tepe, Kuzeyi: Milindağı 2006 R. Tepe 2111 R. Tepe Kurnaba T.(2104), Batısı: 1978 R. Tepe 1994 R. Tepe Kuşakkaya T. (1952) 1692 R. Tepe, Güneyi: Uçurum T.(1643) Gurbet Yatağı T.(1870) Arsa Mah. Arsabaşı T.(2027).

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

30-HAKKARİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yüksekova İlçesi; Doğusu: Yüksekova İlçesi, Karlı Köyü, Topağaç Köyü il yolu hattı, Güneyi: Topağaç Köyü, Gürkavak Köyü, Dağlıca Köyü il yolu hattını takip eden Sanatyapısız yolun Yüksekova İlçe Sınırı ile birleştiği hat, Batısı: Yüksekova İlçe Sınırı, Kuzeyi: Yüksekova İlçe Sınırından Büyükçiftlik Köyü, Suüstü Köyü yol hattından itibaren Yüsekova İlçesi ile Karlı Köyü İl Yolu hattının birleştiği yer.

2- Şemdinli İlçesi; Doğusu: Şemdinli İlçesinden Gelişen Köyü İl yolu ve takip eden Ham yolun İran Sınırı ile birleştiği hat, Güneyi: İran Sınırını takip eden Irak Sınırı, Batısı: Irak Sınırı Kuzeyi: Irak sınırından Şemdinli İlçesinden gelen Gelişen Köyü İl Yolunun birleştiği hat.

3- Çukurca İlçesi; Doğusu: Hakkarİ-Çukurca İl Yolu, Güneyi: Irak Sınırı ile Hakkâri-Çukurca İl Yolunun yakınlaştığı hat, Batısı: Hakkâri İl Sınırı, Kuzeyi: Çukurca İlçe Sının ile Hakkâri-Çukurca İl Yolunun kesiştiği hat.

Ayrıca Hakkâri Orman İşletme Müdürlüğü, Hakkâri Orman İşletme Şefliği, Zap Vadisi’nin kuzey ve güney yamaçlarında yer alan Akbulut, Kolbaşı ve Ördekli köylerinin mülki hudutlarında kalan Zap Vadisi Çok Amaçlı (Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrolü) Uygulama Projesi kapsamındaki sahalarda Avlanmak Yasaktır.

 

31-HATAY:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kırıkhan İlçesi; Doğusu: Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Hassa ilçe sınırı, Batısı: Mazmanlı-Kaletepe-Camızkışlası-Yalangoz-İncirlik-Kamberlikaya-Başpınar köy yolları, Güneyi: Başpınar-Sucu köy yollarını takiben Suriye sınırı,

2-Hassa İlçesi; Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Gaziantep il sınırı, Batısı: Hassa ilçe merkezinden Gaziantep karayolunu takiben Gaziantep il sınırına kadar, Güneyi: Hassa ilçe merkezinden Bintaş köy yolunu takiben Bintaş köyü takiben Aşağı karafakılı köyü, Aşağı karafakılı köyünden doğu istikametinde gidilerek Suriye sınırı ile kesiştiği nokta,

3--Merkez ve Yayladağ İlçesi: Doğusu: Y.Okçular köyü Çayır köy yol çatı takiben Hanyolu yolu takiben Çatbaşı takiben Yoncakaya takiben Ayışığı köyüne kadar, Kuzeyi: Yukarıokçular köyü yolu takiben Dağdüzü köy yolu, Batısı: Dağdüzü köyü yolu takiben Karacurun köy yoluna kadar. Güneyi: Karacurun köyü yolu takiben Sürütme yolu takiben Sungur köyü yolu takiben Ayışığı köyüne kadar,

4-İskenderun İlçesi: Doğusu: Koçağız mevkiden sırtı takiben Kaledibi yaylasına kadar olan mesafe, Kuzeyi: Kaledibi yaylasından yolu takiben Akarca köyüne kadar, Batısı: Akarca köyünden yolu takiben Kavaklıoluk köyü takiben Bitişik köyü yolu takiben Orhangazi köyü takiben Bekbele beldesine kadar, Güneyi: Bekbele beldesinden yolu takiben Kozçağız mevkiinden sırta kadar olan mesafe,

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kırıkhan İlçesi Devlet Avlağı: Doğusu: Arılık Tepe güneye takiben Mekerisinin Gediği güneye takiben Düz Tepe güneye takiben Nergisli Burnu güneye takiben Harlı Deresi önce batıya sonra güneye takiben Arpalıburnu Sırtı güneye takiben Hocanınhopuru Mevkii güneye takiben Kalecik Dersi Batısı: Çobandede Tepeden kuzeye takiben Çağşak Tepe takiben 1795,2 rakımlı Tepe takiben Özergediği takiben Üçmezar Tepe takiben Yelligedik takiben Sivri Tepe takiben Körmenli Tepe takiben Erikli Yayla takiben Tilkili Tepe takiben Üçtepeler Kuzeyi: Üçtepeler’den önce kuzeye sonra doğuya takiben Loğ Tepe takiben Menteşe Yaylası takiben Çamlı Tepe takiben Arılık Tepe Güneyi: Kalecik Dersinden batıya takiben Göz Tepe batıya takiben Gökdere mahallesi batıya takiben Küşne Mevkii batıya takiben Çobandede Tepe

Örnek Avlaklar:

İskenderun İlçesi Uluçınar Örnek Avlağı; Doğusu: Cirit tepe, sırtı takiben Koca dere, Batısı: Akdeniz Kuzeyi: Soğanlık dere, Şikarrak tepe, Bağ tepe, Aktaş tepe, yemişlidere, Kazankaya tepe, Yıldırım dere, Güneyi: Sivri tepe, Fahriyaylası tepe, kocasu dere, Andız tepe, Aktaş dere, koyunağlı tepe, Karagöl mevki, altınyurduüstü tepe, koca dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi: Doğusu: Antakya-Reyhanlı karayolu ile Antakya-Altınözü yolu kavşağından başlayarak Altınözü karayolu-Kamberli -Kozkalesi köy yolu, Kuzeyi: Antakya-Altınözü karayolu ile Antakya-Reyhanlı karayolu kavşağından karayolunu takiben Antakya’ya kadar Batısı: Antakya’dan Antakya-Yayladağı yolu-Harbiye-Sofular köy yolu kavşağına kadar, Güneyi: Antakya-Yayladağı karayolu-Sofular-Kozkalesi köy yolu

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları:

1- Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

32-ISPARTA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gönen İlçesi ; Doğusu: İğdecik asfalt kaplama yolunun Isparta-Keçiborlu devlet yolunu kestiği yerden başlayarak İğdecik asfalt yolunu devamla Uluborlu ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Keçiborlu ilçe sınırı, Güneyi:Isparta-Keçiborlu devlet yolu

2- Atabey İlçesi; Doğusu: Eğirdir ilçe sınırı Kuzeyi: Senirkent-Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Gönen ilçe sınırı, Güneyi: Isparta Merkez İlçe sınırı-Devamla Harmanören-Atabey asvalt kaplama yolunun Gönen ilçe sınırını kestiği yer.

3- Aksu İlçesi; Doğusu: Yakaköy merkezinden başlayan asfalt kaplama yolu takiple ham yolla devam eden Karacahisar-Yanık-Asfalt kaplama yolunun Sütçüler ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Yakaköy merkezinden başlayan asfalt kaplama yolunu takiple ham yolla devam eden Elecik-Yakaavşar-Karağı-Aksu kaplama yolu, Batısı: Eğirdir İlçe sınırı, Güneyi: Sütçüler ilçe sınırı.

4- Eğirdir İlçesi; Doğusu: Eğirdir İlçe merkezinden başlayarak Eğirdir Gölü üzerinden Senirkent İl yolu,, Kuzeyi: Senirkent İlçe sınırı, Batısı: Atabey İlçe sınırı, Güneyi: Isparta-Eğirdir devlet yolu

5- Gelendost İlçesi; Doğusu: Yalvaç İlçe sınırı, Kuzeyi: Gelendost-Konya devlet kara yolunun Yalvaç İlçe sınırını kestiği yerden takiple Isparta-Gelendost-Bağılı devlet yolu, Batısı: Balcı asfalt kaplama yolunun Gelendost-Konya devlet kara yolunu kestiği yerden başlayarak Ş.karaağaç ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Ş.karaağaç ilçe sınırı

6- Karaağaç İlçesi; Doğusu: Ş.karaağaç ilçe merkezinden başlayarak, Ş.karaağaç-Yalvaç devlet yolu, Kuzeyi: Gelendost-Yalvaç ilçe sınırı, Batısı: Fakılar-Ördekci-Yakaemir-Yenikale asfalt kaplama yolu, Güneyi: Ş.karaağaç ilçe merkezinden başlayarak Fakılar-Çiçekpınar il yolu .

7- Yalvac İlçesi; Doğusu: Ş.Karaağaç ilçe sınırını kestiği yerden devamla Yalvaç-Ş.karaağaç devlet yolunun Bağkonak il yolunu kestiği devlet yolu, Kuzeyi: Isparta-Konya devlet yolu, Batısı: Gelendost ilçe sınırı, Güneyi: Ş.karaağaç ilçe sınırı.

8- Sütçüler İlçesi: Doğusu: Sütçüler İlçe merkezinden başlayarak Çobanisa asfalt kaplama yolu devamla, Beydilli sanat yapısız yolunun Antalya İl sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Sütçüler ilçe merkezinden başlayarak Karadiken köyü yol ayrımından devamla Akbelenli köyüne giden asfalt kaplama yolunun Eğirdir İlçe sınırını kestiği yer, Batısı: Eğirdir ilçe sınırı Güneyi: Burdur-Antalya

9- Uluborlu İlçesi; Doğusu: Senirkent ilçe sınırı, Kuzeyi: Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent devlet karayolu, Batısı: Keçiborlu-Gönen İlçe sınırı, Güneyi: Gönen-Atabey ilçe sınırı.

10- Senirkent İlçesi(A); Doğusu: Yalvaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Afyonkarahisar-Gençali asfalt kaplama yolu, Güneyi: Senirkent- Yalvaç Devlet yolu.

(B):Doğusu: Senirkent-Yalvaç devlet yolunu kestiği yerden başlayarak Uluğbey asfalt kaplama yolunu Afyonkarahisar İl sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Afyonkarahisar İl sınırı Batısı: Uluborlu İlçe sınrı Güneyi: Senirkent-Yalvaç devlet yolu

11- Keciborlu İlçesi(A); Doğusu: Gönen İlçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar il Sınırı- Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Isparta-Keçiborlu- Dinar devlet yolu, Güneyi: Keçiborlu-Güneykent asfalt kaplama yolu.

(B): Kuzeyi: Keçiborlu ilçe merkezinden başlayan devlet yolunun Isparta-Keçiborlu Dinar devlet yolunu kestiği yer Doğusu: Keçiborlu ilçe merkezinden başlayan Isparta-Keçiborlu devlet yolunun fyonkarahisar il sınırını kestiği yer Güneyi: Isparta-Keçiborlu Dinar devlet yolu Batısı: Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer

12- Merkez İlçesi: Doğusu: Eğirdir-Isparta devlet yolunu kestiği yerden başlayarak Bozanönü asfalt kaplama yolu, Kuzeyi: Senirce asfalt kaplama yolu, Batısı: Isparta-Gönen-Keçiborlu devlet yolu, Güneyi: Eğirdir-Isparta devlet yolu

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Aksu Örnek Avlağı; Doğusu: Tavşancılı tepe, Kurtca tepe, Yellibel tepe, Şimşirli tepe, Kuzeyi: Aksu Yenişarbademli karayolu, Batısı: Ürkmez tepe, Molla tepe, Çal tepe, Topaç tepe, Güneyi: Elmaağacı tepe, Ağasar tepe, Çatalçam tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Keçiborlu İlçesi: Doğusu: Gönen İlçe sınırı, Kuzeyi: Uluborlu İlçe sınırı, Güneyi: Gönen İlçe sınırını kestiği yerden başlayarak, Isparta-Keçiborlu devlet yolu kestiği yere kadar olan asfalt kaplama yol, Batısı: Keçiborlu İlçe merkezinden başlayan Isparta-Keçiborlu-Senirkent devlet yolu

 

33-MERSİN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe(A):Doğusu: Mersin-Gözne karayolunun Akharman mevkiindeki Işıktepe Köyü yol ayırımından başlayarak Mersin-Aslanköy karayolunun Kayrakkeşlik Köyü yol ayırımına kadar, Kuzeyi: Kayrakkeşlik Köyü yol ayırımından ana sırtı takiben Deveinitaşı Tepeye(882 rakımlı), oradan ana sırtı takiben Kızıl dereye, dereden batıya geçerek ana sırtı takiben Azı Dağına(1203 rakımlı), oradan ana sırtı takiben Kale Tepeye. Batısı: Kale Tepeden ana sırtı takiben Değirmençay (Erçel) köyüne, oradan Turunçlu-Değirmençay yolunu takiben Turunçlu Köyü yol ayırımına kadar, Güneyi: Turunçlu-Değirmençay yol sapağından başlayarak Emirler-Çavak-Işıktepe köylerini bağlayan yolu takiben Mersin-Gözne asfaltına birleşen noktaya kadar.

(B):Doğusu: Cocakkaşı Mevkiinden yolu takiben Hüyükalanı mevkiine. Kuzeyi: Bolkar Zirvesinde bulunan Mersin-Karaman İl sınırı. Batısı: Erdemli Ayrancı asfaltının akçapınar mevkiinden başlıyarak yolu takiben Karaman İl sınırına kadar olan hat. Güneyi: Hüyük alanı mevkiinden yolu takiben kemer yaylağına oradan yolu takiben Erdemli Ayrancı asfaltının akçapınar mevkiine bağlayan hat.

(C) Doğusu: Katranocağı mevkiinden Durnaz yolunu takiben Fındıkpınarına giden yol. Kuzeyi: Kızılkuyu tepesi zirvesinden doğuya doğru ana sırtları takiben Böcü mevkiine, Canavar tepesine, Kaşyurt mevkiine, Peynirdağı mevkiine ve yine ana sırtları takiben Katranocağı(Arslanköy yol ayrımı) mevkiine giden yol. Batısı: Tepeköyden gölpınarı yolunu takiben Eğrikkaya mevkiine oradan Kızılkuyu tepesine zirvesine. Güneyi: Fındıkpınarından Tepeköye giden asfalt yol.

2-Mut İlçesi; Doğusu: Mut-Silifke İlçe sınırı Kuzeyi: Silifke-Mut Devlet Yolu Batısı: Köselerli-Göksu (Ceritler)–Aşağıköselerli Köy Yolu Güneyi: Aşağıköselerli-Kışlaköy Köy Yolu (Kışlaköy’deki köprüye kadar) ve takiben Göksu nehri

3-Anamur İlçesi; Doğusu: Pınarlar mevkiini takip eden sırtlar ve Bozyazı ilçe sınırlarını takiben Kaş yaylasıKuzeyi: Kaş yaylasından batıya doğru ilerleyen Abanoz İşletme Şefliği sınırlarını takiben, Adamdaş, dayılı ve Kesmece yaylalarına varan yolun güney tarafları ve Kızılca oluk mevkii, Deliktaş yaylası, Tamtır, Düğünalanı, Çamurlu yaylalarını takip eden sırtlardan Olukbaşına bağlanan sırtların güney tarafları, Gazipaşa sınırı. Batısı : Gazipaşa İlçe sınırı, Tozlu beleni, Güngören köyü sınırı.Güneyi:Anamur Güngören köyü yolun takiben, Enişdibi mevkii, Karaca yokuşu takiben, Yukarı Kükür Sazak mahallesinden Demirtaş kulesi ve Örnek Domuz avlağına bağlanan  hat ile Sevgi Piknikten Sarıağaç köyü sınırlarından, Pınarlara bağlanan hat.

4-Erdemli İlçesi: Doğusu: Güzeloluk-Kuşluca köyü- Toroslar yolunu (yeni yol) takiben Erdemli-Karaman ana asfaltına oradan yolu takiben Karaman il sınırına kadar(Güldürüm mevkii),Kuzeyi: Mersin-Karaman il sınırını takiben Aksıvat deresinin başlangıç noktasına, Batısı: Aksıvat Deresini takiben Güneyli Köyü yoluna, yolu takiben Güneyli Köyüne, Güneyi: Güneyli-Güzeloluk köylerini bağlayan yol.

5-Gülnar İlçesi(A):Doğusu: Delikkaya Çeçenalanı yolu, Kavaklısu Deresi, Taşyol Deresi, Kuzeyi: Mollaömer Delikkaya Asvaltı. Batısı: Babadıl Deresi, Yanıkharman Deresi, Güneyi: Kızılin Deresi.

(B): Doğusu: Kalabak mevkiinden kuzeye doğru asfalt boyunca Arıkuyusu köyü Kuzeyi: Arıkuyusu köyünden batıya doğru kara yolu boyunca Örtülü köyü, Kurbağa köyü. Batısı: Kurbağa köyünden güneye doğru afsal boyunca Üçoluk Köyü. Güneyi: Üçoluk köyünden doğuya doğru asfalt boyunca Çukurasma Köyü Kalabak mevkii.

6-Tarsus İlçesi(A):Doğusu: Berdan nehrinin Kulak köyünün doğusundan denize ulaştığı hat. Kuzeyi: Yeniköy harabelerinden başlayarak hergele yolunun Karabucak kanalı kestiği noktadan denize paralel olarak Kulak köyünden Berdan nehrine ulaştığı hat. Batısı: Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat. Güneyi: Akdeniz.

(B): Doğusu: Bağbelen ve Adana- Pozantı otoyolundan takiple, Kuzeyi: Arpatepe’nin güney yamaçları Batısı: Çavuşlu yerleşim yeri ve ÇavuşluKöyü ile Koçmarlı Köyünü birbirine bağlayan köy yolundan takiple Güneyi: Koçmarlı Köyü-Meliktepesi ‘nin sınırladığı alan

7-Aydıncık İlçesi: Doğusu: Aydıncık Gülnar asfaltının Hacıbahattin Köprüsünden başlayarak ana yolu takiben Menekşe deresine kadar. Kuzeyi: Menekşe deresi boyunca Bataıya doğru dere ile Ardıçpınarı yolunun kesiştiği yere kadar.Batısı:Menekşe deresinin Ardıçpınarı ile kesiştiği yerden başlayarak yolu takiben Teknecik köyüne, buradan da yolu takiben devamla Yeniyörükkaş köyüne kadar, oradan orman yolunu takiben Hacıbahattin deresine kadar.Güneyi: Duruhan köyü Bucak Mevkiinden orman yolu ile Hacıbahattin deresinin kesiştiği yerden başlayarak dereyi takiben Hacıbahattin köprüsüne kadar.

8-Bozyazı İlçesi: Doğusu: Lenger köyü sınırlarından Kuzeyi: Bozyazı ilçe sınırları ile Gülnar ilçe sınırının Kızılcaya kadarki kısmı ile Kızılca köyünün batısından Çam alanı yaylası ile Anamur ilçesi Kaş yaylasına uzanan ana sırtların güneyi. Batısı: Anamur ilçesi Kaş yaylasından başlayarak Bozyazı- Anamur ilçe orman sınırını takiben Bozyazı ilçesi Kömürler köyünün üstündeki ana sırt. Güneyi: Bozyazı ilçesi Kömürlü köyünün kuzeyindeki ana sırttan, Karahisalı köyü Gölgeli mahallesine, oradan Tekesivrisi yangın gözetleme kulesinden düz hatla Lenger köy yolu.

9-Silifke İlçesi: Kuzeyi: Barutlu kuyudan batıya doğru Kara arkaç tepesi, Karadağ mevkii. Doğusu:Kara dağ mevkiinden güneye doğru Feyik tepe, Üzümcük boğazı, Körmenlik mevkii, İki ağızlı mevkii, Kör mezarlığı, kaynarca yolu boyunca Maşat alanı. Güneyi: Maşat alanından doğuya doğru yol boyunca Çukur harman, Kızıl alan, Alaca Koca mevkii, Karık alanı. Batısı: Karık alanından kuzeye doğru Kırobası asfaltı boyunca Hotamış, Karakütüklü alanı, Kocaoluklu köyü, köyden kuzeye doğru Sarı uşak mevkii, Barutlu kuyu mevkii.

10- Aydıncık İlçesi: Doğusu: Aydıncık Gülnar yolundan Eskiyörük yol ayrımından Eskiyörük Köyünün içinden geçen asfaltı takiben menekşe deresi. Kuzeyi: Menekşe deresinden Sıraca dağının güneyinden Akkorum deresine. Batısı: Akkorum deresinden Hacısuyu mevkiinden Teknecik köyüne inen orman yolu, Güneyi: Teknecik köyünden Aydıncık-Gülnar yoluna bağlanan asfalt yol.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Anamur İlçesi Sugözü Devlet Avlağı: Doğusu: Sülmen tepesinden itibaren Çaltıbükü Orman işletme Şefliği ile Bozyazı Orman İşletme şefliği ve Abanoz Orman İşletme Şefliğini takip eden hat Kuzeyi: Abanoz Orman İşletme Şefliği ile Çaltı Bükü Orman İşletme Şefliği, Gökçesu Orman İşletme Şefliği ve Güngören Orman İşletme Şefliği sınırlarını takip eden hat. Batısı: Teniste Yalağı mevkiinden Teniste Deresini takiben Mamerdi tepeye, Mamerdi tepesinden Güngören Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Tozlu sırtına bağlanan hat. Güneyi: Tozludan Güngören deresine uzanan hat, Güngören deresinden Kırtıl tepeye, Kırtıl tepeden Katran tepeye, Katran tepeden Karacayokuş tepeye, Karacayokuş tepeden Enişbüküye, Enişbüküden Buladan tepeye, Buladan tepeden Sakartaş tepeye, Sakartaş tepeden Höçtepeye, Höçtepeden Dragon Çayını takiben Sarıağaca, Sarıağaçtan Karataş tepeye Karataş tepeden Çukurçaltıya, Çukurçaltıdan Pınarlara, Pınarlardan Sülmen tepeye uzanan hat.

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

1- Silifke Nergizlikaya Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Bahçederesi, Şehitlik, Barbaros Anıtı, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Gedikdağı, Gökbelen Tepesi arası, Güneyi: Kabasakızlık, Bağcağız, Bahçederesi.

2- Mut Dandi Örnek Avlak Sahası: Kuzeyi: Mut-Dağpazarı köy yolunu Boncuk Tepeye bağlayan sırt, Boncuk Tepe ve Boncuk sırtı, Batısı: Boncuk sırtını takiben Cevizliin mevkii, Karainkapızı dere ve Karanlık dereyi takiben, Ayvacık mahallesini Ömerağa orman deposuna bağlayan orman yolu, Güneyi: Ömerağa orman deposundan başlayan ve eski Burunköy yerleşim yerini takiben, Yarıkkaya, Öküzini sırtı ve Kıztaşı mevkiine giden orman yolu. Doğusu: Kıztaşı mevkii, Arnavuttaşı sırtı ve Mut-Dağpazarı köy yoluna bağlanan orman yolu ve Mut-Dağpazarı köy yolu.

3- Anamur Çaltıbükü Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Sugözü deresine inen sırttan başlayarak, güneye doğru Sugözü Deresinin Boğuntu Deresi ile birleşerek Anamur(Dragon) Çayını takiben, Karayokuş sırtına Sarıtaş Tepeyi bağlayan sırt, Kuzeyi: Kızılçukur Sırtı, Batısı: Kızılçukur Sırtından güneye doğru, Kızıl Çukur Mevkiini ve Hoca Tepesini bağlayan sırtların devamı ile Sarısu Deresi ve takip eden sırtın Sakartaş Tepeyi takiple Domuzuçtuğu Tepede sona eren sırtlar, Güneyi: Domuzuçtuğu Tepesi Sarıtaş Tepeye bağlayan ve Gökçesu İşletme Şefliği sınırını takip eden sırtlar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Anamur İlçesi :Doğusu :Anamur ilçesi Ormancık köyü ve Sarıağaç köyü sınırı.Kuzeyi : Yüğlük tepesi ve Otlu çukur tepesi. Batısı: Çaltıbükü köyü ve Dragon çayı. Güneyi: Dragon çayı ve Sevgi Piknik.

2- Gülnar İlçesi; Doğusu: Gülnardan başlayıp Taşoluk ayrımına kadar olan Gülnar-Köseçobanlı asfaltı. Kuzeyi: Taşoluk ayrımından Ardıçpınarı köyüne kadar olan yol, Batısı: Ardıçpınarından başlayıp Aydıncık-Gülnar yolu üzerindeki köprüye kadar devam eden Menekşe deresi, Güneyi: Gülnardan başlayıp Menekşe Deresi Köprüsü’ne kadar devam eden Gülnar-Aydıncık asfaltı.

3- Silifke İlçesi: Kuzeyi: Menayır tepe, Kürk deresi mevkii, Kalaba tepe, kurt tepe, Hüseyinler köy hududu Doğusu: Hüseyinler köy hududunu takiben Ali dede tepeye yolu takiben Karainler mevkiine, Göksu nehri boyunca Havul belen tepeden inen sırtın nehir ile birleştiği yere kadar. Güneyi: Havulbelen tepesinden anasırtı takiben senir köyü hududu Batısı:  Senirköyü doğu hududunu takiben Maya burnundan Göksu nehrine inen ana sırt, Göksu nehri boyunca 2 km batıya, Kabaağaç beleninden inen ana sırt.

4- Mersin ili Mezitli ilçesi; Doğusu:  Koca dereden başlayıp kuzeye doğru teğlice pınarının olduğu dereyi takiben, derenin kızılkuyudan gelen yola birleştiği yer, oradan kuzeye doğru yolu takiben, uzunardıç mevkiine kadar Kuzeyi: Uzunardıç mevkiinden batıya doğru dereyi takiben anasırta ve oradan 1919 rakımlı tepeye, oradan batıya doğru anasırtı takiben baran pınarı ve oradan dereyi takiben Eğrikaya mevkiine, Güney: Kocadere Batısı: Eğrikkaya dan güneye doğru ana sırtı takiben Peynirobruğu Tepeye, oradan ana sırtı takiben 1786 rakamlı tepeye, oradan tali dereyi takiben koca dereye.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Mut Kestel Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Çamlıyayla-Cehennemderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Hisardağı ve Gedikdağı çevresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

34-İSTANBUL:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Büyükçekmece İlçesi(Büyükçekmece Gölü ve İlçe sınırı) :Büyük çekmece gölü ve ilçesi mülki sınırları içerisinde avlanmak yasaktır.

2- Küçükçekmece İlçesi; Doğusu: Küçükçekmece ilçesinin E–5 deki merkezinden gölün doğusunu takiben karayoluyla Altınşehir ve oradan da TEM otoyoluna bağlanan asfalt yol, Kuzeyi: TEM otoyolu, Batısı: Avcılardan Yakupluya devam eden E–5 karayolunu Esenyurt ve TEM otoyoluna bağlayan asfalt yol, Güneyi: E-5 Karayolu.

3- Adalar İlçesi; Tüm adalar ava yasaklanmıştır.

4- Terkos (Durusu) Bölgesi, Çatalca-Arnavutköy Mevkii; Doğusu: Germe Durusuyu takiben Karadeniz’e ulaşan asfalt yol, Kuzeyi: Karadeniz, Batısı: Kestanelik Köyünden Çanakça Köyü, Dağyenice Köyü, Örencik Köyü, Celepköyü, Hisaebeyli Köyü, Ormanlı Köyü ve Karacaköyü takiben Karadenize inen asfalt yol-KaracaköydenKabataş Tepeyi takiben Karadeniz’e uzanan hat, Güneyi: Kestanelik Köyünden Germe yerleşim yerine kadar olan asfalt yol-Karacaköy, Ormanlı, Hisarbeyli, Celep Köylerinden itibaren Terkos gölünün kuzey sınırını takip eden hat,

5- Silivri İlçesi, Danamandıra Sulak Sahası; Doğusu: Sinekli, Danamandıra Köyü yolu, Kuzeyi:Danamandıra-Aydınlar yolu, Batısı: Aydınlar, Sayalar, Sinekli yolu, Güneyi: Sinekli-Beyciler yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Şile İlçesi; Doğusu: Çömlekçi deresi, Kuzeyi: Bandıyer Tepesi Sırt yolu, Batısı: Yeniköy, Güneyi: Yeniköy’den Ağva’ya giden asfalt yol.

2-Pendik İlçesi; Doğusu: Sarıçamur özel ormanı, Kuzeyi: Ömerli Barajı, Batısı: Ömerli Barajı, Güneyi: Yeşilçay isale hattı yolu.

3-Kartal İlçesi:Kuzeyi:Samandıra Göleti Doğusu: Samandıra Tesislerine giden stabilize yol Güneyi: Sultanbeyli-Kartal bağlantı yolu(Otoban yol) Batısı: Samandıradan Sultanbeyliye giden asfalt yol

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Darlık Kanatlı Örnek Avlağı; Kuzeyi: Eski Şile asfaltından Darlık Köyü Ulupelit Köyü sınırından Darlık Barajına giden asfalt yol, Doğusu: Darlık Barajı, Güneyi: Tekke Köyünden gelen ve Yeni Darlık Köyüne bağlanan asfalt yol, Batısı: Eski Şile asfalt yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Çatalca, Yalıköy (Çilingoz) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

35-İZMİR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Seferihisar İlçesi: Kuzeyi: Ege denizi-Seferihisar Teos mevkiinden başlayarak devlet yolunu takiben Seferihisar, Seferihisar kavakdere yolu takiple kavakdere, beyler yol ayrımından doğuya takiple yeniköy yolunda Yenimahalleden yeniköye giden devlet yolunda 2. kilometre sonunda Menderes Seferihisar ilçe sınırı. Doğusu: Kavakdere- yeniköy yolunda Yenimahalleden yeniköye giden devlet yolunda 2. kilometre sonundan güneye doğru Menderes Seferihisar ilçe sınırı takiple Ürkmezden gümüşsuyu köyüne giderken 1. km de Ege Denizi ile birleştiği yer. Güneyi: Ürkmezden gümüşsuyu köyüne giderken 1. km den batıya takiple Ege Denizi Batısı: Ege Denizi takiple Seferihisar teos mevkii

2-Buca İlçesi: Doğusu: İzmir Aydın otobanının Balçova otobanına ayrıldığı noktadan güneye otoban yolu takiple, Aydın İzmir otobanının İzmir Torbalı Karayolu ile kesiştiği nokta. Kuzeyi: Balçova-Bornova otobanının Buca ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan otobandan doğuya takiple Bornova–Aydın otobanı ile kesiştiği nokta. Batısı: Buca-Gaziemir ilçe sınırı. Güneyi: Aydın İzmir otobanının İzmir Torbalı Karayolu ile kesiştiği noktadan batıya doğru karayolu takiple Buca-Gaziemir ilçe sınırının keşistiği nokta

3-Bornova İlçesi: Doğusu: İzmir–Kemalpaşa devlet yolundan başlayarak güneye doğru Bornova–Kemalpaşa ve Bornova–Buca ilçe sınırı Kuzeyi: Laka Köyü, Bornova, Bornova Kemalpaşa Devlet yolu takiple Kavaklıdere ve Bornova–Kemalpaşa ilçe sınırı. Batısı: Bornova –Buca ilçe sınırından kuzeye doğru takiple konak ve İzmir Karşıyaka otoban yolunun doğusu ile Karşıyaka–Bornova ilçe sınırı ve Laka köyü Güneyi: Bornova Buca ilçe sınırı

4-Gaziemir İlçesi: Doğusu: Gaziemir-Buca ilçe sınırı Kuzeyi: Balçova Bornova otoban yolu Batısı: Balçova Aydın otobanı ile Gaziemir-Torbalı devlet yolunun kesiştiği noktadan güneye doğru Gaziemir- Torbalı devlet yolu Güneyi: Gaziemir–Torbalı devlet yolunda doğuya takiple kısık köyü geçerek Bornova Aydın otoban yolunun kesiştiği noktaya kadar.

5-Beydağ İlçesi: Doğusu: Beydağ- Nazilli ilçe sınırı. Kuzeyi: Beydağ- Karaorman köyü yolunun Beydağ–Kiraz ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan doğuya ilçe sınırı takiple Kokarca-mersinlidere yolunun ilçe sınırı ile kesişme noktasını takiple nazilli ilçe sınırı. Batısı: Çiftlikköyden kuzeye takiple Beydağ-Karaorman köyü yolunun Beydağ–Kiraz ilçe sınırı ile kesiştiği nokta. Güneyi: Nazilli–Beydağ ilçe sınırı takiple Yavansu’ya giden yolun batısına doğru yol takiple Eğridere köyü yol ayrımını takiple Karaoba köyü, Bakır köyü takiple Çiftlikköy

6-Kınık İlçesi: Doğusu: Yaylaköy den güneye doğru Akhisar ilçe sınırı takiple satırlar köy yolu Kuzeyi: Kınık-Çanköy–Elmadere yol ayrımından doğuya doğru yol takiple Kuşkaya, Yaylaköy ve Akhisar ilçe sınırı. Batısı: Karadere, Çanköy, yol takiple Çanköy-Elmedere-Kınık yol ayrımı Güneyi: Akhisar ilçe sınırında satırlar–Karadere köy yolunu batıya takiple Karadere köyü.

7-Bergama İlçesi:Doğusu:.Köy yolunu takiple Pirevaliler-Çürükbap-Mahmudiye-Kaleardı-Hamzalı süleymaniye-Bergama Kınık karayolu yol ayrımıBakırçay-Sindel –Kaşıkçı yolu takiple Üveciktepe Musaçalı Yol ayrımı Kuzeyi:Yukarıbey- Pirevalier köy yolunu doğuya takiple Yukarıbey-Karaveliler-Kıranlı-Pirevaliler Batısı: Bergama- Yukarıbey yolunda kuzeye doğru yol takiple Yukarıbey köyü Güneyi: Bergama Hamzalısüleymaniye yol ayrımından batıya doğru Bergama- Kınık karayolu takiple Bergama  

8-Tire İlçesi: Doğusu: Torbalı-Tire Devlet Karayolunun Işıklar yol ayrımından güney doğru Yol takiple Işıklar- Ayaklıkırı-Hasançavuşlar köyleri takiple Tire Belevi Selçuk yolu Kuzeyi: Torbalı Tire Devlet Karayolu üzerinde Torbalı–Tire ilçe sınırından doğuya doğru Yeniçiftlik takiple, Torbalı-Tire Devlet Karayolunun Işıklar yol ayrımı Batısı: Belevi-Mehmetler arasındaki il yolu üzerinde Selçuk-Tire ilçe sınırından kuzeye takiple Torbalı- Tire Devlet Karayolu. Güneyi: Tire-Belevi-Selçuk il yolunun Hasançavuşlar köyü ayrımından batıya takiple Tire-Belevi-Selçuk il yolu, Mehmetler ve Selçuk Tire İlçe sınırı.

9-Selçuk İlçesi:Doğusu:.Selçuk Tire İlçe sınırı Kuzeyi:Selçuk Torbalı ilçe sınırı Batısı:Belevi, Belevi-Torbalı Devlet Karayolundan kuzeye takiple Selçuk-Torbalı ilçe sınırı Güneyi:Belevi, Belevi-Mehmetler-Tire il yolunda doğuya takiple Selçuk Tire ilçe sınırı

10-Ödemiş İlçesi(A): Doğusu: Ödemiş-Ortaköy-Üzümlü-Dereuzunyer-Bebekler-Çamyayla-Horzum köylerinden yol takiple Ödemiş ilçe sınırı Kuzeyi: İzmir–Manisa il sınırı, Batısı: Ödemiş–Tire, Bayındır ilçe sınırı Güneyi: Ödemişten Başlayarak batıya doğru Ödemiş- Bayındır devlet yolu takiple Ödemiş–Tire ilçe sınırına kadar.

(B):Doğusu: Ödemiş-Kiraz ilçe sınırı Kuzeyi: İzmir–Manisa il sınırı, Batısı: Birgi-Ovacık-Bozdağ ve Salihli yolu takiple İzmir–Manisa il sınırı Güneyi: Birgi-Kutlubeyler-Cevizalanı yol takiple Ödemiş-Kiraz ilçe sınırı.

11-Kiraz İlçesi: Doğusu: Umurlu Melekalanı-Kiraz ilçe sınırı Kuzeyi: Kiraz-Şemsiler-Umurcalı-Yeniköy-Haliller-Tekbıçaklar-Sarıimamlar-Solaklar-OlgunlarKarabulu-Umurlu Batısı: Yenişehir-Şemsiler il yolu kuzeye takiple Kiraz Güneyi: Kiraz-Ödemiş ve Kiraz Beydağ ilçe sınırı ve il sınırı.

12-Kemalpaşa İlçesi: Doğusu: İzmir Manisa il sınırı (Kemalpaşa Turgutlu ilçe sınırı) Kuzeyi: İzmir-Kemalpaşa yolunun Çiniliköy kavşağından başlayarak Örnekköy, Armutlu, Örenköy, Yiğitler, Bağyurdu Takiple Turgutlu Kemalpaşa ilçe sınırı. Batısı: İzmir-Kemalpaşa yolunun Çiniliköy kavşağından başlayarak güneye doğru Kemalpaşa-Torbalı yolu takiple Çiniliköy,  Karabel ve Torbalı-Kemalpaşa ilçe sınırı. Güneyi: Kemalpaşa–Bayındır ve Kemalpaşa–Torbalı ilçe sınırı

13-Güzelbahçe İlçesi: Doğusu: İzmir Çeşme otoban yolundan başlayarak Güzelbahçe–Konak ilçe sınırı takiben Menderes Güzelbahçe ilçe sınırına kadar. Kuzeyi: İzmir Çeşme otoban yolu Batısı: Güzelbahçe Seferihisar il yolunun İzmir Çeşme otoban yoluyla kesiştiği yerden başlayarak Güzelbahçe Seferihisar il yolu takiben Güzelbahçe urla ilçe sınırı Güneyi: Güzelbahçe-Seferihisar ilçe sınırı ve Güzelbahçe Urla ilçe sınırı takiben Güzelbahçe Seferihisar il yolu ile kesiştiği yer.

14-Urla İlçesi: Doğusu: Urla Karaburun Çeşme karayolu yol ayrımından kuzeye doğru yol takiple Gülbahçe, Karapınar Kuzeyi: Karapınar köyü, PTT radyo Tesisleri, Kadıovacık Batısı: Kadıovacık, Barbaros, Birgi, uzunkuyu, zeytinler Güneyi: Uzunkuyu ve Zeytinlerden başlayıp doğuya doğru Urla Çeşme devlet yoluna ulaşan asfalt kaplama yolu takiple Urla Çeşme devlet yolu ile birleştiği nokta

15-Gediz Deltası (RAMSAR alanı); Kuzeyi: Yassıtepeden Toplu tepeye takiple Bozalan tepeye,Takiple Balaban Deresinin Eski Gediz nehir yatağını kestiği noktaya,güneydoğu yönünde gedi nehir yatağına Taşbekent (kozluca setti) takiple Karpuzcu çiftliği,Sazlı göl kuzeyinden Elmacık tepe,takiple Seyrek-Maltepe yolu, Batısı: Ege Denizi, Doğusu: Seyrek beldesinin kuzeyinden gelen ana tahliye kanalı takiple Süzbeyli Köyü, Tuzla tahliye kanalı takiple Tuzla girişi, Karayolu takiple Organize Sanayi Bölgesi batısındaki Eski Gediz yatağından arıtmaya giden atık su isale hattı takiple Mavişehir batısındaki Eski Gediz yatağı Ege denizine kadar, Güneyi: Ege denizi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

Menemen İlçesi:Doğusu:Emiralem deresi takiple Karşıyaka–Menemen ilçe sınırı.Kuzeyi:Menemen–Emiralen yolu takiple Emiralem deresi Batısı:Çiğli– Menemen Devlet yolundan asarlık yolu takiple asarlık ve asarlık deresi takiple Karşıyaka Menemen ilçe sınırı. Güneyi:Emiralem deresinin Menemen-Karşıyaka İlçe sınırı ile kesişme noktasından batıya doğru asarlık deresinin Menemen- Karşıyaka  İlçe sınırı ile kesişme  noktası.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

36-KARS:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçesi; Doğusu: Kars İli, Susuz İlçesi arası devlet karayolu, Kuzeyi: Kars İli, Susuz ilçesi arası devlet karayolu ile Kars Çayının birleştiği üçgen, Batısı: Kars Çayı, Güneyi: Kars İli Susuz İlçesi arası devlet karayolu ile Kars Çayının birleştiği üçgen

2-                        Arpaçay İlçesi; Doğusu: Telekköy ile Melik Köyü arası köy yolu. Kuzeyi: Melik Köy ile Taşbaşı Köyü Batısı: Arpaçay İlçesinden Taşbaşı Köyüne giden köy yolu. Güneyi: Arpaçay İlçesinden Telek Köyüne giden köy yolu.

3-                        Digor İlçesi; Doğusu: Kars İli Digor İlçesi arası Devlet Karayolu. Kuzeyi:Digor İlçesi ile Derinöz Köyü arası köy yolu.Batısı: Derinöz Köyü ile Sorkunlu Köyü arası köy yolu. Güneyi: Sorkunlu Köyünden Varlı Köyüne giden köy yolu ve takiben Devlet Karayolu ile birleştiği yol.

4-                        Selim İlçesi;Doğusu: Benliahmet Köyü ile Çayırbaşı Köyü arası köy yolu.Kuzeyi: Kars İli Selim İlçesi arası Devlet Karayolu Batısı: Selim İlçesi ile Selim Tren İstasyonuna giden köy yolu Güneyi: Kars İli Selim İlçesi arası tren yolu.

5-                        Sarıkamış İlçesi; Doğusu: Yağbasan Köyünden Çatak Köyüne giden Devlet Karayolu ile takiben Çatak’ a giden Köy yolu. Kuzeyi: Kızılçubuk Köyünden Çatak Köyü, Batısı: Sarıkamış İlçesinden, Yukarısarıkamış Köyüne giden Köy yolunu takiben Kızılçubuk Köyü Güneyi: Sarıkamış İlçesinden Çatak Köyüne giden Devlet Karayolu.

6-                        Kağızman İlçesi; Doğusu: Akdam ve Deliler Çiftliği ile Donanlı Köyüne giden yol ile Ağrı İl sınırı, Kuzeyi: Deliler Çiftliği Köy yolu ile Akdam’a giden köy yolundan Akçay, Batısı: Karacagören Köyünden Akçay Köyüne, oradan da Akdam’a giden köy yolu, Güneyi: Ağrı il sınırı.

7-                        Akyaka İlçesi;Doğusu: Türkiye sınırı.Kuzeyi: Kars İli Akyaka İlçesi arası Devlet Karayolu Batısı: Kayaköprü köyü ile Küçükaküzüm köyü arası köy yolu.Güneyi: Küçükaküzüm, Aslanhane köyünden Türkiye sınırı

8-                        Susuz İlçesi;Doğusu: Susuz İlçesi ile Çamçavuş Köyü arası yol. Kuzeyi: İncesu Köyünden Keçili Köyüne giden Köy yolu ve takiben merkez ilçe sınırına kadar giden köy yolu Batısı: Kars İli Merkez İlçesi sınırı. Güneyi: Boğaz Köy ile Alçılı Köyü arası köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-                        Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

37-KASTAMONU:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kastamonu Merkez; Doğusu: Sapaca-Sarıca köyü karayolu, Kuzeyi: Kastamonu-İstanbul karayolu, Kastamonu Merkez, Budamış-Köklü-Çorumlu-Sapaca köy yolu Batısı: Kıyık-Konukça-Alparslan-Akçakese köy yolu, Güneyi: Akçakese-Budamış karayolu, Budamış-Terzi köy karayolu,Terzi-Yolkonak-Gönmece-Sarıca köy yolu

2-Tosya ilçesi; Doğusu: Kastamonu-Çorum il sınırı, Kuzeyi: Gökçeöz-Çeltikçi-Çaybaşı-Dereköy köy yolu, Batısı: Gökçeöz-İncebel-Tosya köy yolu, Güneyi: Tosya-Karasapaca-Çaykapı-Zincirlikuyu karayolu (İstanbul-Samsun yolu),

3-Araç ilçesi; Doğusu: İhsangazi ilçe sınırı Kuzeyi: Araç-İhsangazi karayolu Batısı: Araç merkez Güneyi: Aşağı yazı-Yukarı yazı köy yolundan Belkavak ve Bektüre köy yolunu takiben İhsangazi sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Daday İlçesi Ballıdağ Mevki Devlet Avlağı: Doğusu: Gölgerişi Sırtı, Demirciören Sırtı, Kara Tepe’den Karapınar Tepe’ye inen sırt, Kurtyurdu Sırtı, Güneyi: Kayranlık Sırtı, Kömürocağı Sırtı, Ortageliş Sırtı, Handüzü Tepe’den Ortalık Tepe’ye giden sırt, Yaylaköy köy yolu, Deveyanı Sırtı, Kızıliniş Sırtı, Yakalı-Yeniköy-Yalakderesi Mahalleleri köy yolu, Sekmecik Sırtı, Tuzla Sırtı, Dereköy-Kavakyayla asfalt yolu, Sarıkayalar Sırtı, Ballıdağ-Yayla İşletme Şefliği sınırı Kuzeyi: Yançatı çayı, fabrika dere, Azdavay–Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Kirazdağı-Ballıdağ İşletme şefliği sınırı, Devrekani Çayı Batısı: Savaş-Ballıdağ İşletme Şefliği sınırı, Yançatı Çayı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-                        Araç-Sepetçioğlu Örnek Avlağı; Doğusu: Evkaya Tepenin eteklerinden Araç-Boyalı karayolu boyunca Sıragömü Yaylasına kadar olan bölüm, Batısı: Çerçi Yaylasından Geley Yaylasına bağlantı yoluyla, buradan Soğucakçörte Dere sınır alınarak Kocagöynük Mahallesine bağlanır, Kuzeyi: Kocagöynük Mahallesinden Yukarıoba Köyüne giden karayolu ile buradan Fındıklı Köyünün güneyinden karayolu bağlantısı ile Evkaya Tepenin eteklerindeki Araç-Boyalı karayoluna bağlanır, Güneyi: Sıragömü Yaylasından başlayarak Kirazlı ve Doğanpınar köylerine kadar olan karayolu. Doğanpınar köyünden de Çerçi yaylasına giden yol.

2-                        Düzdağ Örnek Avlağı; Doğusu: Kuzeydoğuda Geymene Mahallesinden başlayarak Farkoşa Mahallesi ve sonrasında Çayırcık Mahallesine bağlayan köy yolu Çayırcık Mahallesinden ara yollarla Uzunyazı Sırtından Davulcuçam Tepeye ulaşır. Buradan Katmer Tepe, Sarıçam Pınar Tepe, Yundoluk Tepe ve sonrasında Yayla Dere ile Bıngıldayık Derenin birleşme noktasında son bulur, Batısı: Kuzeybatıda Gökırmak sınırındaki Çoroğlu Köyünün güney yakasından başlar yolo boyu güney istikametten devam ettikten sonra Karı Tepenin batı eteklerinden Oymaağaçseki Köyünün doğsundan güneye doğru yol boyunca iner Badembekdemir Köyünün güney Doğusunda kalan dört yol ayırımında yol direk karşıya geçerek devam eder ve yolun Hızarderesi ile kesişme noktasında dere boyu güney istikametli saparak son bulur, Kuzeyi: Çoroğlu Köyünün Gök Irmak kıyısından başlayarak ırmak boyunca devam eder. Tekke Mahallesine gelmeden yoldan ayrılarak mahalleyi yol ve Kubalaklı Dere arasında bırakarak tekrar ırmakla birleşir ırmak boyunca devam eden sınır Akcasu Mahallesini iki yakasındaki dere ile sınır dışı bırakarak ilerleyip Sepetçioğlu Mahallesine varmadan ırmağa dökülen dereden ayrılan sınır derenin yol ile birleşme yerinden doğu istikametine yol boyu gider ve Kızılince Dresi ile birleşir. Dere boyu devam eder yan derte olan Ardıçlık Dere ile birleşir. Ardıçlık Dereden yola birleşerek doğu sınırında son bulur, Güneyi: Batı sınırının son bulduğu Hızar Deresi boyunca devam ederek. Kazanpınar Dere ile birleşir Kazanpınar Dere ile Yayla Derenin kesişme noktasında son bulur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez ilçe;Kuzeyi:Karaş-Hacıilyas köy yolu, Doğusu:Çengeloluk sırtı, Karaca Tepe, Çingenepınar sırtı, Güneyi:Köprükaya dere, Kıran Dere, Batısı:Gölbaşı Sırtı, Hobu Tepe, Büyükdere sırtı,

2-Taşköprü ilçesi; Kuzeyi: Karacakaya Dere, Tozak Sırtları, Doğusu: Çaycevher-Ortaköy-Derebeysibey köy yolu, Güneyi: Gedek Dere, Batısı: Tuzla Tepe, Tozak Sırtları,

3-Küre ilçesi; Kuzeyi: Evsizlerkayası, Kıvrakaliuçtuğu Dere, Karlık Tepe, Çukur Tepe, Doğusu: Çukur Tepeden Kayabaşı ve İstanbul kayası mevkiine inen yol, Güneyi: Karadeniz çayı, Karadonu Dere, Batısı: Karadeniz Çayı, Yukarıersizler köy yolu,

4-Pınarbaşı ilçesi; Kuzeyi: Yumruca tepe, Geriş mahallesi, Doğusu: Yanarda- Çorbacı Köy yolu, Güneyi: Zarı Çayı, Adam Dere, Horma-Çağda köy yolu, Batısı: Çağdakaya, Yukarıgeriş köy yolu,

5- İnebolu ilçesi; Kuzeyi: Salman çayı, Cinler Dere, Doğusu: Sivrengi Tepe, Akkonak-Başköy köy yolu, Kavlık Sırtı, Güneyi: Kavlık Sırtı, Dengeloğlu Sırtı, Çökecek dere, Batısı: Salcı çayı,

6-Çatalzeytin ilçesi; Kuzeyi: Çatalzeytin-Abana karayolu, Doğusu: Hardı Çayı, Güneyi: Hardı Çayı, Batısı: Odalardüzü sırtı, Konaklı, Çatalzeytin köy yolu,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-                        Kastamonu Ilgazdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Kastamonu Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-                        Kastamonu Aydavaz Kartdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-                        Kastamonu Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

38-KAYSERİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Bünyan İlçesi(A);Doğusu: Bünyan İlçe Merkezinden başlayarak eski Malatya–Kayseri yolunu takiben Yenisüksün Kasabası yol sapağına kadar, Kuzeyi: Bünyan İlçesi sınırının Kayseri Malatya eski asfaltında kesişen yerinden başlayarak, asfaltı takiben Bünyan İlçe Merkezine kadar, Batısı: Bünyan İlçe sınırı ile Melikgazi İlçe sınırı, Güneyi: Bünyan İlçe sınırının Kuruköprü–Dağardı Köy yolunu kestiği noktadan başlayarak Güllüce–Yenisüksün yolunu takiben eski Malatya–Kayseri yolunu kestiği yere kadar.

(B):Doğusu: Akışla-Pınarbaşı ilçe sınırı Kuzeyi: Sarıoğlan ilçe sınırı Batısı: Akçatı Köyü-Emirviran Köyü- Çamlıgüney Tepeden Sırtı takiben Sivri Tepe-Eşelik Tepe-Düğünyurdu Tepeyi takiben Kahveci Köyüne, Kahveci Köyü-Danışment Köyü-Pirahmet Köyü-Koyunabdal Belediyesi karayolunu takiben karayolunun Sarıoğlan ilçe sınırını kestiği yere kadar. Güneyi: Akçatı Köyünden Sıvgın Köyüne giden yolu takiben ilçe sınırını kestiği yere kadar.

2-Develi İlçesi: Doğusu: Develi İlçesinden Erciyes Dağı üzerinden Kayseriye giden karayolunun Hacılar İlçe sınırını kestiği yere kadar. Kuzeyi: Hacılar ilçe sınırı Batısı: İncesu İlçe sınırı Güneyi: Develi’den Soysallı-Çayırözü Köyü üzerinden Kayseri’ye giden karayolunun İncesu İlçe sınırını Kestiği yere kadar.

3-İncesu İlçesi; Doğusu: Kayseri-Niğde karayolunu takiben Yeşilhisar İlçe sınırı, Kuzey: Kocasinan–İncesu İlçe sınırı Batısı: Yeşilhisar ilçe sınırı ve Nevşehir İl sınırı, Güneyi: Yeşilhisar–Develi yol kavşağından başlayarak Başköy Ürgüp yolunu takiben Nevşehir İl sınırı.

4-Felâhiye İlçesi; Doğusu: Felâhiye Özvatan yolunun Büyüktoraman yol sapağından başlayıp, Büyüktoraman-Yozgat il sınırını kestiği nokta. Kuzeyi: Yozgat il sınırı. Batısı: Felâhiye Yozgat yolunun il sınırını kestiği noktaya kadar. Güneyi: Felâhiye Özvatan yolunun Büyüktoraman yol ayrımına kadar.

5-Pınarbaşı İlçesi(A);Doğusu: Kayseri–Sivas İl Sınırı Kuzeyi: Pınarbaşı-Malatya karayolunun Gebelek yol sapağından başlayarak aynı  karayolunun İl Sınırının kesiştiği yere kadar. Batısı: Pınarbaşı-Malatya karayolunun Gebelek yol ayrımından başlayarak Kırkgeçit Köy yolunu takiben İlçe sınırının kesiştiği yere kadar. Güneyi: Pınarbaşı-Sarız İlçe Sınırı

(B):Doğusu: Pınarbaşı-Sarız İlçe Karayolunu takiben, Sarız İlçe Sınırına kadar Kuzeyi: Pınarbaşı–Kayseri Karayolunun Solaklar Köyüne girişine kadar olan kısmı Batısı: Solaklar Köyü-Büyükgürleğen Köyü–Büyükkömartmut-Demircili-Elmalı-Artmak-Hasırcı Köy yolunu takiben Sarız İlçe Sınırına kadar Güneyi: Pınarbaşı–Sarız İlçe Sınırı

6-Sarız İlçesi; Doğusu: Kahramanmaraş İl sınırı, Kuzeyi: Kayseri–Kahramanmaraş karayolunun Sarız İlçesi yol sapağından başlayarak K.Söbeçimen, B.söbeçimen, B. Örtülü, K.Örtülü köy yolunu takiben Kahramanmaraş il sınırını kestiği noktaya kadar. Batısı: Kayseri–Kahramanmaraş karayolunun Sarız İlçesi yol sapağından başlayarak karayolunu takiben Kahramanmaraş il sınırını kestiği noktaya kadar. Güneyi: Kahramanmaraş İl sınırı

7-Yahyalı İlçesi(A);Doğusu: Adana İl Sınırı, Kuzeyi: Develi İlçe Sınırı, Batısı: Develi İlçe Sınırı Karaköy yolunu takiben Yahyalı-Maden çevre yoluna olan kısım. Güneyi: Karaköy-Şıhlı sapağından Yahyalı-Maden çevre yolunu takiben Adana İl sınırına kadar.

(B):Doğusu: Deveyolu (Dümbere) yolu nu takiben Yaylasuyu deresi ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Deveyolu (Dümbere) yolu nu takiben Aladağlar Maden yolu sapağı, Batısı: Aladağlar Maden yolunu takiben Sırçak Deresi, Güneyi: Sırçak Deresi, Yaylasuyu Deresini takiben Deveyolu ile kesiştiği nokta.

(C):Doğusu: Derebağ Çağlayan Mahallesi yolunu takiben Ağcaşar Yurdu-Karlık Tepesi, Kuzeyi: Derebağ-Dündarlı yolunu takiben Niğde İl Sınırı, Batısı: Niğde İl sınırı, Güneyi: Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

8-Yeşilhisar İlçesi; Doğusu: Yeşilhisar İncesu İlçe Sınırından Yeşilhisar-İncesu yolu Kuzeyi: Yeşilhisar Akköy Köy Karayolunu takiben İlçe Sınırı Batısı: Yeşilhisar Niğde İl sınırı Güneyi: Yeşilhisar-Niğde Karayolu

9-Tomarza İlçesi; Doğusu: Tomarza’dan Büyüksüvegen’e giden karayolunun Şıhbarak yol ayrımına kadar. Kuzeyi: Tomarza’dan Develi’ye giden karayolunu takiben ilçe sınırına kadar. Batısı:Develi ilçe sınırı. Güneyi: Şıhbarak yol ayrımından Böke, Kale, Hacıpaşa yolunu takiben ilçe sınırına kadar.

10-Kocasinan İlçesi; Kuzeyi: Felâhiye İlçe sınırı, Doğusu: Kızılırmağın takiben ırmağın Felahiye ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Kızılırmak Batısı: Kayseri–Boğazlıyan eski Karayolunu takiben İl sınırını kestiği yere kadar.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Bakırdağı Ormanları Devlet Avlağı: Doğusu: Hırsızoğlu Tepe’den başlayarak Karagedik Tepe, Adana il sınırı, Kuzeyi: Bakırdağı Köyü’nden başlayarak Zamantı Irmağı’nı takiben Gökkaya Sırtı, Karaoluk Tepesi, Kıblesiz Tepe, Köroğlu Tepe, Hırsızoğlu Tepe’ye kadar, Güneyi: Adana il sınırı, Batısı: Bakırdağı Köyü’nden başlayarak, Satı Köyü, Yazıçam Sırtı, Kaleköy yol ayrımı, Orta Tepe, Kurşunlu Bakır Tepe, Keloğlandağı Tepe, Adana il sınırına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Kocasinan İlçesi; Kuzeyi: Acısu Deresinin Kayseri–Felahiye Karayolunu kestiği noktadan başlayarak, Acısu Deresi, Katıruçuran Mevkii, Doğusu: Katıruçuran Mevkiinden başlayarak sırtı takiben Düvenkolu Sırtına kadar. Güneyi: Mollahacı Köyünden ağaçlandırma sahasına çıkan toprak yol, Sarıgüney Sırtı, Batısı: Kayseri–Felâhiye Karayolu,

2-Hacılar İlçesi; Doğusu: Cankurtaran Deresinden başlayıp Lifos T, Atağılı T, Akbayır T., Kırcılıseki Sırtını takiben Kırcılıseki T. Kadar, Kuzeyi: Cankurtaran Deresinden başlayıp Alaçayır, Derendere Sırtını takiben Ortaseki Mevkiine kadar, Batısı: Ortaseki Mevkiinden başlayıp Sarıkaya T., Eşşekyarısı T., Üçtepe arası, Kırkpınar Deresini takiben küçük Erciyes Dağına kadar, Güneyi: Kırcılıseki T. den başlayıp Küçük Erciyes Dağına kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

39-KIRKLARELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Demirköy ve Vize İlçeleri: Doğusu: Süleyman’ın çayırı mevkii-Balaban Deresinden güneye doğru, Balaban köyü-Balaban dereyi takiben Mustafa Tepe, Baraj Yeri, Orman Bakım Evi, Çakmak Tepe, Çayırdere Sırtı, Dikilitaş Tepe’ye Batısı: Küçük kaynak pınarından güneye doğru orman yolunu takiben Bıçkı Tepe, Çanlıbayır Tepe, Çavdar Sırtına- Güneye doğru, Dere yatağı boyunca Haydut Tepe- Radar İstasyonuna, Kuzeyi: Sarpdere Köyünün doğusundan Küçük kaynak pınarından Balaban Dereyi takiben Süleymanın çayırı mevkiine Güneyi: Radar İstasyonundan doğu istikametinde Boyunduruk Tepe, Karamanbayırı Tepe, Papuçdere, Dikilitaş Tepe’ye kadar olan saha

2-Lüleburgaz ve Pınarhisar İlçeleri; Doğusu: Tozaklı-Cevizköy-Sütlüce köy yolu Kuzeyi:Tozaklı’dan-Ertuğrul, Pınarhisar yol ayrımına Batısı: Tozaklı, Pınarhisar yol ayrımından, Ertuğrul Köyüne Güneyi:Ertuğrul Köyünden Sütlüce Köyüne uzanan yol

3-Demirköy İlçesi, Saka longozu Mevkii:  Doğusu: Karadeniz Kuzeyi: İğneada-Demirköy Asfaltı Batısı: Bezirgân tepeyi takiben Yavuzderesi-Arpatarla mevkii, Kirazdere, Keltepe, Büyük korutepe, Yuvarlaktepe, Ortabayırtepe, Güneyi: Panayırdere ve Vize İlçe sınırı,

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçesi-Çukurpınar Örnek Avlağı; Doğusu: İncesırt Orman İşletme Şefliği (Balaban Deresi Rızvaniçi Mevkii, Meşeliburun Tepe, Pandak Tepe, Batısı: Kırklareli Orman İşletme Şefliği (Salih Çavuşun Kışlası, Kocaburun Tepe-Hergele Tepe-Dikilitaş Deresi), Kuzeyi: Demirköy Orman İşletme Şefliği Sınırı (Köy Deresi- Büyükdere-İncebel Tepe- Kıran Tepe- Hüseyinin Kışlağı- Salih Çavuşun Kışlağı-Büyükdere), Güneyi: Beypınar-Çukurpınar-Armağan Yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçe, Demircihalil Köyü, Ada Mevkii; Doğusu: Üsküp-Kızılcıkdere yolu, Kuzeyi: Orman Yolu, Güneyi: Kırklareli-Kızılcıkdere yolu, Batısı: Kırklareli-Demircihalil yolu.

2-                        Vize İlçesi (Çamlık Mevkii); Kuzeyi: Küçükyayla-Evrencik arasındaki ham yol, Doğusu: Vize-Küçükyayla köy yolu, Batısı: Pazarlı Köyünden Sofular-Evrencik-Sergen güzergahında Kömürköy ham yol, Güneyi: Vize-Pazarlı asfaltı.

 

40-KIRŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe: Doğusu: Kırşehir Merkezi çıkışından Ankara asfaltı istikametini takiben Çiçekdağı yolu kavşağına kadar olan kısım. Kuzeyi: Ankara asfaltı- Çiçekdağı kavşağından Çayağzı kasabası yolunu takiben Yeniyapan –Demirli Kasabası kavşağına kadar olan kısım Güney Batısı: Kırşehir- Karıncalı yolunu takiben Yeniyapan yolundan Demirli kavşağına kadar olan kısım.

2-Akçakent İlçesi (A) ;Güney Doğusu: Akçakent –Hamzabey Küçük Abdiuşağı yolu Kuzeyi: Akçakent–Kilimli Yolu Batısı: Küçük Abdiuşağı-Solakuşağı yolunun Kilimli Ödemiş yolu kavşağına kadar Güneyi: Taşoluk-Hamzabey Küçükabdiuşağı yolu

Yetikli (B) ; Doğusu: Paşa yakası sırtı, Halaçlı tepe, Kıraç tepe, Çınarlı tepe, Berber tepe, Secan tepe. Kuzeyi: Boğazevci köyünden kocaarmut tepesi, Kırıcaktepe, Kadıncık tepesi, Sivrikaya tepeden Kızılcaali köyünden Secan tepesi hizasına kadar olan kısım. Batısı: Kocaarmut tepeyi takiben Çelikkaya tepeye, Yağmur tepeden uzuznkol sırtına kadar olan kısım, Güneyi: Uzunkol sırtını takiben Zalimali köyünden korkorlu köyüne kabak tepe, Ziyaret tepe, Karlı kuzey tepe, Halaçlı tepeden Paşa yakası sırtına kadar olan kısım.

3-Çiçekdağı İlçesi: Doğusu: Çiçekdağı-Kırşehir kara yolu Kuzeyi: Akçakent- Çiçekdağı karayolunun Kırdök kavşağına kadar olan kısmı Batısı: Kırdök Köyünden Akçakent Çiçekdağı karayoluna bağlanan kısım Güneyi: Kırdök Köyü, Yukarıhacıahmetli, İbikli, yolunu takiben Kırşehir yoluna bağlanan kısım

4-Kaman İlçesi; Doğusu: Yağmurlu Sarıuşağı-Demirliden aydınlar Köyüne giden yol Kuzeyi: Kırşehir–Kaman Karayolu Kuzey Batısı: Kaman İlçesinden Ömerhazılıya giden yol Güneyi: Ömerhacılı- Çadırlı Hacıyusuf–Çadırlı Körmehmet-Yağmurlusarıuşağına giden yol.

5-Mucur İlçesi; Doğusu: Şatıroğlu Mahalle Yolu Kuzeyi: Dağ Çiftliği Şatıroğlu Mahalle Yolu Batısı: Yeşilyurt Dağ Çiftliği Yolu Güneyi: Mucur-Kırşehir asfalt arasında bulunan alan

6-Akpınar İlçesi; Doğusu: Akpınar Merkezi İle İsahocalı yolunun İlçe sınırı arasında kalan kısım. Kuzeyi: Akpınar Merkezinden Ankara Asvaltını takiben Kaman İlçe sınırından Hamit Kasabası güzergâhına kadar olan kısım Batısı: Ankara Asfaltını takiben Akpınar Kaman İlçe sınırından Kaman –Yeniyapan yolunun Kesiştiği yere kadar olan İlçe sınırı Güneyi: Akpınar -İsahocalı yolu ile İlçe sınırını Hamit yoluna bağlayan kısım

41-KOCAELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gebze İlçesi (A): Doğusu: Mudarlı Ovacık Kadılı Köy yolu Kuzeyi: İstanbul İl sınırı, Güneyi: Kadıllı, Yediyer Çiftliğine, Göçebeyliğine giden yol Batısı: İstanbul İl sınırı

(B):Kuzeyi: Muallim Köyü, Gebze yolu Doğusu: Muallim köyü Tem otobanı Güneyi: İzmit Körfezi Batısı: Tubitak MAM sahasının doğu sınırı

2-Kartepe İlçesi: Doğusu: Sakarya İl sınırı, Batısı: Pazarçayır köyünden kuzey yolu takiben Suadiye köyüne Kuzeyi: Suadiye Nusretiye Maşukiye köy yolundan demiryolu takiben Güneyi: Sakarya il sınırından batıya doğru Keltepe TV verici istasyonun güneyinden geçerek Pazarçayır köyüne,

3-Körfez İlçesi(A): Doğusu: Eski İstanbul karayolundan Elmacık-Kalburcu yoluna, Kuzeyi: Eski İstanbul karayolu Güneyi: Kalburcu yolundan batıya doğru, Hereke-Elmacık yolundan Dilovası ilçe sınırına Batısı: Dilovası-Körfez ilçe sınırı

(B):Kuzeyi: Elmacık köyünden yolu doğuya doğru takip ederek Kalburcu köyüne, Doğusu: Kalburcu köyü Güneyi: Kalburcu köyünden Elmacık-Hereke yoluna Batısı: Kalburcu Hereke yolundan kuzeye Elmacık köyüne giden yol

4-Derince İlçesi: Kuzeyi: İstanbul il sınırından, Kandıra ilçe sınırı Doğusu: Kandıra ilçe sınırından Çakmaklar-Hatipler-Çancılar köy yolu Güneyi: Çancılar-Karagöllü köy yolu Batısı: Karagöllü köyünden-Bıçakçılar köy yolunu takiben İstanbul il sınırına

5-Kandıra İlçesi(A): Kuzeyi: Tekke tepenin 400 m kuzeyinden doğuya doğru çam sınırını takiben Yılgınlık tepe, Göztepe, Tarlatepe, Kışlalar Doğusu: Sarısu deresi Güneyi: Sarısu deresinden Doğancılı köyüne, buradan yolu takiben Çalköye Batısı: Çalköyden Seyrek köy yolunu takip ederek karadenize

(B): Kuzeyi: İstanbul il sınırından başlar, Ortaköy-Teksen köy yolunu takiben Çalca köyüne Doğusu: Çalca köyünden, Dereli köy yolunu takiben Dereli köyüne Güneyi: Dereli Tatar Ahmet-Çakmaklar köy yolunu takip ederek Derince ilçe sınırına Batısı: Derince İlçe sınırını takiben İstanbul İl sınırına, buradan İstanbul İl sınırını takip ederek Ortaköy yol ayrımına

(C): Kuzeyi: Sakarya il sınırı Doğusu: Sakarya il sınırı Güneyi: Sakarya il sınırı Batısı: Kandıra-Sakarya yolu

6-İzmit Merkez İlçesi(A): Kuzeyi: Şahinler köyü yol ayrımından Sarışeyh Köyüne buradan yolu takiben Kandıra-İzmit Yoluna bağlanır. Doğusu: Kandıra Anayoldan başlayarak güneye Kıssalar-Orhaniye köyü yolunu takiben Orhaniye Köyüne, Güneyi: Orhaniye köy yolundan Kandıra yoluna, buradan batıya doğru Sadıklar-Nebihoca köy yolu ayrımına kadar Batısı: Sadıklar köy yolundan kuzeye doğru Çobanoğlu, Nebihoca köy yoluna, buradan Şahinler-Sarışeyh köy yolu ayrımına

(B): Kuzeyi: Kandıra ilçe sınırı Güneyi: Sakarya il sınırından Yenice-Çavuşoğlu-Akmeşe yolunu takiben Akmeşe Köyüne Batısı: Akmeşe köyünden Mecidiye Köyünün doğu yolunu takip ederek Kadriye köy yolu ayrımından Kandıra ilçe sınırına

(C): Kuzeyi: Uzunbey-Ketenciler köy yolu Doğusu: Ketenciler köy yolunu güneye takiben Uzuntarla Köyüne buradan E-5 (D-100) karayoluna Güneyi: E-5(D-100) karayolu Batısı: E-5 (D-100) Karayolundan kuzeye doğru İbrikdere köy yolunu takip ederek Ketenciler köy yolu ayrımına

(D): Kuzeyi: İzmit-Adapazarı E-5 (D-100) karayolu Doğusu: İzmit-Gölcük yeni yolu Güneyi: İzmit-Gölcük yeni yolunun eski yol ile birleştiğ yer Batısı: İzmit Körfezi

7-Başiskele İlçesi(A): Kuzeyi: E-5 (D-100) karayolu Doğusu: E-5 yolundan Köseköy’e buradan yolu takiben Kullar’a Güneyi: Kullar’dan yolu takiben eski Gölcük (Sahil) yoluna Batısı: Eski Gölcük sahil yolundan yeni İzmit-Gölcük yolunu takip ederek E-5 (D-100) karayoluna

(B): Kuzeyi: İzmit Körfezi Doğusu: İzmit ilçe sınırı Güneyi: İzmit-Gölcük yolu Batısı: Gölcük ilçe sınırı

8-Gölcük İlçesi(A): Kuzeyi: İzmit Körfezi Doğusu: Başiskele İlçe sınırı Güneyi: Gölcük Karamürsel yolunun Karamürsel sınırlarına kadar Batısı: Karamürsel ilçe sınırı

(B):Kuzeyi: İzmit-Gölcük karayolu Doğusu: İzmit-Gölcük yolundan güneye Yazlık köy yolunu takip ederek Yazlık-Yeni Ferhadiye-Nüzhetiye köy yolu ayrımına Güneyi: Nüzhediye köy yol ayrımından batıya yolu takip ederek Nüzhediye köyüne Batısı: Nüzhediye köyünden kuzeye yolu takip ederek Hasaneyn-Hisareyn köylerine buradan yolu takiben Gölcük yoluna

9-Karamürsel İlçesi(A): Kuzeyi: Yalova il sınırından Semetler-Çamdibi Fulacık köy yolu Doğusu: Fulacık köyünden Bursa İli İznik ilçe sınırına Güneyi: Bursa İli İznik ilçe sınırı Batısı: Yalova il sınırlarına

(B): Kuzeyi: İzmit Körfezi Doğusu: Gölcük İlçe sınrı Güneyi: Gölcük-Karamürsel-Yalova yolu Batısı: Yalova il sınırı

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Körfez-Sipahiler Örnek Avlağı; Doğusu: İzmite giden eski İstanbul yolundan Kocasırt Tepe, Meydancık Tepe ve Güllük Tepenin Doğusundan geçen stabilize yol, Batısı: Belen-DereköySipahiler, Köy yolunu takip ederek Eski İstanbul yoluna kadar, Kuzeyi: Eski İstanbul-İzmit yolu, Güneyi: Köşk tepenin güneyinden Yaylacık tepenin batısı, Düztepenin güneyi Çenedağ tepenin güneyinden geçen stabilize yol, Yataktepenin güneyi, Üç tepenin güneyindeki yol, Sarımeşe deresini kesen kurudereden Asfalt yolu takiben Ballıköy Mahlesine

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Gebze İlçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı Koruma Alanı; Kuzeyi: Molla Fenari-Denizli köy yolu (Eski İstanbul yolu) Doğusu: Balıklayalar Tabiat Parkı batı sınırı, Güneyi: Demirciler-Tavşanlı köy yolu Batısı: Tavşanlı-giden Köy yolu, buradan eski İstanbul yoluna.

2-Dilovası İlçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı: Kuzeyi: Denizli köyünden Eski İstanbul yolunu doğuya takip eder. Doğusu: Eski İstanbul yolundan Demirciler köy yolunu takiben Demirciler köyüne Güneyi: Demirciler köyünden Tavşanlı köy yolunu takiben Balıklayalar Tabiat Parkının doğu sınırına Batısı: Tabiat Parkının doğu sınırını kuzeye doğru takip ederek Eski İstanbul yoluna

3-Kuzeyi: Örnek köyden başlayarak Pazarçayırı köy yolunu takliben Kartepe TV verici istasyonuna, Doğusu: Kartepe TV verici istasyonundan Sakarya il sınırına Güneyi: Sakarya İl sınırı Batısı: Sakarya il sınırından kuzeye doğru Kazandere’yi takip ederek Tepecik köyü buradan Serindere Örnek köy yolunu takip ederek Örnek köye

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kandıra İlçesi Seyrek Köyü mevkii; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

42-KONYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Ereğli İlçesi; Doğusu: Halkapınar İlçe sınırı, Kuzeyi: Ereğli Halkapınar karayolu Sarıca yol kavşağından, Sarıca-Orhaniye-Yazlık Köyüne oradan Yazlık, Yellice yol kavşağına, Batısı: Yazlık-Yellice yol kavşağından-Yellice-Karaman İl sınırına, Güneyi: Karaman İl sınırına,

2-                        Karatay-Selçuklu-Altınekin İlçeleri; Doğusu: Karatay ilçesi İpekler-Katrancı köy yollarının Aksaray–Konya karayolu ile birleştiği noktadan, Karadona-Yağlıbayat-Aksaklı-Beşağıl köy yolları, Kuzeyi: Altınekin ilçesi Karakaya (Mennek)-Koçaş-Hacınuman köy yolları, Batısı: Altınekin ilçesi Karakaya (Mennek) -Selçuklu ilçesi Eğribayat-Kervan-Kızılca kuyu köy yollarının Konya-Aksaray karayolu ile birleştiği noktadan Büyükalim Petrol İstasyonuna, istasyondan Karatay ilçesi Divanlar-Karakaya-Göçü köy yolları, Güneyi: Göçü Köyünden yayla yollarını takiben Beşağıl Köyüne giden yol.

3-                        Kulu ve Cihanbeyli İlçeleri; Doğusu: Karacadağ-Celep yolu, Kuzeyi: Karacadağ- Kozanlı Kasabası yolu, Batısı: Kozanlı-Bulduk Kasabası arasındaki arazi yolu, Güneyi: Bulduk-Celep Kasabası arasındaki arazi yolu arasında kalan saha.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Akören Mavi Boğaz Devlet Avlağı: Doğusu: Akören İlçe merkezinden, Karahöyük, Çumra ilçe sınırının Karahüyük-Apassaraycık yolunu kestiği noktadan Çumra ilçe sınırını takiben Beyşehir kanalına, Kuzeyi: Akören-Kayasu yolu, Kayasu-Akkise yolu üzeri Ahırlı İlçe sınırını kestiği noktaya, Güneyi: Beyşehir kanalı arasında kalan saha, Batısı: Ahırlı ilçe sınırları.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Taşkent İlçesi-Balcılar Kasabası; Doğusu: Hadim ilçe sınırı, Kuzeyi: Balcılar Kasabasından Hadim İlçesi Kutlupınar Köyü yolu Hadim ilçe sınırını kestiği noktaya, Batısı: Balcılar Kasabasından Karaman ili Başyayla’ya giden yolun il sınırını kestiği noktaya, Güneyi: Karaman il sınırı.

2- Halkapınar İlçesi; Doğusu: Mersin İl sınırı, Kuzeyi: Ereğli-Aydıkent köy yolunun Halkapınar hududundan başlayıp, Halkapınar-Eskihisar- Kayasaray köy yolu ve Mersin il sınırına, Batısı: Ereğli İlçe sınırı, Güneyi: Karaman İl sınırı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

43-KÜTAHYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde avın yasaklandığı sahalar:

1-Aslanapa İlçesi; Doğusu: Çamırdık-Bezirgân-Ören yol ayrımından asfalt yolu takiple, Bezirgân, Terziler, Ballıbaba, Göynük ören köyü ve yine yolu takiple, Kütahya-Çavdarhisar Devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Kütahya-Çavdarhisar Devlet yolunun, Göynükören köy yol ayrımından Devlet yolunu takiple, Aslanapa-Çavdarhisar ilçe sınırının birleştiği yere kadar. Batısı: Kütahya-Çavdarhisar Devlet yolu ile Aslanapa-Çavdarhisar ilçe sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple, ilçe sınırı ile Çamurdık-Gökağaç köy yolunun birleştiği yere kadar. Güneyi: Aslanapa-Çavdarhisar ilçe sınırı ile, Çamurdık köyü ve yolu takiple, Çamurdık-Bezirgan-Ören yol ayrımına kadar.

2-Çavdarhisar İlçesi; Doğusu: Gökağaç-Çamurdık köy yolu ile, Çavdarhisar-Aslanapa ilçe sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple, Çavdarhisar-Kütahya Devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Çavdarhisar-Kütahya Devlet yolunu takiple, Çavdarhisar ilçe merkezine kadar. Batısı:Çavdarhisar ilçe merkezinden Yeşildere köyüne giden asfalt yolu takiple, Yeşildere köyüne kadar. Güneyi: Yeşildere köyünden, köy yolunu takiple, Hacımahmut, Çam köyü, Gökağaç ve yolu takiple, Gökağaç-Çamurdık köy yolu ile Çavdarhisar-Aslanapa ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

3-Domaniç İlçesi; Doğusu: Çukurca-Erikli köy yolu ile Kütahya-Bilecik il sınırının birleştiği yerden, il sınırını takiple, il sınırının Domaniç-Bursa devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Batısı: Kütahya-Bilecik il sınırı ile Domaniç-Bursa Devlet yolunun birleştiği yerden, devlet yolunu takiple, Domaniç ilçe merkezi Güneyi: Domaniç ilçe merkezinden, Çakıl köy yolunu takiple, çakıl, Ilıcaksu, Çukurca ve yolu takiple, Çukurca-erikli köy yolu ile Kütahya-Bilecik il sınırının birleştiği yere kadar.

4-Emet İlçesi; Doğusu: Kayı köy-Üyücek köy yolu ile Emet-Tavşanlı ilçe sınırının birleştiği yerden ilçe sınırını takiple, Emet-Tavşanlı Devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile Emet-Tavşanlı Devlet yolunun birleştiği yerden devlet yolunu takiple Günlüce köyüne kadar. Batısı: Günlüce köyünden Tavşanlı-Emet Devlet yolunu takiple Sarıayak yol ayrımına kadar. Güneyi: Tavşanlı-Emet Devlet yolunun, Sarıayak yol ayrımından yolu takiple Kayı köy ve takiben; Kayı-Üyücek köy yolunun Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar

5-Gediz İlçesi; Doğusu: Kütahya-Uşak il sınırı ile somaklı-uğurluca arası il yolu yol ayrımının birleştiği yerden, yol ayrımını takiple Gediz-Altıntaş il yoluna kadar. Kuzeyi: Somaklı-Uğurluca arası yol ayrımı ile Gediz-Altıntaş il yolunun birleştiği yerden il yolunu takiple, Gümüşlü-Dörtdeğirmen köyü. Batısı: Dörtdeğirmen köyünden asfalt yolu takiple, Erdoğmuş, Vakıf köy ve yine yolu takiple, Kütahya-Uşak il sınırına kadar. Güneyi: Dörtdeğirmen-Vakıf köy yolunun Kütahya-Uşak il sınırı ile birleştiği yerden il sınırını takiple, somaklı-uğurluca arası yol ayrımının, Kütahya-Uşak il sınırı ile birleştiği yere kadar.

6-Hisarcık İlçesi; Doğusu: Hisarcık-Simav Devlet yolu ile, Hisarcık-Simav İlçesi sınırının birleştiği yerden, Devlet yolunu takiple, Hisarcık İlçe Merkezi ve Hisarcık-Emet Devlet yolunu takiple, Hisarcık-Emet İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Hisarcık-Emet Devlet yolunun, Hisarcık –Emet İlçe sınırı ile birleştiği yerden, İlçe sınırını takiben, Hisarcık-Emet-Simav İlçe sınırlarının birleştiği yere kadar. Batısı: Hisarcık-Emet-Simav İlçe sınırlarının birleştiği yerden İlçe sınırını takiple, Hisarcık-Simav Devlet yolu ile birleştiği yere kadar.

7-Pazarlar İlçesi; Doğusu: Sofular-Uğurlu güme asfalt yolu ile-Pazarlar-Şaphane ilçe sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple, Pazarlar-Şaphane il yolunun birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Pazarlar-Şaphane ilçe sınırı ile il yolunun birleştiği yerden il yolunu takiple Pazarlar ilçe merkezi Batısı: Pazarlar ilçe merkezinden; Pazarlar–Yenice köy asfalt yolunu takiple, Yakuplar asfalt yol ayrımına kadar. Güneyi: Yakuplar köy asfalt yolu ayrımından yolu takiple, Yakuplar, Örey, Sofular köyü ve yolu takiple, ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar.

8-Simav İlçesi(A);Doğusu: Simav-Gediz devlet yolu ile–Simav-Şaphane ilçe sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple, Simav-Hisarcık ilçe sınırının, Kestel–Alınören köy yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Kestel-Alınören köy yolu ile Simav-Hisarcık ilçe sınırının birleştiği yerden ilçe sınırını takiple, Simav-Hisarcık devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Batısı: Simav-Hisarcık devlet yolunu takiple, Simav-ilçe merkezine kadar. Güneyi: Simav ilçe merkezinden-Simav-Gediz devlet yolunu takiple, devlet yolun, Simav-Şaphane ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar,

(B):K.Doğusu: Güney köy den, köy yolunu takiple, oyunoba, çamlık köy ve takiple Kütahya-Balıkesir il sınırı Kuzeyi: Kütahya-Balıkesir il sınırını takiple il sınırı ile kızılcık köy arası Batısı: Kızılcık köy den, köy yolunu takiple Kiçir, takiple Akpınar köyüne kadar. Güneyi: Akpınar köyünden asfalt yolu takiple Kusumlar, Efir, Akdağ ve yine yolu takiple Güney köye kadar.

9-Şaphane İlçesi(A);Doğusu: Üçbaş-ılıcasu asfalt köy yolunu takiple, yolun, Şaphane Gediz İlçe sınırı ile birleştiği yer ile ilçe sınırını takiple, Simav-Gediz Devlet yoluna kadar. Kuzeyi: Üçbaş köyünden asfalt yolu takiple inceğiz-Şaphane asfalt yolun birleştiği yere kadar. Batısı: Üçbaş –Şaphane asfalt köy yolu ayrımından yolu takiben Simav-Gediz Devlet yoluna kadar. Güneyi: Simav-Gediz Devlet yolu

(B):Doğusu: Şaphane –Gediz İlçe sınırı Kuzeyi: Gürkuyu-Kızılkoltuk-Sofular köy yol ayrımından, yolu takiple Gürkuyu ve takiben yolun–Şaphane-Gediz İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar. Batısı: Gürkuyu-Kızılkoltuk-sofular yol ayrımından yolu takiple Kızılkoltuk ve Karakür köyü yine yolu takiple, Kütahya-Manisa il sınırı Güneyi: Kütahya-Manisa il sınırı ile Şaphane-Gediz ilçe sınırının birleştiği yer. İle çevrili sahalarda ve yukarıdaki sahaların 300 metre mesafe içinde avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanması için Merkez Av Komisyonuna teklifte bulunmak üzere,

10-Tavşanlı  İlçesi; Doğusu: Şahin-Kirazlı yayla köy yolu ile Tavşanlı-Kütahya ilçe sınırının birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple Tavşanlı-Kütahya devlet yolu ile birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Tavşanlı-Kütahya devlet yolunu takiple Tavşanlı ilçe merkezine kadar. Batısı:Tavşanlı ilçe merkezinden Tavşanlı-Çavdarhisar il yolunu takiple, Kuruçay, Güzelyurt, Yağmurlu, Akça ve yine yolu takiple il yolu ile Tavşanlı-Hisarcık ilçe sınırının birleştiği yere kadar. Güneyi: Tavşanlı-Çavdarhisar il yolunun, Tavşanlı-Hisarcık ilçe sınırı ile birleştiği yerden, ilçe sınırını takiple, ilçe sınırı ile Şahin-Kirazlı yayla köy yolunun birleştiği yere kadar.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kütahya Merkez Yellice Devlet Avlağı; Doğusu: Kütahya-Çavdarhisar devlet yolunun, Eski Kütahya-Çavdarhisar yol ayrımından yolu takiple, Kütahya-Afyon devlet yolu ve takiple, Hacıkavaslar Mah. yol ayrımından itibaren yolu takiple, Hacıkavaslar Mah, Topçuoğlu Mah., Hamidiye Mah., Börekçiler Mah. ve yolu takiple Aydoğdu Köyü, Okcu Mah. ve Güveçci Mah.’ne kadar giden yol. Kuzeyi:  Güveçci Mah.’den yolu takiple Sofuköy, Demirciören Köyü yine asfalt yolu takiben Gümüş Köyü -Etigümüş işletmeleri yol ayrımı ve takiple Bölücekmeşe Sırtı’na kadar.     Güneyi: Ayakbastı Tepe’den Sarayköy yolunu takiple, Çömlekçi Köyü takiple, Abaş Köyü takiben Kureşler Köyü ve yolu takiben Kütahya-Çavdarhisar devlet yolu ile Kütahya-Aslanapa ilçe sınırının birleştiği yere kadar. (Şb1’e gelen 13.04.2010 tarihli faksa göre) Batısı: Bölücekmeşe Sırtı’nı takiple Kayabaşı Tepe, Ak Tepe, Dallı Tepe, Otluca Tepe, Oyuk Tepe, Katranlık Tepe, Ayıkaya Sırtı’nı takiple Çalca Sırtı, Kapanca Sırtı, Belyayla Sırtı takiple Dedekıran Tepe, Gülkayası Sırtı’nı takiben Arpalık Tepe, Taşkesti Tepe ve Ayakbastı Tepe’ya kadar.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-                        Tavşanlı-Yaylacık Örnek Avlağı: Doğusu: Çatalçam Tepeden, Güneye doğru Hanyeri Tepe, Yukarıköy, Kurtlukıran Tepe, İncebel, Tepe, Sırakayalar sırtı, 1176 rakımlı Tepeye varır, Karaçayır Mevkiinden Dereciği takiple Kepez tepeye giden sırtı takiben Kepez Tepe, Yeldeğmez tepenin kuzeyinden Göçere tepe, Yağcı yolu Tepe, Üççam Tepe, Dedepınar Tepe, Karapınar Sırtı, Türkmen Tepe, 1227 rakımlı Tepeden Dorumdede Tepeye, Batısı: Kabaçam Tepeden kuzeye sırtı takiple Kızıl Tepeye, buradan yine sırtı takiple Ortayol Tepeye ve Küllüce Tepeye, Karadoruk Tepe ve buradan yine sırtı takiple Bozhisar Dereden Elmalıcasu Deresinden Burcakadası Tepeye, Kuzeyi: Burçaknadası Tepeden, 1288, Ahlatlıca Tepe, Kapıtarla Tepe, Pnıarüstü Tepeye, İkizce Tepeden ise Karşı Tepeye, Güneyi: Dorum Tepenin güneyindeki sırtı takiple Asarlık Tepeye, buradan İsaköy ile Şenlik Köyüne doğru yolu takiple Erenler Tepe sırtı ile yolun kesişim noktasına, buradan Hamam Çeşmesini takiple Kabaçam Tepe Sırtına ve Kabaçam Tepesine.

2-                        Sabuncupınar Örnek Avlağı: Doğusu: Kalburcu Çiftliği, Döllük Hendeği, Karabayır Tepeleri, Kışlaüstü Tepe, Kavakpınar Tepe, Karsak Tepe, Kocagöl Deresi, Topyolu Deresi, Batısı: Porsuk Barajı, Asarlık Tepe, Kuzeyi: Porsuk Barajı, Güneyi: Buzağılık Tepe, Sarıkayalar Tepe, Kayadağı Tepe, Asarkaya Tepeleri, Seyitali Türbesi, Kızıl Tepe, Koca Tepe, Leş Tepe, Eşşekkaya Tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için avlanmanın yasak olduğu sahalar:

1-                        Merkez Aslantaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Tavşanlı Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3-                        Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4-                        Balıkesir-Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

44-MALATYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçesi; Doğusu: Kale İlçe Sınırı, Kuzeyi: Battalgazi ve Yazıhan ilçe sınırları, Batısı: Akçadağ ve Yeşilyurt İlçe Sınırı, Güneyi: Malatya-Elazığ ve Malatya-Kayseri-Adana karayolu.

2-                        Akçadağ İlçesi; Doğusu: Malatya Merkez ve Yeşilyurt İlçe Sınırı, Kuzeyi: Yazıhan İlçe Sınırı, Batısı: Kadıibrahim, Yukarı Örükçü, Güzyurdu yol istikametinden Malatya, Develi, Akçadağ Merkez karayolu ile Büyükçimiş, Ören yol istikameti, Güneyi: Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçe sınırları

3-                        Arapgir İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Boğazlı-Günyüzü istikametinden Arapkir karayoluna bağlanan kısım, Batısı: Boğazlı, Bostancık, Çakırsu, Kunducak, Sipahiuşağı istikameti Güneyi: Karakaya baraj gölü.

4-                        Arguvan İlçesi; Doğusu: Arapkir ilçe sınırı, Kuzeyi: Arguvan, Karahöyük Ermişli ve Arguvan-Hekimhan karayolu Batısı: Hekimhan ve Yazıhan İlçe Sınırları, Güneyi: Yazıhan ilçe sınırından Yazıhan- Arapkir karayolunu takiple Morhamam köyünden doğuya düz hatla il sınırı.

5-                        Battalgazi İlçesi; Doğusu: Kale İlçe Sınırı, Kuzeyi: Karakaya Baraj Gölü, Batısı: Malatya- Merkez ve Yazıhan ilçe sınırları, Güneyi: Malatya, Elazığ Demir yolu ve Kuluşağı, Şişman, Kapıkaya karayolu.

6-                        Darende İlçesi; Doğusu: Hekimhan ilçe sınırı, Kuzeyi: Kuluncak ilçe sınırı, Ayvalı karayolu Batısı: Ayvalı-Darende karayolu Darende-Malatya karayolu, Güneyi: Akçadağ İlçe Sınırı.

7-                        Doğanşehir İlçesi; Doğusu: Adıyaman il sınırı, Kuzeyi: Yeşilyurt ilçe sınırı, Batısı: Malatya-Adana karayolu ve Savaklı, Huduttan Sürgü birleşim yolu dahil, Güneyi: Adıyaman il sınırı

8-                        Doğanyol İlçesi; Doğusu: Malatya il sınırı, Kuzeyi: Malatya, Doğanyol, Akkent, Yalınca karayolu, Batısı: Pötürge ilçe sınırı, Güneyi: Pötürge ilçe sınırı

9-                        Hekimhan İlçesi; Doğusu: Arguvan ilçe sınırı, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Malatya-Sivas karayolu, Güneyi: Hekimhan, Arguvan karayolundan Haydaroğlu, Başakkavak, Çevreli yolu istikameti.

10-                     Kale İlçesi; Doğusu: Pötürge ilçe sınırı, Kuzeyi: Karakaya Baraj Gölü, Batısı: Battalgazi ilçe sınırı, Güneyi: Malatya-Elazığ Karayolu ve Gülenköy-Yenidamlar-Akça-Uzunhüseyin Yolu istikameti.

11-                     Kuluncak İlçesi; Doğusu: Hekimhan ilçe sınırı, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: Kuluncak-Hekimhan karayolu ve Kuluncak Yünlüce-Ayvalı yol istikameti.

12-                     Pütürge İlçesi; Doğusu: Pazarcık, Ömerli, Doğanyol, Karayolu ve Pazarcık, Tepehan, Yandere yol istikameti, Kuzeyi: Karakaya Baraj Gölü ve Kale ilçe sınırı, Batısı: Malatya Merkez ilçe sınırı Güneyi: Adıyaman İl Sınırı.

13-                     Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt, Kadiruşağı, Kozluk, Adıyaman karayolu istikameti, Kuzeyi: Malatya, Doğanşehir karayolu Batısı: Akçadağ-Doğanşehir ilçe sınırı, Güneyi: Adıyaman İl Sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçesi (Konak); Doğusu: Karmışlıboğazdere, Darlıkdere, Tümürce Sırtı, Naldöken Sırtı, Kuzeyi: Yıldız Tepe, Karatarla Tepe, Kom Tepe, Halacık Tepe, Kurttepe istikametinden Karagöz Köy yolu, Batısı: Daztepe, Kızılcagüney Tepeleri Yıldıztepe, Güneyi: Tümürce Komu, Aşacak Kayalıkları, Hacıemir Komu, Daztepe.

2-                        Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Suyolu Kemeri, Yarıkkaya Sırtı, Karataş Dağı, Karataş Tepe, Kuzeyi: Yeşilyurt, Kölkuşağı Tepe, Fadıloymağı Tepe, Batısı: Büyük Tepe, Kale Tepe, Seyituşağı-Aşağıhaçova karayolu, Köyyan Tepe, Güneyi: Karataş Tepe, Mazıağacı Sırtı, Büyük Tepe.

 

45-MANİSA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A)(Yayla Bölümü ):Doğusu: Muradiye-Osmancalı yolunu takiben Siyekli-Koruköy-Yenice-Yuntdağ Köseler Köyyolu Kuzeyi: Koruköy-Yenice Köy yolunu takiben Y.Köseler-Karaahmetli Köyyolunu takiben İzmir İl sınırı Batısı: İzmir İl sınırı Güneyi: Osmancalı-Ortaköy-Türkmen-Otmanlar-Karakuzu Köyyolunu takiben İzmir İl sınırı

(B): ( Karakoca Bölümü )Doğusu: Manisa, Spil Dağı Milli Parkı sınırını takiben İzmir İl sınırı Kuzeyi: Manisa-İzmir Karayolu Batısı: Manisa-İzmir Karayolu Güneyi: İzmir İl sınırı

(C):(Karaoğlanlı Bölümü) Doğusu: Manisa-Turgutlu Karayolunu takiben Turgutlu İlçe sınırı Kuzeyi: Manisa-Turgutlu Karayolu Batısı: Manisa-Turgutlu Karayolunu takiben Karaoğlanlı-Sancaklı Bozköy-Sancaklı İğdecik-Çambel Köyyolu Güneyi: İzmir İl Sınırı

2-Alaşehir İlçesi: Doğusu: Alaşehir-Sarıgöl karayolunu takiben Bahadır-Ketenburun-Kızıltepe-Kaklık Köyyolunu takiben İzmir İl sınırı Kuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl Kara yolu Batısı: Alaşehir-Osmaniye Köyyolunu takiben Zeytinçay deresi Güneyi: İzmir İl sınırı

3-Ahmetli İlçesi: Doğusu: Ahmetli-Dibekdere Köyyolunu takiben Gölmarmara İlçe sınırı Kuzeyi: Ahmetli, Gölmarmara İlçe sınırı Batısı: Ahmetli-Kestelli-Kargın-Derici-Mandallı Köy yolunu takiben Gölmarmara İlçe sınırı Güneyi: Ahmetli-Kestelli-Kargın Köyyolu

4-Akhisar İlçesi: Doğusu: Akhisar-Kırkağaç Karayolunu takiben Kırkağaç ilçe sınırı Kuzeyi: Akhisar-Kırkağaç İlçe sınırı Batısı: Akhisar-Soma İlçe sınırı Güneyi: Akhisar-Zeytinliova-Üçavlu-Evkaf Tekke Köyyolunu takiben Soma İlçe sınırı

5-Demirci İlçesi(A) (Rahmanlar Bölümü):Doğusu: Köprübaşı-Demirci eski Karayolunu takiben Ulacık-Rahmanlar-Çanakçı-Bardakçı Köyyolu Kuzeyi: Demirci-Mahmutlar-Bardakçı Köyyolu Batısı: Bardakçı-Beğenler Köyyolunu takiben Demirci-Gördes İlçe sınırı Güneyi: Köprübaşı-Demirci Eski Karayolunu takiben Kulalar-Deliçoban Köyyolu

(B): (Öksüzler Bölümü)Doğusu: Köprübaşı-Demirci karayolunu takiben Öksüzlü-Kazancı-Sarnıç-Tekeler Köy yolunu takiben Demirci Karayolu Kuzeyi: Demirci-Köprübaşı Karayolu Batısı: Talas-Çöğürler köyyolunu takiben Köprübaşı-Demirci Karayolu Güneyi: Köprübaşı-Demirci Karayolunu takiben Yenice –Talas Köyyolu

(C): (Ayvaalan Bölümü)Doğusu: Alaağaç-Marmaracık Köyyolu       Kuzeyi: Kerpiçlik-İsmailler-köyyolunu takiben Marmaracık Köyyolu Batısı: Kerpiçlik-İsmailler Köyyolunu takiben Durhasan Köyyolu Güneyi: Durhasan-Ayvaalanı-Alaağaç köyyolu

(D):(Boyacık Bölümü) Doğusu: Gömeçler-Kuzeyir-Kışla-Yavaşlar-Köyyolu Kuzeyi: Demirci-Yarbasan köyyolunu takiben Elek-Yavaşlar köyyolu Batısı: Yarbasan-Boyacık-Mezitler köyyolu Güneyi: Mezitler-Gömeçler köyyolu

6-Gölmarmara İlçesi: Doğusu: Gölmarmara-Salihli ilçe sınırı Kuzeyi: Gölmarmara-Beyler-Taşkuyucak köy yolunu takiben-Gölmarmara-Salihli ilçe sınırı Batısı: Beyler-Kılcanlar köyyolu Güneyi: Kılcanlar-Yeniköyyolunu takiben-Gölmarmara-Salihli ilçe sınırı

7-Gördes İlçesi: Doğusu: Gördes-Salihli ilçe sınırını takiben Korubaşı-Dereçiftlik-Bayat Köyyolu Kuzeyi: Gördes-Bayat köyyolunu takiben Yakaköy-Paşaköy-Boyalı Köyyolu Batısı: Boyalı-Yeniköy-Çağlayan köy yolunu takiben Gördes-Gölmarmara İlçe sınırı Güneyi: Salihli-Gördes İlçe sınırını takiben Gölmarmara-Gördes ilçe sınırı

8-Kırkağaç İlçesi: Doğusu: İlyaslar-Karakurt köy yolunu takiben Akhisar-Gelenbe Kara yolu Kuzeyi: Gelenbe-Kırkağaç Karayolu Batısı: Kırkağaç-Gelenbe Karayolu Güneyi: Kırkağaç-Bakır-İlyaslar köyyolu

9-Köprübaşı İlçesi: Doğusu: Salihli-Köprübaşı Karayolu Kuzeyi: Salihli-Köprübaşı yolunu takiben Kavakyeri-Yeşilköy-Mıdırcık köyyolu Batısı: Salihli-Köprübaşı İlçe sınırını takiben Darı Deresi-Mıdırcık köyyolu Güneyi: Salihli-Köprübaşı İlçe sınırı

10-Kula İlçesi( İbrahimağa Bölümü ) (A):Doğusu: Kula-Selendi Eski Karayolu Kuzeyi: Kula-Selendi İlçe sınırı Batısı: Kula İncesu köyyolunu takiben Hamidiye-Encekler-Çeribaşı köyyolu Güneyi: Kula-İncesu köyyolu

(B):(Evciler Bölümü )Doğusu: Manisa-Uşak İl sınırı Kuzeyi: Kula-Uşak karayolu Batısı: Kula-Hacıtufan-Balibey Köyyolu Güneyi: Balibey-Çolaklar-Bebekli-Cüceler-Tatlıçeşme-Eşme Karayolunu takiben Uşak İl sınırı

11-Salihli İlçesi: Doğusu: Salihli-Poyraz Damları-Poyraz-Hacı Hıdır-Korubaşı köyyolunu takiben Salihli-Gördes İlçe sınırı Kuzeyi: Salihli-Gördes İlçe sınırı Batısı: Salihli-Kemerdamları-Kurttutan Köy yolunu takiben Salihli-Gölmarmara İlçe sınınrı Güneyi: Salihli-Tepecik-Kemerdamları köyyolu

12-Sarıgöl İlçesi: Doğusu: Sarıgöl-Buldan Karayolu Kuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Batısı: Alaşehir-Sarıgöl İlçe sınırı Güneyi: Sarıgöl-Buldan Karayolunu takiben Kızıl Çukur-Günyaka köyyolu

13-Saruhanlı İlçesi(Kemiklidere Bölümü)(A):Doğusu: Saruhanlı-Gölmarmara Karayolunu takiben Beyoba Köyyolu Kuzeyi: Saruhanlı-Akhisar Karayolunu takiben Kemiklidere-Beyoba Köyyolu Batısı: Saruhanlı-Akhisar Karayolu Güneyi: Saruhanlı-Akhisar Karayolunu takiben Nuriye-Lütfiye-Kumkuyucak yolu

(B):(Aydınlar Bölümü)Doğusu: Sarıçam-Sarısığırlı-Hatipler-Şatırlar Köyyolunu takiben İzmir İl sınırı Kuzeyi: İzmir İl sınırı Batısı: Manisa Merkez-Saruhanlı İlçe sınırı Güneyi: Sarıçam-Çaltepe-Gökbel Köyyolu

14-Selendi İlçesi(Gökgedik Bölümü)(A): Doğusu: Kula-Selendi eski karayolu Kuzeyi: Selendi-Çalıklı-Çampınar-Şehirlioğlu köyyolu Batısı: Çampınar-Şeremet köyyolunu takiben Kula İlçe sınırı Güneyi: Kula-Selendi İlçe sınırı

(B):(Zıramanlar Bölümü) Doğusu: Selendi-Kürkçü köyyolunu takiben Uşak İl sınırı Kuzeyi: Selendi-Kürkçü köyyolu Batısı: Kula-Selendi Karayolu Güneyi: Uşak İl sınırı

(C):(Çıkrıkçı Bölümü)Doğusu: Selendi Çayı Kuzeyi: Yassıseyhan-Pınarlar-Tavak-Omurlar-Havaoğlu köyyolu Batısı: Şehrlioğlu-Çortak-Havaoğlu Köyyolu Güneyi: Selendi-Eskin Köyyolu

15-Soma İlçesi: Doğusu: Soma-Kırkağaç İlçe sınırını takiben Balıkesir il sınırı Kuzeyi: Balıkesir İl sınırı Batısı: Soma-Deniş-Sultaniye-Tabanlar köyyolunu takiben Balıkesir İl sınırı Güneyi: Soma-Kırkağaç Karayolunu takiben Kırkağaç İlçe sınırı

16-Turgutlu İlçesi: Doğusu: Ahmetli İlçe sınırı Kuzeyi: Turgutlu-Ahmetli Karayolu Batısı: Turgutlu-Ahmetli Karayolunu takiben Çıkrıkçı-Ayvacık-Güney-Kuşlar-Karaköy yolunu takiben İzmir İl sınırı Güneyi: İzmir İl sınırı

 

46-KAHRAMANMARAŞ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu: Çağlayancerit ilçe sınırını takiben Beşenli köyünden Başdevrişli köyünü devamla Çağlayancerit ve Nurhak ilçe sınırı birleşimine kadar. Kuzeyi: Çağlayancerit ve Nurhak ilçe sınırı birleşiminden Kahramanmaraş Merkez ilçe ile Nurhak ilçe sınırından devamla Alişar Köyü yolu sınırına kadar Batısı: Sarıgüzel ve Hacınınoğlu köylerinden devamla Ceyhan nehri sınır olmak üzere Kahramanmaraş-Göksun karayoluna kadar Güneyi: Kahramanmaraş-Göksun karayolundan itibaren Sarıkayaköyü, Ulutaş, Gafarlı, Kozludere, Bulanık ve Küçüknacar köyleri karayolu sınırından Beşenli köyüne kadar

(B); Doğusu: Dadağlı köyünü takiben Hacıağalar köyü, Önsen, Kurtlar köyüne kadar. Kuzeyi: Kurtlar Köyünü takiben Fatmalı, Zeytindere, Kale, Dereboğazı, Karadere Köyü yolu  sınırına kadar Batısı : Karadere köyü yolunu takiben Büyüksır köyüne kadar, Güneyi:Büyüksır Köyü yolunu takiben Dadağlı köyüne kadar

2-Andırın İlçesiDoğusu: Akgümüş köyünden, merkez ilçe sınırını takiben Ayşepınar, Alanlı köy sınırına kadar Kuzeyi: Akgümüş köyü, Altınyayla, Andırın-Göksun karayoluna kadar Batısı: Andırın-Göksun karayolu Güneyi: Kahramanmaraş-Andırın karayolundan Çuhadar ve Torlar köyü devamından Andırın-Göksun karayoluna kadar

3-Elbistan İlçesi: Doğusu: Elbistan-Malatya karayolundan Malatya İl sınırını takiben Nurhak ilçe sınırına, Kuzeyi: Elbistan Merkezden başlayarak Elbistan Malatya karayolunu takiben Malatya sınırına kadar Batısı: Elbistan Merkezden Taşburun, Akpınar yolundan Ekinözü ilçe sınırı Güneyi: Nurhak İlçe sınırını takiben Adıyaman il sınırına kadar

4-Göksun İlçesi: Doğusu: Göksun yerleşim yeri sınırından başlamak üzere Kahramanmaraş-Kayseri devlet karayolundan Doğankonak köyünden Kayseri sınırına kadar. Kuzeyi: Doğankonak Köyünden Kahramanmaraş Kayseri il sınırına kadar Batısı: Saimbeyli ilçe sınırından Hançer deresini takiben Kaleboynu,  köyüne kadar. Güneyi: Saimbeyli ilçe sınırından Huğtaş, Acıelma köyünden Merkez ilçe sınırına kadar

5-Nurhak İlçesi: Doğusu: Adıyaman il sınırı Batısı: Elbistan, Nurhak karayolu Kuzeyi: Elbistan ilçe sınırı Güneyi: Nurhak merkezden karayolunu takiben Adıyaman il sınırı

6-Türkoğlu İlçesi; Doğusu: Türkoğlu ilçesi merkezden Kahramanmaraş-Adana karayolunu takiben Beypınar köyüne kadar Kuzeyi: Türkoğlu ilçesi merkezden Yeşilyöre köyüne ve ilçe sınırına kadar, Batısı: Yeşilyöre Köyünden ilçe sınırını takiben Öztürk köyü, Doluca Köyü ve Adana İl sınırına kadar, Güneyi: Adana il sınırını takiben Çakıroğlu köyüne kadar

7-Çağlayancerit İlçesi: Doğusu: Düzbağ Kasabasından karayolu sınır olmak üzere Adıyaman sınırına kadar, Kuzeyi: Düzbağ Kasabasından Küçükcert karayolu sınır olmak üzere Çağlayancerit karayoluna kadar, Batısı: Çağlayancerit İlçesi karayolu sınır olmak üzere Bozlar beldesine kadar, Güneyi: Bozlar yolunu takiben Başpınar Köyünden Adıyaman ili sınırına kadar.

8-Pazarcık İlçesi(A):Doğusu: Narlı kasabasından Pazarcık-Adıyaman karayolunu devamla Kartalkaya barajı seti üzerinden Armutlu, Çiçekalan, Tetirlik ve Şahintepesi köy yolunu devamla Büyüknacar beldesine kadar. Kuzeyi: Büyüknacar beldesinden Merkez-Pazarcık ilçesi sınırına kadar Batısı: Pazarcık ilçesi sınırından Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu birleşimine kadar. Güneyi: Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu sınır olmak üzere Narlı beldesine kadar.

(B):Doğusu:Kahramanmaraş-Gaziantep il sınırından karabıyıklı köyünü takiben Karaçay köyü yolu birleşme noktasına kadar. Kuzeyi: Karaçay köyü yol birleşiminden Narlı beldesi-Türkoğlu ilçesi karayolundan devamla Türkoğlu ilçesi sınırına kadar. Batısı: Pazarcık-Türkoğlu ilçesi sınırından Gaziantep sınırı birleşimine kadar. Güneyi:Kahramanmaraş-Gaziantep sınırı hattı.

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Göksun İlçesi Devlet Avlağı:

Doğusu: Göksun-Elbistan eski yolu Tombak köyü başlangıç olmak üzere Soğucak, Nadir ve Höyüklü köyü yolundan Göksun-Elbistan yolu sınırına kadar, Kuzeyi: Elbistan-Göksun karayolu sınırından devamla Yağmurlu köyüne kadar, Batısı: Yağmurlu köyünden Hacıömer köyünü devamla Göksun-Elbistan eski yol sınırına kadar, Güneyi: Gücüksu Köyünden eski Göksun-Elbistan karayolundan devamla Tombak köyüne kadar.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Elbistan Kızılkandil Örnek Avlağı; Doğusu: Seyitali tepe, Deliklitaştepe, Oyuklutepe, Kırmızıtepeyi takiple Ortatepe, Kuzeyi: Bakacaksırtı, Hallotepenin güneyini takiple Seyitali tepe, Batısı: Sünnet köyünün doğusundan odun ziyaret tepe, sivri tepe, Odunlık tepeyi takiple Bakacak sırtı. Güneyi: Sünnet Köyünün doğusundan Kartepe, Çukur, Karaoluk sırtı, şaksırtı, Atmaca tepenin güneyinden takiple, Cantepe, Ziyaret tepe ve Orta tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A)(Ahır Dağı Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası) ; Doğusu: Üçtepe, Gebetepe, Yanlızardıç Tepelerini birleştiren sırt hattı, Kuzeyi: Kurtdeliği, Köseburun, Karlık, Küçügünyurdu Tepelerini birleştiren sırt hattı, Batısı: Küçüğünyurdu ve Karayatak Tepelerini birleştiren sırt hattını devam eden Keklik Deresine kadar, Güneyi: Yanlızardıç, Aytepe ve Çağmantepeden devam eden sırt hattı.

(B):Pazarcık Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası:Doğusu:Pazarcık Devlet Karayolunu takip eden hat, Kuzeyi:Armutlu Köyünü takip eden sınır hattı, Batısı:Armutlu köy sınırır takip eden hattan Yarbaşı Köyü sınırına kadar olan hat. Güneyi: Yarbaşı Köyü sınırını takiben Yolboyu Köyü sınırına kadar olan sınır.

(C):Kaledibi Kınalı Keklik Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası: Doğusu: Ceceli Köyünü takiben Küçük İmalı Köyü ve Doluca Köyü karayolu takip eden hat hat sınırından Merkez İlçe sınırına kadar, Kuzeyi: Şekeroba Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Akçalı Köyünü takip eden karayolu ile Ceceli Köyü yol ayrımına kadar olan hat. Batısı: Şekeroba Belediyesi yol ayrımını takip eden Devlet Karayolundan Osmaniye İl sınırına kadar olan hat ile sınırlı. Güneyi: Osmaniye İl sınırı hattından Düziçi yol ayrımına kadar olan il sınırı

(Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kahramanmaraş-Adana Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

47-MARDİN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Ömerli, Midyat, Mazıdağı ve Savur İlçeleri; Güneyi: Mazıdağı İlçesinden başlayarak Yeşilli, Ömerli, Midyat, Yayvantepe, Mardin İl sınırı, Batısı: Mazıdağı İlçesinden başlayarak Şanlı köyünü devamla Karataş köyünü devamla, Mardin İl sınırı Doğusu: Yayvantepe köyünden başlayarak Güngören, Başyurt, Beğendi, Baysun, Belen, Yanılmaz, Ulaş, Kartalkaya, Yoncalı, Çelikköy köyü Kuzeyi: Mardin İl sınırı.

 

48-MUĞLA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Fethiye İlçesi: Doğusu: Kabaağaç–Minare Köy yolunun Kabaağaç Köyü Dip Mahallesi yol kavşağından itibaren takiple Minare–Yakabağ-Eşen-İzzettin-Gölbent köy ulaşım yolunu takiple Boğaziçi Köy yolu kavşağı Kuzeyi: Kabaağaç-Minare Köy yolundan Dip Mahallesine ulaşım yolundan sonra Kocadereyi takiple Akbel Ovasına ve buradan Babadağ-Ölüdeniz Beldesi ulaşım yolunu takiple Akdeniz Güneyi: Boğaziçi Köyü ulaşım yolunu takiple Akdeniz. Batısı:Akdeniz

2-Dalaman İlçesi:Doğusu : Akköprü Barajı, Kilocağı Yolu Kuzeyi:Nuribaba Kulesinin bulunduğu sırt Güneyi :Dalaman-Fethiye Karayolunun bulunduğu kısım ile Topçu Tepesinin güney kısmı Batısı:Dalaman Çayı

3-Bodrum İlçesi: Doğusu: Bodrum Kızılağaç yol ayrımı ve Yokuşbaşı Mevkiinde Değirmen Tepe ve Akbük Tepe sırtlarından denize uzanan alan Kuzeyi: Bodrum-Turgutreis Karayolu Bodrum, Akyarlar Turgutreis karayolunun güneyinde kalan sahil şeridi Güneyi: Bodrum-Turgutreis sahil şeridi Bodrum, Akyarlar, Turgutreis karayolunun güneyinde kalan sahil şeridi Batısı: Gürece–Dereköy yolu ve Gümüşlük Beldesi ve Turgutreis Beldesi

(B): (Gökçeler Mevkii):Doğusu: Demir Tepe, Kızılyaka Tepesi, Kayabaşı Tepesinden Kale Tepe sırtlarına Kuzeyi: Demir Orman Ekip Binası alanı ve Torba-Göltürkbükü Karayolu Güneyi: Bodrum-Konacık Karayolu Batısı: Evciören Tepesi ve Çakal Tepe Sırtı

4-Milas İlçesi: Doğusu:Hasanbağ Köy hudutları Kuzeyi:Boğaziçi Köyü sınırlarında kalan göl ve çevresi Güneyi: Milas-Bodrum Karayolu Batısı: Sırtlandağı Halep Çamı Koruma Sahası

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

Fethiye-Boğaziçi Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Bükceğiz Mahallesi’nden kuzeye doğru uzanan ve Kertil Tepe, Kızıltaş Tepe, Ballısivri Tepe’den Gölcük Tepe, Çatal Tepe ve oradan Kızılca Köyü Doğusundan Karadere’ya inen hat, Kuzeyi: Boğaziçi Köyü’nün Avlan Mahallesi merkezinden doğuya doğru uzanan ve Eşen’e giden yolun Çatal Tepe’den inen sırtı kestiği hat, Batısı: Boğaziçi Köyü’nden güneye doğru uzanan ve Yediburunlar Mahallesi’ne inen yol ile Yediburunlar Mahallesi’nden Ara Tepe’nin doğusundaki Körüstan Tepe’ye uzanan oradan da Sütleyen Adası Tepesi’nden Sancak Burnu’na inen hat, Güneyi: Sıfat Burnu’ndan doğuya doğru uzanan İnkaklık Burnu, Yassıca Burnu, Kılıç Burnu’ndan Domuz Burnu’na uzanan hat ile Domuz Çukuru’ndan Pınarcık Mahallesi’ne, Oradan da doğuya doğru Damyeri Mevkiinden Bükceğiz Mahallesi’ne bağlanan hat.

Avlanmaya Özel İzinle Açılan Sahalar (ÖÇK Sahaları ve DevletÜretme Çiftliği):

1-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde Yer Alan; Doğusu : İlindos Koyu’na inen orman yolu ile çatı koyuna inen orman yolu Kuzeyi : Gökova Körfezi Güneyi : Hisarönü Körfezi Batısı: Alavara Koyu’na inen orman yolu ile yol kavşağından Hisarönü körfezine 90 derecelik dik hat

I., II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşlardan sadece; Kınalı Keklik, Kaya Güvercini, Tahtalı, Karatavuk, Çulluk, Küçük Su Çulluğu ve Su Çulluğu (Bekasin), IV. Grup Avlanabilen  Kuşların tamamının ve II. Grup Memelilerden Yaban Domuzu avının serbest olmasına,

2-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi; Doğusu: Yassıdağ, Karaballık Tepesi’nden, Kurubük Tepesi ve buradan Akdenize inen düz hat Kuzeyi: Karaballık Tepesi’nden, Yassıdağ Tepesi’ne giden düz hat ve buradan Sındı-Zeytincik mahallesine, Palamutbükü-Yakaköy yolu kesişim noktasından, Yakaköyü yol güzergâhını izleyerek giden hat, Yakaköy’den Knidosa giden yolun güneyi ve yol güzergâhı ile Yazıköy çıkışındaki orman yolunu takiben Gökova Körfezi Güneyi: Akdeniz Batısı Gökova Körfezi’nden ve Damlaca Tepesi’nden Bağlarözü koyuna inen dik hat

3-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi; Doğusu: Çiftlik Limanı-Bayır Köyü yolu Kuzeyi: Bozburun Beldesi’nden Söğüt Köyü’ne giden karayolu, Turgut Köyü’nden Bayır Köyü’ne giden karayolu (500 m. içerisinden başlamak kaydıyla) Güneyi: Akdeniz Batısı: Bozburun Beldesi’nden Söğüt Köyü’ne giden karayolu-Akdeniz.-

II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşlardan sadece; Kınalı Keklik, Kaya Güvercini, Tahtalı, Karatavuk, Çulluk, Küçük Su Çulluğu ve Su Çulluğu (Bekasin), IV. Grup Avlanabilen Kuşların tamamının ve II. Grup Memelilerden Yaban Domuzu avının serbest olmasına,

4-Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi (A) ;Doğusu: Kıralan Mahallesi’nden Ören Mahallesi’ne, oradan güney istikamette Beyobası Beldesi’ne inen yolun batı kısmını takiben, Köyceğiz-Ortaca Karayolunun Yuvarlak Çayı kestiği köprüden tepe arasına giden yolun batısını takiben Eskiköy Mevkii Kuzeyi: Kıralan Mahallesi’nden Ortaca asfaltına inen yolun güney kısmını takiben batı istikamette Köyceğiz Gölü kenarına kadar olan kısım Güneyi:Eskiköy Mevkii’nden Peçenek Mahallesine inen yolun kuzeyi Batısı: Köyceğiz Gölü kenarındaki bataklık ve sazlıklarla çevrili olan alanın Ortaca İlçesi Mülki Hudutlarında kalan kısmı.

I., II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşların (Keklik türleri hariç olmak üzere) ve II.Grup Memeli Av Hayvanlarından Yaban Domuzu avının serbest olmasına, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ve bu bölgenin 300 metre mesafesi içinde her türlü avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanmasına,

(B) Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi; Doğusu: Toparlar Beldesi’nden güney istikamette Belediye Arıtma İstasyonuna inen yolu takiben Baklalık Mevkii, Günlükdöven Mevkii istikametinde Gemer Mevkii’ne kadar inen yolun batısı, Kuzeyi: Muğla-Ortaca Karayolu Güneyi: Kemer Mevkii’nden batı istikamette Kınalı Mevkii, Küçükgöz Mevkii’ne kadar uzanan yolun kuzeyi Batısı: Küçükgöz Mevkii’nden kuzey istikamette Kazancıçayırı Mevkii’ne oradan Muğla asfaltına çıkan yolun doğusu

I., II. ve III. Grup Avlanabilen Kuşların (Keklik türleri hariç olmak üzere) ve II.Grup Memeli Av Hayvanlarından Yaban Domuzu avının serbest olmasına,

5-Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi; Doğusu: Akdeniz, Batısı: Akdeniz, Kuzeyi: Güngörmez limanından kuzey-doğu yöne uzanan hattı takiben Akdeniz, Güneyi: Akdeniz

Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan Kapıdağ Yarımadasının sadece I. Grup Avlanabilen Kuşlar ile II. Grup Memeli hayvanlardan Yaban Domuzu için ava açılmasına, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ve bu bölgenin 300 metre mesafesi içinde her türlü avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanmasına,

6- Dalaman Devlet Üretme Çiftliği; Dalaman Devlet Üretme Çiftliğinin içerisinde; Havaalanı ve Askeri tesislere 500 metre mesafe ile batıya uzanan kanal ve yol boyunca okaliptüs ağaçlık sahası ve Dalaman çayı arasında ve güneyde denize kadar olan alanının özel izinle ava açık hale getirilmesi için Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 2010-2011 av dönemini kapsayacak şekilde protokol düzenlenerek bu alan ava açılmıştır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-                        Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Köyceyiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

49-MUŞ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Kızılağaç, Suluca, Sağlık, Üçevler, Ağıllı, Ilıca köylerini bağlayan köy yolu Kuzeyi: Yörecik, Eralanı, Eğirmeç, Özdilek, Ortakent, Arpayazı köylerinden geçen demiryolu hattı Batısı: Diyarbakır il sınırı Güneyi: Bitlis, Batman ve Diyarbakır il sınırı

2-Hasköy İlçesi: Doğusu: Bitlis il sınırı Kuzeyi: Hasköy Bitlis Karayolu Batısı: Karaağaçlı, Yerkaya köylerini birbirine bağlayan köy yolu Güneyi: Bitlis İl Sınırı

3-Korkut İlçesi: Doğusu: Bitlis İl Sınırı Kuzeyi: Kıryaka, Taşlıca, Çalaplı köylerini bağlayan köy yolu Batısı: Düzova, Güneyik, İçboğaz, Gültepe, Kıryaka, Taşlıca köylerini bağlayan köy yolu Güneyi: Hasköy ilçe sınırı

4-Varto İlçesi(A):Doğusu: Kayalıkaya, Yurttutan, Boyalı, Erdoğan, Varto ilçe sınırı Kuzeyi: Erzurum İl Sınırı Batısı: Almacık, Omcalı, Karaköy, Değerli köylerini bağlayan köy yolu Güneyi:Varto Bulanık arasındaki il yolu

(B):Doğusu: Görgü, Ağaçkorur, Varto-Erzurum Karayolu ve Varto-Muş Karayolu Kuzeyi: Erzurum İl Sınırı Batısı: Diyarbakır il sınırı Güneyi: Varto İlçe Sınırı

5-Bulanık İlçesi: Doğusu: Malazgirt İlçe Sınırı Kuzeyi: Şehittahir, Arslankaya köy yolu Batısı: Şehittahir, Gündüzü, Kotanlı, Örenkent, Gölyanı, Göztepe, Söğütlü köylerini bağlayan yol Güneyi: Bitlis İl Sınırı

6-Malazgirt İlçesi(A): Doğusu: Ağılbaşı, Bilala, Kuruca, Kazgöl, Boyçapkın, Kadıköy, Karakoç köy yolu Kuzeyi: Çiçekveren, Balkaya köylerini bağlayan köy yolu Batısı: Karıncalı, yapraklı, aktuzla, ulusu, seyıt Tomu,  Alikalkan köylerini bağlayan köy yolu Güneyi: Karakoç Alikakan köylerini bağlayan yol

(B):Doğusu: Dirimpınar, Beşçatak köy yolu Kuzeyi: Gölağılı Nurettin, Arslankaya köylerini bağlayan köy yolu Batısı: Malazgirt İlçe Sınırı Güneyi: Çayırdere, Hanoğlu, Okçuhan köylerini bağlayan köy yolu

 

50-NEVŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçesi (A); Doğusu: Nevşehir-Derinkuyu ilçe sınırı, Kuzeyi: Kaymaklı-Mazı arası asfalt yol, Batısı: Kaymaklı-Derinkuyu arası devlet yolu, Güneyi: Nevşehir-Derinkuyu ilçe sınırı

(B):Doğusu: Uçhisar-Çardak-Güvercinlik arasındaki kara yolu Kuzeyi: Nevşehir-Ürgüp karayolu Batısı: Nevşehir-Niğde karayolu(Güvercinlik köyüne kadar) Güneyi: Çardak-Güvercinlik yolu

2-                        Avanos İlçesi; Doğusu: Avanos-Kayseri yolu-Göynük-Mahmatlar kara yolu Kuzeyi: Büyükayhan-Özkonak Stabilize Kaplama yolu, Batısı: Büyükayhan-Avanos Gülşehir devlet yoluna kadar, Güneyi: Gülşehir–Avanos devlet yolu.

3-                        Kozaklı İlçesi(A): Doğusu: Karasenir-Kozaklı yolu Kuzeyi: Nevşehir-Yozgat il sınırı Batısı: Burnukara–Yozgat yolunu takiple il sınırı Güneyi: Kozaklı-Karahasanlı karayolundan Burnukara-Yozgat yolu

(B); Doğusu: Kalecik-Boğaziçi-Çağşak-Kayaaltı yolu, Kuzeyi: Kalecik-Hasanköy yolu, Batısı: Hacıbektaş-Kozaklı ilçe sınırı, Güneyi: Hacıbektaş ilçe sınırı.

(C); Doğusu: Nevşehir-Kayseri il sınırı, Kuzeyi: Kozaklı-Küçükyağlı-Büyükyağlı yolundan Kayseri il sınırına kadar, Batısı: Kozaklı-Taşlıhöyük yolu, Güneyi: Kozaklı-Taşlıhöyük yolundan Kayseri il sınırına kadar.

4-                        Hacıbektaş İlçesi (A); Doğusu: Topaklı-Kayaaltı Asfalt yolu ve Kozaklı Hacıbektaş ilçe sınırı Kuzeyi: Kozaklı-Hacıbektaş ilçe sınırı, Batısı: İlicek-Sadık-Yurtven Asfalt yolu Güneyi: Kayseri-Kırşehir devlet yolu

(B); Doğusu: Mikail-Kisecik-Karaburna yolu-Hacılar, Kuzeyi: Nevşehir-Kırşehir il sınırı, Batısı: Nevşehir-Kırşehir il sınırı, Güneyi: İl sınırından Şahinler, Yeşilli, Hacılar.

(C): Doğusu: Büyükkışla-İğdelikışla yolundan (Kayseri-Ankara yoluna kadar) ilçe sınırı Kuzeyi: Kayseri-Ankara karayolu Batısı: Hacıbektaş, Avuç, Kayseri-Ankara yolu Güneyi: Büyükkışla-Hacıbektaş karayolu

5-                        Ürgüp İlçesi (A); Doğusu: Nevşehir-Kayseri il sınırı, Kuzeyi: Sofulardan Avanos, Kayseri yolunun birleştiği noktaya kadar Batısı: Sofular-Aksalur stabilize yolu, Güneyi: Ürgüp-Kayseri karayolu.

(B):Doğusu: Karain, Karlık ve Yeşilöz yolu (Kayseri il sınırına kadar) Kuzeyi: Ürgüp-Karacaören yolu (Karain kavşağına kadar) Batısı: Ürgüp-Mustafapaşa-Cemil-Taşkınpaşa-Şahinefendi yolu Güneyi: Kayseri-Nevşehir il sınırı

6-                        Derinkuyu İlçesi; Doğusu: Derinkuyu–Ürgüp ilçe sınırı, Kuzeyi: Kaymaklı-Mazı Arası asfalt yol, Batısı: Nevşehir Derinkuyu ilçe sınırından Nevşehir Derinkuyu devlet yolu, Güneyi: Derinkuyu-Tilköy arası asfalt yol

7-                        Gülşehir İlçesi(A): Doğusu: Terlemez-Fakuşağı-Abuşağı yolu-Kızılırmağa kadar Kuzeyi: Kızılırmak nehri Batısı: Kırşehir il sınırı-Aksaray il sınırı (Terlemez yoluna kadar) Güneyi: Terlemez köyü-Ciceli köyü arasındaki yol (Aksaray il sınırlarına kadar)

(B): Doğusu: Alemli-Dadağı-Yeşilöz arası asfalt kaplama yol Kuzeyi: Gülşehir-Hacıbektaş ilçe sınırı Batısı: Hacıbektaş-Gümüşkent-Yüksekli-Gülşehir arası asfalt yol Güneyi: Gülşehir-Avanos arası devlet yolu

8-                        Nevşehir Merekez Acıgöl Derinkuyu: Doğusu: Çat, Nevşehir, Boğazköy; Özyayla, Özlüce, Çakıllı arası asfalt yol, Kuzeyi: Nevşehir-Gülşehir İlçe sınırı. Batısı: Çiftlik, Tatlarin, İnanlı, Acıgöl, Ağıllı, Kurugöl arası asfalt yol.Güneyi:Kurugöl, Doğala, Çakıllı arası stabilize yol.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

   1- Acıgöl ilçesi:Doğusu:Acıgöl-İnallı-Tatlarin yolu Kuzeyi:Tatlarin-Bağlıca-Gülşehir ilçe sınırı-Aksaray il sınırı Batısı:Aksaray il sınırı-Acıgöl yolu Güneyi:Acıgöl yolu-Aksaray il sınırı

 

51-NİĞDE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A); Doğusu: Çamardı İlçe sınırı Kuzeyi: Elmalı, Kızılören, Kavlaktepe yolu Batısı: Elmalı, Eynelli yolu Güneyi: Çamardı İlçe sınırı

(B):Doğusu: Hamamlı-Niğde yolu Kuzeyi: Hamamlı, Kumluca, Hançerli, Koyunlu, Fesleğen yolu Batısı: Bor ilçe sınırını takiben, Bordan Fesleğene giden yol Güneyi: Bor-Niğde yolu

(C):Doğusu: Nevşehir il sınırı Kuzeyi: Nevşehir il sınırı Batısı: Aksaray İl Sınırı Güneyi: Bozköy-Kayırlı-Derinkuyu yolu

2-Bor İlçesi(A);Doğusu: Niğde merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Çiftlik İlçe Sınırı Batısı: Altunhisar ilçe sınırı Güneyi: Niğde-Bor-Altunhisar yolu

(B):Doğusu: Çamardı İlçe sınırı Kuzeyi: Kemer hisar-Havuzlu-Gökbez-Kürkçü-Postallı-Kızılkapı yolu Batısı: Niğde Ulukışla yolu Güneyi: Ulukışla ilçe sınırı

3-Altunhisar İlçesi(A);Doğusu: Akçaören -Ulukışla-Kitreli yolu Kuzeyi: Aksaray İl sınırı Batısı: Aksaray İl sınırı Güneyi: Altunhisar-Ankara yolu

(B):Doğusu: Bor İlçe Sınırı Kuzeyi: Çiftlik ilçe sınırı Batısı: Altunhisar-Çiftlik yolu Güneyi: Bor Altunhisar yolu

4-Çamardı İlçesi; Doğusu: Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kuzeyi: Niğde Merkez ilçe sınırı, Niğde-Çamardı yolu ve Kavlaktepe yol ayrımından Orhaniye-Sulucaova yolu Batısı: Yelatan-Çamardı-Niğde yolunu takiben, Eynelli yol ayrımından itibaren Eynelli-Elmalı yolu Güneyi: Çamardı-Adana yolunun, Elekgölü köyü bitiminde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile birleştiği nokta

5-Ulukışla İlçesi; Doğusu: Çamardı ilçe sınırı, Adana il sınırı Kuzeyi: Bor ilçe sınırı Batısı: Ulukışla-Niğde karayolu Güneyi: Ulukışla-Adana karayolu

6-Çiftlik İlçesi;Doğusu: Niğde Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Çiftlik-Azatlı- Niğde yolu Batısı: Altunhisar-Çiftlik yolu Güneyi: Niğde Merkez ilçe sınırı ve Altunhisar ilçe sınırı

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Niğde Ketençimeni Devlet Avlağı: Doğusu: Tepeköy deneyi kaşı sırtı, bentdere dağı Kuzeyi: Taynus tepesi, Hacıbekir obası, bağlutaş tepe, keten çimeni Güneyi: Hamamlı, kumluca, hançerli, koyunlu fesleğen okçu, Batısı: Beşparmak kayası dikenlice boynu Boztepe Yuvalı seki sırtı

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Çamardı İlçesi; Doğusu: Adana-Çamardı karayolu, Kuzeyi: Bekçili-Çardacık-Mahmatlı yolu, Batısı: Yeniköy-Bekçili yolu, Güneyi: Adana il sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamardı-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

52-ORDU:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Fatsa İlçesi (Gaga Gölü); Doğusu: Fatsa-Aybastı şosesi, Kuzeyi: Fatsa-Aybastı şosesi, Batısı: Fındıklık ve Gaga Mahallesi, Güneyi: Fındıklık ve Topul Mahallesi.

2-                        Mesudiye İlçesi (Çaltepe Mevkii); Kuzey Doğusu: Çaltepe ve Üçyol Beldesi (Üçyol-Esatlı yolu), Kuzeyi: Karabayır ve Üçyol Beldesi, Batısı: Reşadiye-Tokat sınırı, Güneyi: Esatlı Yaylası.

3-                        Akkuş İlçesi (Höçek Mevkii); Doğusu: Keltepe’yi takiben Kırantepe’yi birbirine bağlayan sırt, Kuzeyi: Kırantepe ile Ergülübela Tepe’yi birleştiren hat, Batısı: Ergülübelatepe, Porsuktepe, Eski tuğla ocağı hattı, Güneyi: Gökcebayır Deresi (Tifi Deresi).

4-                        Perşembe İlçesi (Efirli Mevkii); Doğusu: Kumbaşı Mah. ve Boztepe, Kuzeyi: Karadeniz, Güneyi: Cezaevi Köprüsü’nden düz hatla Perşembe Deresi’nin Kuru Dere ile kesiştiği noktaya, Kuru Dere’yi akış tersi istikamette Kuru Çeşme Sırtı’na (Kovanlı Mah., Seferli Mah., Tonga Mah., Çukur Mah. ve Kıran Mah. güneyde kalacak), Batısı: Kuru Çeşme Sırtı’ndan Hanif Burnu ile Perşembe-Ordu karayolunun kesiştiği yere (Hatip, Efendioğlu ve Bacınoğlu Mahalleleri batıda kalacak.) ile çevrili saha.

5-                        Çamaş İlçesi Sakargeriş (Kestane Yokuşu Mevkii); Doğusu: Çamaş, Sarıyakup, Kemalpaşa Mahallesi, Kuzeyi: Çamaş, Giden, Taşoluk Mahallesi, Güneyi: Gürgentepe İlçesi, Işıktepe Beldesi, Batısı: Çatalpınar Şirinköy-Keçili Köyü.

6-                        Merkez İlçesi (Melet Irmağı Ağzı); Doğusu: DSİ seddesiyle sınırlı Cumhuriyet Mahallesi, Kuzeyi: Karadeniz, Güneyi: Devlet sahil yolu, Batısı: Durugöl Mahallesi.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kurşunçalı Avlağı; Doğusu: Sayacabaşı, Günören köy yolu ile sınırlı olmak üzere Ortaburun Deresi, Kuzeyi: Perşembe İlçesi, Selimiye Köyü, Güneyi: Kadıncık Köyü tarım arazileri, Batısı: Erikçioğlu Deresi doğu kısmı, Çilekliyatak Tepe’ye, Kapaklık Mahallesi ortasından Çakıroğlu, Küçükyavaş Mahallesi diğer mahalleler dışarıda ve batıda kalmak üzere, Üzümlüce Deresi’ni takiple, Çorakdere Mahallesi Sırtı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Ünye Asarkaya; Doğusu: Yüceler ve Eski Kızılcakese Köyleri mülki alanları, Kuzeyi: Ordu-Samsun devlet yolu, Batısı: Başköy ve Gölceğiz Köyleri, Güneyi: Cevizdere.

 

53-RİZE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

İkizdere İlçesi-Sivrikaya Mevkii; Güneyi ve Batısı: Tenal Deresi’yle Aksu Deresi arasındaki İkizdere-İspir devlet karayolu bağlantısı ve Aksu Deresi’ni müteakip Karacelle Tepesi’yle birleşen hat, Kuzeyi: Karayolundan başlayarak Tenal Deresi devamında Ziyaret Tepe, Soğansekisi Tepeleri’ni birbirine bağlayan sırt, Doğusu: Kızılkaya T, Çiftegöl T, Karacelle Tepeleri’ni birbirine bağlayan sırt hattı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Hemşin Devlet Avlağı: Doğusu: Varyemez Yayla, Taniş Mevki, Tuğut Yayla, Sampir Mevki, Karap Yayla, Cocon Yayla, Kangar Yayla, Hemşin Deresi, Yayla arası Mah., Kito Yayla, Bitişik Meydan Köy, Hacmpos Tepe, Derebaş Sırtı, Kılısı Sırtı, Bilginler Mahallesi, Şenyuva  Ormanlı Mahallesi Kuzeyi:Pergam Mah. Tomas Mah. Küçükdağ, aşağı-yukarı viçe Mah. Güneyi:Ova Tepe, Grobni Yayla, Kehator dere, pilencut yayla, şengipos yayla, gacut mevki, Batısı: Aslan Mah., Isırlık Damları, Fevzioğlulları Mah., Merama Tepe, Çağuk Tepe, Burnuksuz Tepe, Dahdendor Mevki, Bitlioğlu Mevki, Davalı Mah., Kaytas Tepe, Grokni Yayla , Kehator Dere, Mezra Dere, Hacıosman Tepe, Gindeş Yayla, Çatalkaya Tepe.

Örnek Avlaklar:

Yavuzlar, (Çayeli) Örnek Avlağı: Doğusu: Sefalı Köyünün doğusundan Çataklı Hoca Mahallesinin batısından takiple Abdullah Hoca mevki takiple Derinbel Tepeden Topkaya Tepeye, Batısı: Karakulak Mahallesini takiple güneye Demirci Tepe takiple yukarı bağ tepe takiple güneye Kilis Tepe Kuzeyi: Kufrakbeli Tepenin batısından takiple Kestanelik Köyünün kuzeyinden batıya takiple Zafer Mahallesinin kuzeyi, Güneyi: Derinbel Tepe takiple Topkaya Tepeyi takiple batıya doğru

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamlıhemşin Kaçkar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

54-SAKARYA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Sapanca İlçesi; Doğusu; Kırkpınar-Mahmudiye yolu Kuzeyi; Kırkpınar-Kurtköy yolu Batısı; Kırkpınar-Kurtköy, Dibektaş yolu Güneyi; Dibektaş-Mahmudiye bağlantısı orman yolu

(B): Doğusu: Akçaydan Arifiye’ye giden yol Kuzeyi: Sapanca Gölü, Sapanca–Adapazarı Otoyolu Batısı: Sapanca İlçe Yerleşimi Güneyi: Sapanca–Akçay yolu

2-Kaynarca İlçesi: Doğusu: Ziahmet-Küçükkışla Köy Yolu Güneyi: Küçükkışla-Sarıbeyli Köy Yolu Batısı: Sarıbeyli- Karamanlar Köy Yolu Kuzeyi: Karamanlar-Uzunalan-Ziahmet Köy Yolu

3-Söğütlü İlçesi(Aslanlar Göleti):Doğusu: Aslanlar-Kantar Köy Yolu Güneyi: Karadere-Aslanlar Köy Yolu Batısı: Elmalı-Karadere köy Yolu Kuzeyi: Kantar-Elmalı Köy Yolu

4-Ferizli İlçesi(Bakırlı Köyü Giren-Çıkan Devlet Ormanı):Doğusu: Karasu Ağaçlandırma sahası ve Akgöl Güneyi: Bakırlı Köyü tarım alanları Batısı: Bakırlı–Resuller Köy Yolu Kuzeyi: Karasu ağaçlandırma sahası

5-Pamukova İlçesi: Doğusu: Karaağaç tepesinden Abdullah Pınarına, Oradan Patlak Dereye uzanan yol Kuzeyi: Tekne Tepeden Karaağaç tepeye giden yol Batısı: Teknetepeden patlak dereye giden yol Güneyi: Patlak Dere

6-Karasu İlçesi (Limandere Beldesi);Doğusu: Su Batağı–Dereköy Yolu Kuzeyi: Kurumeşe–Şubatağı Yolu Batısı: Kurumeşeden Sakarya Nehrine uzanan sırtı takiben Sakarya Nehri Güneyi: Ayı Deresi

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Gümüşdere-Doğnçay Devlet Avlağı: Doğusu: Doğançay-Karapürçek Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırları Kuzeyi: Doğançay-Yeniköy Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Gümüşdere-Suadiye Orman İşletme şeflikleri sınırları Güneyi: Doğançay-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırlarını takiple, Gümüşdere-Geyve Orman İşletme Şeflikleri sınırları Batısı: Gümüşdere-Pamukova Orman İşletme Şeflikleri sınırları

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Taraklı Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Bolu-Göynük Orman İşletme Şeflik sınırı, Dikmentepe, Bağlarbaşı tepe, Batısı: Göynük Çayı, Kuzeyi: Batıdan başlayarak Taraklı’ya kadar Göynik Çayı’nı takiben Taraklı-Göynük yolu, Güneyi: Batıdan başlayarak Keleşgüneyi Tepe, Çığıltepe, Sünnetçi Tepe, Toplu Tepe, Kurtatanı Tepe, Şarlak Deresi, Avcıoğlu Deresi ve Bağlarbaşı Tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

55-SAMSUN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Samsun Merkez; Doğusu: Yeniköy, Avluca, Çardakgeriş köy yollarını takiben Düzören Köyü, Kuzeyi: Yeniköy köy yolunu takiben, köy yolunun Samsun-Kavak demiryolu ile kesiştiği yere kadar, Batısı: Samsun-Kavak demiryolunun Yeniköy köy yolu ile kesiştiği yerden, Tuzaklı köy yolu ile kesiştiği yere kadar, Güneyi: Tuzaklı köy yolunun Samsun Kavak demiryolu ile kesiştiği yerden Tuzaklı Köyü’nü takiben Düzören köyü.

2-Havza İlçesi: Doğusu: Gidirli-Dereköy-Demiryurt köy yolunu takiben Ilıca Beldesi, Güneyi: Ilıca Beldesi’nden Çakıralan-Havza yolunu takiben Aslançayırı yol kavşağından Sivrikise Köyü’ne kadar, Batısı: Sivrikise-Kocaoğlu-Kayabaşı Köyü Kılcanlar Mahallesi yolunu takiben, Kılcanlar Mahallesi’ne kadar, Kuzeyi: Kılcanlar Mahallesi’nden Yalak Dere, Yeriçi Deresi’ni takiben Yağcımahmut Köyü Yeriçi Mahallesi’nden Yeniköy Tepesi,Yeniköy Tepesi’nden yolu takiben Gidirli Köyü’ne.

3-Ladik İlçesi (A) (Ladik Gölü ve bu gölü çevreleyen 1 Km. mesafe); Doğusu: Aktaş Şeyhli köyü yolu ile göl arasında kalan saha, Kuzeyi: Mazlumoğlu Kıranboğaz, Tatlıcak yolu, Batısı: Aşağıgölyazı, Tatlıcak köy yolu, Güneyi: Ladik-Taşova devlet karayolu.

4-Vezirköprü-Kunduz; Doğusu: Vezirköprü-Durağan yolunun Çaltu Köyü kavşağından Kocakaya Köyü kavşağına, Kocakaya Köyü yolunu takiben Kocakaya Köyü Karadere Mahallesi’ne, buradan Kaleboynu Mahallesi Kocakaya Tepesi’nden geçen yolu takiben Kumral Köyü’ne, buradan da Kumral Deresi’nin Saraycık-Çorakdere Köyü yol kavşağı ile kesiştiği yere kadar, Kuzeyi: Yukarı Darıçay Köyü-Aşağı Darıçay Köyü yolunun (Yukarı Darıçay Köyü’nün Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolu ile kesiştiği yerden, Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolunu takiben Susuz Köyü-Kızılkise Köyü yol ayrımından Kızılkise Köyü’ne kadar, buradan da Çaltu Orman Deposu’ndan Çaltu Köyü yolunu takiben Vezirköprü-Durağan yoluna kadar, Batısı: Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’den kuzeye doğru Karatepe’nin Doğusundan geçen yoldan, İğdecik Mahallesi’ne buradanda Yukarı Darıçay Köyü yolunu takiben Darıçay Köyü’ne kadar, Darıçay Köyü’nden Aşağı Darıçay Köyü yolunu takiben (Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Kumral Deresi’nin Saraycık-Çorakdere Köy yolu ile kesiştiği yerden Çorakdere Köyü-Belalan Köyü-Naldeliği Sapağı’nı takiben Geyik Üretme İstasyonu, buradan da Sarıçiçek Yangın Kulesi-1 takiben Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’ ye giden yol.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Ladik Akdağ Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Aşağı Gölyazı köyünün batısından takiple Çakırgümüş köyü takiple ziyareti mevkii, Kuzeyi: Tüfekçidere mahallesinden takiple kale tepenin kuzeyinden takiple Erenler Tepesinin kuzeyine takiple Hamamcık Tepe takiple Taşlı Tarla Mevkiinin kuzeyinden Yulaf yerinin kuzeyinden takiple Yukarı Gölyazı köyünün soluna kadar, Batısı: Tüfekçidere Mahallesinin solundan takiple Kayaheşme takiple koyuyatağı tepenin solundan takiple Ulu tepenin kuzeyi, Güneyi: Orman-mera sınırı esas olmak üzere Ulu tepenin kuzeyinden takiple Tekgürgen tepenin kuzeyinden takiple Pülük tepenin kuzeyinden takiple Lenşen Tepenin solundan takiple Ladik yaylası kuzey sınırını takiple, Zincirlikayanın kuzeyi takiple Çakırgümüş Yaylasının kuzeyi takiple Erenler ziyaretinin kuzeyine kadar

2-Vezirköprü Domuz Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Kuz Burnutepeyi takiple Göltepe güneye takiple Ayıkayacığı mevkiinin doğusundan takiple Arıcıkkaya sırtını güneye takiple Dikilitaş Tepe takiple alt tepeden Kötüsık Tepesine kadar, Kuzeyi: Kardalıkayası mevkiinin güneyinden doğuya takiple Baklaya Mahallesinden geçerek Yol Deresinden, Çatalçorak sırtından 881 rakımlı tepeye, buradan 974 rakımlı tepeye, Kuyubek Gediği, Tahtagerişi Mevkiinden941 rakımlı tepe ve Karaçam Deresi, Kızılkese Deresi’nden Kuz Burnu’na kadar, Batısı: Kardalıkayası mevkiinin güneyinden başlayarak Susuz Çayını takip ederek Karamehmetderesi, İncirlik ve Çaltılıoğlu Mahallesinden geçerek Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtına kadar, Güneyi: Salur Mahallesinin kuzeyindeki Acıkabak Sırtından doğuya takiple Kavakgeriş Yaylasından, Taşgeriği Tepesinden, Kötüsık Tepesine kadar

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Vezirköprü İlçesi Boğazkoru Keklik Yerleştirme Sahası;Kuzeyi:Tekkekıran Köyü’nden başlayarak, Kayabaşı Köyü ve Kılcanlar Mahallesi’ne giden yol olmak üzere kavşağa kadar, Doğusu:Kavşak noktasından itibaren Kayabaşı Köyü ve Kocaoğlu Köyü’ne giden yol, Güneyi:Kocaoğlu Köyü’nden Süleyman Köy Mahallesine ve buradan Vezirköprü Barajı’na geçerek baraj yolundan Boğazkoru Köyü yol sapağına kadar giden yol, Batısı:Yol sapağından Boğazkoru Köyü’ne giden yol ve Boğakoru Köyü’nden Kuştepesi ile Tekkekıran Köyü’ne kadar uzanan sırt.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-                        Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Terme İlçesi, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

56-SİİRT:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde avın yasaklandığı sahalar:

1-                        Merkez İlçesi; Doğusu: Pervari Eruh ve Merkez ilçe sınırların kestiği noktadan Merkez İlçe sınırları boyunca, Kuzeyi: Aydınlar İlçe sınırından başlayıp Aydınlar Siirt Şirvan yolunun kesiştiği noktaya kadar, Batısı: Siirt sağlarca karayolunun Kurtalan ilçe sınırını kestiği noktada merkez ilçe sınırları boyunca, Güneyi: Mardin il sınırı boyunca.

2-                        Aydınlar İlçesi; Doğusu: Şirvan İlçe sınırından başlayıp Uluçay boyunca, Kuzeyi: Şirvan ilçe sınırı boyunca, Batısı: Siirt merkez ilçe sınırının Siirt aydınlar karayolunu kestiği yola kadar, Güneyi: Siirt aydınlar karayolunun güzergâhı boyunca.

3-                        Baykan İlçesi; Doğusu: Bitlis sınırından başlayıp Şirvan ilçe sınırı boyunca, Kuzeyi: Şirvan ilçe sınırı kestiği noktadan Bitlis İl sınırı boyunca, Batısı:Bitlis il sınırı boyunca Kurtalan ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi:Kurtalan İlçe sınırından başlayıp Merkez ilçe sınırları boyunca

4-                        Eruh İlçesi;Doğusu (A) :Pervari İlçe sınırından başlayıp, Şırnak İl sınırı boyunca, Kuzeyi:Pervari ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayıp Siirt merkez ilçe sınırları boyunca, Batısı:Eruh-Siirt karayolundan başlayıp; Merkez ilçe sınırının devamı boyunca, Güneyi:Merkez İlçe sınırının Eruh İlçe sınırından kesiştiği yerden başlayıp, Şırnak İl sınırı boyunca.

Çetinkol (B) Doğusu: Eruh Şırnak yolunu takiben Şırnak sınırı boyunca, Batısı: Kürklükaya köy sınırları, Kürklükaya, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdüşü, Eruh yolunu takiben Kuzeyi: Siirt Eruh karayolunu takiben, Güneyi: Eruh Şırnak sınırı boyunca.

5-                        Şirvan İlçesi; Doğusu: Hizan İçe sınırını takiben Cevizlik Şirvan karayolu boyunca Şirvan Pervari yolunu takiben Aydınlar ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Cevizlik sınırlarından başlayıp Hizan İçe sınırını takiben Bitlis İl sınırı boyunca, Batısı: Baykan İlçe sınırın kesiştiği noktadan başlayıp Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Merkez ilçe sınırını kesiştiği noktadan başlayıp Aydınlar ilçe sınırı boyunca

6-                        Kurtalan İlçesi; Doğusu:Merkez ilçe sınırı başlayıp Bağlıca Yeniköprü Kurtalan yolu boyunca, Kuzeyi:Siirt Kurtalan yolunu takiben merkez ilçe sınırını kestiği noktadan Siirt Kurtalan, Batman karayolu boyunca, Batısı:Batman İl sınırından başlayıp Mardin İl sınırını takiben Merkez İlçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Güneyi:Mardin İl sınırı boyunca.

7-                        Pervari İlçesi; Doğusu: Belenoluk köy sınırlarından başlayıp Van ve Şırnak ili sınırı boyunca, Kuzeyi: Belenoluk, Bentköy, Sarıdana, Çobanören, Pervari yolu boyunca devam edip Pervari, Siirt, Ekindüzükarakolu noktası yoluna kadar Batısı: Ekindüzü yol kontrol noktasından başlayıp Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, Doğanca köyünden Eruh ilçe sınırı boyunca Güneyi: Eruh İlçe sınırının kesiştiği noktadan Şırnak ve Van İl sınırları boyunca.

 

57-SİNOP:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Erfelek İlçesi; Doğusu: Araphocak köyü mahallesinden Gendengez mevkiine, Kuzeyi:Karasu çayından Çalıgut köy başı sırtı boyunca Araphocak köyü mahallesine, Batısı:Akören köyü ve Karasu çayı, Güneyi: Gendez mevkiinden Çevitlersırtı boyunca Akören köyüne.

2-                        Boyabat İlçesi: Doğusu: Kurusaray-Kışla mahallesi köy yolu, Kuzeyi: Kovaçayır, Kışla mahallesi köy yolu, Batısı: Aşıklı, Kovaçayır köy yolu, Güneyi: Kurusaray-Aşıklı köy yolu.

3-                        Durağan İlçesi(A); Doğusu: Karadiğin-D.S.İ. Köprüsü arasında-Samsun-Durağan asfalt yoluna kadar Kuzeyi: Karadiğin’den, Saraydüzü’ne giden asfalt yolda-Yalnızkavak köyüne kadar, Batısı: Kızılırmak’tan Güngören Köyüne çıkan yolun başlangıcından Yalnızkavak köyüne kadar, Güneyi: DSİ Köprüsünden başlayıp, Kızılırmak’tan Güngören’e çıkan yolun başlangıcına kadar.

(B):Kuzeyi: Buzluk Yangın Gözetleme kulesinin civarı-Çukurcaalan, Uzunözden Boyabat ilçesine Güneyi: Boyalıca Köyü, eski ağaçlandırma barakalarına ve yolu takiben Göktepe, mezarlık, Orman evleri, Yassıalan Göleti, Boyalıca Köyü Batısı: Doldurga barajı Doğusu: Bucak köyü, Doğasuyu, Uzunçayır

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Bozburun Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Özel ormanı batı sınırını takiple Gerne deresinin akışı istikametinde Karadeniz Kuzeyi: Karadeniz Batısı: Karadeniz Güneyi: Abalı-Sarıkum-Çamlarbaşı köy yolu, Karaoğlan tepeye giden sırtı takiple Karaoğlan Tepe ve sırtı takiple Karadeniz.

2-Boyabat-Durağan Göve Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Gökırmak, Hacıoğlan ve Arım çayı. Kuzeyi: Karasdaklı türbe tepeyi doğuya takiple Karakoyun türbe tepeyi doğuya takiple Çukurtürbe tepenin doğusundan takiple Kocasivri tepe takiple Gökırmak nehri. Batısı: Çalın tepeyi takiple kuzeye doğru Ömerin korucu mevkiinden batıya doğru takiben Karasaklı türbe tepe. Güneyi: Çalın tepeyi takiple Hasandağı tepesi takiple Ortakır tepe, Namazgâh kaşı tepe takiple Arım çayını takiple Gökırmak.

3-Ayancık-Türkeli Zindan Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Gavurharmanı başı tepenin güneyinden takiple Küçük Tepe takiple Çayırcık yaylasının batısı takiple Çıngırsak çıngır tepesi. Kuzeyi:Kaşlıgeriş sırtının doğusundan takiple Mendekli Özyayla tepesini takiple Aktepe kayasının güneyinden takiple Gavurharmanı başı tepesi, Elmaağacı T., Ağasar T., Çatalçam T., Batısı:Kaşlıgeriş sırtını güneye takiple Büyük havuz mevkii takiple Küçük havuz derenin doğusu takiple Meriç Tepe. Güneyi: Çıngırsak çıngır tepe ile başlayıp, Akçakaya sırtını takiple ısırgancık tepeye, daha sonra Sarıoluk, Uzunyazı, Maltepe, Çayırcık, Yamalı tepeleri takip ederek Meriç tepede sonlanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

58-SİVAS:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A):Doğu: Merkez-Hafik ilçe sınırı Batısı:Sivas-Hafik Karayolu Güney:Sivas, Karayün, Ağılkaya, Örencik köyyolları Kuzey:Hafik Karayolundan devamla Kızılkavraz, Küpecik köyyolları

(B):Doğu: Sivas, İşhan, Tepeönü, Doğanca, Budaklı köyyolları Batısı: Sivas Merkez-Şarkışla ilçe sınırı Güney: Sivas Merkez-Altınyayla-Ulaş ilçe sınırları Kuzey: Kayalıpınar, Sarıkaya, Direkli köyyolları ve Yıldızeli-Sivas Karayolunun Yıldızeli ilçesinde kalan bölümünü devamla Yıldızeli-Sivas Merkez ilçe sınırı ve Ağcahan, Çelebiler köyyolları ile Sivas-Ankara karayolunun il merkezine kadar olan bölümü

(C):Doğu: Sivas Merkez-Hafik ilçe sınırı Batısı: Porsuk, Ozmuş, Karamehmet Köyyollarını devamla Sivas Merkez-Yıldızeli ilçe sınırı Güney: Sivas-Hafik karayolu Kuzey: Kuzören, Gümüşdere, Kurtlapa, Gülpınar Köyyollarının ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü

2-Altınyayla İlçesi: Doğu: Ulaş-Altınyayla ilçe sınırı Batısı: Kaleköy, Doğupınar, Serinyayla köyyolları Güney: Kaleköy, Altınyayla, Kürkçüyurdu köyyolları Kuzey: Altınyayla-Ulaş-Sivas Merkez ilçe sınırıları

3-Divriği İlçesi: Doğu: Sivas-Erzincan il sınırı ve Adatepe, Madenli, Gedikbaşı, Çayözü, Yozyatağı Köyyollarının ilçe sınırına kadar olan bölümü Batısı: Divriği-Kangal ilçe sınırı Güney: Sivas-Malatya il sınırı Kuzey ve doğusu: Divriği-Zara-İmranlı ilçe sınırları

4-Gemerek İlçesi: Doğusu: Gemerek-Şarkışla ilçe sınırı Batısı: Gemerek, Sızır, Eşikli Çat köyyolarının Yozgat il sınırını kestiği yere kadar olan bölümü Güney: Şarkışla, Gemerek karayolu Kuzey: Gemerek-Yozgat il sınırı

5-Gürün İlçesi: Doğu: Gürün-Malatya il sınırı Batısı: Kangal Gürün karayolu Güney: Gürün Malatya karayolu Kuzey: Gürün-Kangal ilçe sınırı

6-Hafik İlçesi(A):Doğu ve güney: Hafik, Bakımlı, Süleymaniye,  Kabalı, Aktaş köyyollarının ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü ve Hafik-Zara ilçe sınırı Batısı: Hafik-Sivas Merkez ilçe sınırı Güney: Hafik-Ulaş ilçe sınırı Kuzey: Küpecik, Tavşanlı köyyolları

(B):Doğu: Hafik-Zara ilçe sınırı Batısı: Çatpınar, Özen, Koşutdere, Hafik, alçıören, Gedikçayırı, Kurugöl köyyolları Güney: Kurugöl-Sarıyusuf köyyolları Kuzey: Hafik-Doğanşar köyyolları

(C): Hafik ve Lota Göllerinde ve 2,5 km çevresinde.

7-İmranli İlçesi: Doğu: İmranlı-Erzincan il sınırı Batısı: İmranlı-Zara ilçe sınırı Güney: Sivas-Erzincan karayolu Kuzey: İmranlı-Akıncılar-Suşehri ilçe sınırı

8-Kangal İlçesi: Doğu: Kangal Malatya Karayolu Batısı: Sivas-Kayseri il sınırı Güney: Kangal-Gürün ilçe sınırı Kuzey: Çamurlu, Sutaşı, Kızıldikme, Kuşkayası, Akpınar köyyollarını devamla Kangal-Gürün Karayolu

9-Suşehri İlçesi: Doğu: Suşehri-Akıncılar ilçe sınırı Batısı: Suşehri-Koyulhisar ilçe sınırı Güney: Suşehri-Zara-İmranlı ilçe sınırları Kuzey: Koyulhisar-Gölova karayolu

10-Ulaş İlçesi(A):Doğu: Sivas Ulaş Karayolu Batısı ve kuzeyi: Ulaş-Sivas Merkez ilçe sınırı Güney: Ulaş-Altınyayla ilçe sınırı ve Ulaş, Kurtlukaya, Boğazdere köyyolları

(B):Doğusu: Ulaş-Zara ilçe sınırı Batısı: Kangal, Ulaş karayolunu devamla Ulaş, Körtuzla köyyolu Güney: Tecer, Başçayır,  Eskikarahisar, Örenlice, Kertmekaracaören, Karagöl, Korubaşı köyyollarının ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü Kuzey: Demirinyazı köyyolu ve Ulaş-Sivas Merkez-Hafik-Zara ilçe sınırları

11-Yildizeli İlçesi: Doğusu: Yıldızeli Tokat karayolu, Yıldızeli-Ankara karayolu, Halkaçayı, Davulalan, Yuvalıçayır köyyollarının ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü Batısı: Yıldızeli-Yozgat il sınırı Güney: Yıldızeli-Şarkışla ilçe sınırı Kuzey: Yıldızeli-Tokat il sınırı

12-Zara İlçesi: Doğusu: Zara-Şerefiye karayolu, Zara-Suşehri karayolunun ilçe sınırına kadar olan bölümü, Zara-Suşehri-İmranlı ilçe sınırları, Çaylı, kevenli köyyolları, Zara-Bolucan köyyolu, Pazarcık, Aşağımescit, Yukarıçamurcu köyyollarının ilçe sınırına kadar olan bölümü Batısı: Hafik-Zara-Doğanşar ilçe sınırları Güney: Zara-Kangal-Divriği ilçe sınırları Kuzey: Zara-Koyulhisar ilçe sınırı

13-Çamşıh: Kuzeyi ve batısı; Kabakçevliği mevkiinden itibaren Kangal-Sincan Karayolu, Güneyi; Kangal-Divriği Demiryolu, Doğusu; Acıçay’ın Sincan’dan Karakuzulu yakınlarında Tatlıçay’a karıştığı yere kadar olan bölümü.

14- Şarkışla İlçesi: Doğusu: Sivas merkez, Altınyayla ilçe sınırı. Batısı: Gemerek İlçe sınırı. Güney: Kayseri İl sınırı Kuzey: Sivas Kayseri karayolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Sivas Divriği Çamşıh Devlet Avlağı: Doğusu: Acıçayın Sincandan Karakuzuluğu yakınlarında Tatlıçaya karıştığı yere kadar olan bölümü,  Kuzeyi-Batısı: Kabakçevliği mevkiinden itibaren Kangal-Sincan karayolu Güneyi: Kangal-Divriği demiryolu

 

59-TEKİRDAĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçe(A); Doğusu: Selçuk köyünden başlayarak; Güney istikametinde Otmanlı köyünden geçen ve Tekirdağ Merkez-Malkara bölünmüş karayoluna kavuşan Selçuklu-Otmanlı güzergahındaki köy yolu, Kuzeyi: Generli köyünden başlayarak; Doğu istikametinde Taşomurca köyünden geçen ve Selçuk Köyünden son bulan Generli-Taşomurca-Selçuk güzergahındaki köy yolu, Batısı: Generli köyünden başlayarak; Güney istikametinde Dedecik-Mahramlı köylerinden geçen ve Takirdağ Merkez-Malkara bölünmüş karayoluna kavuşan Generli-Dedecik-Mahramlı güzergahındaki köy yolu, Güneyi: Tekirdağ Merkez-Malkara bölünmüş yolundaki Mahramlı-Evciler-Dedecik köy yolu ayrımından başlayarak; Doğu istikametinde, Tekirdağ Merkez-Malkara bölünmüş yolundaki Otmanlı Selçuk köy yolu ayrımına kadar olan Tekirdağ Merkez-Malkara bölünmüş yolu.

(B): Doğusu: Naipler-Işıklar yolunun Yeniköy ayrımından Yeniköy’ü takiben Marmara Denizi Kuzeyi: Şarköy ilçe sınırından Tatarlı-Araphacı-Semetli-Işıklar yolunu takiben Işıklar-Naip yolunun Yeniköy ayrımına kadarki yol Batısı: Ormanlı köyünden, Tatarlı-Sağlamtaş yolunun ilçe sınırını kestiği noktaya kadar Şarköy ilçe sınırı Güneyi: Yeniköy’den Ormanlı köyüne Kadar Şarköy ilçe sınırı

2-                        Çerkezköy İlçesi; Doğusu: Çerkezköy/Tekirdağ-İstanbul İl sınırı, Kuzeyi: Çerkezköy-Saray İlçe sınırı, Batısı: Çerkezköy İlçe Merkezinden Çerkezköy-Saray İlçe sınırına kadar olan Çerkezköy-Büyükyoncalı-Saray güzergâhındaki ilçe yolu, Güneyi: Çerkezköy İlçe Merkezinden Çerkezköy/Tekiradğ-İstanbul İl sınırına kadar olan Çerkezköy-İstanbul çevre yolu,

3-                        Çorlu İlçesi; Doğusu: Çorlu-İstanbul çevre yolundaki (E-5) Şahbaz köyü yol ayrımından başlayarak; Şahbaz köyü köy yolu, Şahbaz köy merkezinden itibaren Tekirdağ-Marmaraereğlisi-İstanbul İl yoluna (bölünmüş yol) kadarki Çorlu_Marmaraereğlisi ilçe sınırı, Kuzeyi: Çorlu ilçe merkezinden başlayarak; Çorlu-İstanbul çevreyolu (E-5) boyunca, Çorlu-İstanbul çevre yolundaki (E-5) Şahbaz köyü yol ayrımına kadar, Batısı: Tekirdağ-Marmaraereğlisi-İstanbul il yolundaki (bölünmüş yol) Çorlu yol ayrımından başlayarak; Çorlu ilçe merkezine kadar Çorlu-Tekirdağ ilçe yolu, Güneyi: Tekirdağ-Marmaraereğlisi-İstanbul il yolundaki (bölünmüş yol) Çorlu yol ayrımından başlayarak; İstanbul’a doğru Çorlu ilçe sınırının Tekirdağ_Marmaraereğlisi-İstanbul bölünmüş ilyolunu kestiği nokta ve buradan kuzeydoğuya doğru Şahbaz köyü merkezine kadar Çorlu-Marmaraereğlisi ilçe sınırı

4-                        Hayrabolu İlçesi; Doğusu: Hayrabolu ilçe merkezinden başlayarak; Hayrabolu-Malkara ilçe yolu boyunca Kutlugün köyü merkezine kadar, Faraş-Örenköy-Karababa güzergahından Kutlugün-Cambazdere köy yolu boyunca Çınaraltı istikametinde Hayrabolu-Malkara ilçe sınırını kestiği nokta, Kuzeyi: Hayrabolu ilçe merkezinden başlayarak; batı istikametinde Kabahöyük köyü merkezine kadar ve kabahöyük köyünden Hayrabolu/Tekirdağ-Edirne il sınırını kestiği noktaya kadar ilçe yolu, Batısı: Hayrabolu/Tekirdağ-Edirne il sınırı, Güneyi: Hayrabolu/Tekirdağ-Edirne il sınırından Cambazdere köyü istikametinde Hayrabolu-Malkara ilçe sınırı boyunca Cambazdere-Çınaraltı köy yoluna kadar

5-                        Malkara İlçesi (A); Doğusu: Malkara-Hayrabolu karayolundaki Kürtüllü-Şahin köyleri yol ayrımından başlayarak; kuzey-kuzeydoğu istikametinde Çınaraltı köyü yol ayrımına kadar olan Malkara-Hayrabolu karayolu Kuzeyi: Malkara-Hayrabolu karayolundaki Çınaraltı Köyü sapağından kuzeybatı istikametinde Çınaraltı köyüne stabilize yolu takiben batı istikametinde Malkara-Doğanköy yoluna oradan asfalt yolu Malkara yönünde takiben Tekke köy sapağına ve Tekke köye ulaşır. Batısı: Malkara-Hayrabolu karayolundaki Kürtüllü-Şahin köyleri yol ayrımından başlayarak; kuzey-kuzeybatı istikametinde Şahin köye giden asfalt yol boyunca Kürtüllü ve Pirinççeşme köy sapaklarını takiben Şahin köye devamında kuzey-kuzeydoğu istikametinde asfalt yol boyunca tekke köy ve Bağpınar köyüne ulaşır. Güneyi: Kürtüllü köy sapağından asfalt yolu Güneydoğu (Malkara yönünde) istikametinde Malkara-Hayrabolu karayolundaki Kürtüllü-Şahin köyleri yol ayrımına, oradan kuzeydoğu (Hayrabolu yönünde) istikametinde Kiremitlik-Samış köy sapaklaına kadarki Malkara-Hayrabolu karayolu,

(B);Doğusu: Sırtbey köyünden Esendik-Palamut yolunun Şarköy ilçe sınırını kestiği nokta Kuzeyi: Malkara-Keşan yolunun Keşan ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren karayolunu Malkara yönünde takiben Kadıköy-Deveci-Allıışık-Gözsüz-Karacahalil-Balabancık-Ballı-Müstecep-Sırtbey köylerini birleştiren yol, Batısı: Malkara-Keşan yolunun Keşan ilçe sınırını kestiği noktadan itibaren güneye doğru Edirne il sınırının Çanakkale il sınırı ile birleştiği nokta Güneyi: Edirne-Çanakkale sınırının birleştiği noktadan itibaren Gelibolu-Malkara ilçe sınırının Şarköy ilçe sınırını kestiği noktaya, buradan Malkara-Şarköy ilçe sınırını takiben Esendik-Palamut yolunun ilçe sınırını kestiği nokta,

6-                        Marmara Ereğlisi İlçesi; Doğusu: Yakuplu köyünden başlayarak; güney istikametinde Tekirdağ-İstanbul karayoluna kavuşan Yakuplu-MEreğlisi yolu Kuzeyi: Yakuplu köyünden başlayarak; Şahbaz köyünde son bulan köy yolu, Batısı: Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerindeki Yeniçiftlik yol ayrımından başlayarak; kuzey istikametinde Şahbaz köyüne kadar olan Yeniçiftlik-Türkmenli-Şahbaz köy yolu Güneyi: Tekirdağ-İstanbul bölünmüş il yolu üzerindeki Yeniçiftlik yol ayrımından, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş il yolu üzerindeki Marmara Ereğlisi yol ayrımına kadar olan Tekirdağ-İstanbul bölünmüş il yolu

7-                        Muratlı İlçesi; Doğusu: Tekirdağ Merkez-Muratlı ilçe yolundaki Yeşilsırt köy yolu sapağından başlayarak; Muratlı ilçe merkezinden geçerek, kuzeydoğu istikametinde Tekirdağ Merkez-Muratlı ilçe yolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçe yolunu kestiği noktaya kadarki ilçe yolu (bölünmüş yol) Kuzeyi: Tekirdağ Merkez-Muratlı ilçe yolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçe yolunu kestiği noktadan başlayarak; Arzulu köyüne kadarki Muratlı/Tekirdağ-Kırklareli il sınırı, Batısı: Muratlı/Tekirdağ-Kırklareli il sınırından başlayarak; güney istikametinde Arzulu’ya giden yol, Arzulu Hanoğlu yolundan Yağcıya giden yolu takiben, Osmanlı/Yağcı-Arzulu güzergâhındaki köy yolu ile Karacakılavuz-Aydınlık güzergâhındaki köy yolunun kesiştiği Dört yol ağzına kadar Güneyi: Osmanlı-Arzulu güzergâhındaki köy yolu ile Karacakılavuz-Aydınlık güzergahındaki köy yolunun kesiştiği Dört yol ağzından başlayarak; doğu istikametinde AydınKöy-Yeşilsırt köyü boyunca köy yolunun Muratlı-Tekirdağ Merkez ilçe yolunu kestiği noktaya kadar

8-                        Saray İlçesi; Doğusu: Safalan köyünden Karadenize kadar Saray/Tekirdağ-İstanbul il sınırı, Kuzeyi: Bahçeköy köyünden Karadenize kadar Saray/Tekirdağ-Kırklareli il sınırı Batısı: Saray ilçe merkezinden başlayarak; kuzeydoğu istikametinde, Güngörmez köyünden geçen ilçe/köy yolunun, Bahçeköy köyünün batısındaki köy yolundan Saray/Tekirdağ-Kırklareli il sınırını kestiği nokta kadar Güneyi: Saray ilçe merkezinden başlayarak; doğu istikametinde Safalan köyünden geçen ve İstanbul istikametine giden ilçe yolunun Saray/Tekirdağ-İstanbul il sınırını kestiği noktaya kadar

9-                        Şarköy İlçesi; Doğusu: Gaziköyden başlayarak; sahil boyunca Uçmakdere-Yeniköy istikametinde Marmara Denizi, Yeniköy civarındaki Şarköy-Merkez ilçe sınırı Kuzeyi: Ulaman-Bulgur güzergahı yolundaki İshaklı yol ayrımından başlayarak; Bulgur-Palamut-Esendik ilçe sınırı üzerinden Beyoğlu köy sapağı devamından Ormanlı güzergahındaki köy yolundan Yenice-Yeniköy istikametinde Marmara Denizine kadar Şarköy-Tekirdağ ilçe sınırı Batısı: Şarköy-Gölcük-İshaklı istikametinde ilçe yolundaki Çengelli yol ayrımından başlayarak; Gölcük, Gölcük-İshaklı istikametinde ilçe yolundaki Bulgur yol ayrımı kadar Güneyi: Şarköy-Gölcük-İshaklı istikametinde ilçe yolundaki Çengelli yol ayrımından başlayarak Marmara Denizine kadar; Yörgüç-Yayköy-Mursallı-Güzelköy-Gaziköy güzergahındaki köy yolu, Gaziköyden sahil boyunca Uçmakdere-Yeniköy istikametinde Şarköy-Tekitdağ ilçe sınırının sahilde keiştiği nokta

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez–Yanıktepe Örnek Avlağı; Doğusu: Marmara Denizi ve Kumbağ mesire yeri orman yolunu takiben Naip köyü Kuzeyi: Naip köyünden Naip-Işıklar yolundaki Yeniköy yol ayrımı Batısı: Naip-Işıklar yolundaki Yeniköy yol ayrımından Yeniköye, ilçe sınırından sahil Güneyi: Marmara Denizi ve sahilden Yeniköye kadar olan ilçe sınırı

 

60-TOKAT:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi; Doğusu :Tokat-Niksar İlçesi Karayolundan Niksar İlçe sınırına kadar olan hat. Kuzeyi: Erbaa İlçe sınırı ve Niksar İlçe sınırı. Batısı: Turhal İlçe sınırı. Güneyi: Tokat-Turhal Karayolunun Turhal ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı.

2-Almus İlçesi: Doğusu: Sahilköy-Gölgeli köyü yolu hattını takiben Mescit köyüne kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Almus-Tokat karayolunun Tokat il sınırına uzanan yol hattı ve Almus ilçesi Yuvaköy köyü oradan da Sahilköye kadar uzanan yol hattı. Batısı: Tokat İl sınırı Güneyi: Sivas İl sınırı

3-Turhal İlçesi: Doğusu: Turhal ilçesi Kayaören köyü yolu o yolu takiben Tatlıcak köyü ve Kuşoturağı köyü yolu oradan da Zile ilçe sınırına kadar uzanan hat. Kuzeyi: Turhal-Çivril köyü yolunu takiben, Ağcaşar köyü yol hattı oradan Ulutepe köyü ve Orman özü köyü yolunun Amasya il sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Amasya ilçe sınırı Güneyi: Zile İlçe sınırı

4-Pazar İlçesi: Doğusu: Tokat Merkez İlçe sınırı Kuzeyi: Pazar ilçesi Endiz köyü yolu hattını takiben, Tokat Merkez ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Pazar ilçesi Ovacık köyü karayolunun Artova ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Güneyi: Artova İlçe sınırı

5-Yeşilyurt İlçesi: Doğusu: Tokat Merkez İlçe sınırı Kuzeyi: Yeşilyurt ilçesi Büget köyü yolunun Tokat Merkez İlçe sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Yeşilyurt ilçesinden Sivas İl sınırına kadar uzanan tren yolu hattı. Güneyi: Sivas İl sınırı.

6-Niksar İlçesi: Doğusu: Başçiftlik ilçe sınırı ve sınırından itibaren Güvenli Köyü oradan Ardıçlı yolu hattı, oradan da Ordu İl sınırına kadar uzanan yol hattı Kuzeyi: Ordu İl sınırı Batısı: Erbaa İlçe sınırı Güneyi: Başçiftlik ilçe sınırından Esence köyü oradan Niksar ilçesi, oradan da Buz köy köyü yol hattının Erbaa ilçe sınırına kadar uzanan hattı

7-Reşadiye İlçesi: Doğusu: Kuyucak köyünden Yolüstü Beldesine kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Ordu İl sınırı Batısı: Başçiftlik ve Niksar İlçe sınırı hattı Güneyi: Yolüstü Beldesinden Saraykışla köyüne oradan da Başçiftlik ilçe sınırına kadar uzanan hat.

8-Zile İlçesi: (A):Doğusu: Turhal ilçe sınırı. Kuzeyi: Turhal İlçe sınırı Batısı: Zile ilçesi yaylayolu köyü oradan takiben kervansaray köyü oradan da Amasya il sınırına kadar uzanan hat. Güneyi: Zile ilçesi Turhal yolunun Turhal ilçe sınırına karda uzanan hattı.

(B):Doğusu: Zile ilçesi Reşadiye köyü ile Yozgat ili Çekerek ilçesi yolunun Yozgat il sınırına kadar uzanan hat ve reşadiye köyü ile iğdir köyü arasındaki yol hattı. Kuzeyi: İğdir köyünden Ağılcık köyüne giden yol hattının Amasya il sınırına kadar uzanan hat ve Amasya il sınırı. Batısı: Yozgat ve Amasya il sınırları. Güneyi: Yozgat il sınırı.

9-Artova İlçesi: Doğusu: Tokat Merkez İlçe sınırı Kuzeyi: Artova ilçesi demiryolunun Zile ilçe sınırına kadar olan demiryolu hattı ve Yenice köyü ile Pazar ilçesinin Tepeçaylı köyü arasındaki yolun Pazar ilçe sınırına kadar olan yol hattı ve Pazar ilçe sınırı. Batısı: Zile ilçe sınırı Güneyi: Yeşilyurt ve Sulusaray ilçe sınırı

10-Sulusaray İlçesi: Doğusu: Sulusaray ilçesi ile Alpudere köy yolu hattı ve Sulusaray ilçesinden ılıcak köyü yol hattının Yozgat ili sınırına kadar uzanan hattı. Kuzeyi: Alpudere köyünden başlayarak, Arpacıkaraçay köyü arasındaki yol hattını takiben Dutluca kasabası yol hattı oradan da Balıkhisar köyü yolu hattının Sivas ili sınırına kadar uzanan yol hattı. Batısı: Yozgat il sınırı ve Dutluca kasabası ile Buğdaylı köyü arasındaki uzanan yol hattı. Güneyi: Yozgat İl sınırı

11-Erbaa İlçesi: Doğusu: Erbaa İlçesi Karakaya Belediye yol hattı ile Erbaa İlçesi Koçak Belediye yolu hattı. Kuzeyi: Karakaya Köyü yol hattının kale köyüne doğru giden yoldan Amasya il sınırına kadar uzanan hat. Batısı: Amasya İl sınırı. Güneyi: Erbaa İlçesi Tanoba beldesi yolunun Amasya il sınırına kadar uzanan hattı.

12-Başçiftlik İlçesi: Doğusu: Niksar İlçe Sınırından Başçiftlik İlçesi Merkezine kadar uzanan yol hattı Kuzeyi: Niksar İlçe Sınırı Batısı: Niksar İlçe Sınırı Güneyi: Başçiftlik Merkezinden Hanyeri köyü yol hattının Niksar İlçe sınırına kadar uzanan yol hattı.

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Merkez Devlet Avlağı: Doğusu: Almus ilçe sınırı ve Sivas il sınırı Kuzeyi: Tokat Merkezi, Dereyaka Köyü, Çamaltı Köyü, Bağbaşı Köyü, Çavdaroğlu Çiftliği, Kızılöz Köyü, Sevindik Köyü, Hasanbaba Köyü, Bakışlı Köyü, Ballıdere Köyü, Ahmetalan Köyü ve Ağaçköy Köyü Güneyi: Batmantaş Köyü, Çayören Köyü, Killik Köyü, Tekneli Köyü, Uğrak Köyü, Tahtuba Köyü ve Dayılıhacı Köyü, Batısı: Alan Köyü

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi: Doğusu: Geyraz Çayı Hattı Kuzeyi: Taşlı Burun Sırtı Hattı Batısı: Bulguroğlu Çiftliği Güneyi: Sancımezar Sırtı Hattı

2-Almus İlçesi: Doğusu: Almus İlçesi Kuzeyi: Yeşilırmak Batısı: Kadıvakfı köyü Güneyi: Kadıvakfı köyü

3-Reşadiye İlçesi: Doğusu: Zınav Deresi Kuzeyi: Saraykışka Köyü Batısı: Çanak Düz Tepesi, Hasan Kıran Sırtı Güneyi: Kelkit Çayı

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

61-TRABZON:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Akçaabat İlçesi(A); Doğusu: Kurnaz Mah-Aksomu Mah. Kuzeyi: Lişkan Mah-Üst Mah-Pana Deresi Batısı: Okusa Deresi-Kurnaz Mah. Güneyi: Koğukpelit Tepesi-Güney Mah-Kuz Mah.-Okusa Deresi

(B):Doğusu: Yol ve Hacının Kıran Sırtı Kuzeyi: Kurt Mah.-Mankafa Mah. Batısı: Yenimahalle- Yeniköy yolu Güneyi: Yeniköy yolu-Hacının Kıran sırtı

2-Düzköy İlçesi; Doğusu: Şahin kayaları Kuzeyi: Sal Deresi-Kugruk Tepe-Karasu Tepesi Batısı: Meses Deresi Güneyi: Sani mah.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Maçka İlçesi Meşeiçi Hanları Devlet Avlağı: Doğusu: Değirmenderesi ile Galyan Deresinin birleşiminde bulunan sırttan Konak Tepe, Hafız Tepe, Akmescitbaşı Tepe, Kilise Kıran Tepe, Pilav Dağı Tepe, Büyük Tepe, Kursal Tepe birleştiren hat boyunu takiben batıya doğru Meryemana Deresi, buradan sırtı takiben Aynalaksa Yaylasına çıkarak güneye 1192,2111,2222 metre rakımlı tepeler, Mezere Tepe, Yanık Tepe, İstihkam Tepe ve Çatak Tepe Kuzeyi: Batı sınırının bitimi yerinden Maçka deresini takiben doğuya doğru Hamsiköy Deresi ile Meryemana Deresinin birleşim yerinden güneye doğru sırtı takiben kuru dere ile Meryemana Deresine inerek, kuzeye Maçka’ya doğru yönelerek Çığaha Mahallesinin kuzeyindeki isimsiz dere ile Meryemana Deresinin birleşim yerindeki sırtla birlikte doğuya doğru çıkarak Bakırcılar ve Kıran arasındaki sırtla birlikte Değirmen deresine iner ve buradan sonra tamamen Değirmendere deresini takiben Galyan Deresi ile birleşim yerine kadar. Batısı: Sıranlık Deresinden başlayarak kuzeye doğru takiben isimsiz bir dere ile birleşir. Bu birleşimin devamında Çamlıdüz deresi ismini alarak önce kuzeye sonra doğuya doğru ilerler ve Paparza Deresi ile birleşir. Bu birleşimden sonra Fındıklı Deresi altında kuzeye doğru ilerleyerek Maçka Deresine ulaşır. Güneyi: Çatal Tepenin devamındaki sırttan batı tarafına doğru yönelen Yayla deresi ile başlayarak Yayla Deresinin Acısu Deresi ile birleşim yerinden güneye doğru Acısu Deresini takiben batı tarafına yönelen kuru dere ile sırta çıkar. Sırtla birlikte Turnagöl Kuyuları mevkiine, buradan kuzeye doğru yönelerek Turnagöl kıranına, Taşlı Tepe, Yukarı Hoca Mezarı Yaylası, Aşağı Hoca Mezarı Yaylası, Kıranbey Tepe, Karabakan Tepe, Ağaçbaşı Tepe’den geçer ve yukarı köy ormanının üstündeki sırta geçer. Buradan batıya inen sırtla birlikte Hamsiköy deresine iner. Buradan yine sırtı takiben batıya yönelerek Hayamezrasının güneyindeki sırtı takiben Milan Tepe, buradan batıya doğru ilerleyerek Kusura Tepeye ulaşır. Buradan batıya doğru sırtı takiben Nefiza boğazını geçerek sırtla birlikte Sıranlık deresine ulaşır.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kulindağı yaban domuzu avlağı (Maçka ve Akçaabat ilçesi sınırları dahilinde): Doğusu:Yardımçimen Tepesi-Hıdırellez sırtı-Hoze Mah.-Göller sırtı-Sevinç köyü Kuzeyi :Zimba yaylası-Uçarsu deresi-Kuz Mah.-Kurumezra deresi-yardımçimen Tepesi Batısı:Karanlık Dere-Küçükoba Deresi-Kurtkayası obası-Zimba yaylası Güneyi:Sevinç köyü-Camiyanı mah-sakızlık sırtı-Yaylaboğazı-Karanlık deresi

 

62-TUNCELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Gömemiş Köy yolunu takiben, Erdoğdu, Koyluca, Meşeyolu köyleri, buradan Nazimiye İlçe sınırı, Kuzeyi: Milli Park sahasından Ovacık ve Pülümür İlçe sınırı, Batısı: Munzur Vadisi Milli Parkı, Güneyi: Munzur Vadisi Milli Park sınırından Sütlüce Köyüne, köy yolunu takiben Çıralı, Gökçek Köyüne buradan da Tunceli Erzincan Karayoluna, Tunceli Erzincan Karayolunu takiben Nazimiye İlçe sınırı arasında kalan alan.

(B): Doğusu: Munzur Vadisi Milli Parkı, Kuzeyi: Munzur Vadisi Milli Park sahasından, Ovacık ve Hozat İlçe sınırı, Batısı: Ovacık ve Hozat İlçe Sınırı, Güneyi: Munzur Vadisi Milli Park sınırından, Tunceli Ovacık Karayolunu takiben Geyiksuyu Köyüne, buradan karayolunu takiben Hozat İlçe sınırı arasında kalan alan.

2-Çemişgezek İlçesi; Doğusu: Hozat ve Pertek ilçesi sınırı, Kuzeyi: Hozat, Ovacık, Kemaliye ilçeleri sınırı, Batısı: İlçe Merkezini takiben Karagedik deresi, Yatalak Tepe, Ulukale Köyü, Aşağıpeyderesini takiben Çemişgezek, Hozat ve Pertek Karayolu, Güneyi: Pertek, Çemişgezek arası Devlet Karayolunun güneyinde kalan Payamdüzü Köyünün güney kısmı ile Pertek Akçapınar Karayolu yol ayrımı ve Baraj Gölü arasında kalan yolun alt kısmı içerisinde avlanma yasaklanmıştır..

3-Pülümür İlçesi; Doğusu: Pülümür ve Nazimiye İlçe sınırlarının, Bingöl İl sınırının birleştiği yerden başlayıp Beğendik ve Çatalkaya Köylerinin birleştiği köy yollarını takip eden güzergâh, Tunceli-Erzincan Devlet Karayolundan itibaren Kangallı, Sağlamtaş ve Ardıçlı Köy yollarından başlayıp Erzincan İl sınırı ile birleşen düz hat. Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Ovacık ilçe sınırı, Güneyi: Turnadere yol ayrımından Közlüce, Hacılı, Hasangaz, Kırklar, Nohutlu Bozağakaraderbent, Balpayam, Ağaşenlik Köylerine, buradan köy yolunu takiben Bingöl İl sınırı,

3-Ovacık İlçesi (A); Doğusu: Pülümür ilçe sınırı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Munzur Vadisi Milli Parkı, Güneyi: Tunceli Merkez İlçe sınırı.

(B); Doğusu: Munzur Vadisi Milli Parkı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Erzincan il sınırı, Güneyi: Güneykonak Köyünden İlçe Karayolunu takiben Koyungölü, Yeşilyazı, Ziyaret, Burnak, Topuzlu, Cevizlidere, Karataş Köylerinden Hozat İlçe Sınırı arasında kalan alan,

(C); Doğusu: Milli Parkı sınırı, Kuzeyi: Yaylagünü köyü, Milli Park Batısı: Yaylagünü, Otlubahçe, Aktaş, Karaoğlan Köyü, Güneyi: Tunceli Merkez ve Hozat İlçe sınırı arasında kalan alan.

4-Pertek İlçesi(Bu Alanlar Dışındaki Alanlar Ava Kapalıdır) (A); Pertek Yeniköy yol ayrımından başlayarak Beydamı Köyü yolunu takiben Kacarlar Köyü sınırına kadar, Yiğencik, Sumak, Biçmekaya ve Pınarlar Köyü sınırları arasında kalan kısımlar.

(B): Doğusu: Akdemir Köyü karayolunu takiben Yukarı Gülbahçe, Aşağı Gülbahçe, Ballıdut Köylerinin batısında kalan, Keban Barajı Gölüne kadar. Kuzeyi: Akdemir Köyünden Başlayarak karayolunu takiben Çemişgezek İlçesi sınırlarına kadar olan kısımlar. Batısı: Çemişgezek İlçesi sınırları Güneyi: Keban Barajı Gölü,

5-Mazgirt İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Peri Çayından başlayıp Nazimiye ilçe ve Tunceli Merkez İlçe sınırı, Batısı: Tunceli Merkez ilçe sınırından başlayıp, Munzur Suyu’nu takiben baraj sınırı, Güneyi: Elazığ İl sınırından başlayıp, Dedebağ Köyüne buradan, Peri Çayını takiben Sökücek, Aydınlık, Ortaharman, Kızılkale, Kavaktepe, Yazeli, Danaburan, Yenibudak, Koçkuyusu, Aslanyurdu Köyünden baraj sınırına kadar olan alan.

6-Hozat İlçesi; Doğusu: Çığırlı Köyü Tunceli Merkez İlçe sınırının kesiştiği noktadan başlayıp Tunceli Merkez İlçe sınırını takiben Ovacık İlçesi sınırı. Kuzeyi: Ovacık ilçesi sınırı, Batısı: Çemişgezek ilçesi sınırı, Güneyi: Tunceli İli Merkez İlçe sınırından başlayıp, Çığırlı Köyünden Buzlupınar Köyüne, Buzlupınar Köyünden Dalören Köyüne, buradan karayolunu takiben Akören Mezrasına buradan Koru Köyüne, Koru Köyünden Türktaner Köyü tepesi hattından Kardelen Köyünün batısındaki Tavuktepe sırtı ve buradan Çağlarca Köyü batı sınırından Çemişgezek İlçesi sınırı ile kesiştiği nokta ile çevrili saha.

7-Nazimiye İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırından Aşağıdoluca Köyüne buradan karayolunu takiben Dallıbahçe, Yazgeldi Köyüne, buradan da Nazimiye-Dereova yolunu takiben Dereova Köyüne, köy yolundan Yayıkağıl, Sarıyayla Köyüne buradan da Elazığ İl sınırına, Kuzeyi: Pülümür ilçe sınırı, Batısı: Tunceli Merkez İlçe sınırından Tunceli-Erzincan Devlet Karayolunu bağlayan sınıra, buradan Tunceli Merkez İlçe sınırını takiben Pülümür İlçe sınırına kadar olan alan, Güneyi: Mazgirt İlçe sınırı.

 

63-ŞANLIURFA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez; Doğusu: Şanlıurfa-Hilvan karayolu Kuzeyi: Bozova-Hilvan karayolu Güneyi ve Batısı: Bozova merkezden, Kızlar yolunun Şanlıurfa, Hilvan Karyolunu kestiği nokta

2-Merkez-Akçakale-Viranşehir-Harran İlçesi; Doğusu: Narlıova, Büyüktokaç, Pekmezci, Gözcü, Şuayipbahri, Akmağara, Dilimli, Yağmurlu, Altıntepe, Parmakkapı, Boncuk, Güvenli Kuzeyi: Şanlıurfa-Viranşehir karayolu, Batısı: Akçakale-Şanlıurfa karayolu, Güneyi: Akçakale-Ceylanpınar karayolu.

3-Birecik-Halfeti İlçesi: Doğusu: Halfeti-Birecik karayolu, Bentebahçesi, Bozdere, Mağaralı, Güvenir, Göktepe köy yolu Kuzeyi: Fırat nehri Batısı: Fırat nehri Güneyi: Suriye sınırı

 Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Merkez Körkuyu Örnek Avlağı;   Bağyolu köyü, Büyüktepe, Karatepe, Suring tepesi, Sorun deresi, Körkuyu yolu, Kucezi tepesi, Kışkış tepesi, Derberi tepesi, Tahtımasa tepesi, Susuz Dağı, Kuru dere, Kabahaydar asfalt yolu, Kuru dere, Bağyolu köyü arasında kalan alan.

2- Merkez Alanlı-Burç Örnek Avlağı; Şanlıurfa otobanı, Büyükalanlı yolu, Salıkuyu yolu, Salıkuyu-Küçükalanlı yolu, Otoban bağlantı yolu, Keçibucu Kıznık Sırtı, Yoğunburç-Kızılburç yolu, Kızılburç yolu, Kızılburç-Esinli yolu, Yak Tepesi, Otoban arasında kalan alan.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

64-UŞAK:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Sivaslı İlçesi (A); Doğusu: Sivaslı-Eldeniz-Hanoğlu yolu, Kuzeyi: Hanoğlu-Ketenlik yolunun Erice, Kızılcasöğüt yolunu kestiği yere kadar, Batısı: Kızılcasöğüt-Erice-Yenierice yolunun, Uşak-Sivaslı asfaltını kestiği yere kadar Güneyi: Uşak-Sivaslı asfaltı

2-                        Karahallı İlçesi; Doğusu: Paşalar-Karahallı yolu, Kuzeyi: Beki-Paşalar köy yolu, Batısı: Beki-Dumanlı köy yolunun, Karahallı-Bekilli karayolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Karahallı-Bekilli karayolu.

(B):Doğusu: Denizli il sınırı Kuzeyi: Sırıklı-Karbasan-Karabedirler yolu Batısı: Denizli il sınırı, Güneyi: Denizli il sınırı,

3-                        Eşme İlçesi; Doğusu: Kayalı–Konak-Kayapınar köy yolu, Kuzeyi: Eşme-Kayalı köy yolu, Batısı: Eşme-Yeşilkavak köy yolu, Güneyi: Yeşilkavak-Kayapınar köy yolu.

4-                        Banaz İlçesi(A):Doğusu: Afyon il sınırı Kuzeyi: Banaz, Ahat, Sandıklı yolu Batısı: Banaz, Ahat, Ulupınar köy yolu Güneyi: Ulupınar, Çöğürlü, Avgan yolu(Burkaz Dağı Örnek Avlağı)

(B): Doğusu: Çamsu, Yukarıkaracahisar köy yolu Kuzeyi: Yukarıkaracahisar, Muratdağı hamamı yolu Batısı: Ayrancı Çamsu yolunun Küçükler köy yolu ayırımından takiple, Küçükler köyü, devamı Muratdağı hamamı yolu Güneyi: Ayrancı, Çamsu köy yolu

5-                        Merkez İlçesi(A);Kuzeyi ve Doğusu: Susuzören-Yoncalı, Karahallı yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı: Susuzören-Şükraniye-Avgan yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği yere kadar Güneyi: Ulubey ilçe sınırını takiben Karahallı ilçe sınırı

(B):Doğusu: Ürün köy-Çuhadarlar Mah.-Dolayköy Mah.-Karabacaklar mahallesini takiben Karabeyli köyü Kuzeyi: Karabeyli-Selviler-Emirfakı köy yolu Batısı: Uşak-Balıkesir yolu Güneyi: Uşak-İzmir yolu

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Ulubey Devlet Avlağı: Doğusu: Ulubey-Karahalı yolunun, büyük kayalı- küçük kayalı yol ayrımından devamla büyük kayalı- küçük kayalı köy yolu, Kuzeyi: Ulubey- Eşme karayolunun İnay tren istasyonu kesimi, Güneyi: Denizli il sınırı, Batısı: Denizli sınırnı takiben hamamdere çayının adıgüzel barajına aktığı dere yatağını takiben, aksazma mahallesi devamı dere damı deresi devamı dere damı mahallesi dere damı mah-İnay köy yolunun İzmir-Uşak tren yolu kesişiminden, tren yolunu takiple İnay tren istasyonu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Banaz-Burgaz Dağı Örnek Avlağı; Doğusu: Harman tepesinden başlayıp güneybatıya dönen sırtı takiben Pamukalan tepesinin doğusundan geçip 1717m rakımlı tepe, Sakarın tepe, Çatmalı mzl, Karagedik tepe, Uyku tepe, Karagedik mezarlığından geçip Karlık tepeye gelir, Buradan sırtı takiben 500 m,kadar güneye inerek buradan Doğu ve Güneydoğu sınır tamamlanır, Kuzeyi: Ulupınar köyünden başlayıp Çöğürlü köyü, Avgandamı mahallesi yolunu takiben, Harman tepesinde kuzey sınırını tamamlar, Batısı: Koca derenin Sivaslı-Ulupınar köy yolunu kestiği yerden yolu takiben Ulupınar köyünde tamamlanır, Güneyi: Karlık tepeden sırtı takiben 1800m rakımlı tepeden batı yönünde bir kilometre sırtı takiben Çamlı dereye inilir, Çamlı dereyi takiben (Bu dere daha sonra yan derelerle birleşerek ismi Su çıkan dereye ileride daha batıda Kocadere ismini alır) Sivaslı-Ulupınar yolunu kestiği noktada güney sınırını oluşturur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A);Doğusu: Göğem Köyü, Trikopis Abidesi, Kuzeyi: Göğem Göleti, Batısı: Korukıran Sırtı, Güneyi: Göğem-Mesudiye yolu.

(B):Doğusu: Uşak-Selviler yolunu takiben Selviler devamı, Selviler Ada Mahallesi köy yolu Kuzeyi: Eynehan ada mahallesini Uşak-Gediz asfaltına bağlayan köy yolu Batısı: Uşak-Gediz asfaltı Güneyi: Selviler-Emirfakı köy yolu

2-Ulubey İlçesi: Doğusu: Karahallı ilçe sınırı Kuzeyi: Ulubey-Külçen-Avgan-Karayakuplu yolunun Karahallı ilçe sınırını kestiği yere kadar Batısı: Ulubey-Karahallı yolu Güneyi: Karahallı-Ulubey yolu

3-Sivaslı İlçesi: Doğusu: Azizler, Yayalar yolu Kuzeyi: Kökez, Azizler yolu Batısı: Budaklar, Kökez yolu Güneyi: Yayalar, Budaklar yolu

 

65-VAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Başkale İlçesi: Doğusu: Türkiye-İran Sınır Boyu, Kuzeyi: Türkiye-İran Sınırı, Batısı: Gülenler Köyü, Özpınar Köyü, Yavuzlar Köyü, Albayrak Köyü, Timazlı Köyü, Kovalıpınar Köyleri boyunca, Güneyi: Van-Hakkâri İl Sınırı.

2-Gürpınar İlçesi; Doğusu: Başkale-Gürpınar İlçe sınırı, Kuzeyi: Çapkenli, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Dikbıyık köyleri boyunca, Batısı: Çatak-Gürpınar İlçe sınırı, Güneyi: Van-Hakkâri İl Sınırı.

3-Çatak İlçesi; Doğusu: Çatak-Gürpınar İlçe sınırı Kuzeyi: Çatak-Gevaş İlçe sınırı boyunca Batısı: Çatak-Gevaş İlçe sınırı boyunca, Güneyi: Van-Bahçesaray Yolu boyunca, Y.Narlı, Teknecik Köyleri boyunca.

4-Gevaş İlçesi; Doğusu: Van Gölü Kıyısı (İnköy, Altınsaç, Göründü, Dereağzı) Kuzeyi: Van Gölü Kıyısı Batısı: Van-Bitlis il sınırı Güneyi: Van-Bitlis Devlet Yolu (Güzelkonak, Uysal, Yuva, Yoldöndü Köyleri)

5-Van Merkez;Doğusu:Van-Edremit Karayolu; Van-Erciş Karayolu boyunca Kalecik’e kadar olan kısım Kuzeyi: Kalecik köy sınırı, Batısı: Edremit İlçe sınırından itibaren; İskele Mah., Kalecik’e kadar olan kısım, Güneyi: Edremit İlçe sınırı.

6-Erciş ilçesi; Doğusu: Yarıktepe Köyü, Kızılören, Deliçay, Keklikova Köyleri boyunca Van-Erciş Karayoluna kadar, Kuzeyi: Erciş-Patnos İl sınırı, Taşkapı Köyüne kadar, Batısı: Taşkapı Köyünden, Doğancı, Koçköprü, Oyalı, Y. Işıklar, A. Işıklar Köyleri boyunca Erciş-Adilcevaz Karayoluna (Erciş Merkez) kadar, Güneyi: Van-Erciş Karayolu boyunca.

7-Edremit İlçesi: Doğusu: Dönemeç, Gölkaşı ve Edremit-Gevaş Karayolu Kuzeyi: Bakımlı, Kıyıcak Van Gölü Kıyısı Batısı: Van Gölü Kıyısı Güneyi: Edremit ilçe sınırı, Enginsu, Gevaş-Gürpınar Karayolu

8-Çaldıran ilçesi; Doğusu: Türkiye-İran Sınırı Kuzeyi: Van İl sınırı Batısı: Çaldıran İlçe sınırı Güneyi: Ayrancı Köyünden başlayarak, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu boyunca Alakaya Köyü Türkiye-İran Sınırına kadar 

9-Bahçesaray ilçesi; Doğusu: Bahçesaray İlçe sınırı Kuzeyi: Bahçesaray ilçe merkezi, Çatbayır Batısı: Siirt İl sınırı Güneyi: Çatak İlçe sınırı

10-Özalp ilçesi; Doğusu: Dönerdere, Dorutay, Çukbuklu, Aksarguç Köyleri boyunca, Kuzeyi:Seydibey, Şemsetin Köyleri boyunca, Batısı:Şemsetin, Kırçalı, Boğazkesen, Savatlı Köyleri boyunca; Özalp-Saray Karayoluna kadar olan kısım, Güneyi:Özalp Karayolu-Savatlı-Boğazkesen Köyleri yol ayrımından başlamak üzere Özalp-Saray Karayolu boyunca Dönerdere’ye kadar olan kısım.

11-Saray ilçesi; Doğusu: Türkiye-İran Sınırı, Kuzeyi: Türkiye-İran Sınırından başlayarak, Sırımlı Köyü, Saray İlçe Merkezi, Dolutaş Köyü, Batısı: Özalp-Kapıköy Karayolu boyunca, Gözdeğmez, Zincirkıran Köyleri, Güneyi: Özalp-Kapıköy Karayolu, Çaybağı, Keçikayası, Kapıköy’e kadar olan alan.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Erçek Gölü Sulak Alanı Genel Avlağı; Doğusu: Erçek Beldesi, Karagündüz Köyü ve A.Gölalan Köy sınırı, Kuzeyi: A.Gölalan ve Değirmenözü Köy sınırları boyunca, Güneyi: Gedelova Köyünden başlamak üzere, Van-Özalp karayolu boyunca Erçek Beldesine kadar olan kısım, Batısı: Değirmenözü, Akçaören, Koçköy, Kozluca köyleri sınırları boyunca Gedelova Köyüne kadar olan kısım,

 

66-YOZGAT:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Akdağmadeni İlçesi: Doğusu: Eynelli-Halhacı-Karaçayır, Kuzeyi: Karaçayır-Dayılı, Batısı: Dayılı-Yazı Kaplancı, Güneyi: Yazıkaplancı-Akçadan-Hisarbey-Eynelli.

2-Aydıncık İlçesi (A):Doğusu: Aydıncık-B.Toroman, Kuzeyi: B.Toroman-Güroğlu, Batısı: Güroğlu-Bakırboğazı-Kocabekir, Güneyi: Kocabekir-Aydıncık

3-Çayıralan İlçesi: Doğusu: Kozan-Çayıralan-A.Tekke Kuzeyi: A.Tekke-Günyayla-Fahralı Batısı: Fahralı-Çokradan-Gülpınar Güneyi: Gülpınar-Kozan

4-Sarıkaya İlçesi: Doğusu: Sarıkaya-Boğazlıyan yolu Kuzeyi: Sarıkaya-Boğazlıyan yolu-Tepedoğan-Deredoğan-Burunkışla Batısı: Burunkışla-Y. Sarıkaya-Sarıkaya-Boğazlıyan ilçe sınırı Güneyi: Sarıkaya-Boğazlıyan ilçe sınırı

5-Boğazlıyan İlçesi: Doğusu: Dereçepni-Çakmak, Kuzeyi: Çakmak-Boyrazlı, Batısı: Boyrazlı-Yamaçlı, Güneyi: Yamaçlı-Dereçepni.

6-Sorgun İlçesi; Güneyi: Karakız-Keser yolu Doğusu: Karakız-Keser yolundan Feraşlı köyü istikametinde kuzeye Çekerek ilçe sınırı Kuzeyi: Çekerek ilçe sınırı, Güneyi: Çekerek ilçe sınırından İncesu, Karakız.

7- Devrek - Damlı :Doğusu:Sivri T., karacalarkezisırtı, Düzmeşe T, Alacameşe T, Serpme dere, Pelitli T., Asmasırtı Oluklar Sırtını Kirseağılsırtına varan hat Batısı:Suluağıl Tepe, Kuşyakası Sırtı, Taşpınar Tepe, Damlıyayla Tepe, Çöplükağıl Tepe. Kuzeyi: Sivri Tepe, Sığırağılı Sırtı ve Suluağıl Tepe. Güneyi: Çöplükağıl Tepe, kocaağıl Deresi, Kirseağıl Sırtı ‘nın köknarlı dere ile birleştiği hat.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Akçakışla Yahyasaray Örnek Avlağı; Doğusu: Ortaağmu tepeden başlayarak ağmunun sırtını takiple yüklüce dereden orta eren deresi, Kuzeyi: Akçakışla köyü yolundan eynelli köyünü takiple yoncalık yaylası yolu, Batısı: Akçakışla –Eynelli köy yolu, Güneyi: Yukarı Yahsaray köyü altından başlayarak orta eren dereyi kesen dereden Kaseyli tepe sırtı takiple başına yayla tepesinden Karahaoca deresinden Akçakışla köy yoluna birleştiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi; Doğusu: Hattuşaş yol ayrımı, Kırıksoku Köyü, Kuzeyi: Kırıksoku-Kale-MusabeyliBoğazı-Musabeyli, Batısı: Musabeyli-Topaç, Güneyi: Topaç-Hattuşaş yol ayrımı.

 

67-ZONGULDAK:

Devrek ilçesi; Doğusu: Sivri tepe, karacalarkezi sırtı, düzmeşe tepe, alacameşe tepe, serpme dere, pelikli tepe, asma sırtı, oluklar sırtını kirse ağıl sırtına varan hat, Batısı:Sulu ağıl tepe, kuş yakası sırtı, taşpınar tepe, damlı yayla tepe, çöplük ağıl tepe, Kuzeyi: Sivri tepe, sığır ağılı sırtı ve sulu ağıl tepe, Güneyi:Çöplük ağıl tepe, koca ağıl deresi, kirse ağıl sırtının köknarlı dere ile birleştiği hat.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Kdz Ereğli İlçesi: Kızılcapınar Devlet Avlağı: Doğusu: Düzpelit Köyünü Hasanbeyler Köyüne bağlayan stabilize yol. Kuzeyi: Yalnızçam Köyünü Dağlıca Köyüne bağlıyan stabilize yol ve devamında ilçe sınırı hattı. Batısı: Yalnızçam Köyünü Süleymanbeyler Köyüne bağlayan stabilize yol. Güneyi: Devrek-Ereğli Kara yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1-Devrek Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Bulgur tepe, kızılelma tepe, durağan tepe. Kuzeyi: Kayabaşı tepe, mezarlıkbaşı tepe, oğşandoruğu tepe, bulgur tepe, Batısı: Kayabaşı tepe, kuşdamıtepe, kurtçamı tepe, güney ağıtepe, dikmen tepe Güneyi: Dikmen tepe, meşeliağıl tepe, çıplak tepe, seyransapağı tepe, doğandurağı tepe, durağan T.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Zonguldak Merkez İlçesi:(Elvanpazarcık):Doğusu: Zonguldak–Devrek Karayolu Kuzeyi: Kardeşler Mahallesini Tasmacı’ya ve oradan Zonguldak-Devrek Karayoluna bağlayan yol. Batısı: Zeytinköy Mahallesini Kardeşler Mahallesine bağlayan yol ve orman deposu. Güneyi: Ahmetler Mahallesi, Yayla Mah. ve Kardeşler Mahallesini birbirine bağlayan yol.

2-Çaycuma ilçesi (Yukarı Göynük: Doğusu: Temenlerden Aygırı Tepeye ve oradan Çomranlı Köyüne varan stabilize yol. Kuzeyi: Temenler Köyünden Türbe Tepe, Gali Tepe-Karaçövez Tepeden geçen sırt ve Başköy’den geçen karayolu ile birleştiği yere kadar Batısı: Aşağı Mahalleden yukarı mahalleye varan karayoluna kadar Güneyi: Çomranlıdan Aşağı Mahalleye varan karayoluna kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

68-AKSARAY:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A);Doğusu: Koçaştepeden gelip Urumdüğün arkı (kanalı) üzerinde bulunan Hotara mevkiine giden kanal yolu, Kuzeyi: Bozkaradan Yeşiltepe yolunu takiben Koçaştepeye giden kanal yolu, Batısı: Hotara mevkiinden Yeşilova’ya giden Urumdüğün kanalından Bozkaraya giden kanal yolu, Güneyi: E 90 Karayolundan ayrılıp Hotara mevkiinden Yeşilova’ya giden Urumdüğün arkı (kanalı) yolu ile çevrili Koçaş Devlet Üretme Çiftliği arazisi.

(B):Doğusu: Ozancık–B.pörnekler–K.pörnekler–Kalebalta-Tatlıca yolu, Kuzeyi: Borucu–Çatin–Ozancık yolu, Batısı: Ekecikyeniköy–Taptık–Karaçayır–Borucu yolu, Güneyi: Tatlıca–Susadı–Göksügüzel–Ekecikyeniköy yolu,

(C) Doğusu: Niğde il sınırı ve Derrinkuyu Ihlara yolu, Kuzeyi: Ihlara, Helvadere kargın, Gözlükuyu, Taşpınar yolu, Güneyi: Niğde il sınırı, Batısı: E-90 karayolu

2-Merkez–Ortaköy İlçesi; Doğusu: Çekiçler–Balcı yolu, Kuzeyi: Balcı–Ortaköy–Seksenuşağı yolu, Batısı: Seksenuşağı–Gökkaya–Fatmauşağı yolu, Güneyi: Fatmauşağı–Ekecikgödeler-Çekiçler yolu.

3-Ağaçören İlçesi; Doğusu: Çatalçeşme–Abdiuşağı–Hacıismailli–Ağaçören yolu, Kuzeyi: Ağaçören–Yenişabanlı–Abalı–Ş.Koçhisar yolu, Batısı: Ankara il sınırı, Güneyi: Ankara il sınırından başlayarak Kırımlı–Sofular–Hüsrev–Çatalçeşme yolu.

4-Sarıyahşi İlçesi; Doğusu: Kızılırmak Nehri ve Kırşehir il sınırı, Kuzeyi: Kızılırmak Nehri ve Hirfanlı Barajı, Batısı: Sarıyahşi–Evren yolu, Güneyi: Sarıyahşi–Bekdik yolunu takiben Kırşehir il sınırı.

5-Gülağaç İlçesi; Doğusu: Gülağaç–Gülpınar–Camiliören–Yalman yolu, Kuzeyi: Aksaray–Nevşehir yolu Batısı: Aksaray–Nevşehir yolundan başlayarak Saratlı–Demirci yolu, Güneyi: Demirci–Gülağaç yolu.

 

69-BAYBURT:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçe (A); Doğusu: Erzurum İl sınırı, Kuzeyi: Bayburt-Erzurum kara yolu, Maden-Yaylapınar köy yolu Erzurum İl sınırı Güneyi: Erzincan-Erzurum İl sınırı, Batısı: Harmanözü-Demirışık köy yolu, Erzincan sınırı

(B); Doğusu: Erzurum İl Sınırı, Batısı: Bayburt-Çaykara devlet yolu, Kuzeyi: Trabzon-Rize İl Sınırı, Güneyi: Bayburt İspir Karayolundan, Değirmencik-A.Dikmetaş-Adabaşı-Ballıkaya-Karşıgeçit-Yazıyurdu-Darıca-Çakırbağ köyünden Erzurum İl sınırı.

(C): Doğusu: Harman özü- Demirışık köy yolu, Erzincan sınırı, Kuzeyi: Bayburt Erzurum karayolu, Kabaçayır- Sancaktepe arazi yolu, Batısı: Sancaktepe- Aksaçlı- Yukarıkışlak- Saruhan köy yolu, Güneyi: Erzincan il sınırı.

2-                        Aydıntepe İlçesi; Doğusu: Aydıntepe, Yaylayolu, Trabzon İl sınırı Batısı: Akşar-Pamuktaş-Gümüşhane İl sınırı Kuzeyi: Gümüşhane-Trabzon il sınırı, Güneyi: Gümüşhane-Bayburt Karayolu, Nişantaşı-Arpalı-Aydıntepe Yolu,

 

70-KARAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Merkez İlçesi (A) (Bucakışla Nunu Vadisi); Doğusu: Bucakışla’dan Bucakışla-Karaman yolu boyunca Çukurbağ yolunun Karaman yoluna bağlandığı nokta, Kuzeyi: Göcer, Dağkonak, Çatak Çukurbağ köy yolunun Bucakışla-Karaman yoluna bağlandığı noktaya kadar uzanan yol, Batısı: Göcer, Yukarıkızılca köy yolu, Güneyi: YukarıKızılca, Akçaalan, Kalaba, Adaköy, Bayır, Çukur ve Bucakışla köyleri arasında uzanan köy yolu.

(B) (Pınarbaşı Mevkii); Doğusu: Pınarbaşı Köyü, Özkes mevkii arası asfalt yol, Kuzeyi: Özkes mevkii, Başkışla köyü arası asfalt yol, Batısı: Başkışla, Yılangömü köyleri arası yol, Güneyi: Pınarbaşı, Yılangömü arası asfalt yol

(C)(Çakırdağı): Doğusu: Ayrancı ilçesi tren garı Batısı: Beydili köyü, Ekinözü köyü, Sudurağı beldesi arası asfalt yol ile Sudurağı beldesinden Karaman, Ayrancı tren yoluna kadar uzanan asfalt yol Kuzeyi: Beydili köyü, Akçaşehir beldesi, Karaağaç köyü, Ayrancı tren garı arası asfalt yol Güneyi: Sudurağı beldesinden Karaman, Ayrancı tren yoluna kadar uzanan asfalt yol ile Ayrancı ilçesi tren garı arasında yer alan tren yolu

(D)(Güldere Mevkii):Doğusu: Karaman-Mara yolunun Üçbaş köyü yol ayrımı noktasından itibaren Mersin İl sınırına kadar uzanan yol Kuzeyi: Karaman-Mara yolunun Üçbaş köyü yol ayırımı noktasından itibaren Başharman köyüne gelen asfalt yol. Başharman Gökçe köyü arası, Gödet barajı kenarından geçen toprak yol Batısı: Karaman-Mut karayolu Güneyi: Karaman-Mersin il sınırı

2-                        Ayrancı İlçesi (Çatköy Mevkii); Doğusu: Mersin-Ereğli il sınırı. Kuzeyi: Kıraman, Benendi, Ereğli ilçe sınırı, Batısı: Kıraman, Çatköy, Küçükkoraş, arası asfalt yol, Küçükkoraş köyünden Mersin İl hududuna kadar uzanan stabilize yol Güneyi: Çatköy-Mersin il sınırı arası stabilize yol

3-                        Ermenek İlçesi (A) (Görmeli Mevkii); Doğusu: Karaman –Mersin İl Sınırı, Kuzeyi: Çavuş Köyünden Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Gökçeseki, Çamlıca, Evsin Köyleri hattı boyunca Mersin İli Mut İlçesi sınırına kadar uzanan Karayolu, Batısı: Çavuş Köyünden Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Görmeli Köyü-Olukpınar Köyü ve Mersin İl sınırına kadar uzanan karayolu, Güneyi: Karaman –Mersin İl Sınırı.

(B) (Kazancı Mevkii); Doğusu: Ermenek Çayından itibaren Pınarönü, Sarıvadi, Gökçeken ve Kazancı Beldesi arası asfalt yol, Kazancı-Anamur Yolunun Mersin İl Sınırına kadar uzanan yol, Kuzeyi: Ermenek Çayı, Batısı: Sarıveliler- Ermenek İlçe Sınırı, Güneyi: Karaman-Mersin İl Sınırı.

4-                        Sarıveliler İlçesi (Dumlugöze Mevkii)(A); Doğusu: Sarıveliler-Ermenek İlçe Sınırı, Kuzeyi: Göksu nehri, Batısı: Karaman-Antalya İl Sınırı, Güneyi: Karaman-Mersin İl Sınırı.

(B):(Sarıveliler Mevkii)Doğusu: Taşkent-Sarıveliler karayolunun, Hasançavuş yol ayrımı noktasından Sarıveliler ilçe merkezine ulaşan karayolu Kuzeyi: Hasançavuş yol ayrımı noktasından Sarıveliler göletine ulaşan toprakyol, Bataksu mevkiinden Dedebeleni mevkii güney kesiminden itibaren Tokuş mevkii, tokuş mevkiinden Konya il sınırına ulaşan toprak yol Batısı:Karaman-Konya il sınırı Güneyi:Sarıveliler, Ortaköy Civler, Civandere arası asfalt yol, Civandere’den Konya il sınırına ulaşan asfalt yol

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi (Karaman-Kılbasan-Karadağ);Doğusu: Kılbasan-Dinek-Madenşehri köy yolu, Kuzeyi: Madenşehri-Süleymanhacı-Ortaoba köy yolu, Batısı: Ortaoba-Kaşoba-Kisecik-İslihisar-Demiryurt köy yolu, Güneyi: Demiryurt-Eminler-Kılbasan köy yolu.

 

71-KIRIKKALE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Balışeyh, Delice, Sulakyurt İlçeleri: Doğusu: Meşeyayla, İmirli köy yolu Kuzeyi: Sulakyurt, Kalekışla, Faraşlı, Meşeyayla köy yolu Batısı: Sulakyurt, Kösedurak, Battalobası köy yolu Güneyi: Kösedurak, Bıyıkaydın, Selamlı, Ulaklı, Y.Karakasık, Koçubaba, Dağobası, İmirli köy yolu

2-Merkez-Yahşihan İlçeleri; Doğusu: Kızıldere-Karacaali, Ulaş köy yolundan Ankara-Samsun karayoluna Kuzeyi: Ankara-Samsun karayolundan, Hacıbalı, Mahmutlarşarklısı köy yolu Batısı: Kırıkkale-Ankara il sınırı, Güneyi: Hisarköy-Bedesten köy yolundan Yahşihan-Kırıkkale İl yolu.

3-Balışeyh-Keskin İlçeleri; Doğusu: Ankara-Samsun Karayolundan İzzettin-Kenanbeyobası-Eroğlu köy yolu, Kuzeyi: Ankara-Samsun Karayolu, Batısı: Ankara-Samsun karayolundan Işıklar-Uzunlar-Gazibeyli köy yolu, Güneyi: Gazibeyli-Eroğlu köy yolu,.

4-Keskin-Çelebi İlçeleri; Doğusu: Keskin-Çelebi karayolu, Kuzeyi: Haydardede köyü, Konur köyü, Batısı: Köprüköy-Tilkili-Hacıyusuflu-Karayakup köy yolu, Güneyi: Çelebi ilçe merkezi

5-Delice-Balışeyh İlçeleri; Doğusu: İmirli-B.Afşar, Yaylayurt, Karpuz köy yolu, Kuzeyi: İmirli köyü Batısı: İmirli-Dağobası-Elmalı-Karali-Kargın köy yolu, Güneyi: Ankara-Samsun karayolu

6-Delice İlçesi: Doğusu: Kırıkkale-Çorum il sınırı, Kuzeyi: Kırıkkale-Çorum il sınırı Batısı: Ankara-Samsun karayolu Güneyi: Delice İlçe Merkezinden Baraklı-Sarıyaka-Kuzeyyurt köy yolu

7-Sulakyurt İlçesi; Doğusu: Kıyı Kavurgalı, kıyı Halilinceli, Hamzalı, Akkuyu, Sulakyurt ilçe merkezinden, İmamoğluçeşmesi, Yağbasan köy yolu Kuzeyi: Kırıkkale-Çankırı il sınırı Batısı: Kırıkkale-Ankara il sınırı Güneyi: Kırıkkale-Ankara il sınırından Akkuzulu (Kalecik ilçesi) köy yolundan Ortaköy, Yağbasan köy yoluna kadar

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez-Keskin-Balışeyh İlçesi;Doğusu:Y.Mahmutlar-A.Mahmutlar-Çullu-Çipideresi-Dağsolaklısı köyü, Kuzeyi:Ankara-Samsun karayolu, Batısı:Işıklar-Uzunlar-Gazibeyli köy yolu, Güneyi:Dağsolaklısı köyü.

 

72-BATMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Beşiri İlçesi; Doğusu: Kurtalan ilçe sınırı. Kuzeyi: Oğuz, Yazıhan, Kumçay, Beşpınar, Kayatepe köy sınırları Batısı: Batman merkez ilçe sınırı. Güneyi: Hasankeyf İlçe sınırı.

2-Sason İlçesi; Doğusu: Batman Sason İlçe karayolu Kuzeyi: Yücebağ, Aydınlık, Dereköy Sason Köyleri sınırı. Batısı: Diyarbakır İl sınırı. Güneyi: Kozluk İlçe sınırı.

3-Hasankevf İlcesi; Doğusu: Mardin il sınırı, Kuzeyi: Beşiri ilçe sınırı, Batısı: Hasankeyf Gercüş karayolu, Güneyi: Gercüş ilçe sınırı.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Alaca Devlet Avlağı: Doğusu: Yanarsu çayı ile Dicle Nehrinin birleştiği yer, Kuzeyi: Amer Düzlüğü, Güneyi: Dicle Nehri, Batısı: Amer Düzlüğünden Yakacık ve Oğuz Köy sınırları, Şehgelan Tepesi, Barkuneba Deresi, Karaçi Mağaraları, Çayır Mağarası ve Kınamoz Tepesinden Dicle Nehri sınırı

 

73-ŞIRNAK:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi (A); Doğusu: Beytüşşebap İlçe sınırı, Kuzeyi: Siirt İl sınırı, Batısı: Şırnak-Siirt karayolunu takiben Siirt İl sınırı, Güneyi: Şırnak merkezden doğuya düz hatla Beytüşşebap ilçe sınırı

(B):Doğusu: Kuşkonar, Güneyce ve Çadırlı Köy yolu, Kuzeyi: Siirt İl sınırı, Batısı: Kayaboyun Bulmuşlar köyü istikametinden Güçlükonak İlçe Sınırı, Güneyi: Çadırlı, Tekçınar, Bağpınar, Kırkkuyu ve Kayaboyun köyleri arası düz hat.

(C):Doğusu: Uludere İlçe sınırı, Kuzeyi: Koçtepe, Balcılar Mahallesi, Kelabakırmık tepesi, Çukural, Harmal sırtı, Kurt dağı, Meşe dağından düz bir hatla Uludere İlçe sınırı, Batısı:  Kasrik dağı, Gerre tepe, Azık tepesi, Güneyi: Cizre ve Silopi İlçe sınırı.

2-Beytüşşebap İlçesi; Doğusu: Van İl sınırı, Kuzeyi: Van İl sınırı, Batısı: Van İl sınırından Merkez İlçe sınırı, Güneyi: Uludere İlçe sınırı, Uzungeçit, Mutluca, Başaran, Aşağıdere, Beytüşşebap İlçe merkezi, Güneyyaka, Altınsu köy yolundan Van İl sınırı.

3-Cizre İlçesi (A);Doğusu: Silopi ilçe sınırı, Kuzeyi: Silopi-Cizre karayolundan Cizre, Çavuş, Katran, Erdem, Taşhöyük, Uğur köyleri arası yol, Batısı: İdil ilçe sınırı, Güneyi: Suriye sınırı.

(B);Doğusu: Silopi ilçe sınırı, Kuzeyi: Şırnak Merkez İlçe sınırı, Batısı: İdil İlçe sınırı, Güneyi: Akdağ, Yalıntepe, Tepeönü, Mirhasan, Ulaş, Aşağıdere köy yolu ile Dirsekli, Çağlayan, Hisar arası stabilize yol.

4-Güçlükonak İlçesi; İlçe mülki sınırları içerisinde,

5-İdil İlçesi (A); Doğusu: Cizre İlçe sınırından Kayaköy, Özen, Teke, Ortaköy arası köy yolu, Kuzeyi: Sırtköy- İdil İlçe merkezi karayolu, Batısı: İdil İlçe merkezi, Üçok, Oymak, Pınarbaşı, Verimli, Çığır, Gültepe arası köy yolu, Güneyi: Suriye devlet sınırı.

(B); Doğusu: Suriye sınırından Özbek, Oyalı, İdil-Merkez, Sırtköy Kuzeyi: Sırtköy, Sulak, Yarbaşı, Bereketli, Kayalı, Öğündük, Karalar, Sarıköy yolunu takiple Mardin İl sınırı, Batısı: Mardin İl sınırı, Güneyi: Suriye devlet sınırı.

6-Silopi İlçesi (A);Doğusu: Uludere İlçe sınırı, Kuzeyi: Şırnak Merkez İlçe sınırı, Batısı: Cizre İlçe sınırı, Güneyi: Cizre-Silopi karayolundan Üçağaç, Başören, Yazı, Uyanık arası köyleri ile Görümlü ve Çalışkan beldeleri yolunu takiben Irak devlet sınırı.

(B);Doğusu: Irak devlet sınırı, Kuzeyi: Cizre İlçe sınırından Kavaközü, Bostancı, ortaköy, Kapılı köy yolunu takiben Uludere İlçe sınırı, Batısı: Suriye devlet sınırı, Güneyi: Suriye ve Irak devlet sınırı. 

7-Uludere İlçesi; Doğusu: Hakkâri İl sınırı, Kuzeyi: Beytüşşebap İlçe sınırından Uzungeçit, Gündoğdu köy yolu, Uludere İlçe merkezi Uludere-Şırnak karayolunu takiben Şırnak Merkez İlçe sınırı, Batısı: Şırnak-Merkez ve Silopi İlçe sınırı, Güneyi   : Irak devlet sınırı.

 

74-BARTIN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçesi(A);Doğusu: Amasra-Merkez ilçe sınırından eski Amasra-Bartın karayolunu izleyerek Uğurlar köyüne ulaşır. Kuzeyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı. Batısı: Amasra-Bartın karayolu. Güneyi: Uğurlar köyünden başlayarak batı istikametinde yolu takip ederek Amasra-Bartın karayoluna ulaşır.

(B):Doğusu: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Kuzeyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı. Batısı: Amasra-Merkez ilçe sınırından itibaren köy yolarını takiben Bartın-Arıt karayoluna birleşir. Güneyi: Bartın-Arıt karayolu.

(C):Doğusu: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Kuzeyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve Ulus ilçesi ile Merkez ilçe sınırı.

(D): Doğusu: Kozcağız-Kumluca karayolundan Yenikışla köyü yol ayrımından ayrılarak köy yolunu takiben Özbaşı köyüne buradan Ziyaret deresini takip ederek Iskalan deresine birleşir. Iskalan deresini takip ederek Kesecik deresine gider ve bu dereyi izleyerek Karabük il sınırına ulaşır. Kuzeyi: Özbaşı-Yenikışla yol ayrımından Kozcağız-Kumluca karayolunu takiben Kozcağız’a buradan Kozcağız-Hasankadı karayolu istikametine giderek Bakraçboz köyüne, buradan Bakioğlu köyü Oruçlar Mahallesine giden asfalt yolu takiben Oruçlar Tepesine ulaşır. Batısı: Oruçlar Tepesinden sırtı takiben İbrahimharmanı Tepeye, sonra yine sırtı takiben Erikli sırtına, buradan Erikli Tepeye ve tepeden dereyi takiben Celilbeyoğlu köyü Çelikler Mahallesine ve oradan Turbala dereye inerek Zonguldak il sınırına ulaşır. Güneyi: Karabük-Bartın il sınırı.

(E):Doğusu: Amasra-Bartın karayolundan Radar istikametine giden yolu takip ederek Orman Bakımevine giden yol kavşağından kuzey istikametinde Diştaşlık sırtını izleyerek, Taşboğazı Tepeye, Domuz Tepeye ve buradan Karatarla burnuna ve Karadeniz’e ulaşır. Kuzeyi: Karadeniz sahili. Batısı: Işıklar Tuğla Fabrikası’ndan Bartın Çayını takiben Karadeniz’e ulaşır. Güneyi: Amasra-Bartın karayolundan Uzunöz, Dallıca, Akgöz ve Topluca köylerini geçerek tuğla fabrikasına kadar gelen yol.

2-Amasra İlçesi(A);Doğusu: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırı. Kuzeyi: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırından başlayarak Akçabelen köyünden gelen doğru köy yolunu batı istikametine doğru takip ederek Yukarısal, Şükürler köylerine ve buradan Çanakçılar köyüne ulaşır. Batısı: Çanakçılar köyünden köy yolunu izleyerek Kocaköy Meydan Mahallesine ve buradan Amasra-Merkez ilçe sınırına ulaşır. Güneyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı ve Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

(B):Doğusu: Eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar köyüne, buradan köy yolunu takiben Uğurlar köyüne doğru giderek Amasra-Merkez ilçe sınırına ulaşır. Kuzeyi: Bartın-Amasra karayolunu takip ederek Bakacak mevkiinden eski Amasra-Bartın yolunu takip ederek Bostanlar köyüne ulaşır. Batısı: Bartın-Amasra karayolu. Güneyi: Merkez-Amasra ilçe sınırı.

(C): Doğusu: Amasra-Kurucaşile yeni karayolundan itibaren Bozköy plajına giden yolu takip ederek Karadeniz’e ulaşır. Kuzeyi: Karadeniz. Batısı: Amasra-Kurucaşile karayolundan itibaren Ahatlar köyünden geçerek eski İlkokula kadar giden yolu takip eder, okuldan sonra sırtları takiben Karadeniz’e ulaşır. Güneyi: Amasra-Kurucaşile karayolu.

3-Ulus İlçesi(A); Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı. Kuzeyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.  Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırından başlayıp köy yollarını takip ederek Çerde,  Karahasan,  Alpı, Aşağıçerçi, Aşağıköy, İğneciler, Abdurrahman, Kirazcık, Arpacık, Kadıköy, Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı, Yukarıdere, Göksu ve Kerpiçli köyüne buradan Sorgun yaylasına giden yolu takip ederek Kastamonu-Bartın il sınırına ulaşır.

(B): Doğusu: Kastamonu-Bartın il sınırı. Kuzeyi: Köy yollarını takip ederek Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı, Yukarıdere, Göksu ve Kerpiçli köyüne buradan Sorgun yaylasına giden yolu takip ederek Kastamonu-Bartın il sınırına ulaşır.  Batısı: Düzköy’den eski karayolunu takiben Kadıköy’den gelen köy yoluna birleşir ve buradan doğu istikametinde köy yolunu takiben Ulukaya köyüne ulaşır. Güneyi: Kastamonu-Bartın il sınırından batıya doğru eski karayolunu takiben Gökpınar, Düzköy’e ulaşır.

4-Kurucaşile İlçesi; Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı. Kuzeyi: Alagüney Tepeden batı istikametinde sırtı takip ederek Kömeç köy yoluna oradan İlyasgeçidi köyünün güneyinden Başköy köy yolunu takip ederek Büyükdip Mahallesinden içeri giren orman yolunu takip ederek Aşlama Tepesine buradan sırtı takip ederek Kuşdamı sırtına, Tekkeönü deresine ve sonra dereyi takiben Sap deresine oradan Paşalılar köyüne buradan köy yolunu takiben Akçabelen köyüne ve yolu takiben Amasra-Kurucaşile ilçe sınırına ulaşır. Batısı: Amasra-Kurucaşile ilçe sınırı. Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Ulus İlçesi-Kumluca Bölgesi; Batısı: Ömercik Tepesi’nden başlayarak güneye doğru sırtı takiben Erik Bahçesi Tepesi ve devamında Yorganlık Sırtı’nı takiben Ömerdede Tepesi, Güneyi: Ömerdede Tepesi’nden başlayarak doğuya doğru Çakıllar Sırtı’nı takiben Çakılbaşı Tepesi devamlı Efendioğlu Tepesi, Yelli Sırtı, İnbaşı Sırtı ve oradan sırtı takiben İnbaşı Tepesi, orman yolunu takiben İnbaşı Deresi, buradan kuzeye doğru Katırovası Deresi’ni geçerek Agulugüney Tepe ve buradan doğuya doğru sırt ve boğazı takiben Emniyet Tepe devamlı Karaçambaşı Tepe ve devamında 1850 m. rakımlı tepe, Doğusu: 1850 m. rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırt ve boğazı takiben Tepelicek Tepesi ve devamla Suçıktı Tepesi, Kuzeyi: Suçıktı Tepesi’nden batıya doğru Karveren Deresi devamında Üçsaray Deresi buradan derenin Değirmen Sırtı ile kesiştiği noktadan güneye doğru yolu devamla Kulaksız Mahallesi, Kayabaşı Sırtı buradan köy yolunu takiben batıya doğru Azgın Mahallesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Ulus İlçesi-Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

75-ARDAHAN:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Çıldır İlçe sınırı. Güneyi: Kars İl sınırı. Kuzeyi: Çamlıçatak Köyünden Çıldır İlçesine giden Devlet Yolunun Çıldır İlçe sınırı ile birleştiği yere kadar olan yol güzergâhı. Batısı: Çamlıçatak Köyünden başlayarak takiben Taşlıdere, Döşeli, Köprücük, Hasköy, Köprübaşı köylerinden geçerek Kars İl sınırına ulaşan İl Yolu.

2-Göle İlçesi: Doğusu: Göle-Kars İl Yolunun Kars İl sınırına birleştiği noktadan itibaren başlayan Kars İl sınırı. Güneyi: Kars İl sınırı. (Allahuekber Dağları sırt hattı) Batısı: Ardahan-Erzurum İl sınırı. Kuzeyi: Erzurum-Ardahan İl sınırından başlayarak Kars-Ardahan İl Sınırına kadar devam eden Erzurum-Göle-Kars İl Yolu.

3-Çıldır İlçesi: Doğusu: Kars İl sınırı. Güneyi: Kars İl sınırı. Batısı: Ardahan Merkez İlçe sınırı. Kuzeyi: Ardahan Merkez İlçe sınırından başlayarak Eskibeyrehatun, Meryem, Çıldır İlçe Merkezini takiben Eşmepınar, Güvenocak, Aşağı Cambaz ve Yukarı Cambaz Köylerine devam eden yol güzergâhından Kars İl sınırına ulaşan hat.

4-Hanak İlçesi: Doğusu: Çıldır İlçe Sınırı (Binbaşak Köyü, Geyube Yaylası, Ağıllı Köy Yolu ayrımından Kestane Yaylasına kadar olan güzergâh.) Güneyi: Ardahan Merkez İlçe ve Çıldır İlçe Sınırları ( Segani Manastırı-Sevimli Köyünü takip eden güzergâh.) Batısı: Çayağzı, Hanak, Damal Karayolunun Damal İlçe Sınırı ile birleştiği noktaya kadar uzanan yol hattı. Kuzeyi: Damal İlçe Sınırı(Hanak-Damal Karayolunun Damal İlçe Sınırı ile Kesiştiği yerden itibaren İkizdere Yaylası, Kestane Yaylasına uzanan güzergâh.)

5-Damal İlçesi: Doğusu: Çıldır İlçe Sınırı( Kestane Yaylası Mevkii.) ve Gürcistan Ülke Sınırı Güneyi: Hanak İlçe Sınırı (Hanak-Damal Karayolunun Damal İlçe Sınırını kestiği noktadan Kestane Yaylasına devam eden hat.) Batısı: Hanak İlçe Sınırından devam ederek Damal–Aşağı Gündeş-Yukarı Gündeş-Seyitören yolunu takiben Posof İlçe Sınırına ulaşan Karayolu. Kuzeyi:Posof İlçe Sınırı(Aşağı Gündeş Yaylası, Süngülü Yaylası, Kestane Yaylasına uzanan güzergah.)

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

76-IĞDIR:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Iğdır İli: Kuzeyi: Iğdır Merkez-Erzurum Iğdır Yolu-Yaycı Güneyi: Taşlıca, Mezra yol ayrımı-Mezra Doğusu: Mezra-Halifeli-Iğdır Merkez Batısı: Yaycı-Aşağı Çarıkçı köy yolunun Taşlıca-Mezra köy yolunu kestiği yer

2-Aralık İlçesi: Kuzeyi: Aralık-Nahcivan yolu kavşağı-Tarlabaşı-Yenidoğan-Aralık-Karakoyunlu ilçesi sınırı Güneyi: Iğdır il sınırı, İran sınırı(ülke sınırı) Doğusu: DÜÇ(TİGEM), Emince Aralık-Nahcivan Yol Kavşağı Batısı: Iğdır Merkez İlçe sınırı

3-Karakoyunlu İlçesi: Kuzeyi: Karakoyunlu Merkez-Taşburun Beldesi-Karakoyunlu İlçe sınırı Güneyi: Karakoyunlu İlçe sınrı Doğusu: Aralık İlçe sınırı Batısı: Karakoyunlu İlçe sınırı-Karakoyunlu İlçe yolu (asfalt)-Karakoyunlu Merkez

 

77-YALOVA:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Altınova İlçesi; Doğusu: Marmara Denizi, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Yalakdere (Ayazma) Deresi, Güneyi: Yalova-İzmit karayolu.

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Çınarcık Karlıkdağı Devlet Avlağı;  Doğusu: Ortaburun göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Armutlu Yalova devlet kara yolunu Teşvikiye deresinde kestiği yer. Kuzeyi: Yalova-Armutlu ilçesi devlet karayolu. Güneyi:  Ortaburun göletinin doğu kıyısında bulunan orman yolunun Dipsiz göl, Erikli şelalesi mevkilerinden geçerek Delmece yaylasının batısına kadar gelen kısmı. Batısı: Delmece yaylasının Batısındaki orman yolunun Kuzeye doğru Esenköy şelalesi mevkiinden geçerek Armutlu Yalova devlet karayolunu Esenköy beldesinde kestiği kısım.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Çınarcık İlçesi-Armutlu (Çadra); Doğusu: Kapakalandere, çataltepe, karatepe, meşelitepe, Kuzeyi: Çınarlıdere Batısı: Tenekeli boğazı Mecidiye Armutlu yolu, Güneyi: Mecidiye Hayriye ve Selimiye köy yolu

 

78-KARABÜK:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Safranbolu İlçesi (Sarıçiçek Orman Serisi) (A):Kuzeyi Bartın il sınırı, Güneyi Safranbolu İlçe merkezi. Doğusu Tokatlı-İncekaya sapağından kuzeybatıya doğru yol boyunca tomruk deposu ve arıtma tesisini geçerek kuzeye devam eder, Hızar Deresi’nin batısından yol boyunca devam ederek, kuzeybatıya Eskicini Deresi boyundan kuzeybatıya Sarıkaya ve Sarıkaya Sırtları boyunca 1654 m Örenler Tepeye ulaşır. Buradan güneybatı istikametinde Kepçe ve Çıkrıkkapı Mevkii boyunca Göl yanı 1206 m den kuzeybatıya Bartın-Safranbolu-Eflani karayolu sapağına bağlanarak kuzeyde Ovacuma’da son bulur. Batısı Safranbolu ilçe sınırı (Kuzeybatısı Bartın-Kumluca, Güneybatısı Karabük-Merkez-Tekir-Başköy sınırı),

(B):Yaci Kanyonu (Yağcı Mahallesi-Yaci Mahallesi):Kuzeyi: Kaya deresi (Yağcı kanyonu), Güneyi: Çırçır tepe mevkii (594,7m.) Kepez tepe(884m) Doğusu: Kiraz ocağı sırtı Batısı: Konarı köyü,

2-Eflani İlçesi(Göletler Mevkii-Bostancılar, Esencik, Ortakçı Göletleri)(A):Kuzeyi: Bostancılar seferler pınarözü, Esencik yolu Güneyi: Abakolu, Halkevli, Eflani merkez yolu Doğusu: Esencik, Bostancı ve Abakolu yolu Batısı: Eflani merkez, Bostancılar, Seferler Yolu

(B):(Uluyayla Mevkii)( Karabük Eflani İşletme Şefliğinin Kuzey Batı köşesi, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Karakışla ve Uluyayla Şeflikleri): Kuzeyi: Bartın-Ulus-Karabük İl sınırı. Güneyi: Ovaşeyhler, Hacışaban, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca, Soğucak, Çamyurt, Çörekli Köy yollarının il sınırına ulaştığı nokta. Doğusu: Eflani-Kastamonu İl sınırı. Batısı: Karabük il sınırı, Safranbolu-Eflani ilçe sınırı.

3-Ovacık İlçesi Avlağıkaya Kısmı (Ovacık Merkez Orman İşletme Şefliğinin doğu köşesi):Kuzeyi: Soğanlı köyü Kuzeydoğuya doğru Ovacık-Bayramören İlçeleri sınırında bulunan soğanlı çayı üzerinde bulunan köprü Güneyi: Kışla köyünden itibaren Soğanlı çayına birleşen dere, Doğusu: Ovacık-Bayramören İlçeleri arasındaki sınır. Batısı: Soğanlı-Yığınot-Avlağıkaya ve Kışla köylerini birleştiren köy yolu.

4-Yenice İlçesi(A):Kuzeyi Yenice–Karabük ilçe sınırı, Kavaklı pazarkuz mevkiindeki orman yolu ile devamın da kavaklı şeflik binası, şimşirlidere, yanıkkaya, kara tepe, arslanbaşı tepe (809m.), YHGS kuzey sınırı.(DEVAMINDA FİLYOS ÇAYI BOYUNCA KARABÜK İSTİKAMETİNE DOĞRU 300 METRE  MESAFE HARİÇ-KUŞ AVCILIĞI AÇISINDAN) Güneyi: Yenice–Eskipazar İlçe sınırı Doğusu: Yenice –Karabük İlçe sınırı Batısı: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

(B):Kuzeyi: Kabalaklı kontrol noktasından Gökçebey Devrek istikametine doğru, Yenice Gökçebey Karayolu, Güneyi. Yenice-Mengen İlçe sınırı, Doğusu: Aynalı Tepe (1222 m.) den YHGS sınırını kuzey yönünde takiben Dömek tepe (1176 m.), Sazakl tepe, Tulumbaburnu tepe (1198m.), Kurtpınar sapağı tepe (1073m.), asarlık tepe, semer deresi, kabalaklı deresi, kabalaklı morman control noktası, Filyos çayı, Şeker deresi (Şimşirdere), Batısı: Yenice-Devrek İlçe sınırı.

5-Eskipazar İlçesi(Hamamlı-İsmetpaşa Bölgesi) (A):Kuzeyi: Hamamlı, Doğlacık, Bölükören, Kapaklı ve Ovacık Karayolu, .Güneyi: Eskipazar Çankırı-Çerkeş ilçe sınırı. Doğusu: Eskipazar-Çankırı-Çerkeş ilçe sınırı, Batısı: Eskipazar Samsun karayolu,

(B):(Eskipazar, Sofular-Yenice-Mengen Bölgesi):Kuzeyi: Eskipazar-Yenice (Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası-YHGS) ilçe sınırı. Güneyi: Kapucular, Belen, Yazıboyu, Şevkiler, Adiller ve il/ilçe sınırı. Doğusu: İlçe sınırından itibaren; Hanköy, Köyceğiz, Ova, Kapucular ve Eskipazar merkeze giden tren yolu hattı. Batısı: Bolu-Mengen Eskipazar İlçe/il sınırı.

6-Safranbolu İlçesi Sakaralan Köyü-Yaci Kanyonu (Yağcı-yaci Mahallesi):Kuzeyi Kaya deresi (Yağcı kanyonu), Güneyi Çırçır tepe mevkii (594,7m.) Kepez tepe(884m).Doğusu Kiraz ocağı sırtı Batısı Konarı köyü,

Devlet/Genel  Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Soğanlıçay Devlet Avlağı: Doğusu: Hudut, Bek deresi ve Seymenler tepesi Kuzeyi: Araç çayı Güneyi: Soğanlı çay Batısı: Araç ve Soğanlı çay birleşim noktası, (Yenice-Filyos çayı)

Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar:

1-                        Eskipazar İlçesi-Ören-Acıöz Örnek Avlağı: Doğusu: Çaldağı Tepeden, Eskipazar ve Karabük Orman İşletme sınırını takiben, Sivricekaya Tepeye, oradan Kışladeresi, Kapıcıyeri Tepesi ve İncedereyi takiben Hanköyde, Ankara Karabük asfaltına kadar, Batısı: Çetiören piknik yeri yol ayrımından sırtı takiben Esenli tepeden, Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman doruğu tepeye kadar, Kuzeyi: Yenice Orman İşletme sınırı ve Ayazman doruğu tepeden itibaren sırt boyu Keltepe Orman İşletme Şefliği sınırını takiben Çaldağı Tepesi’ne kadar, Güneyi: Çetiören Mahallesinden orman yolunu takiben, Gücüez çukuru deresine ve dereyi takiben Çavuşlar Mahallesi ile Yayalar, Yukarı Saray, Aşağı Saray Mahallelerinden Ankara-Karabük asfaltının Hanköye kadar çevrili saha.

2-                        Merkez İlçesi-Karatepe-Kamış Köyü Örnek Avlağı; Kuzeyi: Soğanlı Çay, Güneyi: Taşlı Burun Sırtının, Bağırsak Deresi ile birleştiği nokta, Doğusu: Bağırsak Deresi, Batısı: Soğanlı Çaydan güneye doğru 20 nolu bölmeyi takiben Aktaş Kışlası, 19 ve 15 nolu bölme sınırları, Kızıldereyi takiben taşlık tepe sırtı, Aktaşerenleri Tepe (1442 m ) ve Hokurdoyuk sırtı.

3-                        Eflani Örnek Avlağı: Doğusu: Değirmen başı tepeden güneye takiple çıraklar mevkiinin kuzeyinden doğuya takiple, Çukurören köyünün batısından güneye takiple Akeren kuzu mevkiinden doğuya doğru takiple güneyde Kirazlıbahçe sırtına kadar olan kısım, Batısı: Yolbaşı köyünün kuzeyinden batıya takiple ziyaret tepenin güneyinden takiple Çatak köyünün doğusundan kuzeye takiple Yakaçal tepenin doğusundan kuzeye takiple Çilek Mah. batısından kuzeydoğuya takiple mezar arkası dere mevkii Kuzeyi: Mezararkası dere mevkiinden takiple maşukdere mevkii, Güneyi: Yolbaşı köyünün kuzeyinden doğuya takiple kirazlı bahçe sırtına kadar olan kısım.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-                        Safranbolu, Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-                        Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

79-KİLİS:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Merkez İlçe(A):Doğusu: Dölek köyü Kuzeyi: Dölek köyü-Çörten köyü arası G.Antep sınır çizgisi Batısı: Karacaören-Ceritlerden-Kilis G.Antep yolundan Çörtene bağlanacak Güneyi: Karacaören köyü-Kilis Elbeyli yolundan Bozcayaz köyüne kadar

(B): Doğusu: Afrin çayı (Afrin çayını takip ederek Suriye sınırına) Kuzeyi: Kilis-Hatay yolu, Batısı: Deliosman köyü Güneyi: Suriye sınırı

2-Elbeyli İlçesi: Doğusu: Turanlı köyü, Karacurun köyü Kuzeyi: Kalbursait Köyü-Karacurun arası Batısı: Kilis-Taşlıbakır-Kalbursait köyü Güneyi: Taşlıbakır köyü Turanlı arası

3-Polateli İlçesi: Doğusu: Güvenli köyünden merkez ilçe sınırını takiben il sınırı Kuzeyi: Kilis il sınırı Batısı: Musabeyli ilçe sınırından Belenözü köyü-Ürünlü köyünden Polateli ilçe yoluna bağlanacak Güneyi: Polateli ilçe merkezinden geçerek Mağaracık köyü-Yılanca köyü-Güvenli köyünden merkez ilçe sınırı

4-Musabeyli İlçesi; Doğusu: Polateli ilçe sınırı, Kuzeyi: Gaziantep il sınırından Şenlikçe köyü-Musabeyli ilçe merkezi-Yuvabaşı köyü-Gözlüce, Fericek, Belenözü köyü, Batısı: Gaziantep İl sınırı, Güneyi: Kilis-Hatay karayolu.

 

80-OSMANİYE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Kuzeyi: Gökçedam (Hemite) Köyü’nden Ceyhan Nehri boyunca yolu takiben Harnup Mahallesi’ne, Harnup Mahallesi’nden yolu takiben Kesmeburun Köyü’ne, Kesmeburun Köyün’den yolu takiben Sarpınağzı Köyü’ne kadar, Doğusu: Sarpınağzı Köyü’nden Nehrin karşı kıyısındaki Hamıs Mahallesi’nden Kumarlı Köyü’ne giden yolun Yeldeğirmeni Mevkii’ne, Yeldeğirmeni Mevkii’nden yolu takiben Hamıs Mahallesi’ne kadar, Güneyi: Hamıs Mahallesi’nden yolu takiben Ceydetiye Beldesi’ne, Ceydetiye Beldesi’nden Kadirli’ye giden asfalt yolu takiben Sakarcalık Köyü’ne kadar, Batısı: Sakarcalık Köyü’nden asfalt yolu takiben Gökçedam (Hemite) Köyü’ne kadar olan saha.

Ürün (B) Doğusu: Sumbuç Sırtı’nın Gök Dere ile kesiştiği yerden başlayarak, Gök Dere’yi takiben Ürün Mahallesine, Ürün Mahallesinden Küsnek Dere’yi takiben Küsnek Tepe’ye, Küsnek Tepe’den sırtı takiben Karalı Pınar ve Katran Yapım Evlerini takiben Karaçay Deresi’ne kadar. Batısı: 97-98 nolu bölmelerin sınırını oluşturan yolun Karaçay deresini kestiği noktadan başlayarak yolu takiben, Akyar köyü-Erzin (Yeşilkent) asfaltını kestiği yer olan Kafalı Tepeye, Kafalı Tepeden Erzin asfaltını takiben Osmaniye İşletme Şefliği sınırına kadar. Kuzeyi: Karaçay Deresi Güneyi: Osmaniye Orman İşletme Şefliğinin, Dörtyol Orman İşletme Şefliğine sınır olan l67, 168, 170, 171, 172, 176, 177 ve 179 nolu bölmelerin olduğu yerdeki Sınır.

2- Merkez İlçe Ve Düziçi İlçesi Doğusu: Şekerdere köyü içerisinden geçen Şekerdereyi takiben Akarca Mahallesine, Akarca mahallesinden Ellek Beldesine giden yolu takiben Ellek Mezarlığına kadar.  Kuzeyi: Ellek Beldesi mezarlığından başlayarak Selverler Mahallesine giden yolu takiben Selverler mahallesine, Selverler Mahallesinin batısındaki sırtı takiben Sırtın Karagedik köyünde Karani dereyi kestiği yere, Karani dereyi takiben Karani derenin Ceyhan nehrine döküldüğü yere kadar. Batısı: Karani derenin Ceyhan nehrine döküldüğü yerden başlayarak Ceyhan nehrini takiben Mağaraönü Mahallesine, Mağaraönü mahallesinden Küçükbakacak tepesine giden sırtı takiben Küçükbakacak Tepe, Küçükbakacak Tepeden sırtı takiben Hamus mahallesine, Hamus mahallesinden yolu takiben Hamus çayına, Hamus çayını takiben Memişler Mahallesine kadar. Güneyi: Memişler mahallesinden başlayarak Hamus çayını takiben Kahyalar mahallesine, Kahyalar Mahallesinden yolu takiben Dervişli Köyüne, Dervişli köyünden yolu takiben TEM oto yoluna, TEM oto yolunu takiben Şekerdereye kadar olan sınır.

3- Bahçe İlçesi: Batısı: Dalıkırık mahallesindeki Büyükkula sırtını takiben Kuz Tepeye, Kuz tepeden sırtı takiben Bilâlik (Bekdemir deresi) deresine, Bilâlik (Bekdemir) deresini takiben Dişbudak deresiyle birleştiği yere kadar. Kuzeyi: Bilâlik (Bekdemir) deresiyle Dişbuddak deresinin kesiştiği noktadaki Ada sırtı takiben Karakaya tepeye, Karakaya tepeden sırtı takiben Ada Tepeye, Ada tepeden sırtı takiben Hırsız tepeye kadar. Doğusu: Hırsız tepeden sırtı takiben Yoğunoluk deresine, Yoğunoluk deresinden sırtı takiben Höcören Tepesine, Höcören tepesinden Hücrebel sırtını takiben Gavurharmanı tepeye, Gavurharmanı tepeden sırtı takiben Akkaya tepeye, Akkaya tepeden sırtı takiben Kamalaklı tepeye, Kamalaklı tepeden sırtı takiben Bakacak tepeye, Bakacak tepeden sırtı takiben Ağandık tepeye, Ağandık tepeden sırtı takiben Dikilitaş tepeye, Dikilitaş tepeden sırtı takiben Kumarcık tepeye kadar. Güneyi: Kumarcık tepeden sırtı takiben Kevenlikaş sırtından Yelli tepeye, Yelli tepeden sırtı takiben Akçadağ Beline, sırtı takiben Akçadağ Tepeye, Akçadağ tepeden sırtı takiben Ziyaret sırtını takiben Pendirlik tepeye, Pendirlik tepeden sırtı takiben Kar deresine, Kar deresini takiben Büyükkula sırtına kadar olan sınır

Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar:

Savrun Çayı Devlet Avlağı: Doğusu: Oğlakkaya Tepeden sırtı takiben Tuaras Dereye Tuaras Dereden sırtı takiben Bostankaya Tepeye, Bostankaya tepeden sırtı takiben Ziyaret Tepesine, Ziyaret Tepeden sırtı takiben Kabak Tepeye, Kabak Tepeden sırtı takiben Keşiş Deresine, Keşiş Deresinden sırtı takiben Demirciksekizi Tepeye kadar, Kuzeyi: Toklubaşı Tepeden sırtı takiben Kızıleniş Tepeye Kızıleniş Tepeden sırtı takiben Gezit Dağına Dağ zirvesinden Oğlakkaya Tepeye kadar, Güneyi: Demirciksekizi Tepeden sırtı takiben Yoğunoluk-Cambaz köy yolunu kestiği yere, köy yolunu takiben Günece Mahallesine, Günece Mahallesinden Katıryüce sırtına, sırtı takiben Zindağen Tepeye, Zindağen Tepeden sırtı takiben Höbeltepeye, Höbeltepeden Kızılgöl sırtını takiben Körmentepeye, Körmentepeden Eşek Sırtı’nı takiben Kurudereye, Kurudereden Karaömer sırtını takiben Çemkalesi Tepeye kadar, Batısı: Çemkalesi Tepeden sırtı takiben Tıhaslı Mahallesine, Tıhaslı Mahallesinden Körpepınar sırtını takiben Ziyarettepeye, Ziyarettepeden sırtı takiben Armutlubaşı Tepeye Armutlubaşı Tepeden sırtı takiben Manıztepeye sırtı takiben Uçuktepeye Uçuktepeden Arpalık sırtını takiben Toklubaşıtepeye kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

81-DÜZCE:

Merkez Av Komisyonunca 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez Yığılca Kaynaşlı: Kuzeyi: Hasanlar Barajı baraj gövdesi ve baraj gölünü takiben Kara Dere, Bileği Dere, Düvenlik Sırtları Doğusu: Düvenlik sırtları, Mahrup tepe, Elmacık tepe, Çangallık tepe Gizleme kaya sırtları, Isıgan dere, Kocakısık sırtları, Karadikmen tepe, Menekşeli tepe, Otlu tepe, Karakimali sırtları, Mavimsi tepe Güneyi: Ankara-İstanbul Tem otoyolu Batısı: Kızılburun sırtları, Kazan gölü tepe, Koyak tepeleri, Çakal tepe, Sarmaşık tepe, Bakır tepe, Uzunkırık tepe, Orman yolunu takiben Abdal tepe Hasanlar Barajı baraj gövdesi

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Gölyaka-Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

 

4915 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL KANUNLARLA AVLANMANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR

EK LİSTE-V

 

TABİATI KORUMA ALANLARI (TKA)

Bulunduğu Yer                                                                                           Adı.

1-Antalya-Finike                                                                                          Alacadağ TKA

2-Antalya-Elmalı                                                                                          Çığlıkara TKA

3-Antalya-Kumluca                                                                                      Dibek TKA

4-Artvin-Hopa                                                                                              Çamburnu TKA

5-Artvin-Borçka                                                                                           Camili-Gorgit TKA

6-Artvin-Borçka                                                                                           Camili-Efeler Ormanı TKA

7-Balıkesir-Edremit                                                                                       Kazdağı Göknarı TKA

8-Bolu-Merkez                                                                                             Kökez TKA

9-Bolu-Mudurnu                                                                                          Sülüklügöl TKA

10-Bolu-Merkez                                                                                           Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı TKA

11-Bolu-Merkez                                                                                           Kale – Bolu Fındığı TKA

12-Düzce-Akçakoca                                                                                     Demirciönü TKA

13-Denizli-Beyağaç                                                                                      Kartal Gölü TKA

14-Gümüşhane-Kürtün                                                                                 Örümcek Ormanı TKA

15-Afyon-Emirdağ                                                                                        Dandindere TKA

16-Hatay-Dörtyol                                                                                        Tekkoz-Kengerlidüz TKA

17-Hatay                                                                                                       Habibineccar Dağı TKA

18-Isparta-Eğirdir                                                                                         Kasnak Meşesi TKA

19-Burdur                                                                                                     Kargı Köyü-Sığla Ormanı TKA

20-İstanbul                                                                                                    Beykoz-Göknarlık TKA

21-Konya                                                                                                      Akgöl (Ereğli Sazlığı) TKA

22-Kırklareli-Vize                                                                                         Kasatura Körfezi TKA

23-Kırşehir                                                                                                    Seyfe Gölü TKA

24-Kütahya-Tavşanlı                                                                                    Vakıf Çamlığı TKA

25-Kütahya-Domaniç                                                                                   Kaşalıç TKA

26-K.Maraş-Andırın                                                                                     Körçoban TKA

27-Muğla-Milas                                                                                            Sırtlandağ Halep Çamı TKA

28-Samsun                                                                                                    Hacıosman Ormanı TKA

29-Sinop-Merkez                                                                                         Sarıkum TKA

30-Karabük                                                                                                   Kavaklı TKA

31-Karabük                                                                                                   Çıtdere TKA

 

EK LİSTE-VI

MİLLİ PARKLAR (MP)

Bulunduğu Yer                                                                           Adı.

1-Yozgat                                                                                       Yozgat Çamlığı MP

2-Osmaniye                                                                                  Karatepe Aslantaş MP

3-Ankara-Kızılcahamam                                                               Soğuksu MP

4-Balıkesir – Bandırma                                                                 Manyas Kuşcenneti MP

5-Bursa – Merkez                                                                         Uludağ MP

6-Bolu                                                                                           Yedigöller MP

7-Aydın – Kuşadası – Söke                                                          Dilek Yarımadası ve Büyük

                                                                                                      Menderes Deltası MP

8-Manisa-Merkez                                                                         Spil Dağı MP

9-Isparta – Şarkîkaraağaç                                                              Kızıldağ MP

10-Antalya – Merkez                                                                   Güllük dağı-Termessos MP

11-Isparta – Eğirdir                                                                       Kovada Gölü MP

12-Tunceli                                                                                     Munzur Vadisi MP

13-Antalya                                                                                    Olimpos-Beydağları Sahil MP

14-Çanakkale–Eceabat-Gelibolu                                                   Gelibolu Yarımadası MP

15-Antalya – Manavgat                                                                Köprülü Kanyon MP

16-Kastamonu- Çankırı Ilgaz                                                        Ilgaz Dağı MP

17-Afyon – Kütahya – Uşak                                                        Başkomutanlık Tarihi MP

18-Nevşehir – Ürgüp                                                                    Göreme Tarihi MP

19-Trabzon – Maçka                                                                    Altındere Vadisi MP

20-Çorum – Sungurlu                                                                    Boğazköy-Alacahöyük MP

21-Adıyaman – Kâhta                                                                  Nemrut Dağı MP

22-Konya – Beyşehir                                                                   Beyşehir Gölü MP

23-Balıkesir – Edremit                                                                  Kazdağı MP

24-Rize – Çamlıhemşin                                                                 Kaçkar Dağı MP

25-Artvin                                                                                      Hatila Vadisi MP

26-Artvin – Şavşat Karagöl –                                                       Sahara MP

27-Antalya – Aydınkent                                                              Altınbeşik Mağarası MP

28-Denizli                                                                                     Honaz Dağı MP

29-Adana – Kayseri-Niğde                                                           Aladağlar MP

30-Muğla – Marmaris                                                                   Marmaris MP

31-Muğla – Fethiye                                                                      Saklıkent MP

32-Çanakkale – Merkez                                                                Troya Tarihi MP

33-Kastamonu-Bartın                                                                   Küre Dağları MP

34-Kars-Erzurum                                                                          Allahuekber Dağları MP

35-Ağrı-Iğdır                                                                                 Ağrı Dağı MP

36-Edirne                                                                                      Gala Gölü MP

37-Kayseri                                                                                    Sultansazlığı MP

38-Ş.Urfa                                                                                      Tektek Dağları MP

39-Kırklareli                                                                                  İğneada-Longoz Ormanları MP

40-Adana                                                                                      Yumurta Lagünü MP

41-Erzurum                                                                                   Nene Hatun TMP.

 

EK LİSTE-VII

TABİAT PARKLARI (MP)

Bulunduğu Yer                                                                                 Adı

1- Adıyaman – Gölbaşı                                                                       Gölbaşı Gölleri

2- Afyon                                                                                             26 Ağustos

3- Afyon, Denizli                                                                                Akdağ

4- Ankara -  Çamlıdere                                                                        Çamkoru

5- Ankara - Kızılcahamam                                                                  Şahinler

6- Antalya – Alanya                                                                           İncekum

7- Antalya – Kumluca                                                                         Mavikent

8- Antalya                                                                                           Güver Kanyonu

9- Antalya                                                                                           Kurşunlu Şelalesi

10- Artvin                                                                                           Borçka – Karagöl

11- Aydın                                                                                            Bafa Gölü

12- Balıkesir – Edremit                                                                       Ayvalık Adaları

13- Bolu                                                                                              Abant Gölü

14- Çankırı - Yapraklı                                                                         Hazım Dağlı

15- Çorum                                                                                           Çatak

16- Çorum                                                                                           Sıklık

17- Giresun – İnişdibi                                                                         Ağaçbaşı

18- Gümüşhane                                                                                   Artabel Gölleri

19- Isparta - Sütçüler                                                                          Yazılı Kanyon

20- Isparta                                                                                           Gölcük

21- Isparta                                                                                           Isparta-Gelincikdağı

22- İstanbul - Alemdağ                                                                        Polonezköy

23- İstanbul – Alemdağ                                                                       Türkmenbaşı

24- İstanbul – Şişli                                                                              Fatih Ormanı

25- İzmir – Selçuk                                                                               Meryemana

26- İzmir                                                                                             Örnekköy

27- K.Maraş                                                                                        Kapıçam

28- K.Maraş                                                                                        Yavşan

29- Kırıkkale – Bahşılı                                                                        Karaahmetli

30- Kırşehir                                                                                         Aşıkpaşa

31- Kocaeli                                                                                          Ballıkayalar

32- Kocaeli                                                                                          Beşkayalar

33- Konya - Seydişehir                                                                       Kocakoru Ormanı

34- Malatya                                                                                        Turgut Özal

35- Manisa                                                                                          Mesir

36- Muğla - Fethiye                                                                            Ölüdeniz – Kıdrak

37- Ordu - Gölgöy                                                                              Ulugöl

38- Sinop                                                                                             Hamsilos

39- Tokat                                                                                            Ballıca Mağarası

40- Trabzon - Akçaabat                                                                      Sera Gölü

41- Trabzon                                                                                        Uzungöl

42- Yozgat                                                                                           Davulbaz Tepe

 

EK LİSTE-VIII

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ (ÖÇK)

 

Bulunduğu Yer                                                                                   Adı:

1-Ankara                                                                                               Gölbaşı

2-Antalya                                                                                              Kekova

3-Antalya                                                                                              Belek

4-Antalya                                                                                              Patara

5-Denizli                                                                                               Pamukkale

6-İzmir                                                                                                  Foça

7-Mersin                                                                                               Silifke Göksu Deltası

8-Muğla –Datça                                                                                    Bozburun:

10-Muğla                                                                                              Gökova

11-Muğla –                                                                                           Fethiye Göcek:

12-Aksaray                                                                                           Ihlara

13-Konya                                                                                              Tuzgölü:

14-Trabzon                                                                                           Uzungöl

 

EK-IX

GELENEKSEL ATMACACILIK ESAS VE USULLERİ

Atmacacılık kültürünün doğaya zarar vermeyecek şekilde sürdürülmesi amacı ile ulusal ve uluslar arası mevzuat dikkate alınarak, atmacacıların eğitilmesi, sertifika verilmesi, atmacaların muhafazası, tutma ve bulundurma limitleri, doğaya bırakılması ile ilgili esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

1-ATMACACILIK EĞİTİMİ

Atmaca (Accipiter nisus) yakalamak, bulundurmak ve atmaca ile avlanmak için, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu na ve ayrıca 6 ders saatlik Atmacacılık Kursuna katılmak ve başarı belgesi almış olmak şarttır.

Atmacacılık kursları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ders notları esas alınarak yapılacaktır. Kurs notlarında yer alan bölümler Doğada Atmaca (I.Bölüm) ve Atmacacılık Geleneği (II.Bölüm) toplam dört saat, Sağlık Bölümü (III. Bölüm) ise iki saat olarak planlanmıştır. Ancak uygulamada süre yeterli olmadığı taktirde üç saate kadar ilave yapılarak toplam süre dokuz saat olabilecektir. Kurslarda eğiticiler, I.Bölüm için avcı eğitimi kurslarında ekoloji veya yaban hayvanları dersini veren eğiticilerden II. Bölüm için yörede atmacacılık kültürünü bilen ve yaşayan kişilerden III. Bölüm olan sağlık bilgisi için ise veteriner hekimler arasından belirlenecektir. Atmacacılık eğitim kurslarının açılmasında tüzüklerinde atmacacılıkla ilgili faaliyetlere yer veren derneklerle işbirliği esastır. Ancak yörede atmacacılıkla ilgili dernek olmadığı taktirde avcı dernekleri ile de işbirliği yapılacaktır.

Kurslara katılabilmek için 18 yaşını doldurmak ve derneğe kayıt olmak gereklidir.

Atmacacılık kursuna katılıp başarılı olanlardan daha önce atmacacılık yaptığı dernek yönetim kurulu tarafından yazılı olarak belirtilen atmacacılara kurs sonunda Usta Atmacacı Sertifikası verilecektir. Atmacacılığa yeni başlayacak, yeterli pratik uygulaması olmayan kişilere ise Aday Atmacacı Sertifikası verilecektir.

Dernekler kursa katılacak üyelerinden hangilerinin yeterli atmacacılık deneyimine sahip olduğunu kurs başvurusu ile birlikte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirecektir. Aday atmacacılar usta atmacacı yanında iki yıl süre ile eğitildikten ve yanında yetiştiği ustası dâhil kayıtlı olduğu dernekçe belirlenecek üç usta atmacacının vereceği referanstan sonra Usta Atmacacı Sertifikası alabileceklerdir. Aday Atmacacı sertifikası ile atmaca tutulamaz, bulundurulamaz ve avlanamaz. Sertifikalar ekte yer alan örneklere uygun olarak hazırlanacaktır.

2010 yılında, Usta Atmacacı Sertifikası alacak kişiler Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesine, atmacacılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde ve eğitim giderlerinde kullanılmak üzere 184,80 TL, aday atmacacı sertifikası alacak kişiler ise 92,10 TL ödeyeceklerdir. Aday Atmacacı Sertifikalarının süresi beş yıldır ve vizeye tabi değildir. Aday Atmacacı sertifikası alanlar beş yıl içinde Usta Atmacacı Sertifikası almamaları halinde bu belgeleri iptal edilir.

Usta Atmacacı Sertifikaları beş yılda bir beş yılın dolduğu tarihten sonraki ilk ocak ayında vize edilecektir. Usta Atmacacı Sertifikalarının 2010 yılı vize ücreti 92,10 TL. dir.

Yukarıda belirtilen ücretler 492 sayılı Harçlar Kanunu Genel tebliği uyarınca yeniden değerleme oranında artırılarak bir sonraki yılda uygulanacaktır

Sertifika alan kişilerin adresleri telefon, faks vb. bilgileri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce kayıt edilecektir. Adres değişikliği olduğunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

2-ATMACA TUTMA, BULUNDURMA ve AVLANMA

2.1-Atmaca Tutma

Usta Atmacacı Sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmaca tutabileceklerdir. Tutulan atmacalar İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce halkalanacak ve sertifikaya işlenecektir. Halkalar Genel Müdürlükçe temin edilecektir. Atmaca ve Ğaço (serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) yakalamada hareketli ağ ile Ğaço (serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) yakalamada kapan (ragi) kullanılacak, torba ağ (skance, monta) ve sahipsiz opice gibi zararlı usuller kullanılmayacaktır.

Atmacaların 01 Eylül 2010- 31 Ekim 2010 tarihleri arası haricinde tutulması, yuva alanlarında rahatsız edilmesi ve yuvadan alınması yasaktır.

2.2-Bulundurma

Ustaca atmacacı iki atmacadan birini istediği taktirde kışlamak üzere alıkoyabilecektir. Atmacayı kışlatacak olanların barındırma yeri kontrol edilecektir. Hayvanın rahatça hareket edebileceği genişlikte ve sağlıklı şartlarda barınma yeri bulunmayan kişilerin atmacalarına el konulacaktır.

Yakalanan atmacalardan biri ise mutlaka 31 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce il veya ilçe düzeyinde belirlenecek bir günde sağlık kontrolü yapılarak topluca doğaya salınacaktır. Salınan atmacalar sertifikadan düşülecektir.

Atmacanın doğal olarak ölmesi halinde halka muhafaza edilecek ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bilgilendirilecektir.

Atmacayı bulunduran veya elde gezdirenler yanlarında sertifikasını bulundurmak ve kontrollerde göstermek zorundadır.

2.3-Avlanma

Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu 06.08.2010-31.10.2010 tarihleri arasında avlanma günlerinde yanlarında bulundurabilirler. Bu düzenleme ile Usta Atmacacı Sertifikasına sahip usta atmacacılar 2010–2011 Av Döneminde atmacalarını, yanlarında bulundurabilecekler, bunlarla avlanabileceklerdir.

Atmaca ile avlanmak isteyenler geçerli av tezkeresi veya avcılık belgesi ile o av dönemine ait avlanma izin kartını almak zorundadırlar.

Usta Atmacacı Sertifikasına sahip atmacacıların atmaca ile avlanmasında, bu Merkez Av Komisyonu Kararında yer alan avlanma günleri, avlanma zamanı ile avlanmasına izin verilen türler ve limitler esastır.

3-KONTROL VE DENETİM

Bu talimatın uygulanmasını denetlemeye, Çevre ve Orman, Jandarma, Köy Tüzel Kişilikleri ve Polis teşkilatı yetkilidir. Ayrıca bu düzenlemelerin uygulamaya aktarılmasında, kontrol ve denetiminde atmacacılık veya avcılık dernekleri ile işbirliği yapılacaktır. Bu konuda yeterli çalışma yapmayan derneklerle işbirliğine gidilmeyecek ve bunların üyelerine yeni kurs düzenlenmeyecektir.

Atmacaların her türlü ticareti yasaktır. Yukarıda belirlenen esas ve usuller dışında atmaca tutan, bulunduran veya avlanan atmacacıların sertifikası iptal edilecek ve kendilerine bir daha sertifika verilmeyecek, atmacalarına el konulacak, yasal işlem başlatılacak ve ayrıca Bakanlıkça öngörülen tazminat bedelleri talep edilecektir.

 

 

2010-2011 AV DÖNEMİ

Merkez Av Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA

Müsteşar

 

ÜYELER

Hüseyin KARAOSMANOĞLU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

Davut OĞUZ

Çevre ve Orman Bakanlığı

I. Hukuk Müşaviri

Mustafa AKINCIOĞLU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

(Jandarma Genel Komutanlığı)

Mehmet Emin ŞAHİN

Bitki Koruma Hizmetleri

Daire Başkanı

İlhan TAŞCI

Veteriner Hekim

J. Yzb. Hüsrev ARSLAN

……………………..

Süleyman CEVAHİR

Koruma Şube Müdürü

Orman Genel Müdürlüğü

Atilla İshak TANKUT

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Refik KARAGÜL

Düzce Üniversitesi

Orman Fakültesi

Yaşar DOSTBİL

Tarımsal Kalkınma Vakfı

Selaattin BABACAN

Marmara Bölgesi Avcı Üye

Ahmet ULUSOY

D. Karadeniz Bölgesi Avcı Üye

Abdullah ERZURUM

D. Anadolu Bölgesi Avcı Üye

Tuncay ÖZENÇ

B. Akdeniz Bölgesi Avcı Üye

Fatih ÖZTÜRKMEN

D. Akdeniz Bölgesi Avcı Üye

Basri DURAN

G.Doğu. Anadolu Bölgesi Avcı Üye

Rasim AKKAYA

İç Anadolu Bölgesi Avcı Üye

Ersin DÜZYOL

Ege Bölgesi Avcı Üye

 

Yusuf Sedat BIÇAKÇI          B. Karadeniz Bölgesi

Avcı Üye

Mehmet ARPAZ

Özel Avlak Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret238679
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.68565.7084
Euro6.30036.3256
Saat
Takvim
Hava Durumu
İL İL TÜRKİYE
GAZETELER
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

SİTEMİZDE AYLIK REKLAM ÜCRETİ 10TL.YILLIK 100TL'DİR. REKLAM VERMEK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.